Aktualizacja: 30.11.2005r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu A/1/05
2 Zakres przedmiotowy wniosku Art. 19 ust 2 pkt. 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogacych znacząco oddziaływać na srodowisko pn. "Eksploatacja surowców do produkcji ceramicznych materiałów budowlanych ze złoża Kunice III"
3 Znak sprawy GP 7625/2/06
4 Data złożenia 30-11-2005
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) KORAMIC POKRYCIA DACHOWE SP. Z O.O.

OSTROBRAMSKA 79, 04-175 WARSZAWA

390556554
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, ktorego dotyczy wniosek; -informacja o planowanym przedsięwzięciu będącego częścią Projektu; - mapa poglądowa usytuowania planowanego przedsięwzięcia na terenie;
7 Nazwa organu - adresata wniosku URZĄD GMINY W KUNICACH

GWARNA 1, 59-216 KUNICE
KUNICE

8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

INSPEKTOR GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ INWESTYCJI I OCHRONY SRODOWISKA
10
0768575013, JWZYGADLO@WP.PL
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Wydano decyzję nr 1/06 w dniu 15 marca 2006r.
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji Brak
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi Brak

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice