Typ karty Nr wpisu Nazwa dokumentu Zakres przedmiotowy Podmiot Data dok. Pokaż kartę
BGP.6220.3A.2018.KGDecyzja w ramach w ramach prowadzonego postępowania o określenie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatytułowanego przez inwestora, jako "Otworzenie punktu zbierania odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Kunice, gmina Kunice." planowanego do realizacji na terenie działek oznaczonych geodezyjnie numerami 376/2, 383/1, 386/6 o. Kunice.RMC POLSKA SP. Z O.O.22-10-2019
BGP.6220.1A.2019.KGW ramach prowadzonego postępowania w zakresie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatytułowanego przez inwestora"Budowa 23 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z infrastrukturą techniczną na terenie nieruchomości usytuowanych we wsi Golanka Górna, Gmina Kunice wraz z podziałem istniejących działek rolnych na działki budowlane i działki pod drogi wewnętrzne", które inwestor planuje zrealizować na działkach oznaczonych geodezyjnie numerami 39/5 oraz 39/28, obręb Golanka Górna, organ główny prowadzący postępowanie otrzymał wymagane prawem opinie/uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy nr ZNS.7100.25.2019 z dnia 31.05.2019r. Regionalnego Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem nr WOOŚ.4220.290.2019.SD.4 z dnia 19.08.2019r. oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pismem nr WR.RZŚ.435.670.2019.NR z dnia 19.08.2019r.ŚLĘZAK SYLWIA 14-10-2019
BGP.6220.1B.2019.KGPostanowienie o nałożeniu obowiązku oceny oddziaływania na środowisko w ramach prowadzonego postępowania o określenie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatytułowanego przez inwestora, jako "Budowa 23 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z infrastrukturą techniczną na terenie nieruchomości usytuowanych we wsi Golanka Górna, Gmina Kunice wraz z podziałem istniejących działek rolnych na działki budowlane i działki pod drogi wewnętrzne", które inwestor planuje zrealizować na działkach oznaczonych geodezyjnie numerami 39/5 oraz 39/28, obręb Golanka Górna"ŚLĘZAK SYLWIA 14-10-2019
BGP.6220.3..2018.KGPostanowienie o nie nakładaniu oceny oddziaływania na środowisko w ramach prowadzonego postępowania o określenie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatytułowanego przez inwestora, jako "Otworzenie punktu zbierania odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Kunice, gmina Kunice." planowanego do realizacji na terenie działek oznaczonych geodezyjnie numerami 376/2, 383/1, 386/6 o. Kunice. RMC POLSKA SP. Z O.O.03-10-2019
BGP.6220.2..2019.KGDecyzja w ramach w ramach prowadzonego postępowania o określenie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatytułowanego przez inwestora, jako "Budowa elektrowni fotowoltaicznej pn. PV Piotrówek o mocy około 3,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 241/2, 242 oraz 230/2 o. Piotrówek gmina Kunice".SOLAR TECHNICS SP. Z O.O. - SP.K.02-10-2019
BGP.6220.1.2019.KG..Postanowienie o nie nakładaniu oceny oddziaływania na środowisko w ramach prowadzonego postępowania o określenie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatytułowanego przez inwestora, jako "Budowa elektrowni fotowoltaicznej pn. PV Piotrówek o mocy około 3,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 241/2, 242 oraz 230/2 o. Piotrówek gmina Kunice" oraz postanowienie wydane na podstawie art. 10 kodeksu postępowania administracyjnego wyznaczającego stronom 7 dniowy termin na wypowiedzenie się w sprawie zebranego materiału dowodowego.SOLAR TECHNICS SP. Z O.O. - SP.K.11-07-2019
BGP.6220.1.2019.KG.W ramach prowadzonego postępowania w zakresie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatytułowanego przez inwestora"Budowa 23 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z infrastrukturą techniczną na terenie nieruchomości usytuowanych we wsi Golanka Górna, Gmina Kunice wraz z podziałem istniejących działek rolnych na działki budowlane i działki pod drogi wewnętrzne", które inwestor planuje zrealizować na działkach oznaczonych geodezyjnie numerami 39/5 oraz 39/28, obręb Golanka Górna, organ główny prowadzący postępowanie otrzymał wymaganą prawem opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy nr ZNS.7100.25.2019 z dnia 31.05.2019r. regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem nr WOOŚ.4220.290.2019.SD.1 z dnia 6.06.2019r. wyznaczył termin wydania opinii/uzgodnienia do 12.07.2019r.ŚLĘZAK SYLWIA 05-07-2019
BW ramach prowadzonego postępowania w zakresie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatytułowanego przez inwestora "Budowa elektrowni fotowoltaicznej pn. PV Piotrówek o mocy około 3,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 241/2, 242 oraz 230/2 o. Piotrówek gmina Kunice" organ główny prowadzący postępowanie otrzymał wymagane prawem opinie/uzgodnienia tj. opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WR.RZŚ.435.680.2019.NR z dnia 19.06.2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy nr ZNS.7100.26.2019 z dnia 5.06.2019r.r., Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu nr WOOŚ.4220.297.2019.AP dnia 5.06.2019r.SOLAR TECHNICS SP. Z O.O. - SP.K.05-07-2019
BGP.6220.3.2018.KG.W ramach prowadzonego postępowania w zakresie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatytułowanego przez inwestora "Otworzenie punktu zbierania odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Kunice, gmina Kunice." planowanego do realizacji na terenie działek oznaczonych geodezyjnie numerami 376/2, 383/1, 386/6 o. Kunice, organ główny prowadzący postępowanie otrzymał wymagane prawem opinie/uzgodnienia tj. opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WR.RZŚ.435.489.2018.NR z dnia 11.01.2019r., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy nr ZNS.7100.68.2018 z dnia 12.12.2018r., Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu nr WOOŚ.4220.674.2018.AWL.9 z dnia 4.07.2019r.RMC POLSKA SP. Z O.O.05-07-2019
AGP.6220.2.2019.KGWniosek o określenie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia zatytułowanego, jako "Budowa elektrowni fotowoltaicznej pn. PV Piotrówek o mocy około 3,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 241/2, 242 oraz 230/2 o. Piotrówek gmina Kunice". SOLAR TECHNICS SP. Z O.O. - SP.K.21-05-2019
AGP.6220.1.2019.KGwniosek z dnia 1 kwietnia 2019r. (data wpływu do Urzędu Gminy Kunice - 3 kwietnia 2019r.) inwestora, o określenie uwarunkowań środowiskowych dla realizacji planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatytułowanego przez inwestora, jako "Budowa 23 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z infrastrukturą techniczną na terenie nieruchomości usytuowanych we wsi Golanka Górna, Gmina Kunice wraz z podziałem istniejących działek rolnych na działki budowlane i działki pod drogi wewnętrzne", które inwestor planuje zrealizować na działkach oznaczonych geodezyjnie numerami 39/5 oraz 39/28, obręb Golanka Górna.ŚLĘZAK SYLWIA 17-05-2019
BGP.6220.1A.2018.KGDecyzja określająca środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji realizowanej przez"BETONIARSTWO" Zenon Franczak ul. Składowice 3a 59-300 Lubin NIP 6920205502 REGON 390040170 dla przedsięwzięcia zatytułowanego, jako "wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Szczytniki I metodą odkrywkową" w miejscowości Szczytniki nad Kaczawą, gmina Kunice, w związku ze zmianą granic złoża poprzez powiększenie o działkę ewidencyjną numer 671/2, obręb Szczytniki nad Kaczawą (cały teren przedsięwzięcia znajduje się na działkach oznaczonych geodezyjnie numerami 374/2, 375, 376/2, 377/4, 378/1, 671/2 obręb Szczytniki nad Kaczawą), BETONIARSTWO ZENON FRANCZAK08-01-2019
BGP.6220.2A.2018.KGW ramach prowadzonego postępowania w zakresie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatytułowanego przez inwestora tj. GRZYBIANY WASTE Sp. Z O.O. Al. Śląska 1, 54-118 Wrocław, NIP 8943110315 REGON 36785357, jako "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grzybianach, gmina Kunice w procesie odzysku R3 i R5" na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 258 o. Grzybiany, organ główny prowadzący postępowanie otrzymał wymagane prawem opinie/uzgodnienia tj. opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WR.RZŚ.435.289.2018.JS z dnia 19.11.2018r., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy nr ZNS.7100.38.2018 z dnia 11.10.2018r., Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu nr WOOŚ.4220.526.2018.AG z dnia 15.10.2018r.GRZYBIANY WASTE SP. Z O.O.11-12-2018
BGP.6220.2B.2018.KGPostanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w ramach prowadzonego postępowania w zakresie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatytułowanego przez inwestora tj. GRZYBIANY WASTE Sp. Z O.O. Al. Śląska 1, 54-118 Wrocław, NIP 8943110315 REGON 36785357, jako "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grzybianach, gmina Kunice w procesie odzysku R3 i R5" na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 258 o. Grzybiany.GRZYBIANY WASTE SP. Z O.O.11-12-2018
A RG 20/18 Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 5 szt samosiewów topoli w granicach działki 484 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-11-2018
BRG 620-1/18 decyzja zezwalająca na wycinke 5 samosiewóów topól w granicach działki 484 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-11-2018
A RG19/18Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 sz drzewa gatunku sosna ROD "Zorza" Ziemnice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-11-2018
B RG 19-1/18 Decyzja zezwalająca na wyciecie 1 szt. drzewa gatunku sosona na terenie ROD ogrudek Działkowy B157OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-11-2018
ARG 18/18 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 18 szt. sosoen w gtranicach dzialki 64 /cmentarz/ w Pątnowie Legnickim DUSZPASTERSTWO PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ 09-11-2018
B RG 18-1/18Decyzja zezwalająca na wycięcie 18 szt. samosiewów sosen na terenie działki 64 Pątnów Legnicki.DUSZPASTERSTWO PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ 09-11-2018
BRG 17-1/18 Decyzja zezwalająca na usunięcie samosiewów drzew na rowie melioracyjnym w granicach działki 344/208 Rosochata OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI31-10-2018
A RG 17/18 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiewów w granicach działki 344/208 Rosochata OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI31-10-2018
A RG 16/18 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinke 1 szt. drzewa gatunku klon w granicach działki 18/2 obręb Rosochata STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG30-10-2018
B RG 16-1/18 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa gastunku klon w granicach działki 18/2 obręb Rosochata STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG30-10-2018
AGP.6220.3.2018.KGWniosek z dnia 2 października 2018r. inwestora RMC Polska Sp. z o.o. ul. Meissnera 1/3 lok. 319 03-982 Warszawa o określenie uwarunkowań środowiskowych dla realizacji planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatytułowanego przez inwestora, jako "Otworzenie punktu zbierania i przetwarzania odpadów w miejscowości Kunice, gmina Kunice" w miejscowości Kunice, gmina Kunice, na działkach ewidencyjnych numer 376/2, 383/1, 386/6, obręb Kunice. RMC POLSKA SP. Z O.O.18-10-2018
ARG 15/18 wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 4 olch w granicach działki 29 obręb Spalona GÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.09-10-2018
B RG 15-1/18 Decyzja zezwalająca na wycięcie 4 olch w granicach działki 29 obreb Spalona GÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.09-10-2018
B RG 13-1/18 Decyzja zezwalająca na usunięcie 3 suchych debów w granicach działki 346/6 obręb Rosochata. GOSPODARSTWO ROLNE PUW "SOLIDEX" 05-10-2018
A RG 6131.13 D.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 szt. suchych dębów granicach dzialki 346/6 obręb Rosochata GOSPODARSTWO ROLNE PUW "SOLIDEX" 05-10-2018
BRG 12-1/18 Decyzja zezwalająca na wyciecie 6 szt. topól w granicach działek 499/27, 499./28 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-10-2018
A RG 12/18 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 6 szt. topoli w granicach działek 499/27, 499/28 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-10-2018
A RG 14/18 Wnioek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 drzew gatunku sumak WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ROSCHATA 83A-C05-10-2018
BRG 14-1/18 decyzja zezwalająca na wycięcie 2 sumaków w granicach działki 344/211 obręb RosochataWSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ROSCHATA 83A-C05-10-2018
B RG 11-1/18 Decyzja zezwalająca na usunięcie 40 szt. wierzb uszkodzonych przez bobry w granicach działki 609. 610 obręb Szczytniki nad Kaczawą -ciek Kaczorek PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE NADZÓR WODNY LEGNICA 01-10-2018
AGP.6220.2.2018.KGwniosek z dnia 19 września 2018r. inwestora GRZYBIANY WASTE Sp. z o.o. Al. Śląska 1, 54-118 Wrocław, NIP 8943110315 REGON 36785357, o określenie uwarunkowań środowiskowych dla realizacji planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatytułowanego przez inwestora, jako "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grzybianach, gmina Kunice w procesie odzysku R3 i R5". Inwestor określił w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, że przedsięwzięcie będzie realizowane na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 258, obręb Grzybiany.GRZYBIANY WASTE SP. Z O.O.25-09-2018
ARG 10/18 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa gatunku klon w granicach drogi powiatowej dzialka nr 18/2 obreb RosochataSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG07-09-2018
BRG 10-1/18 Decyzja zezwalająca na usuniecie 1 szt. drzew w granicach drogi powiatowej działka nr 18/2 RosochataSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG07-09-2018
A RG 9/18Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 2 szt.. drzew gatunku świerk w granicach działki 114/10 Golanka GórnaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-08-2018
B RG 9-1/18 Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 szt. drzew gatunku świerk w granicach działki 114/10 obreb Golanka Górna OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-08-2018
ARG 8/18Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinke 1 szt. suchego drzewa w granicach dzialki 344/210 obręb RosochataWSPÓLNOTA MIESZKANIOWA 23-05-2018
B RG 8-1/18 Decyzja zezwalająca na wyciecie 1 szt. drzewa w granicach działki 344/210 obręb Rosochata WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA 23-05-2018
ARG 7/18Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 szt drzew na terenie ROD "Relaks" obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-05-2018
B RG 7-1/18 Deczyja zezwalająca na wycięcie 3 szt. drzew na terenie ROD "Relaks" w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-05-2018
AGP.6220.1.2018.KGWniosek inwestora tj. "BETONIARSTWO" Zenon Franczak ul. Składowice 3a 59-300 Lubin o określenie uwarunkowań środowiskowych realizacji planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatytułowanego przez inwestora, jako "wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Szczytniki I metodą odkrywkową." w miejscowości Szczytniki nad Kaczawą, gmina Kunice, w związku ze zmianą granic złoża poprzez powiększenie o działkę ewidencyjną numer 671/2, obręb Szczytniki nad Kaczawą. BETONIARSTWO ZENON FRANCZAK14-05-2018
ARG 6/18 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 topól w granicach działki 371/3 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-04-2018
BRG 6-1/18 Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 szt. topól w granicach działki 371/23 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-04-2018
BGP.2220.4.2017.KGo wydaniu decyzji numer GP.6220.4.2017.KG z dnia 3 kwietnia 2018r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zatytułowanego przez inwestora tj. "BERYS" Wiesław Bernacki mającego siedzibę przy ul. Rolniczej 7 w Kunicach, 59-216 Kunice dla realizacji planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatytułowanego przez inwestora, jako "wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Kunice V metodą odkrywkową." na działkach o numerach geodezyjnych 286, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295/1 obręb Kunice.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-04-2018
ARG 5/18 Wniosek o wydanie zezwilenia na usuniecie wiatrołomów Młynówka - SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-02-2018
B RG 5-1/18 Decyzja zezwalająca usunięcie wiatrołomów drzew z Młynówki obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-02-2018
ARG4/18Wniosek o wycinkę suchego drzewa działka 320 Bieniowice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG12-02-2018
BRG 4-1/18Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. suchego drzewa w granicach dzialki 320 BieniowiceSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG12-02-2018
B RG 3-1/18 Deczyja zezwalająca na usuniecie samosiewów akacji w granicach działki nr 65 położonej w obrebie Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-02-2018
A RG 3/18 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiewów akacji w granicach działki 65 obręb Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-02-2018
A RG 11/18 Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 40 szt wierzb ciek Kaczorek działka nr 610, 609 obręb Szczytniki nad Kaczawą PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE NADZÓR WODNY LEGNICA 01-02-2018
ARG 2/18Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 1 szt. drzewa w pasie drogi 2180D Bieniowice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG17-01-2018
B RG 2-1/18Deczyja zezwalająca na wyciecie 1 szt. drzewa dąb w pasie drogi powiatowej nr 2180D w obrębie Bieniowice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG17-01-2018
ARG 1/18Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie samosiewów wdrzew w granicach działki 223 obręb MiłgostowiceURZĄD GMINY W KUNICACH16-01-2018
BRG 1-1/18 Decyzja zezwalająca na usunięcie samosiewów drzew w granicach działki 223/rów/, obręb MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-01-2018
BGP.6220.3...2017.KGWójt Gminy Kunice, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 t.j.), zawiadamia że w dniu 20 grudnia 2017r. na wniosek Pani Angeliki Kuboń, z dnia 12 września 2017 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zatytułowanego przez inwestora, jako "Zmiana sposobu użytkowania garażu na pomieszczenie handlowo-usługowe tłoczenie oleju spożywczego na działce nr 927/1 o. Kunice", OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-12-2017
ARG 21/17 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 17 drzew przy drodze krajowej nr 94 działka nr 14/1 Kunice, 446 Spalona GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W LEGNICY 20-12-2017
BRG 21-1/17Decyzja zezwalająca na wycinke 17 obumarłych toól przy drodze krajowej nr 94 w granicach działki 14/1 obręb Kunice, 446 obręb Spalona. GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W LEGNICY 20-12-2017
BGP.6220.3.2017zawiadomienie uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w prowadzonym postępowaniu mającemu na celu określenie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatytułowanego przez inwestora, jako "Zmiana sposobu użytkowania garażu na pomieszczenie handlowo-usługowe tłoczenie oleju spożywczego na działce nr 927/1 o. Kunice". OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-12-2017
BGP.6220.3A..2017.KGzawiadamiam o opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy w prowadzonym postępowaniu mającemu na celu określenie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatytułowanego przez inwestora, jako "Zmiana sposobu użytkowania garażu na pomieszczenie handlowo-usługowe tłoczenie oleju spożywczego na działce nr 927/1 o. Kunice". OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-12-2017
BGP.6220.1...2017.KGWyznaczenie stronie siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego.art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017r., poz. 1257 t.j.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 t.j.) oraz w związku z prowadzonym postępowaniem z wniosku inwestora o określenie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia zatytułowanego, jako "Rozbudowa istniejącej rozlewni gazów technicznych - montaż (posadowienie) stacji zgazowania argonu i stacji skroplonego dwutlenku węgla oraz wymiana istniejącego zbiornika tlenu" w miejscowości Piotrówek 44, gmina Kunice, działka ewidencyjna numer 77/7, obręb Piotrówek. MAROSZEK AGNIESZKA15-11-2017
AGP.6220.4.2017.KGWniosek z dnia 6 listopada 2017r. inwestora "BERYS" Wiesław Bernacki mającego siedzibę przy ul. Rolniczej 7 w Kunicach, 59-216 Kunice, o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatytułowanego przez inwestora, jako "wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Kunice V metodą odkrywkową." na działkach o numerach geodezyjnych 286, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295/1. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-11-2017
BGP.6220.1..2017.KGPostanowienie o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia zatytułowanego przez inwestora, jako "Rozbudowa istniejącej rozlewni gazów technicznych - montaż (posadowienie) stacji zgazowania argonu i stacji skroplonego dwutlenku węgla oraz wymiana istniejącego zbiornika tlenu" w miejscowości Piotrówek 44, gmina Kunice, działka ewidencyjna numer 77/7, obręb Piotrówek. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-11-2017
ARG 20/17Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. sosny na terenie ROD "Zorza" Grzybiany ogrodek działkowy 275OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-11-2017
B RG 20-1/17 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. sosny na terenie ROD "Zorza" w Grzybianach ogródek działkowy 275OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-11-2017
AGP.6220.4..2017.KGWniosek inwestora "BERYS" Wiesław Bernacki mającego siedzibę przy ul. Rolniczej 7 w Kunicach, 59-216 Kunice, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zatytułowanego przez inwestora, jako "wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Kunice V metodą odkrywkową."OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-11-2017
ARG 19/17 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycieci 2 szt. sosen na terenie ROD "Zorza" w Grzybianach ogródek działkowy 274 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI31-10-2017
BRG 19-1/17 Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 szt.sosen na terenie ROD "Zorza" w Grzybianach ogródek działkowy 274OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI31-10-2017
A RG 18/17 Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 1 szt. topoli kanadyjskiej przy drodze powiatowej 2184D w Piot4rówku, gmina Kunice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG27-10-2017
B RG 18-1/17 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 topoli kanadyjskiej przy drodze powiatowej nr 2184D w PiotrówkuSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG27-10-2017
A RG 16/17 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinke 1 szt. jodly na tereni ROD "Relaks", w Grzybianach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-10-2017
B RG 16-1/17 Decyzja zezwalajaca na wycięcie 1 szt. jodły /sucha/ w granicach ROD "Relaks" w Grzybianach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-10-2017
A RG 17/17 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew w granicach działek 12/4, 12/5 położonych w obrebie Spalona MINERAL POLSKA SP. Z O.O., DYREKCJA RT, OKRĘG EE, UL. WESOŁA 12, 58-379 CZARNY BÓR18-10-2017
B RG 17-1/17 decyzja zezwalająca na wycięcie drzew w granicach dzialki 12/4, 12/5 położonych w obrębie Spalona MINERAL POLSKA SP. Z O.O., DYREKCJA RT, OKRĘG EE, UL. WESOŁA 12, 58-379 CZARNY BÓR18-10-2017
AGP.6220.3.2017.KGWniosek inwestora w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zatytułowanego przez inwestora, jako "Zmiana sposobu użytkowania garażu na pomieszczenie handlowo-usługowe tłoczenie oleju spożywczego na działce nr 927/1 o. Kunice". OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2017
BGP.6220.3A.2017.KGPostanowienie o wszczęciu postępowania dla postępowania z wniosku inwestora o określenie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia zatytułowanego przez inwestora, jako ""Zmiana sposobu użytkowania garażu na pomieszczenie handlowo-usługowe tłoczenie oleju spożywczego na działce nr 927/1 o. Kunice"OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2017
BRG 15-1/17 Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 szt drzew i samosiewów drzew i krzewów w granicach działki 699/18 obręb KuniceWIENERBERGER CERAMIKA BUDOWLANA SP.ZO.O.04-09-2017
A RG 15/17 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięci3 3 dzrew i samsiewów drzew i krzewów w granicach działki 699/18 obręb KuniceWIENERBERGER CERAMIKA BUDOWLANA SP.ZO.O.04-09-2017
AGP.6220.2.2017.KGWniosek inwestora "BERYS" Wiesław Bernacki mającego siedzibę przy ul. Rolniczej 7 w Kunicach, 59-216 Kunice, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zatytułowanego przez inwestora, jako "wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Kunice V metodą odkrywkową."OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-08-2017
BGP.6220.1B.2017.KGdecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zatytułowanego przez inwestora, jako "Rozbudowa istniejącej rozlewni gazów technicznych - montaż (posadowienie) stacji zgazowania argonu i stacji skroplonego dwutlenku węgla oraz wymiana istniejącego zbiornika tlenu" w miejscowości Piotrówek 44, gmina Kunice, działka ewidencyjna numer 77/7, obręb Piotrówek." MAROSZEK AGNIESZKA16-08-2017
ARG 14/17Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 szt.drzew na terenie ROD "Jeziorkiem|" w Grzybianach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-07-2017
BRG 14-1/17 Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 szt. świerków w granicach ROD "Nad Jeziorkiem, obręb Grzybiany ogródek działkowy 128.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-07-2017
BGP.6220.1I..2015.KGInformacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek inwestora określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia zatytułowanego przez inwestora, jako "budowa małej elektrowni wodnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Kaczawie w pobliżu wsi Bieniowice, gmina Kunice, powiat Legnicki, woj. Dolnośląskie"INSTYTUT OZE SP. Z O.O.20-07-2017
BGP.6220.1A.2017.KGPostanowienie na podstawie art. 10 kpa w zwiazku z wnioskiem inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie inwestycji określonej, jako "rozbudowa istniejącej rozlewni gazów technicznych - montaż (posadowienie) stacji zgazowania argonu i stacji skroplonego dwutlenku węgla oraz wymiana istniejącego zbiornika tlenu" na nieruchomości obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 77/7 obręb Piotrówek położonej w miejscowości Piotrówek, gmina Kunice. MAROSZEK AGNIESZKA17-07-2017
B GP.6220.1.2017.KG Postanowienie o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wniosku inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie inwestycji określonej, jako "rozbudowa istniejącej rozlewni gazów technicznych - montaż (posadowienie) stacji zgazowania argonu i stacji skroplonego dwutlenku węgla oraz wymiana istniejącego zbiornika tlenu" na nieruchomości obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 77/7 obręb Piotrówek położonej w miejscowości Piotrówek, gmina Kunice. MAROSZEK AGNIESZKA11-07-2017
ARG 13/17Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. modrzewia na terenie ROD "Zorza" w GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-06-2017
BRG 13-1/17 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew na terenie ROD Zorza GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-06-2017
A RG 12/17Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 drzew w granicach działki 193/27, 193/15 obręb SpalonaGÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.05-06-2017
B RG 12-1/17 Decyzja zezwalająca na wycięcie na wycięcie 2 drzew w granicach działki 193/27, 193/15,obręb Spalona GÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.05-06-2017
BGP.6220.1H..2015.KGObwieszczenie o możliwości zapoznania się oraz wypowiedzenia, co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek inwestora określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia zatytułowanego pierwotnie przez inwestora, jako "budowa małej elektrowni wodnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Kaczawie w pobliżu wsi Bieniowice, gmina Kunice, powiat Legnicki, woj. Dolnośląskie"INSTYTUT OZE SP. Z O.O.18-05-2017
A RG 11/17 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drze w granicach działki 344/211 obręb RosochataWSPÓLNOTA MIESZKANIOWA 17-05-2017
B RG 11-1/17 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach dzialki 344/211 obręb Rosochata WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA 17-05-2017
B RG 10-1/17 Decyzja zezwalajaca na wycinkę 1 szt. drzewa w granicach dzialki 193/27, położonej w obrębie SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-05-2017
ARG 10/17 Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 1 szt. drzewa -dąb w granicach dzialki 193/27 połozonej w obrębie Spalona GÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.15-05-2017
ARG 8/17 Wniosek o wydanie zgody na wycięcie 1 szt. świerka na terenie ROD 'Relaks" obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-05-2017
A RG 9/17 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa gatunku sosna na terenie ROD "Zorza" w Grzybianach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-05-2017
B RG 9-1/17Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. sosny w granicach ROD "Zorza" ogródek działkowy ul. Malinowa 8 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-05-2017
B RG 8-11/17 Decyzja zezwalająca na wyciecie 1 szt. drzewa - świerk - ROD "Relaks", ogródek działkowy 132, obręb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-05-2017
AGP.6220.1.2017.KGWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie inwestycji określonej przez inwestora, jako "rozbudowa istniejącej rozlewni gazów technicznych - montaż (posadowienie) stacji zgazowania argonu i stacji skroplonego dwutlenku węgla oraz wymiana istniejącego zbiornika tlenu" na nieruchomości obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 77/7 obręb Piotrówek położonej w miejscowości Piotrówek, gmina Kunice.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-05-2017
BGP.6220.1G..2015.KGObwieszczenie Wójta Gminy Kunice numer GP.6220.1.2015.KG z dnia 4.04.2017r. na podstawie art. 30 i 33 oraz 79 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U z 2016r., poz. 353 t.j./ w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym z wniosku inwestora o określenie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia zatytułowanego przez inwestora, jako "budowa małej elektrowni wodnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Kaczawie w pobliżu wsi Bieniowice, gmina Kunice, powiat Legnicki, woj. Dolnośląskie" Wójt Gminy Kunice zawiadamia wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz składania uwag i wniosków w sprawie. INSTYTUT OZE SP. Z O.O.02-04-2017
A RG 7/17Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 2 topól kanadyjskich przy drodze powiatowej nr 2198D Grzybiany- RosochataSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG30-03-2017
B RG 7-1/17 Deczyja zezwalająca na wycinkę 2 topól kandyjskich przy drodze powiatowej Nr 2198DSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG30-03-2017
A RG 6/17Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 1 szt. drzewa w granicach działki 6/2 obręb Jaśkowice Legnickie PPH LEGBUT S.C20-03-2017
B RG 6-1/17 Deczyja zezwalająca na wyciecie 1 szt. drzewa akacja w granicach działki 6/2 obreb Jaśkowice Legnickie PPH LEGBUT S.C20-03-2017
ARG 4/17 Wniosek o wycinkę drzew przy drodze powiatowej 2184D działka 302 PiotrówekSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG10-03-2017
B RG 4-1/17 Decyzja zezwalająca na wycięcie 23 drzew - /topole kanadyjskie, akacje, jesion/ przy drodze powiatowej 2184D dz. 302 Piotrówek STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG10-03-2017
B RG 5-1/17 Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew przy drodze powiatowej Nr 2198D Grzybiany - Rosochata STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG10-03-2017
ARG 5/17 wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę topól kanadyjskich przy drodze powiatowej nr 2198D - Grzybiany-RosochataSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG10-03-2017
ARG 2/17Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 1 szt. topoli w granicach działki 601/2 obręb KuniceSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG27-02-2017
ARG 3/17Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt.drzewa- wierzba w granicach działki 88 obręb Jaśkowice Legnickie STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG27-02-2017
BRG 3-1/17 Deczyja zezwalająca na wyciecie 1 szt. drzewa-wierzba w granicach działki 88 obręb Jaśkowice LegnickieSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG27-02-2017
B RG 2-1/17Decyzja zezwalająca na wyciecie 1 szt. topoli w granicach działki 601/2,obręb Kunice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG27-02-2017
BGP.6220.2I.2015.KGDecyzja numer GP.6220.2.2015.KG z dnia 2 lutego 2017r. wydana na wniosek STP&DIN CHEMICALS Sp. z o.o. WEST Sp.k., ul. Mostowa 5, 43-300 Bielsko-Biała, określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia zatytułowanego pierwotnie przez inwestora, jako "montaż (posadowienie) stacji zgazowania argonu łącznie ze zbiornikiem o pojemności do 60m3 i stacji dwutlenku węgla łącznie ze zbiornikiem o pojemności do 6m3, na istniejących płytach fundamentowych" w miejscowości Piotrówek 44, działka oznaczona geodezyjnie numerem 77/1, obręb ewidencyjny Piotrówek, zmienionej w trakcie trwania postępowania administracyjnego, w wyniku aneksu do karty informacyjnej przedsięwzięcia, na montaż (posadowienie) stacji zgazowania argonu łącznie ze zbiornikiem o pojemności do 60m3, na nowoprojektowanych fundamentach i stacji dwutlenku węgla łącznie ze zbiornikiem o pojemności do 6m3, na istniejącym fundamencie, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego budynku pełnienia tlenu, obecnie działka po podziale geodezyjnym numer 77/3. STP&DIN CHEMICALS SP. Z O.O.02-02-2017
A RG 1/17Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. świerka na terenie ROD "Nad Strumykiem "obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-01-2017
B RG 1-1/17Decyzja zezwalająca na wycinke 1 szt. świerka na terenie ROD "Nad Strumykiem" obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-01-2017
BGP.6220.2I.2015Obwieszczenie o możliwości zapoznania się oraz wypowiedzenia, co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek inwestroa tj. STP&DIN CHEMICALS Sp. z o.o. WEST Sp.k., ul. Mostowa 5, 43-300 Bielsko-Biała, określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia zatytułowanego pierwotnie przez inwestora, jako "montaż (posadowienie) stacji zgazowania argonu łącznie ze zbiornikiem o pojemności do 60m3 i stacji dwutlenku węgla łącznie ze zbiornikiem o pojemności do 6m3, na istniejących płytach fundamentowych" w miejscowości Piotrówek 44, działka oznaczona geodezyjnie numerem 77/1, obręb ewidencyjny Piotrówek, zmienionej w trakcie trwania postępowania administracyjnego, w wyniku aneksu do karty informacyjnej przedsięwzięcia, na montaż (posadowienie) stacji zgazowania argonu łącznie ze zbiornikiem o pojemności do 60m3, na nowoprojektowanych fundamentach i stacji dwutlenku węgla łącznie ze zbiornikiem o pojemności do 6m3, na istniejącym fundamencie, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego budynku pełnienia tlenu, obecnie działka po podziale geodezyjnym numer 77/3. STP&DIN CHEMICALS SP. Z O.O.28-12-2016
ARG 101/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiewów drzew i krzewów w granicach działki 80/1 obręb MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-12-2016
A RG 102/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiewów drzew i krzewów w granicach działki 1/3 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-12-2016
B RG 101-1/16Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiewów drzew i krzewów w granicach działki 80/1 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-12-2016
B RG 102-1/16 Decyzja zezwalająca na wycinkę samosiewow drzew i krzewów w granicach działki 1/3 obręb MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-12-2016
B RG 100-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 świerków i modrzewia w granciach działki 200 obreb Bieniowice DUSZPASTERSTWO PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ 19-12-2016
ARG 99/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 sosen i 5 modrzewi w granicach działki 239/1 obręb Rosochata PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA 16-12-2016
B RG 99-1/16Decyzja zezwalająca na wycinkę 2 sosen i 5 modrzewi w granicach działki 239/1 RosochataPARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA 16-12-2016
A RG 100/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 2 świerków i 1 modrzewia w granicach działki 200 obręb Bieniowice DUSZPASTERSTWO PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ 16-12-2016
B RG 97-1/16 Decyzja zezwalająca na wycinke 1 szt. świerka w granicach działki 285/19 obręb Spalona URZĄD GMINY W KUNICACH15-12-2016
A RG 97/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięci 1 szt. świerka w granicach działki 285/19 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-12-2016
A RG 98/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 13 szt.drzew w granicach działki 521/5 obręb Grzybiany POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII, POWIATOWY INSPEKTORAT WTERYNARII15-12-2016
B RG 98-1/16Decyzja zezwalająca na wycinkę 13 drzew w granicach działki 521/5 obręb Grzybiany POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII, POWIATOWY INSPEKTORAT WTERYNARII15-12-2016
BRG 96-1/16 Decyzja zezwalająca na wycinkę samosiewów drzew i krzewów w granicach dzialki 607/1, 48/1 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-12-2016
A RG 96/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiewów drzew i krzewów w granicach działki 607/1, 48/1 obręb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-12-2016
ARG 95/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. świerka w granicach działki 335/1 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-12-2016
B RG 95-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa /świerk/ w granicach działki 335/1 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-12-2016
ARG 94/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew w granicach dzialki 241/2 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-12-2016
B RG 94-1/16deczyja zezwalająca na wycięcie 9 drzew w granicach działki 241/2 obreb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-12-2016
ARG 93/16 Wniosek o wydanie decyzji na wyciecie 2 szt. drzew dzialka nr 422 /cmentarz parafialny/ Szczytniki nad Kaczawą DUSZPASTERSTWO PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ 06-12-2016
B RG 93-1/16Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 szt. drzew na cmentarzu w parafialnym w Szczytnikach nad Kaczawą - działka 422 . DUSZPASTERSTWO PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ 06-12-2016
BRG 92-1/16 Deczyja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa - jesion w granicach działki 143/5 obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-11-2016
A RG 92/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa - jesion w granicach działki 143/5 obreb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-11-2016
ARG 91/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 topól przy drodze powiatowej Rosochata - GrzybianySTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG14-11-2016
BRG 91-1/16Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 topól przy drodze powiatowej Grzybiany - RosochataSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG14-11-2016
ARG 89/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 2 szt drzew w granicach działki 760/56 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-11-2016
BRG 89-1/16Decyzja zezwalająca na wyciecie 2 drzew w granicach działki 760/56 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-11-2016
A RG 90/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 3 drzew w granicach dzialki 760/565 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-11-2016
B RG 90-1/16Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 drzew i 5 mb żywoplotu w granicach działki 760.55 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-11-2016
ARG 86/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew 1 sosona i 6 świerków w granicach działki 267/3, 267/4 obręb Pątnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-10-2016
ARG 88/16wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew w granicach działki 167 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-10-2016
BRG 87-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie 6 szt. świerków w granicach działki 64/2 w Szczytnikach Małych OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-10-2016
A RG 87/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 6 szt świerków w granicach działki 64/2 w Szczytnikach Małych OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-10-2016
B RG 86-1/16Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. sosny i 6 świerków w granicach dzialki 267/3, 267/4 obręb Pątnow Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-10-2016
B RG 88-1/16Deczyja zezwalająca na wyciecie 16 / sosna, świerk, modrzew/, drzew w granicach działki 167 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-10-2016
BRG 85-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie 15 szt.swierkow na terenie ROD "Nad Strumykiem", ogródek działkowy 76 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-10-2016
A RG 85/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 5 szt. świerków w granicach ROD "Nad Strumykiem" ogródek działkowy 76 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-10-2016
ARG 83/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew gatunku jodla -3 , świerk -15,sosna 6 w granicach działki 85/1 obr ęb Spalona - Szczytniki Małe OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-10-2016
A RG 84/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach dzialki 215 obręb Rosochata OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-10-2016
B RG 83-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew gatunku - świerk 15 szt, 6 sosen, 3 jodły w granicach działki 85/1 obręb Spalona - Szczytniki Małe OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-10-2016
B RG 84-1/16Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 215 obręb RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-10-2016
A RG 82/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt,. świerka w granicach dzialki 62/9 obreb Spalona - Szczytniki Małe OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-10-2016
B RG 82-1/16Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. świerka w granicach działki 62/9 obręb Spalona - Szczytniki Małe OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-10-2016
A RG 80/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 14 świerków w granicach działki 83 obręb Rosochata OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-10-2016
A RG 81/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiewów drzew w granicach działki 117/1 obręb MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-10-2016
B RG 80-1/16Decyzja zezwalająca na wycięcie 14 świerków w granicach działki 83 obręb Rosochata OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-10-2016
B RG 81-1/16Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiewów drzew w w granicach działki 117/1 obreb MIlogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-10-2016
A RG 79/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 szt. świerków na terenie ROD "Nad Jeziorkiem" w Grzybianach - Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-10-2016
B RG 79-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 szt. świerków an terenie ROD "Nad Jeziorkiem " obręb Grzybiany-Ziemnice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-10-2016
ARG 76/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 3 szt. topól w granciach działek 760/54, 760/55, 760/56 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-09-2016
A RG 77/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiewow lipy, brzozy, topoli, wierzby wgranicach działki 125/2 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-09-2016
A RG 78/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 1 szt. drzewa - kasztanowiec , w granicach działki 271 obreb Pątnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-09-2016
B RG 76-1/16 Decyzja zezwalajaca na wycięcie 3 szt. topół w granicach działek 760/54, 760/55, 760/56 obreb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-09-2016
B RG 78-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa , kasztanowiec w granicach działki 271 obręb Pątnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-09-2016
B RG 77-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew w granicach działki 125/2 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-09-2016
ARG 75/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na redukcje koron wierzb w granicach działki 190 obreb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-09-2016
A RG 73/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę sosen w granicach działki 157/29 w Spalonej.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-09-2016
A RG 74/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę jałowców w granicach działki 788 KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-09-2016
B RG 73-1/16 Decyzja zezwalająca na wycinke 4 sosen w granicach działki 157/29 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-09-2016
B RG 74-1/16Decyzja zezwalająca na wycinkę 21 jałowców w granicach działki 788 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-09-2016
B RG 75 -1/16 Decyzja zezwalająca na redukcje koron 5 drzew w granicach działki 190 obreb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-09-2016
ARG 60/16Wniosek o wydanie decyzji na wycięcie 2 szt świerków w granicach działki 232, obręb RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2016
A RG 61/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. świerka na terenie ROD "Zorza" w Ziemnicach, ogródek działkowy 313BOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2016
A RG 62/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 3 modrzewii na terenie ROD "Zorza" ogródek działkowy 345AOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2016
B RG 60-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 świerków w granicach działki 232 obręb RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2016
B RG 61-1/16 Decyzja zezwalająca na wyciecie 1 szt. świerka na terenie ROD " Zorza" , ogródek działkowy 313B w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2016
B RG 62-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 modrzewi na terenie ROD "Zorza" ogródek działkowy 345A w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2016
ARG 59/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 3 szt drzew i 95 mkw. krzewów , w granicach działki 521/5 w Ziemnicach POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII, POWIATOWY INSPEKTORAT WTERYNARII14-09-2016
B RG 59-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew i krzewów na terenie działki 521/5 w ZiemnicachPOWIATOWY LEKARZ WETERYNARII, POWIATOWY INSPEKTORAT WTERYNARII14-09-2016
ARG 63/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 szt. świerków na terenie ROD "Nad Strumykiem" ogródek działkowy 15, w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2016
ARG 65/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 szt. drzew / sosna, świerk/, w granicach działki 107/1 obręb Golanka Górna OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2016
A RG 70/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew - świerków w granicach działki 443/8 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2016
A RG 71/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiewów olchy w granicach działki 43 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2016
A RG 64/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 świerk i 2 thuje, w granicach dzialki 106 obręb Szczytniki Małe OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2016
A RG 66/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiewów drzew i krzewów w granicahc działki 927/2 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2016
A RG 67/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt.drzewa w granicach działki 108 obręb Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2016
A RG 68/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 2 drzew / modrzew, swierk/ w granicach dzialek 61/1, 61/2 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2016
A RG 69/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 6 suchcych świerków w granicach działki 590/9 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2016
A RG 72/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę samosiewów drzew w granicach działki 6/6 obręb Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2016
B RG 71-1/16 Decyzja zezwalająca na wycinkę samosiewów olchy w granicach działki 43 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2016
B RG 72-1/16 Decyzja zezwalająca na wycinkę samosiewów drzew w granicach działki 6/6 Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2016
B RG 63-1/16 Decyzja zezwalająca na wyciecie 3 szt.świerków na terenie ROD "Nad Strumykiem" ogródek dzialkowy 15 , w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2016
B RG 64-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie 3szt drzew/ świerk, tuja/ w granicach działki 106 w Szczytnikach Małych OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2016
B RG 65-1/16 Decyzja zezwalająca na wycinkę 3 szt.drzew /świerk, sosna/, w granicach działki 107/1 obręb Golanka Górna OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2016
B RG 66-1/16 Decyzja zezwalająca na wycinkę samosiewów drzew i krzewów w granicach działki 927/2 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2016
B RG 67-1/16Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 108 obręb Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2016
B RG 68-1/16Decyzja zezwalająca na wycinkę 2 drzew/jesion, modrzew/w granicach działek 61/1, 61/2 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2016
B RG 69-1/16Decyzja zezwalająca na wycinke 6 suchych świerkow w granicach działki 590/9 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2016
B RG 70-1/16 Decyzja zezwalajaca na wycinkę 12 drzew -świerków w granicach działki 443/8, obreb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2016
A RG 58/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinke 2 szt. brzóz wgranicach działki 305/1 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-09-2016
B RG 58-1/16 Deczyja zezwalająca na wyciecie 2 szt- brzóz w granicach działki 305/1 obreb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-09-2016
ARG 57/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 szt drzew, w granicach działki 194 obręb Bieniowice DUSZPASTERSTWO PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ 29-08-2016
B RG 57-1/16 Decyzja zezwaląja na wycięcie 3 szt. sosen w granicach działki 194 obręb Bieniowice DUSZPASTERSTWO PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ 29-08-2016
A RG 56/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinke 1 szt. świerka na terenie ROD "Nad Jeziorkiem " obreb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-08-2016
B RG 56-1/16 Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. świerka na terenie ROD "Nad Jeziorkiem" obręb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-08-2016
A RG 55/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 4 samosiejek brzóz w granicach działki 76/4 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-08-2016
B RG 55-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie 4 szt. samosiejek brzóz w granicach działki 76/4 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-08-2016
A RG 54/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 3 szt. sosen w granicach działki 72/3 obręb RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-07-2016
B RG 54-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 sosen w granicach działki 72/3 połozoenej w obrebie RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-07-2016
BGP.6220.1F.2015.IKGPostanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu uzgadniajaca inwestycję w ramach prowadzonego postępowania o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie małej elektrowni wodnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Kaczawie w pobliżu wsi Bieniowice, gmina Kunice, powiat Legnicki, woj. Dolnośląskie"INSTYTUT OZE SP. Z O.O.21-07-2016
A RG 53/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 1 szt. wierzby w granicach działki 157/20 obreb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-07-2016
B RG 53-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. wierzby w granicach działki 157/20 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-07-2016
A RG 52/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 lip przy drodze powiatowej nr 2197D - Spalona-BieniowiceSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG09-06-2016
B RG 52-1/16 Decyzja zezwalająca na wycinkę 2 lip przy drodze powiatowej 2197D Spalona -BieniowiceSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG09-06-2016
A RG 51/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew w granicach działki 760/48, 760/50 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-06-2016
B RG 51-1/16 Decyzja zewalająca na wycięcie samosiweów drzew w granicach działki 760/48, 760/50 obręb Kunice.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-06-2016
ARG 49/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinke drzew w granicach działki 395/6 obręb Grzybiany - Ziemnice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-06-2016
A RG 50/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew w granicach działki 77/4 obręb Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-06-2016
B RG 50-1/16 Deczyja zezwalająca na wycięcie , 1 klonu, 2 thui, 1 jesionu, 4 ostowców w granicach dzialki nr 77/4 obręb Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-06-2016
B RG 49-1/16 decyzja zezwalająca na wycięcie 9 szt. sosen i 1 świerka w granicach działki 395/6 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-06-2016
A RG 48/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. sosny na terenie ROD "Zorza" -ogródek działkowy 110AOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-05-2016
B RG 48-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. sosny na terenie ROD "Zorza" - ogródek nr 110A , obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-05-2016
BRG 47-1/16Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 suchych drzew w granicach działki 760/20 obręb KuniceSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG30-05-2016
A RG 47/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 suchych drzew w granicach dzialki 760/2 w KunicachSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG30-05-2016
ARG 46/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzewa na terenie ROD "Nad Jeziorkiem " w Grzybianach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-05-2016
B RG 46-1/16Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. modrzewia, na terenie ROD"Nad Jeziorkiem" w Grzybianach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-05-2016
A RG 45/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 szt. świerków w granicach działki 475/2 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-05-2016
B RG 45-1/16Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 szt. świerków w granicach działki 475/2 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-05-2016
B RG 43-1/16 Decyzja zwezwalająca na wycięcie 10 szt. świerków w granicach działki 435, 438, obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-05-2016
BRG 44/16Decyzja zezwalająca na wyciecie żywotników ,ogródek 96 ROD "Nad Strumykiem" obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-05-2016
A RG 44/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecieżywotników ROD "Nad Strumykiem" OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-05-2016
BGP.6220.2H.2015Decyzja numer GP.6220.2.2015.KG z dnia 6 maja 2016r. wydana na wniosek STP&DIN CHEMICALS Sp. z o.o. WEST Sp.k., ul. Mostowa 5, 43-300 Bielsko-Biała, określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia zatytułowanego pierwotnie przez inwestora, jako "montaż (posadowienie) stacji zgazowania argonu łącznie ze zbiornikiem o pojemności do 60m3 i stacji dwutlenku węgla łącznie ze zbiornikiem o pojemności do 6m3, na istniejących płytach fundamentowych" w miejscowości Piotrówek 44, działka oznaczona geodezyjnie numerem 77/1, obręb ewidencyjny Piotrówek, zmienionej w trakcie trwania postępowania administracyjnego, w wyniku aneksu do karty informacyjnej przedsięwzięcia, na montaż (posadowienie) stacji zgazowania argonu łącznie ze zbiornikiem o pojemności do 60m3, na nowoprojektowanych fundamentach i stacji dwutlenku węgla łącznie ze zbiornikiem o pojemności do 6m3, na istniejącym fundamencie, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego budynku pełnienia tlenu, obecnie działka po podziale geodezyjnym numer 77/3. STP&DIN CHEMICALS SP. Z O.O.10-05-2016
A RG 43/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 10 szt. świerków w granicach działki 435, 438 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-05-2016
ARG 40/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 szt. modrzewi w granicach dzialki 417/3 obręb Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-04-2016
A RG 41/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 17 świerków w 2 mk. krzewów granicach działki 331 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-04-2016
A RG 42/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 11 szt. świerków na terenie ROD "Nad Jeziorkiem " ogródek działkowy 68 , obręb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-04-2016
B RG 40-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 szt.drzew-modrzew w granicach działki 417/3 obręb Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-04-2016
B RG 41-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie 17 szt.świerków i 2 mkw. krzewów w granicach działki 331 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-04-2016
B RG 42-1/16Zezwolenie na wycinke świerków na terenie ROD"Nad Jeziorkiem" w Grzybianach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-04-2016
A RG 39/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkędrzew w granicach działki 411/1 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-04-2016
ARG 38/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 7 drzew / 6 tui i 1 świerk/ w granicach działki 459/2 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-04-2016
ARG 36/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 świerków w granicach działki 48/1 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-04-2016
BRG 38-1/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinke 6 tui i 1 świerka w granicach dzialki 459/2 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-04-2016
A RG 35/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 7 tui i krzewów jałowca na terenie ROD "Relaks" obręb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-04-2016
A RG 37/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 szt. świerków w granicach działki 176/4 obręb Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-04-2016
B RG 35-1/16Decyzja zezwalająca na usunięcie 7 szt. tui i krzewów jałowca w granicach ROD "Relaks" obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-04-2016
B RG 36-1/16Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 świerków w granicach dzialki 48/1 obręb MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-04-2016
B RG 37-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 szt. świerkow w granicach dzialki 176/4 obręb Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-04-2016
BGP.6220.1I.2015.KG Informacja od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu dotycząca prowadzonego postępowania o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie małej elektrowni wodnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Kaczawie w pobliżu wsi Bieniowice, gmina Kunice, powiat Legnicki, woj. Dolnośląskie", o niezałatwieniu sprawy w termnie i przesunięciu terminu wydania uzgodnienia do dnia 29 kwietnia 2016r. INSTYTUT OZE SP. Z O.O.13-04-2016
A RG 34/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 11 szt. drzew w granicach działki 478 obręb Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-04-2016
B RG 34-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie 11 szt. drzew/ sosna, modrzew/ w granicach działki 478 obręb Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-04-2016
BRG 33-1/16 Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt.drzewa/cyprys/ na terenie ROD "Relaks" w GrzybianachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-04-2016
A RG 33/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa na terenie ROD "Relaks" w Grzybianach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-04-2016
A RG 32/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. modrzewia w granicach działki 165/1 obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-04-2016
B RG 32-1/16Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa- modrzew w granicach działki 165/1 obręb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-04-2016
A RG 31/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 11 szt. świerków w granicach działe 933,935 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI31-03-2016
BRG 31-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie 11 szt. świerków w granicach działki 933, 935 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI31-03-2016
ARG 28/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. sosny na terenie ROD "Ceramik w Kunicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-03-2016
ARG 29/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinke 8 szt. drzew w tym 7 tui, 1 świerk, w granicach dzialki 192/4 obręb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-03-2016
BRG 28-1/16 deczyja zezwalająca na wyciecie 1 szt. sosny na terenie ROD "Ceramik" w KunicachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-03-2016
A RG 30/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 suchych drzew / topol, świerk/, w granicach działki 284/4 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-03-2016
B RG 29-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie 8 szt. drzew w tym 7 tui, 1 świerka, dzialka 192/4 obreb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-03-2016
B RG 30-1/2016 Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 suchcych drzew/ topola, świerk/, w granicach działki 284/4 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-03-2016
BGP.6220.2G.2015Postanowienie na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016r., poz. 23 t.j.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 t.j.) oraz w związku z prowadzonym postępowaniem z wniosku inwestora o określenie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia zatytułowanego, jako "montaż (posadowienie) stacji zgazowania argonu i stacji dwutlenku węgla" w miejscowości Piotrówek 44, działka oznaczona geodezyjnie numerem 77/1, obręb ewidencyjny Piotrówek." STP&DIN CHEMICALS SP. Z O.O.30-03-2016
BGP.6220.1F.2015Postanowienie Wójta Gminy Kunice o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji zatytuowanej przez inwestora jako: " montaż (posadowienie) stacji zgazowania argonu i stacji dwutlenku węgla na płytach fundamentowych."STP&DIN CHEMICALS SP. Z O.O.24-03-2016
A RG 27/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie samosiewów drzew i krzewów w granicach działki 7 obręb Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-03-2016
B RG 27-1/16 Decyzja zezwalająca na wycinke samosiewow drzew ikrzewów w granicach działki 7 obręb szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-03-2016
A RG 26/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. świerka w w granicach dzialłki 52/2 obręb Jaśkowice LegnickieOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-03-2016
B RG 26-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. świerka w granicach działki 52/2 obręb Jaśkowice LegnickieOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-03-2016
A RG 25/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie2 szt. lip przy drodze powiatowej 2179D obręb MiłogostowiceSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG17-03-2016
B RG 25-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 lip przy drodze powiatowej 2179D obręb MiłogostowiceSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG17-03-2016
A RG 23/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 4 szt. drzew /świerk,sosna /na tereni ROD "Relaks" w Grzybianach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-03-2016
B RG 23-1/16Decyzja zezwalająca na wycięcie 4 szt.drzew na terenie ROD "Relaks" gródek 36, obręb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-03-2016
A RG 24/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 16 szt.. wierzb w granicach działki 499 obręb Spalona GÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.14-03-2016
B RG 24-1/16Decyzja zezwalająca na wycięcie 16 szt. drzew w granicach dzialki 499 obreb Spalona GÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.14-03-2016
A RG 22/16wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę samosiewów drzew i krzewów w granicach działek 108/, 123/2 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-03-2016
B RG 22-1/16 Decyzja zezwalająca wycinkę samosiewów drzew i krzewów w granicach dzialki 108/1, 123/2 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-03-2016
ARG 21/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 1 szt. świerka na terenie ROD "Zorza" Ziemnice, ogródek dzialkowy 70 sektor AOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-03-2016
B RG 21-1/16Decyzja zezwalająca na wyciecie 1 szt. świerka na terenie ROD 'Zorza' ogródek nr 7 sektor A w ZiemnicachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-03-2016
ARG 20/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa na terenie cmentarza parafialnego w Bieniowicach DUSZPASTERSTWO PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ 04-03-2016
B RG 20-1/16Decyzja zezwalająca na wycinke 1 szt. drzewa na terenie cmentarza parafialnego w Bieniowicach DUSZPASTERSTWO PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ 04-03-2016
A RG 19/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew w granicachd ziałki 7/6 obręb Jaśkowice |Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-03-2016
B RG 19-1/16Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 szt. drzew w granicach działki 7/6 obręb Jaśkowice LegnickieOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-03-2016
A RG 17/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzew- świerk w granicach dzialki 165/5 obręb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-02-2016
A RG 18/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 6 samosiewów drzew w granicach dzialki 373/ obreb Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-02-2016
B RG 17-1/16 Decyzja zezwalająca na wycinke 1 szt. świerka w granicach dzialki 165/6 obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-02-2016
B RG 18-1/16 Decyzja zezwalająca na wycinke 6 suchych samosiewów drzew w granicach działki 373, obręb Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-02-2016
ARG 13/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samsosiewów drzew jesionu w granicach działki 344/1, 344/2 obręb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-02-2016
A RG 14/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew w granicach dzialki 241/2 obręb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-02-2016
A RG 16/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. świerka w granicach działki 460/4 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-02-2016
B RG 13-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiewow jesionu w granicach działki nr 344/1, 344/2 obręb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-02-2016
B RG 14-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew w granicach działki 241/2 obręb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-02-2016
B 15-1/16 Decyzja zezwalająca na wyciecie 4 szt. drzew w granicach działki nr 178/1 obręb Grzybiany PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA W KOSKOWICACH 26-02-2016
A RG 15/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 4 szt. drzew w granicach działki 178/1 obręb GrzybianyPARAFIA RZYMSKOKATOLICKA W KOSKOWICACH 26-02-2016
ARG 12/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 szt. świerków na terenie ROD"Relax" w Grzybianach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-02-2016
BRG 12-1/16Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 szt. świerków na terenie ROD "Relax" obręb Grzybiany.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-02-2016
BRG 11-1/16Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. świerka w granicach działki 74 obręb RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-02-2016
A RG 11/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt.świerka w granicach działki nr 74 obręb RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-02-2016
BRG 9-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 szt. świerków w granicach dzialki 116 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-02-2016
BRG 10-1/16Deczyja zezwalająca na wycięcie drzew- brzóz w granicach dzialki 411/1 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-02-2016
A RG 9/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 2 świerków w granicach działki 116 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-02-2016
A RG 10/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew w granicach działki 411/1 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-02-2016
ARG 8/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew na terenie ROD"Nad Strumykiem" w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-02-2016
B RG 8-1/16 Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 drzew na terenie ROD'Nad Strumykiem" w ZiemnicachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-02-2016
BGP.6220.1H.2015.KGInformacja od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu dotycząca prowadzonego postępowania o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie małej elektrowni wodnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Kaczawie w pobliżu wsi Bieniowice, gmina Kunice, powiat Legnicki, woj. Dolnośląskie", o niezałatwieniu sprawy w termnie i przesunięciu terminu wydania uzgodnienia do dnia 19 lutego 2016r.INSTYTUT OZE SP. Z O.O.09-02-2016
BGP.6220.1E.2015.KGPostanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy numer ZNS-710-1-32/9819/15 z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie przedsięwzięcia polegającego na montażu (posadowieniu) stacji zgazowania argonu i stacji dwutlenku węgla na istniejących płytach fundamentowych, realizowanego na działce nr 77/1 obręb Piotrówek, gmina Kunice, o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. STP&DIN CHEMICALS SP. Z O.O.09-02-2016
BGP.6220.1G.2015.KGPostanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy opiniujące przedsięwzięcie polegające na "budowie małej elektrowni wodnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Kaczawie w pobliżu wsi Bieniowice, gmina Kunice, powiat Legnicki, woj. Dolnośląskie". INSTYTUT OZE SP. Z O.O.09-02-2016
ARG 7/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinke 2 szt. drzew w granicach działki nr 229 obręb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-02-2016
B RG 7- 1/16Decyzja zezwalająca na wycinkę 9 drzew w granicach działki nr 229 obręb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-02-2016
B RG 6-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 szt. drzew w granicach działki nr 169/2 obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-01-2016
ARG 5/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 9 drzew na cieku Niecka w SpalonejDOLNOŚLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 27-01-2016
BRG 5-1/16Decyzja zezwalająca na wycinkę 9 szt drzew na cieku Niecka w Spalonej DOLNOŚLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 27-01-2016
ARG 6/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 szt. drzew w granicach działki 169/2 obręb GrzybianyPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU "LABIRYNT" IWONA ŁOPUSIŃSKA GRZYBIANY UL. LEGNICKA 2927-01-2016
A RG 4/16 Wniosek o wycinke 1 szt. drzewa w granicach działki 500/1 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-01-2016
B RG 4-1/16 Decyzja zezwalająća na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 500/1 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-01-2016
ARG 2/16 Wniosek o wydanie zezwolenia na redukcję koron drzew na granicy dzialek 342/2, 343, 346, 347 obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-01-2016
ARG 3/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 10 szt wierzb na granic dzialki 23/3 i 1 jesionu w granicach tej dzialki, obręb Milogostowice.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-01-2016
BRG 2-1/16Decyzja zezwalająca na redukcje korn drzew na granicy działek 342/2, 343, 346, 347, obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-01-2016
B RG 3-1/16Decyzja zezwalająca na wycinkę 10 szt wierz i 1 jesionu w granicach dzialki 23/3 obręb MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-01-2016
BRG 1-1/16Decyzja zezwalająca na wyciecie 1 szt. drzewa na terenie ROD "Nad Jeziorkiem" Grzybiany - Ziemnice ogródek działkowy 30 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-01-2016
A RG 1/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt . drzewa na terenia ROD "Nad Jeziorkiem" w Grzybianach - Ziemnicach, ogródek działkowy 30 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-01-2016
ARG 126/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 szt. drzew w granicach dzialki 794 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-12-2015
BRG 126-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 szt. drzew w granicach działki 794 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-12-2015
ARG 127/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 1 szt. topoli kanadyjskiej w granicach działki 302, droga powiatowa 2184D Piotrówek STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG30-12-2015
BRG 127 -1/15 decyzja zezwalająca na wycięcie suchego drzewa - topola kandyjska , w granicach działki 302 , droga powiatowa 2184D obręb Piotrówek STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG30-12-2015
A RG 125/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiewów drzew i krzewów w granicach działki 791 obręb Grzybiany miejscowość ZiemniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-12-2015
B RG 125-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiewów drzew i krzewów w granicach działki 791 obręb Grzybiany miejscowość ZiemniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-12-2015
A RG 123/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiewów drzew w granicach działek 465, 466, 467, 468, 469, 470, 472, 473 obręb Pątnów LegnickiOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-12-2015
B RG 123-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiewów w granicach działki nr 465, 466, 467,468,469,470,473 obręb Pątnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-12-2015
A RG 124/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie samosiewów drzew w granicach działki 50/1 obręb Jaśkowice Legnickie "ŁANPOL" SP.ZO.O. KOMORNIKI 66 A 21-12-2015
B RG 124-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie siedmiu samosiewów drzew i 1 topoli w granicach działki 50/1 obręb Jaskowice Legnickie "ŁANPOL" SP.ZO.O. KOMORNIKI 66 A 21-12-2015
BRG 121-1/15Decyzja na zezwalająca na usnięcie drzewa w granicach działki 689/1 obręb KuniceBIURO OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI "ARS-BUD" ROKITNICA 6115-12-2015
A RG 121/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 689/1 KuniceBIURO OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI "ARS-BUD" ROKITNICA 6115-12-2015
BRG 122-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 suchcych drzew w granicach działki 29/10 obręb KuniceWIENERBERGER CERAMIKA BUDOWLANA SP.ZO.O.15-12-2015
A RG 122/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 suchcych drzew w granicach działki 29/10 obręb Kunice WIENERBERGER CERAMIKA BUDOWLANA SP.ZO.O.15-12-2015
BGP.6220.3F.2015.KGDecyzja numer GP.6220.3.2015.KG z dnia 1.12.2015r. w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasków ze złoża naturalnego "Kunice-Pątnów" metodą odkrywkową. Powiększenie inwestycji o dodatkową powierzchnię 2,49 ha na działce numer 272 obręb Kunice, OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-12-2015
ARG 120/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę samosiewów w granicach działki 14/1,14/2, 12, 103 obręb Golanka GórnaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-12-2015
BRG 120-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiewów w granicach działki 14/1,14/2, 12, 103 obręb Golanka GórnaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-12-2015
BGP.6220.3E.2015.KGPostanowienie numer GP.6220.3.2015.KG z dnia 1.12.2015r. w sprawie przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasków ze złoża naturalnego "Kunice-Pątnów" metodą odkrywkową. Powiększenie inwestycji o dodatkową powierzchnię 2,49 ha na działce numer 272 obręb Kunice, stwierdzające odstąpienie od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-12-2015
A RG 119/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie świerków w granicach działki 267/1 obręb Pątnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-11-2015
B RG 119.-/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie świerków w granicach działki 267/1 obręb Pątnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-11-2015
B RG 118 -1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek osiki i brzozy w granicach działki 36/8 obręb Pątnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-11-2015
A RG 117/15Wniosek o wycinkę 2 świerków w granicach działki 126 obręb Nowa Wieś LegnickaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-11-2015
B RG 117-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 świerków w granicach działki nr 126 obręb Nowa Wieś Legnicka OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-11-2015
A RG 116/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 6 sztuk iglaków w granicach działki 139 obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-11-2015
B RG 116-1/15 Decyzja zezwalająca na wycinkę 6 szt iglaków w granicach działki 139 obręb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-11-2015
A RG 115/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 16 drzew w granicach działki 521/5 obręb GrzybianyPOWIATOWY LEKARZ WETERYNARII, POWIATOWY INSPEKTORAT WTERYNARII19-11-2015
B RG 115-1/15 Decyzja zezwalajaca na wycięcie 16 szt. drzew / brzoza, topola, wierzba, głóg, klon / w granicach działki 521/5 obręb Grzybiany POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII, POWIATOWY INSPEKTORAT WTERYNARII19-11-2015
BGP.6220.3C.2015.KGOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu numer WOOŚ.4240.644.2015.EJ z dnia 30 października 2015r. w sprawie przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasków ze złoża naturalnego "Kunice-Pątnów" metodą odkrywkową. Powiększenie inwestycji o dodatkową powierzchnię 2,49 ha na działce numer 272 obręb Kunice, ze wskazaniem na konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-11-2015
BGP.6220.3D.2015.KGPostanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy numer 126/15z dnia 30 października 2015r. w sprawie przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasków ze złoża naturalnego "Kunice-Pątnów" metodą odkrywkową. Powiększenie inwestycji o dodatkową powierzchnię 2,49 ha na działce numer 272 obręb Kunice, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-11-2015
BGP.6220.2C.2015.KGPostanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy numer 128/15 z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie przedsięwzięcia polegającego na montażu (posadowieniu) stacji zgazowania argonu i stacji dwutlenku węgla na istniejących płytach fundamentowych, realizowanego na działce nr 77/1 obręb Piotrówek, gmina Kunice o niezałatwieniu sprawy w terminie.STP&DIN CHEMICALS SP. Z O.O.19-11-2015
BGP.6220.2D.2015.KGOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu numer WOOŚ.4240.642.2015AN.1 z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie przedsięwzięcia polegającego na montażu (posadowieniu) stacji zgazowania argonu i stacji dwutlenku węgla na istniejących płytach fundamentowych, realizowanego na działce nr 77/1 obręb Piotrówek, gmina Kunice, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.STP&DIN CHEMICALS SP. Z O.O.19-11-2015
ARG 113/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa gatunku tuja, w granicach działki 670/161 obręb szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-11-2015
A RG 114/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 szt. jesionów w granicach działki 64/1 obręb MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-11-2015
B RG 113-/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa tuja w granicach działki 670/161 obręb Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-11-2015
B RG 114-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 szt. jesionów w granicach działki 64/1 obręb MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-11-2015
BRG 112-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. wierzby w granicach działki 24/2 obręb Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-11-2015
A RG 112/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. wierzby w granicach działki 24/2 obręb Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-11-2015
ARG 111/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. wierzby w granicach działki 283 obręb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-11-2015
B RG 111-1/15Decyzja zezwalająca an wycięcie 1 szt. wierzby w granicach działki 283 Bienioiwce OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-11-2015
BRG 107-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiewów drzew sosny i brzóz w granicach działki 90/6 obręb MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-11-2015
BRG 109-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. świerka w granicach działki 64/3 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-11-2015
A RG109/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. świerka w granicach działki 64/3 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-11-2015
A RG 107/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiewów sosny i brzóz w granicach działki 90/6 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-11-2015
A RG 108/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 olch w granicach działki 268/5 obręb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-11-2015
B RG 108-1/15Deczyja zezwalająca na wycięcie 2 szt. olch wgranicach działki 268/5 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-11-2015
BRG 110-1/15Decyzja zezwalająca na wycinke drzew w granicach działki 23 obręb Spalona GÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.09-11-2015
A RG 110/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew w granicach działki 23 obręb Spalona GÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.09-11-2015
ARG 106/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 4 szt. świerków na terenie ROD "Nad Strumykiem" obręb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-11-2015
B RG 106-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 4 szt. świerków na terenie ROD "Nad Strumykiem" , obręb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-11-2015
A RG 118/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiewów drzew w granicach działki 36/8 obręb Pątnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-10-2015
BGP.6220.1E.2015Wezwanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy skierowane do inwestora dotyczące uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie małej elektrowni wodnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Kaczawie w pobliżu wsi Bieniowice, gmina Kunice, powiat Legnicki, woj. Dolnośląskie".INSTYTUT OZE SP. Z O.O.26-10-2015
BGP.6220.1F.2015.KGWezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu skierowane do inwestora dotyczące uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie małej elektrowni wodnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Kaczawie w pobliżu wsi Bieniowice, gmina Kunice, powiat Legnicki, woj. Dolnośląskie".INSTYTUT OZE SP. Z O.O.26-10-2015
ARG 104/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 sosny, 1 świerka na terenie ROD "Nad Jeziorkiem" obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-10-2015
BRG 103-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 10 iglaków na terenie nieruchomości położonej w obrębie Jaśkowice Legnickie w granicach działek 75, 77.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-10-2015
A RG 103/15 Wniosek o wydanie zezawolenia na wyciecie 10 szt. gatunku świerk, jodła w granicach działek 75, 77 w obrębie Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-10-2015
A RG 105/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie samosiewów drzew w granicach działek 476/21, 476/22 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-10-2015
B RG 104-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie, 1 szt. sosny i 1 szt. świerka na terenie ROD "Nad jeziorkiem" obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-10-2015
B RG 105-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiewówd rzew w granicach działek 476/21, 476/22 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-10-2015
BGP.6220.2A.2015.KGPostanowienie w sprawie wszczęcia postępowania na wniosek inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji zatytuowanej przez inwestora jako "montaż (posadowienie) stacji zgazowania argonu i stacji dwutlenku węgla na istniejących płytach fundamentowych".INSTYTUT OZE SP. Z O.O.20-10-2015
AGP.6220.3A.2015.KGWniosek inwestora o określenie uwarunkowań środowiskowych realizacji planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatytułowanego przez inwestora, jako "wydobywanie piasków ze złoża kruszywa naturalnego Kunice-Pątnów metodą odkrywkową. Powiększenie inwestycji o dodatkową powierzchnię 2,49 ha na działce numer 272, obręb Kunice". OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-10-2015
BGP.6220.3B.2015.KGPostanowienie w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego określenia uwarunkowań środowiskowych realizacji planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatytułowanego przez inwestora, jako "wydobywanie piasków ze złoża kruszywa naturalnego Kunice-Pątnów metodą odkrywkową. Powiększenie inwestycji o dodatkową powierzchnię 2,49 ha na działce numer 272, obręb Kunice". OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-10-2015
AGP.6220.2B.2015.KGWniosek inwestora o wydanie decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji zatytuowanej przez inwestora jako: " montaż (posadowienie) stacji zgazowania argonu i stacji dwutlenku węgla na istniejących płytach fundamentowych."STP&DIN CHEMICALS SP. Z O.O.20-10-2015
ARG 100/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa- świerk na terenie ROD "Nad Strumykiem" obreb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-10-2015
A RG 101/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiewów drzew i krzewów w granicach działki nr 5 obręb Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-10-2015
A RG 102/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie wiatrołomów osiki w granicach działki 213/2 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-10-2015
B RG 100-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa - świerk na terenie ROD "Nad Strumykiem" ogródek dzialkoowy 36 obręb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-10-2015
B RG 101-1/15Decyzja zezwalająca na wycinke samosiewów drzew i krzewów w granicach działki nr 5 obręb Szczytniki nad Kaczawą. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-10-2015
B RG 102-1/15 Decyzja zezwalająca na usuniecie wiatrołomów osiki w granicach działki 213/2 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-10-2015
ARG 98/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę samosiewów drzew i krzewów w granicach działki 223, 224 obreb Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-10-2015
A RG 97/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiewów drzew i krzewów w granicach działki 380 obręb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-10-2015
B RG 97-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiewów drzew i krzewów w granicach działki nr 380 obręb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-10-2015
B RG 98-1/15 Decyzja zezwalająca na wycinkę samosiewów drzew i krzewów w granicach działki nr 223, 224 obręb Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-10-2015
BRG 99-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 648/2 obręb Kunice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG12-10-2015
A RG 99/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 648/2 obręb KuniceSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG12-10-2015
ARG 96/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. tui w granicach działki 76/11 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-10-2015
B RG 96-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. tui w granicach działki 76/11 obręb Kunice. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-10-2015
A RG 95/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie posuszu w granicach działek 28, 267, 269/1, 222, 129/9 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-10-2015
B RG 95-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie posuszu samosiejek w granicach działek 280, 267, 281, 269/1, 222, 129/9 obręb Kunice. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-10-2015
ARG 94/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 12 szt. świerków na terenie ROD "Nad Strumykiem" w GrzybianachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-09-2015
ARG 92/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie suchego świerka w granicach działki 15/6 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-09-2015
BRG 92-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. suchego świerku w granicach działki 15/6 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-09-2015
A RG 91/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 szt. drzew /świerk/ w granicach działki 717 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-09-2015
A RG 93/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 1 szt. drzewa gatunku świerk w granicach działki 921/1 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-09-2015
B RG 91-1/15 Deczyja zezwalająca na wycięcie 2 szt. świerków w granicach działki 717 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-09-2015
B RG 93-1/15 Decyzja zezawalająca na wycięcie 1 szt.drzewa - świerk w granicach działki 921/1 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-09-2015
B RG 94-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 12 szt.świerków na terenie ROD "Nad Strumykiem" w GrzybianachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-09-2015
AGP.6220.2.2015.KGWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na montażu (posadowieniu) stacji zgazowania argonu i stacji dwutlenku węgla na istniejących płytach fundamentowych. Miejsce realizacji Piotrówek 44 gmina Kunice, działka oznaczona geodezyjnie numerem 77/1, obręb ewidencyjny Piotrówek.STP&DIN CHEMICALS SP. Z O.O.25-09-2015
B RG 89 -1/15 Decyzja zezwalająca na wyięcie 20 szt. samosiewów olchy / cięcie sanitarne/ w granicach działki 76/1 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-09-2015
A RG 89/15Wniosek o w ydanie zezwolenia na wycięcie samosiewów olch w granicach działki 76/1 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-09-2015
A RG 90/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 42 szt. wierzb w granicach dzialki 214/16/ rzeka Kaczawa/ obręb Spalona REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU23-09-2015
B RG 90-1/15Deczyja zezwalająca na wycięcie 42 szt. wierzb w granicach działki 214/16 obręb Spalona REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU23-09-2015
ARG 85/15 Wniosek o wydanie zezwoelnia na wycięcie 3 szt. rajskich jabłoni w granicach działki 521/2 , w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-09-2015
ARG 86/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 4 szt. świerków i 1 sosny w granicach działki 181 obręb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-09-2015
BRG 85-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 szt rajskich jabłoni w granicach działki 521/12OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-09-2015
BRG 86-1/15Deczyzja zezwalająca na wycięcie 4 szt. świerków i 1 szt. sosny w granicach działki 181 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-09-2015
A RG 87/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 3 szt. świerków w granicach dzialki 352/26 obręb Rosochata OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-09-2015
A RG 88/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. wierzby w granicach działki 121 obręb Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-09-2015
B RG 87-1/15Decyzja zezwalająca na wyciecie 3 szt. świerków w granicach działki 352/26OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-09-2015
B RG 88-1/15deczyja zezwalająca na wycięcie 1 szt. wierzby w granicach działki 121 obręb Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-09-2015
ARG 81/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 szt świerków w granicach dzialki 69/1 obręb MilogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-09-2015
A RG 82/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 1 szt. świerka w granicach działki 911 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-09-2015
A RG 84/15 Wniosek o wydaniez ezwolenia na wyciecie 7 szt samosiewow wierzby i 1 szt.tui w granicach działek 298/7, 370 obręb Pątnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-09-2015
B RG 81-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 szt. świerków w granicach działki 69/1 obręb MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-09-2015
B RG 84-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiewów wierzby i 1 szt.tui , w granicach działek 298/7, 370 obręb Pątnów LegnickiOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-09-2015
B RG 82-1/15 deczyja zezwalająca na wycięcie 1 szt. świerka w granicach działki 911 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-09-2015
A RG 83/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiewów drzew ikrzewów w granicach działek 696/1, 695 -rowy melioracyjne obręb Kunice AGROMADEX SP.ZO.O PSZENNO UL. WIEJSKA 218-09-2015
B RG 83-1/15 Decyzja zezwalająca na wyciecie samosiewów drzew i krzewów w granicach działek 696/1, 695- rowy melioracyjne, obręb KuniceAGROMADEX SP.ZO.O PSZENNO UL. WIEJSKA 218-09-2015
BGP.6220.1D.2015postanowienie numer GP.6220.1.2015.KG z dnia 11.09.2015r. w sprawie podjęcia z urzędu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko , polegającego na "budowie małej elektrowni wodnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Kaczawie w pobliżu wsi Bieniowice, gmina Kunice, powiat Legnicki, woj. Dolnośląskie."INSTYTUT OZE SP. Z O.O.16-09-2015
A RG 80/15wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejki olch w granicach dzialki 10 obręb Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-09-2015
B RG 80-1/15 Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. samosiejki olchy w granicach dzialki 10 obręb Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-09-2015
EBP.6220.1C.2015.KGRaport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "budowie małej elektrowni wodnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Kaczawie w pobliży wsi Bieniowice, gmina Kunice, powiat Legncki, woj. Dolnośląskie"Zgodnie z art. 66 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.) oraz postanowieniem Wójta Gminy Kunice numer GP.6220.1.2015.KG z dnia 9.04.2015r. INSTYTUT OZE SP. Z O.O.16-09-2015
ARG 79/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiewów w granicach działek 197,243, suchego jesionu w granicach działki 288, dębu w granicach działki 121/3 obreb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-09-2015
A RG 78/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 szt. drzew - modrzew w granicach działki 284/7 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-09-2015
B RG 78-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 drzew- modrzew, w granicach działki 284/7 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-09-2015
B RG 79-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiewów drzew w granicach działek 197, 243 i 1 suchego jesionu w granicach działki 288, odmowa wyciecia debu w granicach działki 121/3 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-09-2015
A RG 77/ 15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiewóww drzew w granicach dzialki 82/2 obręb MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-09-2015
B RG 77-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiewów drzew w granicach działki 82/2 obręb MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-09-2015
ARG 75/15 Wnisek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiewów drzew i krzewów na rowach melioracyjnych w granicach działek 589/2,480/2,470 obręb Grzybiany, 696/9 obręb Kunice WIENERBERGER CERAMIKA BUDOWLANA SP.ZO.O.07-09-2015
A RG 76/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów w granicach działek 29/21, 29/23, 29/13 obręb Kunice WIENERBERGER CERAMIKA BUDOWLANA SP.ZO.O.07-09-2015
B RG 76-/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew i krzewów w granicach działek 29/21, 29/23, 29/13 obręb Kunice WIENERBERGER CERAMIKA BUDOWLANA SP.ZO.O.07-09-2015
B RG 75-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiewów drzew i krzewów w granicach działek 589/2, 480/2, 470 obręb Grzybiany WIENERBERGER CERAMIKA BUDOWLANA SP.ZO.O.07-09-2015
A RG 73/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę samosiewów drzew wierzby w granicach działki 140 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-09-2015
A RG 74/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa - świerk w granicach działki 587/7 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-09-2015
B RG 73/1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiewów wierzby na terenie działki 140,obręb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-09-2015
B RG 74-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa świerk w granicach działki 587/7 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-09-2015
ARG 72/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa świerk na terenie ROD " Nad Strumykiem" obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-08-2015
B RG 72-/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. świerka na terenie ROD "Nad Strumykiem" obreb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-08-2015
ARG 71/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 10 szt. świerkow w granicach działki 443/2 w Spalonej OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-08-2015
BRG 71-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 10 świerków OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-08-2015
A RG 70/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 5 szt. drzew gatunku świerk w granicach działki 450/10 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-08-2015
B RG 70-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 5 szt. drzew gatunku świerk w granicach działki 450/10 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-08-2015
ARG 68/15Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie wiatrołomu topoli w granicach działki 559/2 obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-08-2015
A RG 69/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 1 szt. wierzby w granicach działki 70 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-08-2015
B RG 69-1/15Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. wierzby w granicach działki nr 70 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-08-2015
B RG 68-1/15 Decyzja zezwalająca na usunięcie wiatrołomu topoli w granicach działki 559/2 obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-08-2015
ARG 67/15Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie wiatrołomu drzewa - lipy w granicach działki 176/15 obręb Jaskowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-08-2015
BRG 67-1/15Decyzja zezwalająca na usunięcie wiatrolomu lipy w granicach działki 176/15 obręb Jaskowice Legnickie. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-08-2015
ARG 64/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 10 szt. drzew / 3 szt, świerków, 7 szt. sosen/, na terenie ROD"Relaks" w Grzybianach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-08-2015
ARG 66/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 7 topólw granicach działek 760/42, 760/45 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-08-2015
BRG 64-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 szt. świerków i 7 sosen na terenie ROD "Relaks", ogródek nr 235, Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-08-2015
BRG 66-1/15Decyzja zezwalająća na wycinkę 7 topól w granicach działki nr 760/42, 760/45 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-08-2015
A RG 65/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew w granicach dzialki 893/3, 819 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-08-2015
B RG 65-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 25 szt. samosiewów wiązu w granicach działki nr 819, 893/3 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-08-2015
BRG 63-1/15Decyzja zezwalająca na wyciecie 1 szt. świerka w granicach działki 387 obręb KunicePOCZTA POLSKA SA.12-08-2015
A RG 63/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa działka nr 387 KunicePOCZTA POLSKA SA.12-08-2015
ARG 60/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 szt. drzew na terenie ROD "Nad Strumykiem"OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-08-2015
BRG60-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 szt. świerków na terenie ROD "Nad Strumykiem"OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-08-2015
ARG 61/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. topoli w granicach działki nr 77/, obręb PiotrówekOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-08-2015
ARG 62/15Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie wiatrolomu w granicach działki nr 2/10 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-08-2015
BRG 61-1/15Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. drzewa -topola, obręb Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-08-2015
BRG 62-1/15Decyzja zezwalająca na usunięcie wiatrołomu w granicach działki nr 2/10 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-08-2015
ARG 58/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa -świerk na terenie ROD "Relaks" w Grzybianach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-07-2015
BRG 58-1/15Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. drzewa -świerk na terenie ROD "Relaks" w Grzybianach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-07-2015
ARG 59/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew i krzewó na terenie ROD "Relakx" -alejka główna PZD RODZINNY OGÓRD DZIAŁKOWY "RELAKS " W GRZYBIANACH 30-07-2015
BRG 59-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 4 szt. drzew i 50 mkw. krzewów na terenie ROD "Relaks" w Grzybianach PZD RODZINNY OGÓRD DZIAŁKOWY "RELAKS " W GRZYBIANACH 30-07-2015
ARG 57/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. świerku w granicach działki 694/26 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-07-2015
BRG 57-1/15Deczyja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa - świerk w granicach dzialki 694/26 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-07-2015
ARG 54/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 szt. samosiejek lipy w granicach działki 113/9 obręb Golanka Górna ROL-MI-GO 27-07-2015
ARG 55/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek drzew i krzewów w granicach działki nr 114/11,116,57,1122,120, 118 obręb Golanka Górna , 1/2, 2 obręb Jaśkowice Legnickie ROL-MI-GO 27-07-2015
BRG 54-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 samosiejek lipy w granicach działki 113/9 obręb Golanka Górna ROL-MI-GO 27-07-2015
BRG 55-1/15Decyzja zezwalająca na usunięcie samosiejek drzew i krzewów w granicach działek 114/11, 116, 57, 122,120,118 obręb Golanka Górna, 1/2,2 obręb Jaśkowice |Legnickie ROL-MI-GO 27-07-2015
ARG 56/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 339 Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-07-2015
BRG 56-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt.drzewa w granicach działki 339 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-07-2015
BRG 53-1/15Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. świerka w granicach działki 220 obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-07-2015
A RG 53/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. świerka w granicach dzialki 220 obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-07-2015
ARG 50/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 18 szt. sosen i świerkówora 15 mkw krzewów w granicach działki 157/29, 157/21 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-07-2015
ARG 51/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 5 szt.drzw i krzewów w granciach działek 107/14, 107/18 obręb Golanka GórnaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-07-2015
BRG 50-1/15Decyzja zezwalająca na wycinkę 18 szt. drzew świerk i sosna oraz 15 mkw. krzewów w granicach działek 157/29, 157/21 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-07-2015
BRG 52-1/15Decyzja zezwalająca na wycinkę 3 szt. drzew w granicach działki 183/3 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-07-2015
A RG 52/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 szt. drzew w granicach działki 183/3 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-07-2015
B RG 51-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie 5 szt. drzew i krzewów w granicach działek 107/14,107/18 obręb Golanka Górna. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-07-2015
ARG 45/15wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 14 szt. świerków w granicach działki 800, obręb KuniceURZĄD GMINY W KUNICACH21-07-2015
ARG 47/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 1szt. drzewa w granicach dzialki 431/2, obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-07-2015
ARG 48/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 15 szt. samosiejek akacji w granicach działki 213/3 obręb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-07-2015
ARG 49/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk, w granicach działki 419 KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-07-2015
BRG 45-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 14 szt. świerków w granicach działki 800 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-07-2015
BRG 47-1/15Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. drzewa w granicach działki nr 431/2 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-07-2015
BRG 48-1/15Decyzja zezwalająca na wycinkę 15 szt. samosiejek akacji w granicach działki 213/3 obręb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-07-2015
BRG 49-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. świerka w granicach działki 419 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-07-2015
A RG 46/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt świerka w granicach działki 484 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-07-2015
B RG 46-1/15Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. drzew- świerk w granicach działki 484 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-07-2015
ARG 44/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt.drzewa na terenie ROD "Nad Jeziorkiem" w Grzybianach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-07-2015
BRG 44-1/15decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. drzewa gatunku świerk na terenie ROD "Nad Jeziorkiem" w Grzybianach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-07-2015
ARG 43/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 5 szt. drzew przy drodze powiatowej 2198D,obręb GrzybianySTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG20-07-2015
BRG 43-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie 5 szt. topól przy drodze powiatowej 2198D, obręb GrzybianySTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG20-07-2015
B41-1/15 Deczyja zezwalająca na wycięcie 1 szt. świerka , na terenie posesji 72 w RosochatejOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-06-2015
ARG 41/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. świerka na terenie nieruchomości Rosochata 72, gmina KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-06-2015
ARG 42/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 szt.świerków w granicach działki 59 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-06-2015
BRG 42-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 szt. świerków w granicach działki 59 obręb Kunice.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-06-2015
ARG 40/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa-świerk , w granicach działki 153/1obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-06-2015
BRG 40-1/15Decyzja zezwalająca na wyciecie 1 szt. świerka w granicach działki 153/1 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-06-2015
ARG 39/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 6 szt. gatunek świerk na ROD"Nad jeziorkiem" działka nr 38 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-06-2015
BRG 39-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 6 zt. świerków na terenie ROD"Nad Jeziorkiem"działka nr 38OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-06-2015
B38-1/15Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. świerka w granicach dziąłki 455/1 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-06-2015
ARG 38/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1szt. drzewa -świerk w granicach działki 455/1 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-06-2015
BRG 37-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. świerka w Szczytnikach nad Kaczawą, dzialka 402. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-06-2015
A RG 37/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt.świerka w granicach działki 402 w Szczytnikach nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-06-2015
ARG 36/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 1 szt. świerka ROD "Nad Jeziorkiem" dzialka nr 26 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-06-2015
BRG 36-1/15 Decyzja zezwalająca na wyciecie 1 szt. świerka na terenie ROD "Nad Jeziorkiem" działka nr 26OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-06-2015
ARG 35/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. świerka 2 granicach działki 799 obręb OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-05-2015
B RG 35-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. świerka w granicach działki 799 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-05-2015
B 34-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. świerka w granicach działki 312 w Pątnowie Legnickim OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-05-2015
ARG 32/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 1 szt .świerka w granicach działki 74/2 w obrębie Pątnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-05-2015
ARG 33/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 szt. świerków w Spalonej przy ul. Cisowej 5OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-05-2015
ARG 34/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. świerka w Pątnowie Legnickim , OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-05-2015
BRG 32-1/15Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. świerka w granicach działki 74/2 obręb Pątnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-05-2015
BRG33-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 szt. świerków przy ul. Cisowej 5 w Spalonej.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-05-2015
ARG 31/15 Wniosek o wydanie zewolenia na wycięcie samosiewów drzew i krzewów w granicach działek 284/69, 284/152, 285/93, 285/95, 285/48, obręb Spalona.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-05-2015
BRG 31-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiewów drzewi krzewów w granicach działki 284/69, 284/152, 285/93, 285/47, 285/48 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-05-2015
ARG 29/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa - w granicach działki 730 w Ziemnicach. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-05-2015
BRG 30-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 szt. świerków w granicach działki 176/5 obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-05-2015
A RG 30/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 szt. świerków w granicach dzialłki 176/5 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-05-2015
B RG 29-/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 730 w ZiemnicachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-05-2015
ARG 28/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt drzewa-wierzba , przy drodze powiatowej 2199D Ziemnice. STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG20-04-2015
B RG 28-1/15decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa, przy drodze powiatowej nr 2199D Ziemnice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG20-04-2015
BGP.6220.1.2015Postanowienie nr GP.6220.1.2015.KG z dnia 9 kwietnia 2015r. nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz związanej z tym potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie małej elektrowni wodnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Kaczawie w pobliżu wsi Bieniowice, gmina Kunice, powiat Legnicki, woj. Dolnośląskie". INSTYTUT OZE SP. Z O.O.14-04-2015
BGP.6220.1C.2015.Postanowienie nr GP.6220.1.2015.KG z dnia 10 kwietnia 2015r. zawieszające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, z wniosku firmy Instytut OZE Sp. z o.o., dla inwestycji polegającej na "budowie małej elektrowni wodnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Kaczawie w pobliżu wsi Bieniowice, gmina Kunice, powiat Legnicki, woj. Dolnośląskie", do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. INSTYTUT OZE SP. Z O.O.14-04-2015
ARG 26/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa , w granicach działki nr 396/1 obręb Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-03-2015
ARG 27/15Wniosek o wydanie zezwolenai na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach dzialki 23/3 obręb MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-03-2015
BRG 27-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 23/3 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-03-2015
B RG 26-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 396/1, obręb Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-03-2015
ARG 23/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiewów drzew i krzewów w granicach działki nr 7 , obręb szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-03-2015
BRG 23-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiewów drzew i krzewów w granicach działki 7 , obręb Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-03-2015
BRG 24-1/15Decyzja zezwalająca na usunięcie 14 szt. topól w granicach działek nr 760/30, 760/29, 760/31, 760/32, obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-03-2015
A RG 24/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 14 szt. topól w granicach działek 760/30, 760/29, 760/31,760/32, obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-03-2015
BRG 25-1/15Decyzja zezwalajaca na wyciecie 4 szt. topól w granicach działki nr 437 obręb Grzybiany, droga powiatowa 2198D. STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG20-03-2015
A RG 25/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 4 drzew gatunku topola przy drodze powiatowej 2198D działka 437 obręb Grzybiany STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG20-03-2015
ARG 22/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 5 szt. sosen w granicach działki nr 138 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-03-2015
BRG 22-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 5 szt.sosen w granicach działki nr 138, obręb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-03-2015
BRG 18-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 4 szt. świerków na terenie ROD " Zorza" ogródek dzialkowy 203"B'WÓJT GMINY KUNICE12-03-2015
ARG 19/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 14 szt. drzew w granicach działki nr 83 obręb RosochataURZĄD GMINY W KUNICACH12-03-2015
ARG 17/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiewów drzew i krzewów w granicach działki 385 obręb Spalona PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA 12-03-2015
BRG 17-1/15Decyzja zezwalająca na wycinkę samosiewów drzew i krzewów w granicach działki 385 obręb Spalona PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA 12-03-2015
ARG 21/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiewów drzew i krzewów w granicach działki 476/25 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-03-2015
ARG 18/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 4 szt. świerków na terenie ROD "Zorza" w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-03-2015
BRG 21-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiewów drzew i krzewów w granicach działki 476/25 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-03-2015
BRG 19-1/15Decyzja na zezwalająca na wycięcie 14 szt. drzew w granicach działki nr 83 obręb RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-03-2015
ARG 20/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa przy drodze powiatowej 2198D działka nr 93 obręb Jaśkowice Legnickie GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W LEGNICY 12-03-2015
B RG 20-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa przy drodze powiatowej 2198D, działka nr 93 obręb Jaśkowice LegnickieGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W LEGNICY 12-03-2015
ARG 16/15Wniosek o wycinkę 4 szt świerków, w granicach działki 438/2 w Spalonej. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-03-2015
BRG 16-1/15Decyzja zezwalająca na wycinkę 4 szt. świerków w granicach działki 438/2 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-03-2015
A RG 11/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 1 szt.topoli w granicach działki 495/1 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-03-2015
A RG 13/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 5 drzew w granicach działki 78/3 obręb Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-03-2015
A RG 14/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 7 świerków w granicach dzialki 100/6 obręb Szczytniki MałeOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-03-2015
B RG 11-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. topoli w granicach działki 495/1 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-03-2015
B RG 13-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie 7 drzw w granicach działki 78/3 obręb Piotrowek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-03-2015
B RG 14-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie 7 świerków w granicach działki 100/6 obręb Szczytniki Małe OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-03-2015
A RG 15/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa topola kanadyjska w granicach działki 14/1 obręb KuniceGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W LEGNICY 10-03-2015
B RG 15-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 14/1 obręb Kunice GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W LEGNICY 10-03-2015
A RG 12/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. świerka w granicach działki 388/3 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-03-2015
B RG 12-1/15 Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt drzewa w granicach działki 388/3 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-03-2015
A RG 10/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. świerka , w granicach działki 116 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-03-2015
B RG 10-1/15 Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. świerka w granicach działki 116 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-03-2015
A RG 9/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. świerka na terenie ROD'Nad Strumykiem" w Grzybianach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-02-2015
B RG 9-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1szt. drzewa ROD "Nad Strumykiem" GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-02-2015
BGP.6220.1B.2015.KGPostanowienie w sprawie w sprawie wydania opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie małej elektrowni wodnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Kaczawie w pobliżu wsi Bieniowice, gmina Kunice, powiat Legnicki, woj. Dolnośląskie."URZĄD GMINY W KUNICACH20-02-2015
AGP.6220.1.2014.KGWniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowyc hdla przedsięwzięcia polegajacego na "magazynowaniu i przeładunku gazowego tlenu na działce nr 77/1 obręb Piotrówek."OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-02-2015
BGP.6220.1A.2015.KGPostanowienie w sprawie wydania opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie małej elektrowni wodnej wraz z infrastrukturą towrzyszącą na rzece Kaczawie w pobliżu wsi Bieniowice, gmina Kunice, powiat Legnicki, woj. Dolnośląskie."URZĄD GMINY W KUNICACH09-02-2015
A RG 8/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 1 suchej czeremchy w granicach dzialki 277/8 obręb Pątnów LegnickiOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-01-2015
B RG 8-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. czeremchy w granicach działki 277/8 obręb Pątnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-01-2015
BGP.6220.2A.2014decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na "magazynowaniu i przeładunku gazowego tlenu" na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 77/1, położonej w obrębie Piotrówek, miejscowość Piotrówek, gmina Kunice.STP&DIN CHEMICALS SP. Z O.O.27-01-2015
A RG 7/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 szt. świerków w granicach działki 84/1 obręb Rosochata OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-01-2015
B RG 7-1/15 Decyjza zezwalająca na wycinkę 2 świerków w granicach działki 84/1 obręb RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-01-2015
AGP.6220.1.2015.KGWniosek o wydanie decyzji dla inwestycji polegającej na "budowie małej elektrowni wodnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Kaczawie w pobliżu wsi Bieniowice, gmina Kunice, powiat Legnicki, woj. Dolnośląskie".INSTYTUT OZE SP. Z O.O.22-01-2015
A RG 6/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 1 szt.drzewa w granicach dzialki 54 obręb Golanka GórnaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-01-2015
B RG 6-1/15 Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. drzewa w granicach działki 54 obręb Golanka Górna OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-01-2015
B 5-1/15 Decyzja zezwalająca na wycinke 1 szt. akacji w granicach działki 112 /ciek Niecka/ obreb Spalona DOLNOŚLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 20-01-2015
A RG 5/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 1 szt. akacji w granicach działki 112 / ciek Niecka/ obręb Spalona DOLNOŚLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 20-01-2015
B RG 4-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiewów drzew i krzewów w granicach działki 229 obręb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-01-2015
A RG 6131.4.2015 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiewów drzew i krzewów w granicach działki 229 obręb Bieniowice. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-01-2015
A RG 3/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinke samosiewów drzew i krzewów w granicach działki 607/1, 48/1 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-01-2015
A RG 3-1/15 Decyzja zezwalająca na usunięcie samosiewów drzew i krzewów w granicach działki 607/1, 48/1 obręb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-01-2015
A RG 2/15Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę krzewów tarniny w granicach działki 408/1 w GrzybianachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-01-2015
B RG 2-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie krzewów tarniny w granicach działki 408/1 w Grzybianach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-01-2015
A RG 1/15 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew na Wierzbiaku obręb KuniceDOLNOŚLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 07-01-2015
B RG 1-1/15 Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew na rzece Wierzbiak obręb KuniceDOLNOŚLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 07-01-2015
ARG 106/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie porostów, krzewó i drzew pod czynna linią energetyczną w granicach działek 266/11, 266/8, 266/10 obręb Kunice TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W LEGNICY 19-12-2014
BRG 106/-1/14Decyzja zezwalająca na wycinkę porostów krzrewów, drzew pod czynną linia energetyczną w granicach działek 266/11, 266/8, 266/10 obręb KuniceTAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W LEGNICY 19-12-2014
BRG 105-1/14Deczyja zezwalająca na wycięcie 8 szt. drzew w granicach działki 609 obręb Grzybiany,miejscowość ZiemniceHURTOWNIA LEKÓW "BAYLEG "12-12-2014
ARG 105/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 8 szt. drzew w granicach działki 609 obręb Grzybiany, miejscowość Ziemnice HURTOWNIA LEKÓW "BAYLEG "12-12-2014
ARG 104/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 szt. świerków na terenie ROD "Nad Strumykiem " w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-12-2014
BRG 104-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 śierków na terenie ROD "Nad Strumykiem" w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-12-2014
ARG 103/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa na terenie ROD "Zorza" w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-12-2014
BRG 103-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa na terenie ROD "Zorza" w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-12-2014
ARG 100/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięćie 2 szt. drzew / sosna, świerk/, na terenie ROD "Zorza" w ZiemnicachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-11-2014
ARG 102/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 5 szt.świerków w granicach działki 373/6 obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-11-2014
BRG 100-1/14Decyzja zezwalająca nnnna wycinkę 2 szt.drzew/ świerk, sosna / na terenie ROD "Zorza" w ZiemnicachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-11-2014
BRG 101-1/14Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. suchego głogu na granicy działki 352 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-11-2014
BRG 99-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 4 szt.drzew w granicach działki 176/5 obręb Grzybiany. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-11-2014
A RG99/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 4 szt. drzew w granicach działki 176/5 obręb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-11-2014
A RG 101/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. suchego głogu na granicy działki 352 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-11-2014
B RG 102-/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 5 szt. świerków w granicach działki 373/6 obręb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-11-2014
BRG 98-1/14Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. drzewa -lipa przydrodze powiatowej w Szczytnikach nad Kaczawą , działka nr 570.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-11-2014
ARG 98/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie1 szt. drzewa przy drodze powiatowej działka nr 570 obręb Szczytniki nad KaczawąSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG21-11-2014
ARG 97/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 1 szt. drzewa w granicach działki 295 obręb Pątnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-11-2014
BRG 97-1/14Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 drzewa- świerk w granicach działki 295 obręb Pątnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-11-2014
A RG 96/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 szt. drzew w granicach działki 302/3 obręb Spalona.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-11-2014
B RG 96-1/14Decyzja zezwalająca na wycinkę 2 szt. drzew/świerk, jesion/ w granicach działki 302/3 w obrębie Spalona. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-11-2014
BGP.6220.2.2014Postanowienie w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "uruchomieniu instalacji magazynowania i przeładunku gazu-tlenu" w miejscowości Piotrówek 44, działka oznaczona geodezyjnie numerem 77/1.STP&DIN CHEMICALS SP. Z O.O.20-11-2014
BGP.6220.2B.2014.KGPostanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na "magazynowaniu i przeładunku gazowego-tlenu" na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 77/1, położonej w obręcie Piotrówek, gmina Kunice.URZĄD GMINY W KUNICACH17-11-2014
A RG 93/14 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 4 sosen w granicach działki 285/71obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-11-2014
A RG 94/14 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. - drzewa gatunku świerk w granicach Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Nad jeziorkiem" w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-11-2014
A RG 95/14 Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie samosiejek brzóz w granicach dzialki 478 obręb Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-11-2014
B RG 93-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 4 szt.sosen w granicach działki 285/71 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-11-2014
B RG 94-1/14Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. drzewa gatunku świerk na terenie ROD "Nad jeziorkiem" w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-11-2014
B RG 95-1/14 Decyzja Zezwalająca na wycinke samosiejek brzóz w granicach działki 478 obręb Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-11-2014
BRG 92-1/14 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt.drzewa w granicach działki 37/2 obręb Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-11-2014
A RG 92/14 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 37/2 obręb Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-11-2014
ARG 91/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 suchego świerka w granicach działki 481/2 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-11-2014
BRG 91-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 1szt. suchego świerka w granicach działki 481/2 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-11-2014
BGP.6220.2A.2014.KGPostanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu nr WOOŚ.4240.591.2014.MC z dnia 30.10.2014r. w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na "uruchomieniu instalacji magazynowania i przeładunku gazu-tlenu" na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 77/1, położonej w obrębie Piotrówek, gmina Kunice.URZĄD GMINY W KUNICACH05-11-2014
ARG 88/14Wniosek o wycinke 1 szt. drzewa na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Nad Strumykiem"w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-11-2014
ARG 89/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew gatunku sosna w granicach działki 245 obręb RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-11-2014
BRG 90-1/14 Decyzja zezwalająca na wycięcie 9 świerków i 1 modrzewia w granicach działki 105/6 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-11-2014
BRG 88-1/14Deczyja zezwalająca na wycięcie 1 szt. świerka na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Nad Strumykiem" OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-11-2014
BRG 89-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 12szt.sosen w granicach działki 245 obręb RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-11-2014
A RG 90/14 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew gatunku świerk i modrzew 2911w granicach działki 105/6 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-11-2014
BGP.6220.6E.2011/14odmowa ustalenia uwarunkowań środowiskowych i zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 elektrowni wiatrowych o mocy szacunkowej 0,8 MW zlokalizowanych na dz.nr 265/1 odbręb Piotrówek, Gmina Kunice.ENECOSYSTEM SP. Z O.O. KRAKÓW31-10-2014
A RG 87/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. wierzby w granicach działki 517/3 w ZiemnicachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-10-2014
B RG 87-1/14 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. wierzby w granicach działki 517/3 w ZiemnicachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-10-2014
ARG 85/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek sosny w granicach działki 78 obręb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-10-2014
ARG 86/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 drzew gartunku sosna w granicach działki 72/3 obręb RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-10-2014
B RG 86-1/14Decyzja zezwalająca na wycinkę 3 drzew gatunku -sosna w granicach działki 72/3 obręb RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-10-2014
BRG 84-1/14Decyzja zezwalająca na wycinke samosiewów drzew i krzewów w granicach działki 210, 214 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-10-2014
A RG84/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę samosiejek drzew i krzewów w granicach działki 210, 214 obręb Spalona.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-10-2014
AGP.6220.2.2014.KGwniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "uruchomieniu instalacji magazynowania i przeładunku gazu - tlenu." na działce numer 77/1 obręb Piotrówek gmina KuniceSTP&DIN CHEMICALS SP. Z O.O.16-10-2014
ARG 83/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. samosiejki akacji w granicach działki 344/140 obręb RosochataWSPÓLNOTA MIESZKANIOWA 15-10-2014
BRG 83-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. samosiejki akacji w granicach działki 344/140 obręb RosochataWSPÓLNOTA MIESZKANIOWA 15-10-2014
AGP.6220.2.2014.Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "uruchomieniu instalacji magazynowania i przeładunku gazu-tlenu" w miejscowości Piotrówek 44, działka oznaczona geodezyjnie numerem 77/1. STP&DIN CHEMICALS SP. Z O.O.15-10-2014
BRG 82-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 10 szt. drzew gatunku brzoza w granicach działki nr 517/3 w ZiemnicachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-10-2014
ARG 81/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 szt. drzew gatunku świerk i 1 szt. tui w granicach działek 62/4, 62/10 w Szczytnikach Małych. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-10-2014
BRG 81-1/14Decyzja zezwalająca na wycinke 2 świerków i 1 tui w granicach działek 62/4, 62/10 w Szczytnikach MałychOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-10-2014
A RG 82/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 10 drzew gatunku brzoza w granicach działki 571/3 w ZiemnicachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-10-2014
BRG 85-1/14Decyzja zezwalająca na wycinkę samosiejek sosny w granicach działki 78 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-10-2014
ARG 80/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. świerka w granicach działki 344/210 obręb Rosochata WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA 06-10-2014
BRG 80-1/14Decyzja zezwalająca na wycinke 1 szt. drzewa gatunku świerk w granicach działki 33/210 obręb Rosochata WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA 06-10-2014
ARG 76/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 świerków i 1 cisa w granicach dzialki 398 obręb Kunice/OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-10-2014
ARG 77/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt,. suchegodrzewa gatunku wierzba w granicach działki 760/38 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-10-2014
ARG 79/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 drzew na terenie ROD nad Strumykiem , ogródek działkowy 36 obręb Grzybiany. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-10-2014
BRG 76-1/14Deczyja zezwalająca na wycinke 4 szt. drzew w granicach działki 398 obręb Kunice.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-10-2014
BRG 77-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie suchej wierzby w granicach działki 760/38 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-10-2014
BRG 79-1/14Deczyja zezwalająca na wycięcie 2 świerków na terenie ROD Nad Strumykiem , obręb Grzybiany, ogródek działkowy nr 36. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-10-2014
BRG 78-1/145Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 topół przy drodze nr 2198D, obręb Grzybiany. STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG01-10-2014
A RG 78/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 2 szt topół przy drodze 2198, obręb Grzybiany. STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG01-10-2014
ARG 72/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonanie cięćia sanitarnego drzew i krzewów w granicach działki 6/6 obręb Jaśkowice Legnickie.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-09-2014
ARG 73/14Wniosek o wydanie zezwolenia na na wycięcie 3 grusz na rowie przydrożnym, w granicach drogi 526/2, obręb Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-09-2014
ARG 74/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 1 szt. sosny w granicach działki 694/30 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-09-2014
ARG 75/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek drzew i krzewów w granicach działki 5,4 i 591 obręb Szczytniki nad Kaczawą. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-09-2014
BRG 72-1/14Decyzja zezwalająca na wykonanie cięcia sanitarnego na działce 6/6 obręb Jaśkowice Legnickie. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-09-2014
BRG 73-1/14Decyzja odmawiająca udzielenia zezwolenia na wycinkę 3 grusz w granicach działki 526/2 obręb Szczytniki nad Kaczawą , zezwolenie na redukcje koron drzew.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-09-2014
BRG 74-1/14Decyzja zezwalająca na wycinke 1 szt. sony w granicach działki 694/30 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-09-2014
BRG 75-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew i krzewów w granicach działek 4, 5 i 591 obręb Szczytniki nad Kaczawą. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-09-2014
ARG 68/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów, podrostów, gałęzi pod czynną linią energetyczna w granicach działki 699/6 obręb Kunice TAURON DYSTRYBUCJA S.A 25-09-2014
BRG 68-/14Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew , krzewów podrostów ,gałęzi pod czynną linią energetyczną w granicach działki 699/6 obręb Kunice.TAURON DYSTRYBUCJA S.A 25-09-2014
ARG 70/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiewów akacji w granicach działki 202 obręb Bieniowice. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-09-2014
ARG 69/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiewów drzew w granicach działki 164/2 obręb Miłogostowice.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-09-2014
BRG 71-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiewów drzew osiki, brzozy w granicach działki 16, 17 i 36/8 obręb Pątnów Legnicki. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-09-2014
BRG 69-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiewów drzew w granicach działki 164/ 2 obręb Miłogostowice.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-09-2014
B RG 70-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek akacji w granicach działki 202 obręb Bieniowice.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-09-2014
ARG 71/14Wniosek o wydanie samosieów drzew w granicach dzialki 16, 17, 36/8 obręb Patnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-09-2014
ARG 67/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 drzew gatunku sosna w obrębie Spalona działka 420/2 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-09-2014
BRG 67-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 13 drzew -gatunku sosna w granicach działki 420/2 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-09-2014
ARG 66/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 drzew w tym przy drodze 2196D obreb Piotrówek 1 topola, przy drodze 2179D - 1 jesion obręb KuniceSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG01-09-2014
BRG 66-1/14Deczyja zezwalająca na wycinke 2 drzew w tym obręb -Piotrówek droga 2196D 1 szt. topoli, obręb Kunice -droga 2179D 1 szt. jesionu STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG01-09-2014
ARG 65/14 Wniosek o zezwolenie na redukcję koron drzew i usunięcie wiatrłómów na granicy działek 120/2- 121/3 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-08-2014
BRG 65-1/14Decyzja zezwalająca na redukcję koron drzew i usunięcie wiatrołomów na granicy działki 120/2- 121/3 obręb Spalona. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-08-2014
ARG 64/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie krzewów tarniny przy drodze nr 113/5 w Golance górnej OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-08-2014
BRG 64-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie krzewów tarniny przy drodze nr 113/5 obręb Golanka Górna OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-08-2014
BGP.6220.1B.2014.KGPostanowienie nr WOOŚ.4240.457.2014.PO.2 z dnia 14.08.2014r. w sprawie wyrażenia opinii o braku potrzeby oceny oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na "magazynowaniu i przeładunku gazowego tlenu na działce nr 77/1 obręb Piotrówek."URZĄD GMINY W KUNICACH21-08-2014
ARG 62/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. świerka w granicach działki 707 obręb Kunice.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-08-2014
BRG 62-1/14 Decyzja zezwalająća na wycięcie 1 szt. świerku w granicach działki 707 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-08-2014
ARG 63/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 szt. suchych lip przy drodze powiatowej 2180D obrębie BieniowiceSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG21-08-2014
BRG 63-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 suchcych lip przy drodze powiatowej 2180D obręb Bieniowice.STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG21-08-2014
ARG 61/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę samosiejek drzew w granicach działki 82/2 obręb MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-08-2014
BRG 61-1/14 Decyzja zezwalająca na wycinkę samosiejek drzew w granicach działki 82/2 obręb Miłogostowice, gmina Kunice. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-08-2014
ARG 60/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt.jarzębiny w granicach działki 124 obręb MiłgostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-08-2014
BRG 60-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. jarzębiny w granicach działki 124 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-08-2014
BGP.6220.1A.2014.KGPostanowienie o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na "magazynowaniu i przeładunku gazowego tlenu na działce nr 77/1 obręb Piotrówek."URZĄD GMINY W KUNICACH07-08-2014
AGP.6220.1.2014postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "uruchomieniu instalacji magazynowania i przeładunku gazu - tlenu."OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-08-2014
ARG 59/14wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek drzew w granicach działek 465, 466, 467, 468, 469, 470, 472, 473 obręb Pątnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-07-2014
BRG 59-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew w granicach działek 465, 466,467,468, 469, 470,472, 473 obręb Pątnów LegnickiOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-07-2014
BRG 57-1/14 Decyzja zezwalająca na wycięcie 7 sosen w granicach działki 590/8 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-07-2014
A RG 57/14 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 7 sztuk sosen w granicach działki 590/8 obręb Kunice.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-07-2014
A RG 58/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. świerka w granicach działki 572/19 w obrębie Kunice. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-07-2014
B RG 58-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. świerka w granicach działki nr 572/19 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-07-2014
ARG 56/14 Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 7 szt. drzew na terenie ogrodu działkowego "Zorza" w Ziemnicach, gmina Kunice. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-07-2014
BRG 56-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 7 drzew na terenie ogrodu działkowego "Zorza" ogródek działkowy nr 117A w Ziemnicach.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-07-2014
ARG 55/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek drzew w granicach działki 386 obręb Szczytniki nad Kaczawą.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-07-2014
ARG 52/14 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 szt. drzew na terenie ROD "Nad Strumykiem" ogródek działkowy 47.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-07-2014
BRG 52-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 szt iglaków na terenie ogrodu działkowego "Nad Strumykiem" ogródek działkowy nr 47OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-07-2014
BRG 53-1/14Decyzja zezwalająća na wykonanie cięcia sanitarnego drzew i krzewów wzdłuż granicy działek 169, 149 obręb Jaśkowice Legnickie, 699/5, 699/6, 665 obręb Kunice.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-07-2014
BRG 54-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. świerka w granicach dzialki 66/2 obręb MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-07-2014
BRG 55-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew w granicach działki 386 obręb Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-07-2014
ARG 53/14Wniosek o wydanie zezwolenia na cięcie sanitarne drzew i krzewów na granicy dzialek 169, 149 obręb Jąskowice Legnickie, 699/5, 699/6, 665 obreb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-07-2014
A RG 54/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1szt. świerka w granicach działki 66/2 obęb Miłogostowice. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-07-2014
ARG 51/14 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie wiatrołomu świerka w granicach działki 266/8 obręb Kunice.POL-DRÓG DOLNY ŚLĄSK 09-07-2014
B RG 51-1/14Decyzja zezwalająca na usuniecie wiatrołomu w granicach działki 266/8 obręb Kunice.POL-DRÓG DOLNY ŚLĄSK 09-07-2014
B RG 50-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiewów sosny i brzozy w granicach działki nr 52 połozonej w obrębie Pątnów Legnick.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-07-2014
ARG 50/14Wniosek o wydanie decyzji zzezwalającej na wycięcie samosiewów drzew brzozy i sosny w granicach działki 52 obręb Pątnów Legnicki.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-07-2014
ARG 48/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 drzew w granicach działki 82 w obrębie Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-07-2014
ARG 49/14wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. świerka w granicach działki 116 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-07-2014
BRG 49-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. świerka w granicach działki 116 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-07-2014
BRG 48-1/14 Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 drzew w granicach działki 82 obręb Grzybiany. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-07-2014
ARG 47/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 suchych brzóz w granicach działki 504/8 w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-06-2014
BRG 47-1/14 Decyzja zezwalająca na wycinkę 3 suchych brzóz w granicach działki 504/8 w ZiemnicachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-06-2014
ARG 46/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 szt.sosny na terenie ogrodu działkowego"Zorza" ogródek działkowy 97B ZiemniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-06-2014
BRG 46-1/14Decyzja zezwalajaca na wycięcie 2 sosen na terenie ogrodu działkowego "Zorza" ogródek działkowy 97B Ziemnice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-06-2014
ARG 45/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę samosiewów drzew i 16 drzew w granicach działki 143/5, 143/6 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-06-2014
BRG 45-1/14 Decyzja zezwalająca na wycinkę samosiewów drzew i 16 drzew w granicach działki 143/6, 143/5 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-06-2014
ARG 43/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. topoli działka nr 302 droga powiatowa 2184D, obręb Piotrówek STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG16-06-2014
ARG 44/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 szt. topoli, w granicach działki 197 , droga 2184 obręb Piotrówek STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG16-06-2014
BRG 43-1/14Zezwolenie na wycinke 1 szt. topoli w granicach działki 302 drodze powiatowa 2184D w obrębie Piotrówek STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG16-06-2014
BRG 44-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 szt. topoli w granicach działki 302 droga powiatowa 2184, obręb Piotrówek.STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG16-06-2014
ARG 42/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa - świerk na terenie ogrodu działkowek "Nad strumykiem" w Grzybianach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-06-2014
BRG 42-1/414Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa -świerk na terenie ogrodu Działkowego nad StrumykiemOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-06-2014
ARG 41/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek drzew w granicach działki 152 obręb Pątnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-05-2014
BRG 41-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew w granicach działki 152 obręb Pątnów LegnickiOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-05-2014
ARG 40/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 6 drzew przy drodze powiatowej 2198D obręb Jaśkowice Legnickie /topola kanadyjska /STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG29-05-2014
BRG40-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 6 drzew /topola kanadyjska przy drodze powiatowej 2198D obręb Jaśkowice Legnickie STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG29-05-2014
ARG 38/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek drzew w granicach działki 210 Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-05-2014
ARG 39/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek drzew w granicach działki 2/10 MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-05-2014
BRG 38-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew w granicach działki 210 Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-05-2014
BRG 39-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew w granicach działki 2/10 obręb MilogostowiceAGROMADEX SP.ZO.O PSZENNO UL. WIEJSKA 221-05-2014
ARG 37/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie4 cyprysów w granicach działki 398 obręb KUnice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-05-2014
BRG 37-1/14Deczyzja zezwalająca na wycięcie 4 cyprysów w granicach działki 398 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-05-2014
ARG 36/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek drzew w granicach działki 50, 51 Pątnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-05-2014
BRG 36-1/14Zezwolenie na wycięcie samosiejek drzew w granicach działki 50,51 Pątnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-05-2014
ARG 35/14Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie wiatrołomu wierzby w granicach działki 273/3 obręb Bieniowice, ADMINISTRACJA ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA23-04-2014
B RG 35-1/14Zezwolenie na usunięcie wiatrołomu wierzby w granicach działki 273/3 obręb Bieniowice ADMINISTRACJA ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA23-04-2014
ARG 33/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek sosny w granicach działki 60/2 obręb Pątnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-04-2014
ARG 34/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek drzew i krzewów w granicach działki 380 w obrębie Bieniowice.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-04-2014
BRG 33-1/14Decyzja zezwalająca na wycinkę samosiejek sosny w granicach działki 60/2 obręb Pątnów Legnicki. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-04-2014
BRG 34-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew i krzewów w granicach działki 380 w obrębie Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-04-2014
ARG 32/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 178/1 obręb Grzybiany.PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA W KOSKOWICACH 08-04-2014
B RG 32-1/14 Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. drzewa w granicach działki nr 178/1 obręb Grzybiany.PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA W KOSKOWICACH 08-04-2014
ARG 31/14Wniosek o wydanie zzwolenia na wycięcie 2 drzew w granicach działki 234 obręb RosochataPARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA 27-03-2014
BRG 31-1/14Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 drzew w granicach działki 234 w obrębie RosochataPARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA 27-03-2014
ARG 30/14Wniosek o wyrażenie zgody na wycięcie 3 drzew w granicach działki 125/2 obręb SpalonaGÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.27-03-2014
BRG 30-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 szt. wierzb w granicach działki nr 125/2 obręb Spalona. GÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.27-03-2014
BRG 27-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 suchych sosoen w granicach działki nr 559/2 obręb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-03-2014
BRG 28-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 5 topól kanadyjskich w granicach działki 437 obręb Grzybiany droga powiatowa Nr 2198DOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-03-2014
A RG 27/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 suchych sosen w granicach działki 559/1 w obrębie GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-03-2014
ARG 28/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 5 topól kanadyjskich w granicach działki 437 obręb Grzybiany, droga powiatowa nr 2198D STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG21-03-2014
ARG 29/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 5 topól kanadyjskich w granicach działki 288, obręb Rosochata, droga powiatowa 2189D STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG21-03-2014
BRG 29-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 5 topól kanadyjskich w granicach działki 288 obręb Rosochata, droga powiatowa Nr 2198DSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG21-03-2014
ARG 26/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. sosny na terenie ogrodu działkowego Nad Strumykiem działka nr 91 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-03-2014
BRG 26-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt.drzewa-sosna na terenie ogrodu działkowego Nad Strumykiem działka nr 91 w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-03-2014
B25-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 7 szt. modrzewi w granicach działki 147/3 obręb Grzybiany. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-03-2014
ARG 25/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 7 szt. drzew gatunku modrzew w granicach działki 147/3 obreb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-03-2014
B4-1/14Decyzja zezwalajaca na wycięcie 3 świerków na terenie ogrodu działkowego Nad Strumykiem ogródek działkowy 80 w Ziemnicach.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-03-2014
ARG 24/14Wniosek o wydanie decyzji na wycięcie 3 świerków na terenie ogrodu działkowego Nad Strumykiem w Ziemncach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-03-2014
BRG 23-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 szt. drzew wg ranicach działki 369/1 obręb Bieniowice.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-03-2014
A RG 23/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 3 szt. drzew w granicach 369/1 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-03-2014
BRG 22-1/14Decyzja zezwalająca na wycięćie 4 szt,. brzóz w granicach działki 344/16 obręb Rosochata.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-03-2014
A RG 22/14 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 4 szt. brzóz w granicach działki 344/16 obręb Rosochata.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-03-2014
ARG 20/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek drzwe i krzewów na rowie w granicach dzialki 149 obręb Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-03-2014
ARG 21/14Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie powalonych przez bobry drzew na granicy działki 600, 96,538 obręb Szczytniki nad Kaczawą.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-03-2014
ARG 19/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie suchych drzew w granicach działek 393/2, 226 obręb Bieniowice.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-03-2014
BRG 20-1/14 Decyzja wycięcie drzew i krzewów w rowie w granicach działki 149 obręb Jaśkowice Legnickie.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-03-2014
BRG 19-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie suchych drzew w grancach działki 393/2, 226 Bieniowice. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-03-2014
B RG 21-1/14Decyzja zezwalająca na usunięcie powalonych przez bobry drzew na granicy działki 538, 96, 600 obręb Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-03-2014
C1/14"Program usuwania azbestu i wyrobów zawierająych azbest z terenu Gminy Kunice na lata 2013-2032"Głównym celem Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kunice jest zaplanowanie usunięcia wyrobów azbestowych z terenu Gminy oraz ich bezpieczne unieszkodliwienieAT GROUP S.A.05-03-2014
ARG 15/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek drzew w granicach działki 32 obręb Golanka Górna.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-02-2014
ARG 16/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie krzewów tarniny na rowach melioracyjnych w granicach działek 50/3 Grzybiany, 47/3 Spalona - Szczytniki MałeOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-02-2014
ARG 17/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 13 samosiejek drzew w granicach działki 150 obręb Pątnów Legnicki.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-02-2014
ARG 18/14 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa i redukcje 3 koron, w granicach działki 458/7, obręb Pątnów Legnicki.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-02-2014
BRG 15-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew w granicach działki 32 obręb Golanka Górna OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-02-2014
BRG 16-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie krzewów tarniny w granicach dzialki 50/3 obręb Grzybiany i 47/3 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-02-2014
BRG 18-1/14Decyzja zezwalająca na wycinke 1 szt,. drzewa i redukcję 3 koron w granicach działki 458/7 obręb Patnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-02-2014
B RG 17-1/14Decyzja zezwalająca na wycinkę w granicac działki 150 obręb Pątnów Legnicki - 13 szt. samosiejek brzóz i osik. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-02-2014
ARG 13/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa /modrzew/, na terenie ogrodu działkowego "Nad Strumykiem" w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-02-2014
BRG 14-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 cyprysów i jodły w granicach działki nr 398 Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-02-2014
BRG 13- 1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa /modrzew / na terenie ogrodu działkowego "Nad Strumykiem " ogródek działkowy 37 w Ziemnicach. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-02-2014
A RG 14/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 cyprysów i 1 jodły w granicach działki nr 398 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-02-2014
BRG 11-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 jałowców granicach działki nr 176/4 obręb Jaśkowice Legnickie . WÓJT GMINY KUNICE19-02-2014
ARG 11/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 jałowców w granicach działki 176/4 obręb Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-02-2014
ARG 12/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 4 drzew / 3 brzozy,1 wierzba/ w granicach działki 254 obręb Rosochata OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-02-2014
BRG 12-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 3brzóz i 1 wierzby w granicach działki 254 obręb Rosochata OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-02-2014
A RG 9/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek olch w granicach dzialki nr 47 obręb Kunic.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-02-2014
B RG 9-1/14Deczyja zezwalająca na wycięcie samosiejek olch w granicach działki nr 47 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-02-2014
BRG 10-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 topól przy drodze powiatowej nr 2198D -Grzybiany-Rosochata. STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG07-02-2014
A RG 10/14 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 topól przy drodze powiatowej nr 2198D Grzybiany - Rosochata. STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG07-02-2014
ARG 7/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie krzewów tarniny w granicach dzialki 39, obręb Spalona- Szczytniki Małe. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI31-01-2014
ARG 8/14 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. wierzby, 12 samosiejek olch, 5 samosiejek brzóz , w granicach działki 76 obręb Kun ice.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI31-01-2014
BRG 8-1/14 Decyzja zezwalająca na wycięcie - 1 wierzby, 12 samosiejek olch ,5 samosiejek brzóz w granicach działki 76 obręb Kunice.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI31-01-2014
B RG 7-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie krzewów tarniny w granicach działki 39 obreb Spalona-Szczytniki Małe. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI31-01-2014
ARG 6/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew w granicach działki 163/41 obręb SpalonaPHU "KONKRET" ANDRZEJ PIELCIH 29-01-2014
BRG 6-1/14Decyzja zezwalająća na wycięcie samosiejek drzew w granicach działki 163/41 obręb Spalona.PHU "KONKRET" ANDRZEJ PIELCIH 29-01-2014
ARG 5/14Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie wiatrołomów w granicach działki 120/2 Spalona.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-01-2014
BRG 5-1/14Decyzja zezwalająća na usunięcie wiatrołomów wierzb , akacji , lipy w granicach działki 120/2 obręb Spalona. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-01-2014
ARG 4/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 484 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-01-2014
BRG 4-1/14Decyzja zezwalająca na wycinkę4.204 1 szt. drzewa w granicach działki 484 obręb Kunice. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-01-2014
ARG 3/14Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na wycięcie 3 drzew w granicach działki 82 obręb Grzybiany.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-01-2014
BRG 3-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 szt. drzew w granicach działki nr 82 obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-01-2014
ARG 1/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 szt. drzew brzóz w granicach działki nr 399 Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-01-2014
ARG 2/14Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek drzew i usunięcie wiatrołomów w granicach działek 164/1, 164/2 obręb Pątnów LegnickiOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-01-2014
BRG 1-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 szt. brzóz w granicach działki 399 obręb Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-01-2014
BRG 2-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek i usunięcie wiatrołomów w granicach działek 164/1, 164/2 obręb Pątnów Legnicki.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-01-2014
ARG 94/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek drzew w granicach działek 33 i 35 obręb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-12-2013
BRG 94-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew w granicach działek 33, 35 BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-12-2013
ARG 90/13Wniosek o wydanie zezwolenia na redukcje koron drzew- wierzb Kunice dz. 760/20 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-12-2013
ARG 92/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek drzew im krzewów na rowie melioracyjnym nr 297 w Piotrówku.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-12-2013
BRG 90-1/13Decyzja zezwalająca na redukcję koron drzew w granicach działki 760/20 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-12-2013
BRG 91-1/13Decyzja zezwalająca na redukjce koron drzew-wierzb przy drodze Rosochata - KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-12-2013
BRG 92-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew i krzewów na rowie melioracyjnym nr 297 w obrębie Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-12-2013
A RG 91/13Wniosekj o wydanie zezwolenia na redukcję koron drzew przy drodze Rosochata - Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-12-2013
ARG 93/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 topoli przy drodze Piotrówek - Prochowice dz. nr 302 obręb Piotrówek STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG19-12-2013
BRG 93-1/13Decyzja zezwalająca na wycinkę trzech topól przy drodze powiatowej Piotrówek -Prochowice, działka nr 302 obreb PiotrówekSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG19-12-2013
ARG 89/13Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięci drzew i krzewów pogryzionych przez bobry na terenie działek 269/1, 270, 222,, 280, 282,267, 281, 129/9, 129/7 obreb Kunice. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-12-2013
B RG 89-1/13Deczyja zezwalająca na usuniecie drzew i krzewów w granicach działek 269/1, 270, 222, 280, 282, 267, 281, 129/9, 129/7 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-12-2013
ARG 88/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek drzew na rowie melioracyjnym nr 625 w Szczytnikach nad Kaczawą . OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-12-2013
BRG88-1/13 Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew na rowie melioracyjnym 625 w Szczytnikach nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-12-2013
A RG 87/13 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 samosiejek akacji na terenie działki 267/1 obręb Pątnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-12-2013
B RG 87-1/13 Deczyzja zezwalająca na usunięcie 3 samosiejek akacji w granicach działki 267/1 obręb Pątnów Legnicki. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-12-2013
ARG 86/13Wniosek o wycinke 2 szt. suchcych topól w granicach działek 93, 92 obręb Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-11-2013
B RG 86-1/2013Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 suchych topól w graniczch działek 93, 92 obręb Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-11-2013
ARG 84/13Wniosek o wydanie decyzji na wycięcie 2 szt. drzew w granicaach działki 78/3 obręb Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-11-2013
ARG 85/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 171/3 obręb Spalona,OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-11-2013
BRG 85-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa -wierzba w granicach działki 171/3 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-11-2013
BRG 84-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 szt. drzew w granicach dzialki 78/3 obręb Piotrówek, OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-11-2013
ARG 82/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa i redukcję korn 3 drzew w granicach działki 760/7 obręb Kunice EURO-RTM S.J05-11-2013
BRG 82-1/13Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 suchego drzewa i redukcję koron trzech drzew w granicach działki 760/7 obręb Kunice EURO-RTM S.J05-11-2013
ARG 83/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach dzialki nr 116 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-11-2013
BRG 83-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicahc działki 116 obręb Kunice.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-11-2013
ARG 80/13 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa-modrzew na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Ziemnicach.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-10-2013
BRG 80-1/13Decyjza zezwalająca na wycięcie 1 szt.drzewa na terenie Rodzinnego Ogrodu działkowego w Ziemnicach. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-10-2013
BRG 81-1/13Decyzja zezwalajaca na wyciecie samosiejek drzew na rowie melioracyjnym w granicy działki 558/2 obręb ZiemniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-10-2013
A RG 81/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie samosiejek drzew na rowie melioracyjnym w granicach działki 558/2 ZiemnicachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-10-2013
ARG 79/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa -sosna na terenie ROD w ZiemnicachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-10-2013
BRG 78-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa - świerk na terenie ogrodu działkowego "Nad Strumykiem" w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-10-2013
BRG 79-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa-sosna na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Ziemnicach.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-10-2013
A RG 78/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa -swierk na terenie ogrodu działkowego "Nad Strumykiem " w ZiemnicachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-10-2013
ARG 77/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 drzew w granicach działki 165/2 w Grzybianach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-10-2013
BRG 77-1/13Decyzja zezwalająća na wycięcie 3 szt. drzew w granicach działki 165/2 obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-10-2013
ARG 76/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa -świerk w granicach dzialki 296 obręb Pątnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-10-2013
B RG 76-1/13Deczyja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa - świerk w granicach działki 296 obreb Pątnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-10-2013
A RG 74/13 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa - świerk w granicach dzialki 304/2 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-10-2013
A RG 75/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 drzew w granicach działki 101/2 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-10-2013
B RG 74-1/13 Decyzja zezwalajaca na wyciecie drzewa w granicach działki 304/2 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-10-2013
B RG 75-1/13Deczyja zezwalająca na wycięcie 2 szt. drzew-świerk w granicach działki 101/2 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-10-2013
ARG 72/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek drzew brzozy w granicach działki 39/21 obręb Golanka GórnaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-10-2013
ARG 73/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów na granicy działki 15/7 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-10-2013
BRG 73-1/13 Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew i krzewów na granicy działki 15/7 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-10-2013
B RG72-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew brzóz w granicach działki 39/21, w Golance Górnej OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-10-2013
ARG 71/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 481/3 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-10-2013
BRG 71-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa - świerk w granicach działki 481/3 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-10-2013
ARG 70/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek drzew w granicach działki 160/4, 224 obręb Miłogostowice. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-09-2013
BRG 70-1/13Decyzja zezwalająca na wycinkę samosiejek drzew w granicach działek 160/4, 224 obreb MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-09-2013
B RG 69-1/13Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 suchej topoli w granicach działki 760/38 obreb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-09-2013
ARG 69/13 Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie suchej topoli w granicach dzialki 760/38 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-09-2013
ARG 68/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 suchego drzewa w granicach działki 273/4 obręb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-09-2013
BRG 68-1 /13Decyzja zezwalająca na wycięcie suchego drzewa w granicach działki 273/4 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-09-2013
ARG66/13wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie suchego drzewa i krzewów tarniny na granicy działki 97, obręb Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-09-2013
ARG 67/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 świerka w granicach działki 289 obręb Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-09-2013
BRG 66-1/13Decyzja zezwalająca na wycinkę krzewów tarniny i suchego drzewa na granicy działki nr 97 obręb Szczytniki nad Kaczawą.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-09-2013
BRG 67-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. świerka w granicach działki 289 Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-09-2013
BRG 65-1/13 Decyzja zezwalająca na wycięcie 4 szt. topól przy drodze powiatowej 2198D - Grzybiany -RosochataSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG09-09-2013
A RG 65/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 4 szt. topól przy drodze powiatowej 2198D Grzybiany - RosochataSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG09-09-2013
ARG 64/13 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 topól, w pasie drogi 2179D Kunice- Jaśkowice LegnickieSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG28-08-2013
BRG 64-/13Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 szt.drzew w pasie drogi 2179D Kunice -Jaśkowice LegnickieSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG28-08-2013
ARG 63/13Wycinka samosiejek drzew w granicach działki 322/267 , 268/258 obreb Miłogostowice i 286/208 obręb Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-08-2013
BRG 63-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew w granicach działek 268/258 , 322/267 obręb Miłogostowice, 286/208 obręb Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-08-2013
ARG 62/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie dwóch wiatrołomów w granicach działki 467/2 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-08-2013
B RG 62-1/13Zezwolenie na wycięcie dwóch wiatrołomów , w granicach działki 467/2 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-08-2013
ARG 61/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 suchcych drzew na terenie Ogrodu Działkowego "Zorza w Ziemnicach RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY "ZORZA' W ZIEMNICACH 22-08-2013
B RG 61-1/13Decyzja zezwalajaca na wycięcie 3 suchych drzew na terenie Ogrodu dzialkowego "Zorza" w Ziemnicach RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY "ZORZA' W ZIEMNICACH 22-08-2013
BGP 1A/2013decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Zmianie granic istniejącej kopalni kruszywa naturalnego "Szczytniki Małe", na działkach numer 11/2, 11/4, 11/6, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5, obręb Spalona, w miejscowości Szczytniki Małe, Gmina Kunice"MINERAL POLSKA SP. Z O.O., DYREKCJA RT, OKRĘG EE, UL. WESOŁA 12, 58-379 CZARNY BÓR21-08-2013
ARG 60/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek drzew w granicach działki 581/8 obręb Grzybiany miejscowość ZiemniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-08-2013
BRG 60-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew w granicach działki nr 581/8 obręb Grzybiany -miejsocowość ZiemniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-08-2013
ARG 59/13Wniosek o wycinkę 1 drzewa sosna w granicach ogrodu działkowego"Zorza" w Grzybianach ogódek działkowy 37OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-08-2013
BRG 59-1/13 Deczyja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa - sosna na terenie ogrodu dzialkowego "Zorza"w Grzybianach ogródek działkowy 37. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-08-2013
BRG 58-1/13Decyzja zezwalająca na wycinkę samosiejek drzew w granicach dzialek 244/284, 242/286 obręb MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-08-2013
A RG 58/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek drzew w granicach działek 244/284, 242/286 onbręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-08-2013
ARG 57/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew - sosny w granicach działki nr 2 obręb BieniowicePPHIU GOSPODARSTWO RYBACKIE SPÓŁKA ZO.O. 02-08-2013
B RG 57-1/13Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew- sosny - w granicach działki nr 2 obręb BieniowicePPHIU GOSPODARSTWO RYBACKIE SPÓŁKA ZO.O. 02-08-2013
BRG 56-1/13Decyjza zezwalającana wycięcie 4 szt. drzw-wierzb na rowie melioracyjnym 123 obręb Jaśkowice Legnickie ZAKŁAD USŁUG WODNO-MELIORACYJNYCH I BUDOWNICTWA01-08-2013
A RG 56/13Wniosek ow ydanie zezwolenia na usunięcie 4 drzew na rowie melioracyjnym 123 obręb Jaśkowice LegnickieZAKŁAD USŁUG WODNO-MELIORACYJNYCH I BUDOWNICTWA01-08-2013
ARG 55/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 1 szt. drzewa na terenie nieruchomosci w granicach działki 193/2 obręb Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-07-2013
BRG 55-1/13Decyzja zezwalająca na wycinke 1 szt. suchego drzewa w granicach działki 193/2 obręb Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-07-2013
ARG 54/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa na nieruchomości w granicach działki 105 obreb Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-07-2013
B RG 54-1/13Decyzja zezwalająca na wycinke 1 szt. drzewa w granicach działki nr 105 obręb Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-07-2013
A RG52/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki nr 149/1 obręb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-07-2013
B 51-1/13 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. sosny w graniach działki nr 16/16 obręb Kunice. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-07-2013
ARG 50/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek wierzb na drodze nr 18 Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-07-2013
ARG 51/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. sony na terenie nieruchomości w granicach działki 16/16obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-07-2013
ARG 53/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew na terenie nieruchomości w granicach działki 308 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-07-2013
BRG 52-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie 1szt. drzew/świerk// działka nr 149/1 obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-07-2013
BRG 53-1/13 Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew w granicach działki Nr 308 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-07-2013
B RG 50-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew na drodze nr 18 Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-07-2013
ARG 49/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa przy drodze powiatowej działka nr 570 Szczytniki nad KaczawąSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG15-07-2013
BRG 49-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa przy drodze powiatowej w Szczytnikach nad Kaczawą działka nr 570. STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG15-07-2013
ARG 48/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa jesion na terenie cmentarza parafialnego w szczytnikach nad KaczawąDUSZPASTERSTWO PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ 08-07-2013
B RG 48-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa - jesion na terenie cmentarza parafialnego w Szczytnikach nad Kaczawą DUSZPASTERSTWO PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ 08-07-2013
ARG 47/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie samosiejek drzew i krzewów w granicach działki 176/47 obręb Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-07-2013
BRG 47-1/13Decyzja zezwalająca na wycinkę samosiejek drzew w granicach działki 176/47 obręb Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-07-2013
ARG46/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. świerka , w grnicach działki 242 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-07-2013
BRG 46-1/13 Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. świerka w granicach działki 242 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-07-2013
BRG45-1/13Decyzja zezwalająca na wycinkę 300 mkw. zakrzaczen na rowie melioracyjnym nr 188 w Miłogostowicach ZAKŁAD USŁUG WODNO-MELIORACYJNYCH I BUDOWNICTWA03-07-2013
ARG45/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie zakrzaczeń na rowie melioracyjnym nr 188 w Miłogostowicach ZAKŁAD USŁUG WODNO-MELIORACYJNYCH I BUDOWNICTWA17-06-2013
ARG 44/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie samosiejek drzew w granicach działki 61/1 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-06-2013
BRG 44-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew w granicach działki nr 61/1 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-06-2013
BRG 42-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew i krzewów na rowie melioracyjnym w granicach działki 48 obręb Jaśkowice Legnickie "ŁANPOL" SP.ZO.O. KOMORNIKI 66 A 05-06-2013
A RG 42/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów na rowie melioracyjnym w granicach działki 48 obręb Jaśkowice Legnickie. "ŁANPOL" SP.ZO.O. KOMORNIKI 66 A 05-06-2013
ARG 43/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek drzew w granicach działki 328/274 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-06-2013
BRG 43-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew w granicach działki 328/274 obręb MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-06-2013
BRG 40-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew na terenie ogrodu działkowego "Zorza " ogródek nr 99 , obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-06-2013
BRG 41-1/13Zezwolenie na wycięcie suchego sumaka octowca i redukcję koron samosiejek brzóz w granicach działki 16/15 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-06-2013
A RG 40/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 14 iglaków na terenie ogrodu działkowego "Zorza" w Grzybianach nr ogródka 99 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-06-2013
A RG 41/13Wniosek o wydanie zezwolenia na redukcje koron samosiejek brzóz i wycięcie 1 szt. suchego sumaka octowca w granicach działki 16/15 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-06-2013
ARG 37/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 1 suchego kasztana na terenie działki 68/3 obręb Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-05-2013
ARG 39/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie1 szt. świerka na terenie cmentarza parafialnego w Kunicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-05-2013
BRG 37-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. suchego kasztanowca w granicach działki 68/3 obręb Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-05-2013
BRG 38-1/13Decyzja zezwalajaca na wycięcie 2 świerkow na terenie ogrodu działkowego "Nad Strumykiem" w Grzybianach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-05-2013
BRG 39-1/13Deczyja zezwalająca na wycięcie 1 szt. Świerka na terenie cmentarza parafialnego w Kunicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-05-2013
A RG 38/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 szt. świerków na terenie ogrodu działkowego "Nad strumykiem" obręb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-05-2013
BGP 1A/3/2013Postanowienie w sprawie nie nakładania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Zmianie granic istniejącej kopalni kruszywa naturalnego "Szczytniki Małe", na działkach numer 11/2, 11/4, 11/6, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5 obręb Spalona, miejscowość Szczytniki Małe, gmina Kunice"MINERAL POLSKA SP. Z O.O., DYREKCJA RT, OKRĘG EE, UL. WESOŁA 12, 58-379 CZARNY BÓR22-05-2013
ARG 36/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 drzew i samosiejek akacji w granicach działki143/1, 143/2 obręb Grzybiany. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-05-2013
BRG 36-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 drzew i samosiejek akacji w granicach działek 143/1, 143/2 obręb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-05-2013
ARG35/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzewa w granicach działki 166/4 obreb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-05-2013
BRG 35-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 166/4 obręb Milogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-05-2013
A RG 34/13 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 5 drzew w granicach działki 69 , 77/1 obręb Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-05-2013
B RG 34-1/13 Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew w granicach działek 69, 77/1 obręb Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-05-2013
ARG 32/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie samosiejek drzew w granicach działki 857, 875, obręb Kunice. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI13-05-2013
ARG 33/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wuycięcie samosiejek drzew i krzewów w granicach działki 877 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI13-05-2013
B RG 32-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew w granicach działki 875, 857 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI13-05-2013
B RG 33-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew w granicach działki 877 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI13-05-2013
BGP 1A/2/2013 postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w przedmiocie opinii braku istnienia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie "Zmiany granic istniejącej kopalni kruszywa naturalnego "Szczytniki Małe", na działkach nr 11/2, 11/4, 11/6, 12/1,12/2, 12/3, 12/4, 12/5 obręb Spalona, miejscowość Szczytniki Małe, gmina Kunice"MINERAL POLSKA SP. Z O.O., DYREKCJA RT, OKRĘG EE, UL. WESOŁA 12, 58-379 CZARNY BÓR07-05-2013
ARG 30/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 drzew w granicach działki 12/21obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-04-2013
ARG 31/13Wniosek o wycięcie 1 szt. wiatrołomu w granicach działki 373 obręb Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-04-2013
BRG 30-1/13Decyzja zezwalająca na wyciecie 2 drzew w granicach działki 12/21obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-04-2013
B RG 31-1/13Zezwolenie na usunięcie wiatrołomu w granicach działki 373 obręb Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-04-2013
BGP 1/13budowa małej elektrowni wodnej na rzece Kaczawie w km 15+968 w miejscowości Spalona PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY "ENERGIA WODNA" ALICJA FIGIEL I BEATA KIJOWSKA 29-04-2013
BRG 29-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie siamosiejek osiki w granicach działki 35/2 i wiatrołomu sosny w granicach działki 34/1 obręb MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-04-2013
A RG 29/13 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięciesamosiejek osiki w granicach działki 35/2, i wiatrołomu sosny w granicach działki 34/1 obręb MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-04-2013
ARG 27/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. świerka w granicach Ogrodu Działkowego "Zorza w obrebie Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-04-2013
BRG 27-1/13Decyzja zezwalająca na wyciecie 1 szt. drzewa w granicach Ogrodu Dzialkowego "Zorza" obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-04-2013
BRG 28-1/13Decyzja zezwalająca na wyycięcie 12 samosiejek drzew w granicach działki 321/2 obręb Spalona. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-04-2013
A RG 28/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek 12 drzew w granicach działki 321/2 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-04-2013
ARG 26/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie samosiejek brzóz w granicach działki 164/9 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-04-2013
BRG 26-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek 8 brzóz w granicach dzialki 164/9 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-04-2013
ARG 25/13 wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek drzew i krzewów w granicach działki 184/2 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-04-2013
BRG 25-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew i krzewów w granicach dzialki nr 184/2 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-04-2013
B21-1/13Decyzja zezwalająca na redukcje kron drzew w granicach działki 169/8 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-04-2013
ARG 21/13Wniosek o wydanie zezwolenia na redukcję koron drzew w granicach działki nr 169/8 Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-04-2013
ARG 22/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa -sosna na terenie Ogrodu Działkowego "Nad jeziorkiem " w GrzybianachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-04-2013
ARG 23/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 świerków na terenie nieruchomości w granicach działki 191 obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-04-2013
BRG 22-1/13Deczyja zezwalająca na wycięcie 1 szt.sosny na terenie Ogrodu Działkowego "Nad jeziorkiem" w GrzybianachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-04-2013
B RG 23-1/13Decyzja zezwalająca na wyciecie 3 świerków na terenie nieruchomości w granicasch działki nr 191 obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-04-2013
ARG 24/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 12 drzew / 7 klonów, 5 topoli w granicach działki 688/24 obręb Kunice AGROMADEX SP.ZO.O PSZENNO UL. WIEJSKA 211-04-2013
BRG 24-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie 12 drzew w granicach działki 688/24 obręb Kunice AGROMADEX SP.ZO.O PSZENNO UL. WIEJSKA 211-04-2013
ARG 19/13Wniosek o wyrażenie zgody na redukcję koron drzew na granicy działki nr 503 obręb Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-03-2013
BRG 19-1/13Decyzja zezwalająca na redukcję koron drzew na granicy działki 503 obręb Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-03-2013
ARG 20/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 drzew i 10 mkw. krzewów na rzece Wierzbiak w obrębie Grzybiany - Ziemnice. DOLNOŚLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 26-03-2013
BRG 20-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 drzew i 10 mkw. krzewów na rzece Wierzbiak obręb Grzybiany - Ziemnice DOLNOŚLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 26-03-2013
BGP.A1/13Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie opinii dla przedsięwzięcia polegającego na budowie małej elektrowni wodnej na rzece Kaczawie w km15+968 w miejscowości Spalona, gmina Kunice, w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY "ENERGIA WODNA" ALICJA FIGIEL I BEATA KIJOWSKA 25-03-2013
ARG 18/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek tarniny w granicach działki 40/4 Golanka Górna OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-03-2013
BRG 18-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek tarniny w granicach działki 40/4 obręb Golanka Górna OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-03-2013
B17-1/13 Decyzja zezwalająca na wycinkę samosiejek drzew w granicach działki 210 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-03-2013
ARG15/13Wniosek wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek drzew w granicach działki 619 obręb Grzybian miejscowość Ziemnice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-03-2013
ARG17/13wniosek o wycięcie samosiejek drzew w granicach działki 210 w SpalonejOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-03-2013
ARG 14/13Wniosek o wydanie zezwolenia wycięcie dwóch drzew w granicach działki 192/1, 192/2 obręb szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-03-2013
ARG 16/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek drzew i krzewów w granicach działki 210 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-03-2013
BRG 14-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 drzew w granicach działek 192/1, 192/2 obręb Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-03-2013
BRG 15-1/13Decyzja zezwalająca na wycinkę samosiejek drzew w granicach działki 619 obręb Grzybiany miejscowość Ziemnice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-03-2013
BRG 16-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew i krzew ów w granicach działki 210 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-03-2013
ARG 13/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 593/6 obręb Grzybiany miejscowość Ziemnice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-03-2013
BRG 13-1/13Decyzja zezwlająca na wycięcie drzewa w granicach działki 593/6 obręb Grzybiany , miejscowość ZiemniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-03-2013
ARG 12/13Wniosek o wydanie zzezwolenia na wycięcie samosiejek drzew i kzewów w granicach działki 478 obręb Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-03-2013
BRG 12-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew i krzewów w w granicach działki 478 obręb szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-03-2013
ARG 11/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. świerku w granicach działki 83/2 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-02-2013
BRG 11-1/13 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 83/2 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-02-2013
AGP 1A/13 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Zmianie granic istniejącej kopalni kruszywa naturalnego "Szczytniki Małe", na działkach numer 11/2, 11/4, 11/6, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5 obręb Spalona, miejscowość Szczytniki Małe, gmina Kunice"MINERAL POLSKA SP. Z O.O., DYREKCJA RT, OKRĘG EE, UL. WESOŁA 12, 58-379 CZARNY BÓR21-02-2013
ARG 10/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinke 4 drzew w granicach cmentarza parafialnego w Grzybianach PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA W KOSKOWICACH 21-02-2013
BRG10-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie 4 szt drzew wgranicach cmentarza parafialnego w Grzybianach PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA W KOSKOWICACH 21-02-2013
ARG 8/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzewa w granicach działki 489 obreb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-02-2013
BRG 8-1/13Deczyja zezwalająca na wycięcie suchego drzewa w granicach działki 489 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-02-2013
BRG 9-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie wiatrołomów w granicach działki 219 obręb Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-02-2013
ARG 6131.9.2013Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 4 wiatrołomów w granicach działki nr 219 obręb Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-02-2013
BRG 7-1/13Decyzja zezwalająca na wycinke 2 drzew w granicach działki 438 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-02-2013
A RG7/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 drzew w granicach działki 438 Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-02-2013
ARG 6/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 2 drzew w granicach drogi powiatowej Kunice -Ziemnice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG06-02-2013
BRG 6-1/13Deczyja zezwalająca na wycięcie 2 akacji przy drodze powiatowej Kunice - ZiemniceSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG06-02-2013
ARG 5/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew w granicach działki 2 obręb Bieniowice PPHIU GOSPODARSTWO RYBACKIE SPÓŁKA ZO.O. 05-02-2013
B RG 5-1/13Decyzja zezwalająca na wycinkę 20 sosen w granicach działki nr 2 obręb Bieniowice PPHIU GOSPODARSTWO RYBACKIE SPÓŁKA ZO.O. 05-02-2013
ARG 4/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie samosiejek drzew i krzewów na rowach melioracyjnych w granicach działek 687/6, 687/5, 687/8, 687/9 obręb Kunice AGROMADEX25-01-2013
BRG 4-1/13 Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew i krzewów na rowach melioracyjnych w granicach działek 687/6, 687/5, 687/8, 687/9 połozonych w obrębie KuniceAGROMADEX25-01-2013
BRG 3-1/13 Deczyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew i krzewów w granicach działki nr 7 w obrębie Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-01-2013
A RG 3/13 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek olchy i tarniny w granicach działki nr 7w obrebie Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-01-2013
B RG 2-1/13 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. klonu w granicach działki 21/2 obręb Golanka Górna OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-01-2013
A RG 2/13 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa /klon/ w granicach działki 21/2 obręb Golanka Górna OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-01-2013
ARG 1/13Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 szt. drzew /akacji/ w granicach działki 103/4 obręb Kunice. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-01-2013
B RG 1-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 samosiejek akacji w granicach działki 103/4 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-01-2013
ARG 75/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew na terenie Zakładu Produkcji Pomocniczej w Kunicach POL-DRÓG DOLNY ŚLĄSK 21-12-2012
BRG 75-1/12Decyzje zezwalające na wycięcie drzew na terenie Zakładu Produkcji Pomocniczej w Kunicach POL-DRÓG DOLNY ŚLĄSK 21-12-2012
ARG 74/12Wnioseko wydanie zezwolenia na wycięcie drzewa i usunięcie wiatrołomu w granicach działki 537/2 obręb Grzybiany.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-12-2012
BRG 74-1/12Decyzja zezwalająca na wycieęcie drzewa i usunięcie wiatrołomu w granicach działki 537/2 obręb Grzybiany. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-12-2012
ARG 73/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wcyięcie drzew kolidujących z linią średniego napięcia w granicach działki 90/6 obręb MiłogostowiceTAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W LEGNICY 17-12-2012
BRG 73-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew kolidujących z linią średniego napięcia w granicach działki 90/6 obręb MiłogostowiceTAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W LEGNICY 17-12-2012
BRG 72-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew w granicach działki 559/2 obręb Grzybiany kolidujacych z linią energetyczną średniego napiecia TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W LEGNICY 06-12-2012
ARG 71/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 4 szt. drzew w granicach działki 327/1 obręb Grzybiany TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W LEGNICY 06-12-2012
ARG 72/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew w granicach działki 559/2 obręb Grzybiany TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W LEGNICY 06-12-2012
BRG 71-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 4 szt. drzew w granicach działki 327/1 obręb Grzybiany TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W LEGNICY 06-12-2012
ARG 70/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 187 obręb Grzybiany.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-12-2012
B RG 70-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 187 obręb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-12-2012
ARG 69/12Wniosek o wycinke 1 szt. drzewa w granicach działki 484 obręb Golanka Górna OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-11-2012
BRG 69-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w graniach działki 484, obręb Golanka Górna OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-11-2012
ARG65/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 szt. drzew w granicach działki 102/2 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-11-2012
ARG 67/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 153/1 obręb Spalona. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-11-2012
ARG 68/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew i redukcję koron na rowie melioracyjnym w granicach działki nr 208 i 180/2OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-11-2012
ARG 66/'12 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek drzew i krzewów w granicach działek 71, 343 obręb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-11-2012
BRG 65-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie dwóch drzew - śierków w granicach działki 102/2 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-11-2012
BRG 66-1/12Decyzja zezwalająca na wycinkę samosiejek drzew i krzewów w granicach działi 3371, 343 obęb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-11-2012
BRG 67-1/12Decyzja zezwalajaca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki nr 153/1 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-11-2012
BRG 68-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew i redukcję koron na rowie melioracyjnym w granicach działek 180/2, 208 KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-11-2012
BRG62-1/12Decyzja zezwalająca na wycinke 2 szt. drzew w granicach działki 298/1, 298/2 obęb Pątnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-11-2012
ARG 63/12Wniosek owydanie zezwolenia na wycięcie drzew przy drodze powiatowej 2180D Bieniowice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG26-11-2012
BRG 63-1/12Decyzja zezwalająca na usunięcie 3 drzew przy drodze powiatowj nr 2180D obręb BieniowiceSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG26-11-2012
BRG 64-1/12Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 suchcych drzew w granicach działki 193/7 obręb SpalonaGÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.26-11-2012
A RG64/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 drzew w granicach działki 193/7 , obreb Spalona GÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.26-11-2012
ARG 62/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 drzew w granicach działki 298/1, 298/2 obręb Pątnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-11-2012
ARG 61/12Wniosek o wydanie zezwoelnia na wycięcie drzew w granicach działki 108/3 obręb KuniceGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W LEGNICY 22-11-2012
BRG 61-1/12Decyzja zezwalająca na wyciecie drzew w granicach działki 108/3 obręb Kunice GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W LEGNICY 22-11-2012
ARG 60/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 drzew w granicach działki 15/4 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-11-2012
BRG 60-1/12Decyzja zezwalajaca na wycięcie 2 drzew w granicach działki 15/4 obręb KUniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-11-2012
ARG 59/12 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 szt. drzew w granicach działki 2/19 obręb Grzybiany -Ziemnice TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W LEGNICY 15-11-2012
BRG 59-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 szt. drzew w granicach działki 2/19 obręb Grzybiany - Ziemnice TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W LEGNICY 15-11-2012
B58-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 4 szt. drzew na granicy działki 298 i 619/1 obręb Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-11-2012
ARG 58/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 4 szt drzew na granicy działek 619/1, 298 obręb Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-11-2012
ARG 57/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów na terenie ogrodu działkowego "Nad Strumykiem"- ogródek 59, obręb Grzybiany - ZiemniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-11-2012
BRG 57-1/12Decyzja zezwalającana wycięcie drzew i krzewów na terenie Ogrodów "Nad Strumykiem", ogródek działkowy nr 59 obręb Grzybiany-Ziemnice. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-11-2012
ARG 56/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 szt.drzew w granicach działki 521/12 obręb Grzybiany - Ziemnice TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W LEGNICY 02-11-2012
BRG 56-1/12Decyzja zezwalająca na wycinkę 3 szt. w granicach działki 521/12, obręb Grzybiany - Ziemnice TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W LEGNICY 02-11-2012
ARG 55/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 drzew w granicach działki 141 obręb Grzybiany.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI31-10-2012
BRG 55-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 szt. drzew w granicach działki 141 połozonej w obrębie Grzybiany. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI31-10-2012
ARG 54/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 9 szt. topól w granicach działki 521/5 w obrębie Grzybiany - ZiemniceTAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W LEGNICY 29-10-2012
BRG 54-1/12Decyzja zezwalająca na wycinkę 9 topoli w granicach działki 521/5 po lożonych w obrębie Grzybiany -ZiemniceTAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W LEGNICY 29-10-2012
ARG 53/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 4 suchych topól w granicach dzialki 760/20 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-10-2012
B RG 53-1/12Decyzja zezwalajaca na usunięcie 4 suchych topól wgranicach działki 760/20 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-10-2012
B RG 51-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. wiatrołomu wierzby na granicy działki 74 obręb Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-10-2012
ARG 51/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. wiatrołomu wierzby na granicy działki 74 obręb Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-10-2012
ARG 52/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 szt.olch w granicach działki 138 obręb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-10-2012
BRG 52-1/12Decyzja zezwalajaca na wycięcie 2 szt.topól w granicach działki 138 obręb Bieniowice. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-10-2012
ARG 50/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 4 topól droga nr 2184D obręb Piotrówek STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG12-10-2012
BRG 50-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 4 topól przy drodze 2184 D obręb Piotrówek STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG12-10-2012
BRG 49-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 topół przy drodze 2178D obręb Grzybiany. STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG12-10-2012
A RG 49/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 topól przy drodze 2178D w miejscowości Grzybiany.STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG12-10-2012
B48-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 szt.drzew w granicach dzialki 344/176 obręb RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-10-2012
ARG 48/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 szt.drzew w granicach działki 344/176 w obrębie Rosochata OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-10-2012
B47-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 38/2 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-10-2012
ARG 47/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. wierzby w granicach działki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-10-2012
ARG 46/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 17 drzew nad brzegiem rzeki Kaczawy działka 216/23 obręb Spalona.REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU 03-10-2012
BRG 46-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew nad brzegiem Kaczawy działka 216/23 obręb Spalona. REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU 03-10-2012
ARG 45/12Wniosek o wydanie zezwolenia na w wycinkę dwóch świerków w granicach działki 508 w Szczytnikach nad Kaczawą.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-09-2012
BRG 45-1/12Decyzja zezwalająca na wycinkę dwóch drzew w granicach działki nr 508 położonej w obrębie Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-09-2012
ARG 43/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt.drzewa w granicach działki 327 obręb RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-09-2012
ARG 44/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie morwy w granicach działki 220/1 obręb Rosochata.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-09-2012
BRG 43-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 327 obręb Rosochata OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-09-2012
BRG 44-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie morwy w granicach działki 220/1 obręb Rosochata OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-09-2012
ARG 42/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa / brzoza/ w granicach działki 221 obręb Grzybiany. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-08-2012
B RG42-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie drzewa w granicach działki 221 obręb Grzybiany. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-08-2012
ARG 41/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek drzew i krzewów w granicach działki 169 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-08-2012
BRG 41-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew i krzewów w granicach działki 169 obręb BIeniowice.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-08-2012
BRG 40-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt.drzewa w granicach działki 285/2 obręb Pątnów Legnicki WÓJT GMINY KUNICE14-08-2012
ARG 40/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa /wierzba/ w granicach dzialki 285/2 w obrębie KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-08-2012
ARG 39/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt.drzewa w granicach działki 149/1 obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-07-2012
BRG 39-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 149/1 obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-07-2012
BGP 6220.A2.2012"Budowa małej elektrowni wodnej na rzece Kaczawie w km 15+968 w miescowości Spalona" gmina Kunice na działkacj numer 216/24, 115/1, 108/2.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY "ENERGIA WODNA" ALICJA FIGIEL I BEATA KIJOWSKA 20-07-2012
BGP.1B/13Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy. Opinia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w sprawie dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie małej elektrowni wodnej na rzece Kaczawie w km 15+968 w miejscowości Spalona, Gmina Kunice.PPHU "ENERGIA WODNAS.C. REPR. ALJCA FIGIEL I BEATĘ KIJOWSKAĄ 20-07-2012
ARG 38/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 4 szt. wiatrołomów w granicach działki 760/20 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-07-2012
BRG 38/2012Decyzja zezwalająca na wycięcie 4 szt. wiatrołomu wierzby w granicach działki 760/20 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-07-2012
ARG 37/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie wiatrołomu w granicach działki 760/6 obręb Kunice DOLNOŚLĄSKIE WOPR ODDZIAŁ POWIATOWY W LEGNICY 11-07-2012
BRG37-1/2012Decyzja zezwalająca na wycięcie wiatrołomu wierzby w granicach działki 760/6 obręb Kunice DOLNOŚLĄSKIE WOPR ODDZIAŁ POWIATOWY W LEGNICY 11-07-2012
ARG 35/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie szt. drzew w granicach działki 141 obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-07-2012
BRG 34-1/12Deyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. wierzby w granicach działki nr 824 w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-07-2012
BRG 35-1/12Decyzja zezwalająca na usunięcie 3 szt. drzew w granicach działki 141 obręb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-07-2012
ARG 34/2012Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie wiatrołomu wierzby w granicach działki 824 ZiemniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-07-2012
BRG 36-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 500 mkw. tarniny brzeg rzeki Wierzbiak działka 928 obręb Kunice DOLNOŚLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 06-07-2012
A RG 36/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 500 mkw. tarniny w granicach rzeki Wierzbiak działka nr 928 Kunice DOLNOŚLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 06-07-2012
AGP1/12Wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie małej elktrowni wodnej na rzece Kaczawie w km 15 + 968 w miejscowosci Spalona gmina KunicePRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY "ENERGIA WODNA" ALICJA FIGIEL I BEATA KIJOWSKA 03-07-2012
ARG 33/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa na terenie ogrodu działkowego "Zorza" w Grzybianach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-06-2012
BRG 33-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa na terenie Ogrodu Działkowego "Zorza" w GrzybianachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-06-2012
ARG 32/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie suchego drzewa na granicy działki 63 obręb Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-05-2012
BRG 32-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. suchego drzewa na granicy działki 63 obręb Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-05-2012
ARG 31/12Wniosek o zezwolenie na wycinkę 1 szt. drzewa w granicach działki 15/4 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-05-2012
BRG 31-1/12Decyzja zezwalajaca na wycinkę 1 szt. drzewa w granicach działki 15/4 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-05-2012
ARG 30/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 299 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-04-2012
ARG 28/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzewa na terenie ROD "Relax" Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-04-2012
ARG 29/12Wniosek o wycinkę samosiejki wierzby w granicach działki 902 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-04-2012
BRG 30-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 399 obręb Bieniowice. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-04-2012
BRG 28-1/12Decyzja zezwalajaca na wycięcie 1 szt. drzewa na terenie ROD "Relax" w GrzybianachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-04-2012
BRG 29-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejki wierzby w granicach działki 902 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-04-2012
BRG 27-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejki brzozy w granicach działki 130/2 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-04-2012
A RG 27/12Wniosek o wydanie zezwoleniana wycięcie samosiejki brzozy w granicach działki nr 130/2 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-04-2012
ARG26/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę1 szt. topoli w granicach działki 57/13 w obrębie Spalona -Szczytniki Małe OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-04-2012
BRG 26-1/12Decyzja zezwalająca na wyciecie 1 szt. topoli w granicach działki 57/13 obręb Spalona-Szczytniki MałeOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-04-2012
BRG 25-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 drzew w granicach działki 712 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-04-2012
ARG 25/2012Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 drzew w granicach działki 712 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-04-2012
ARG 24/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 371/2OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-03-2012
BRG 24-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 371/2 w obrębie Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-03-2012
ARG 23/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek sosny w granicach działki 559/2 w Grzybianach. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-03-2012
BRG 22-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 szt. drzew w granicach działki 423/4 w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-03-2012
ARG 23-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 5 samosiejek sosny w granicach działki 559/2 obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-03-2012
A RG 22/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 jesionow w granicach działki 423/4 w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-03-2012
ARG 21/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 45/1 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-03-2012
BRG 21-1/12Decyzja zezwalająca na wyciecie 1 szt. drzew a w granicach działki 45/1 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-03-2012
ARG 20/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 1 szt. drzewa w granicach działki 425 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-03-2012
ARG 19/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 5 szt. drzew w granicach działki 247 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-03-2012
BRG 20-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 425 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-03-2012
BRG 19-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew w granicach działki 247 obręb BIeniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-03-2012
ARG 17/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonanie cięcia sanitarnego drzew w granicach działki 90/3 obręb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-03-2012
ARG 18/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew w granicach działki 171/2obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-03-2012
BRG 17-1/12Decyzja zezwalająca na wykonanie cięcia sanitarnego drzew w granicach działki 90/3 obręb Grzybiany,OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-03-2012
BRG 18-1/12Decyzja zezwalajaca na wycięcie drzew w granicach działki 171/2 obręb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-03-2012
A RG 17/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzewa w granicach działki 760/11 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-03-2012
B RG 16-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie drzewa w granicach działki 760/11 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-03-2012
ARG 15/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew w granicach działki 62/11 obręb Szczytniki Małe OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-03-2012
BRG 15-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew w granicach działki 62/11 obręb Szczytniki Małe. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-03-2012
ARG 14/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 4 szt. drzew w granicach działki 193/6 obręb Spalona GÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.08-03-2012
BRG 14-1/12Decyzja zezwalająca na wyciecie 4 szt. drzew w granicach działki 193/6 obręb SpalonaGÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.08-03-2012
ARG 13/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycicie 2 wiatrołómów w granicach działki 273/3 obręb Bieniowice ADMINISTRACJA ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA05-03-2012
BRG 13-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 wiatrołomów w granicach działki 273/3 obręb Bieniowice ADMINISTRACJA ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA05-03-2012
ARG 11/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wcięcie krzewów na rowie melioracyjnym w granicach działki 692/2 obręb Kunice PBK I I INFRAKOL S.C. 20-02-2012
BRG 11-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 350 mkw na rowie melioracyjnym w granicach działki 692/2 obręb Kunice PBK I I INFRAKOL S.C. 20-02-2012
B12-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie krzewów tarniny i drzew w granicach działki 153 obreb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-02-2012
ARG 12/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew w granicach działki 153 obręb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-02-2012
ARG 10/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów na granicy działek 342/2, 343, 346, 347 obręb Grzybiany i 194 obręb RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-02-2012
BRG 10-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew i krzewów na granicy działek 342/2, 343,346, 347 obręb Grzybiany i 194 obręb RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-02-2012
ARG 7/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie świerków w granicach dzialki 559/2 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-02-2012
ARG 8/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 12 samosiejek osiki 1 szt. dębu w granicach działki 176/46, 176/45 obręb Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-02-2012
ARG 9/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 drzew w granicach działki 591/3 obręb Grzybiany miejscowość Ziemnice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-02-2012
BRG 7-1/12Deczyja zezwalająca na usunięcie 7 świerków w granicach działki 559/2 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-02-2012
BRG 8-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek osik i 1 szt. dębu w granicach działek 176/45, 176/46 obręb Jaśkowice legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-02-2012
BRG 9-1/12Decyzja zezwalająca na wyciecie 3 szt. drzew w granicach działki 591/3 obręb Grzybiany-Ziemnice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-02-2012
ARG 6/12Wniosek o zezwolenie na redukcję kron drzew przy drodze 439 GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-02-2012
BRG 6-1/12Zezwolenie na redukcję koron drzew przy drodze 439 GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-02-2012
ARG 5/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 7 topół przy drodze powiatowej 2198 D - Grzybiany - RosochataSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG24-01-2012
BRG 5-1/12Decyzja zezwalająca na wycinkę 7 szt. topól , przy drodze powiatowej 2198D Grzybiany -Rosochata STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG24-01-2012
ARG 3/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie samosiejek drzew w granicach działki nr 79 obręb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-01-2012
ARG 4/12Wniosek w sprawie zezwolenia na wycięcie samosiejek drzew i krzewów na granicy działek nr 360/4 i 308 w obrębie Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-01-2012
BRG 3-1/12Decyzja zezwalająca na wycinkę samosiejek drzew w granicach działki 79 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-01-2012
BRG 4-1/12Decyzja zezwalająca na wycinke drzew i krzewów na granicy działki 360/4 i 308 obręb Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-01-2012
ARG 2/12Wniosek o wycinkę samosiejek drzew w granicach działek 79/1, 79/2 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-01-2012
BRG 2-1/12Decyzja zezwalająca na wycinkę samosiejek drzew w granicach działki 79/1, 79/2 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-01-2012
ARG 1/12Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. akacji w granicach działki 305 obręb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-01-2012
B RG 1-1/12Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 akacjina terenie działki 305 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-01-2012
ARG 75/11Wniosek o wycinkę 2 szt. drzew w granicach działki 121/3 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-12-2011
ARG 76/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 drzew w granicach działki 50/3 obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-12-2011
BRG 76-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 szt. drzew w granicach działki 50/3 obręb Grzybiany, OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-12-2011
B RG 75-1/11Decyzja zezwalajaca na wycięcie 2 suchych drzew w granicach działki 121/3 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-12-2011
ARG 74/11Wniosek o wydanie zezwolenia na redukcję 13 koron drzew/ topole/ granicach działki 688/24 obręb Kuncie AGROMADEX15-12-2011
BRG74-1/11Decyzja zezwalająca na redukcję 13 koron drzew w granicach działki 688/24 obręb Kunice AGROMADEX15-12-2011
ARG 72/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. jodły pospolitej w granicach działki 83/2 obręb KUniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-12-2011
ARG 73/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew i krzwów w granicach działki 210 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-12-2011
BRG 72-1/11Zezwolenien na wycinkę 1 szt. jodły pospolitej w granicach działki 83/2 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-12-2011
BRG 73-1/11Zezwolenie na wycięcie drzew i krzewów w granicach działki 210 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-12-2011
BRG71/11Zezwolenie na wycięcie 5 szt. sosen w ganicach działki 789 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-12-2011
ARG 71/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 5 sosen w granicach działki 789 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-12-2011
BRG 70-1/11Decyzja zezwalająca na wycięsie samosiejek drzew i krzewów w granicach działek 4,5, 224, 223 obręb Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-12-2011
ARG 6131.70.2011Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek drzew w granicach działek 4, 5, 224, 223 obręb Szczytniki n/KOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-12-2011
ARG 69/11Wniosek o wdanie zezwolenia na wycięcie 2 świerków w granicach działki 2/4 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-12-2011
BRG 69-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie dwóch świerków w granicach działki 2/4 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-12-2011
ARG 66/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek brzóz w granicach działki 478 obręb Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-11-2011
ARG 67/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek osiki w granicach działki 266 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-11-2011
ARG 68/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 suchych drzew w granicach działki 312/2 obręb Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-11-2011
BRG 67-1/11Decyzja zezwalająca na usunięcie samosiejek drzew w granicach działki 266 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-11-2011
BRG 68-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 suchych drzew w granicach działki 312/2 obręb PiotrówekOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-11-2011
BRG 66-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek brzóz w granicach działki 478 obręb Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-11-2011
ARG65/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt.drzewa w granicach działki 442/7 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-11-2011
BRG 65-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa /wierzba/w granicach działki 422/7 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-11-2011
ARG 64/11 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 76/2 w Szczytnikach MałychGOKIS KUNICE23-11-2011
BRG 64-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 76/2 w Szczytnikach Małych GOKIS KUNICE23-11-2011
ARG63/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 drzew w obrębie Grzybiany na granicy działki 362/4OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-11-2011
BRG 63-1/11Zezwolenie na wycięcie 3 drzew / 2 topole, 1 wierzba / na granicy działki 362/4 obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-11-2011
ARG 61/11wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek brzóz i sosen w granicach działki 78 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-11-2011
ARG 62/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 79/5 obręb Jaśkowice LegnickieOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-11-2011
BRG 61-1/11Decyzja zezwalająca na wycinkę samosiejek drzew brzóz i sosen w granicach działki 78 obręb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-11-2011
BRG 62-1/11Zezwolenie na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 79/5 obręb Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-11-2011
BRG 60-1/11Decyzja zezwalajaca zezwalająca na wycięcie 3 topól w granicach działki 521/5 w Ziemnicach POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII, POWIATOWY INSPEKTORAT WTERYNARII15-11-2011
A RG 60/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 topól w granicach działki 521/5 Ziemnice POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII, POWIATOWY INSPEKTORAT WTERYNARII15-11-2011
ARG 59/11wniosek o wydanie zezwolenia na redukcję koron drzew w ciągu linii elektroenergetycznych na terenie gminy Kunice TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W LEGNICY 14-11-2011
BRG 59-1/11Decyzja zezwalająca na redukcję korn drzew w ciągu linii energetycznych na terenie gminy Kunice TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W LEGNICY 14-11-2011
ARG 58/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 1 szyt. drzewa w granicach działki 506 obręb Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-10-2011
BRG 56-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew olchy w granicach działki 43/1 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-10-2011
BRG 58-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 506 obręb Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-10-2011
ARG 54/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. na terenie posesji 58/2 w MiłogostowicachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-10-2011
ARG 55/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewana terenie ROD "Zorza"w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-10-2011
ARG 56/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie samosiejek olch w granicach działki 43/1, obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-10-2011
ARG 57/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 samosiejek drzew na granicy działki 352/25, 352/14 obręb RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-10-2011
BRG 54-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 2/4 obręb Miłogostowice , posesja 58/2.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-10-2011
BRG 55-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa - brzoza na terenie ROD "Zorza" w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-10-2011
BRG 57-1/11Decyzja zezwalajaca na wycięcie 2 samosiejek drzew na granicy działki 352/25, 352/14 obręb RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-10-2011
BRG 53-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie 6 drzew w obrębie Miłogostowice przy drodze powiatowej STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG20-10-2011
ARG 53/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 6 drzew w obrębie Miłogostowice przy drodze powiatowej STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG20-10-2011
ARG 51/11Wniosek o wycinkę 1 szt. drzewa w granicach działki 442/9 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-10-2011
BRG 51-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie 1szt.drzewa w granicach działki 442/9 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-10-2011
ARG 50/11Wniosek o wycinkę 1 szt. drzewa przy drodze powiatowej 2196 obręb Piotrówek URZĄD GMINY W KUNICACH07-10-2011
ARG 52/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 4 drzew przy drodze powiatowej 2197D STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG07-10-2011
BRG 50-1/11Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa przy drodze powiatowej 2196 obręb Piotrówek STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG07-10-2011
BRG 52-1/11Decyzja zezwalająca na wycinke 4 drzew przy drodze 2179DSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG07-10-2011
ARG 49/11Wniosek o wycinkę 4 szt. drzew przy drodze powiatowej 2198D obręb Grzybiany STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG04-10-2011
BRG 49-1/11Decyzja zezwalająca na wyciecie 4 topól przy drodze powiatowej Nr 2198DSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG04-10-2011
BRG 48-1/11Deczyja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w Jaśkowicach Legnickich działka nr 108OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-09-2011
A RG 48/11Wniosek o wycinkę drzewa Jaśkowice Legnickie działka nr 108 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-09-2011
ARG 46/11Wniosek o usunicie wiatrołomów w Bieniowicach działka 270OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2011
ARG 47/11Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew w granicach działki 760/19 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2011
BRG 46-1/11Usunięcie wiatrołomów w granicach działki 270 obręb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2011
BRG 47-1/11Decyzja zezwalająca na usunięcie 3 szt.wierzb w granicach działki 760/19 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2011
ARG 45/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięci 1 szt. wierzby w granicach działki 195 obręb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-09-2011
BRG 45-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. wierzby w granicach działki 195 obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-09-2011
ARG 44/11Wniosek o wycinkę 2 świerków w granicach działki 139 obręb Grzybiany.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI31-08-2011
BRG 44-1/11Decyzja zezwalająca na wycinkę 2 szt. świerków w granicach działki 139 obręb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI31-08-2011
ARG 43/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek drzew i krzewów wzdłuż granicy działki 1116 obręb KunicePARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA W KUNICACH 23-08-2011
BRG 43-1/11Zezwolenie na wycinkę samosiejek drzew i krzewów oraz redukcję koron drzew w granicach działki 116 obręb Kunice PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA W KUNICACH 23-08-2011
A2/11Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachnzgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na; " Uruchomieniu fabryki produkcji mebli ogrodowych z zakładem depolimeryzacji odpadowych tworzyw sztucznych w Kunicach na dz. 35, 38/2 oraz 38/1PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU HURTOWEGO "OŁER"16-08-2011
A5/10Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachnzgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na; " Budowie stacji paliw wraz z myjnią samochodową w Ziemnicach na dz. 597 i 598/14 obreb Grzybiany"AKARD SPZO.O. 16-08-2011
ARG 42/11Wniosek o wycinkę samosiejki akacji w Kunicach w granicach działki 896 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-08-2011
BRG 42-1/11Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. samosiejki akacji w granicach działki 896 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-08-2011
ARG 41/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew w granicach działki 70/8 obręb Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-07-2011
BRG 40-1/11Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. drzewa - świerk w granicach działki 481/2 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-07-2011
BRG 41-1/11Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew w granicach działki 70/8 obręb Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-07-2011
A RG 40/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt.drzewa w granicach działki 481/2 o bręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-07-2011
ARG 39/11Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew na granicy działki 56/3 w Szczytnikach Małych.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-07-2011
BRG 39-1/11Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 szt. drzew na ganicy działki 56/3 w Szczytnikach Małych OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-07-2011
B2B/11Uruchomienie fabryki produkcji mebli ogrodowych z zakładem depolimeryzacji odpadów tworzyw sztucznych w Kunicach na dz. 37,38/2 oraz 38/1 gmina KunicePRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU HURTOWEGO "OŁER"26-07-2011
ARG 38/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3000mkw. samosiejek drzew i krzewów w granicach działki 29/4 , 29/23 obręb Kunice.WIENERBERGER CERAMIKA BUDOWLANA SP.ZO.O.15-07-2011
BRG38-1/11Decyzja zezwalająca na wycinkę 3000 mkw. samosiejek drzew i krzewów w granicach działki 29/4 , 29/23 obręb Kunice WIENERBERGER CERAMIKA BUDOWLANA SP.ZO.O.15-07-2011
ARG37/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt.drzewa przy drodze powiatowej 2179D -Kunice- JaskowiceSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG29-06-2011
BRG 37-1/11Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. drzewa przy drodze powiatowej 2179D - Kunice -Jaśkowice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG29-06-2011
ARG36/11Wniosek o wycinkę 1 szt drzewa przy drodze powiatowej Nr 2198D w obrebie GrzybianySTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG28-06-2011
BRG 36-1/11Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa przy drodze powiatowej 2198D obręb Grzybiany. STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG28-06-2011
ARG 35/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięci 1 szt. drzewa w granicach działki 10 obręb Miłogostowice DUSZPASTERSTWO PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ 20-06-2011
BRG 35-1/11Decyzja zezwalajaca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki nr 10 /cmentarz/ obręb Miłogostowce DUSZPASTERSTWO PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ 20-06-2011
E1/E/10Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko "Wydobywanie kruszywa naturalnego w granicach obszaru górniczegho "Szczytniki II" obręb SpalonaGÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.20-06-2011
EE3/11Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko "Budowa stacji paliw wraz z myjnią samochodową w Ziemnicach na dz. 597 i 598/14 obręb GrzybianyAKARD SPZO.O. 20-06-2011
ARG 34/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 szt. drzew w granicach działki 143/3 obreb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-06-2011
BRG 34-1/11Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 szt.drzew w granicach działki 143/3, obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-06-2011
ARG 33/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 4 suchych akacji w granicach działki 688/12 obręb Kunice. AGROMADEX14-06-2011
BRG33-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie 4 suchych akacji w granicach działki 688/12 obręb Kunice AGROMADEX14-06-2011
BRG 31-1Deczyja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 304/2 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-06-2011
ARG29/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew w granicach działki 77/1 obreb Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-06-2011
ARG 30/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa w Kunicach w granicach działki 15/6 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-06-2011
ARG 31/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 304/2 obreb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-06-2011
BRG 30-1/11Decyzja zezwalająća na wycięcie 1 szt.drzewa w granicach działki nr 15/6 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-06-2011
B RG 29-1/11Zezwolenie na wycięcie 11 szt. drzew w granicach działki 77/1 obręb Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-06-2011
B4/10Decyzja o uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia polegającego na " Wydobywaniu kruszywa naturalnego z części złoza "Szczytniki Pole A na gruntach obręb Spalona i obręb KuniceGÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.10-06-2011
EE4/10Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko" Wydobywaniu kruszywa naturalnego z części złoza "Szczytniki Pole A na gruntach obręb Spalona i obręb KuniceGÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.10-06-2011
ARG 32/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 1 szt. świerka na terenie działki 15/6 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-06-2011
BRG 32-1/11Decyzja zezwalająca na wycinke 1 szt. świerka w granicach działki 15/6 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-06-2011
BD1/U/11Decyzja o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachnzgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na: "Budowie hali i zakup innowacyjnej technologii produkcji zespołów do budowy jednoprzewodowych zautomatyzowanych układów smarowania maszyn smarami plastycznymi na dz. 581/11 i 581/12 obręb KuniceA.T.S ELECTRO-LUBE POLSKA SP. CYWILNA06-06-2011
ARG 28/11Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w granicach dziłki 760/30 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-05-2011
B RG 28-01/11Deczyja zezwalająća na usunięcie drzew w granicach działki 760/30, ibręb Kunice, gmina KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-05-2011
A1U/11Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachnzgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na "Budowie hali i zakup innowacyjnej technologii produkcji zespołów do budowy układów smarowania maszyn smarami plastycznymi na dz. nr 581/11 i 581/12 obreb Kunice A.T.S ELECTRO-LUBE POLSKA SP. CYWILNA23-05-2011
AA4/10wniosek o uzyskanie decyzji o środoweiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na "Wydobywaniu kruszywa naturalnego z części złoza "Szczytniki Pole A na gruntach obręb Spalona i obręb KuniceGÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.23-05-2011
ARG 27/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 szt. topól w granicach działki 169/5 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-05-2011
BRG 27-1/11Decyzja zezwalająca na wyciecie 2 topól w granicach działki 169/5 obręb MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-05-2011
A3/11Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachnzgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na: " Budowie elektrowni wiatrowejo mocy szacunkowej 0.8 MW każda, zlokalizowanych na dz. 198, 199,200, 201 obręb Piotrówek ENECOSYSTEM SP. Z O.O. KRAKÓW13-05-2011
ARG 26/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięci drzew w granicach działki 455/4, obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-05-2011
BRG 26-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew 17 drzew w granicach działki 455/4 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-05-2011
ARG 25/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzewa przy drodze 2198D Grzybiany -KoskowiceSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG02-05-2011
BRG 25-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie 1szt. drzewa przy drodze 2198D Grzybiany -KoskowiceSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG02-05-2011
BD1/11Decyzja o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachnzgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na;" Przebudowie układu wentylacji instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych w zakładzie w Kunicach ul. ceramiczna 1 WIENERBERGER CERAMIKA BUDOWLANA SP.Z O.O.29-04-2011
EE2/11Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskoFabryka produkcji mebli ogrodowych z zakładem depolimeryzacji odpadów tworzyw sztucznych w KunicachPRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU HURTOWEGO "OŁER"27-04-2011
ARG 24/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 82 obręb Kunice URZĄD GMINY W KUNICACH15-04-2011
BRG 24-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt.drzewa w granicach działki 82 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-04-2011
ARG 23/11Wniosek ow ydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek drzew i krzewów w granicach działek 12,103 obręb Golanka GórnaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-04-2011
BRG 23-1/11Decyzja zezwalająca na usunięcie samosiejek drzew i krzewów w granicach działki 12, 103 Golanka GÓrna OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-04-2011
ARG 22/11Wniosek o wycinkę 3 topoli w granicadziałki 69/2 obreb Rosochata.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-04-2011
BRG 22-1/11Decyzja zezwalająca na usunięcie 3 topól na działce 69/2,obręb RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-04-2011
A1/11Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachnzgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na "Przebudowie układu wentylacji instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych w Zakładzie w Kunicach ul. Ceramiczna 1WIENERBERGER CERAMIKA BUDOWLANA SP.Z O.O.04-04-2011
ARG 21/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie samosiejek drzew i zakrzaczeń w granicach działek 114/11-122 , obręb Golanka Górna , 1/2 Jaskowice Legnickie. ROL-MI-GO 24-03-2011
BRG 21-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie krzewów i samosiejek drzew w granicach działek 114/11-122 obręb Glanka Górna , 1/2 Jaśkowice LegnickieROL-MI-GO 24-03-2011
ARG 20/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa w Golance Górnej, działka nr 107/11OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-03-2011
ARG 19/11Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie wiatrołomów na granicy działki 72/1 obręb Jaśkowice LegnickieOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-03-2011
BRG 19-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie wiatrołomów na granicy działki nr 72/1 obręb Jaśkowice LegnickieOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-03-2011
BRG 20-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 107/11 obręb Golanka GórnaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-03-2011
ARG 18/11 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycieciedrzew w granicach działki 478/1 obręb Spalona GÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.21-03-2011
BRG 18-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew w granicach działki 478/1 obręb SpalonaGÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.21-03-2011
ARG 15/11wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie odrostów drzew w granicach działki 694/19 obręb KuniceAGROMADEX09-03-2011
BRG15-1/11Zezwolenie na wycięcie odrostów drzew w granicach działki 694/19 obręb KuniceAGROMADEX09-03-2011
ARG 16/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew w granicach działek 270, 271, 214, 215 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-03-2011
ARG 17/11Wniosek o wydanie zezwiolenia na usunięcie 1 szt. wiatrołomu w granicach działki 129/9 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-03-2011
BRG 17-1/11 Decyzja zezwalająca na usunięcie wiatrołomu w granicach działki 129/9 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-03-2011
B RG 16-1/11Decyzja zezwalająca na wyciecie drzew w granicach działek 270, 271, 214, 215 obreb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-03-2011
ARG 14/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wyciecie 2 szt. drzew w granicach działki 688/12 obręb KuniceAGROMADEX08-03-2011
BRG 14-1/11Zezwolenie na wyciecie 2 szt. drzew w granicach działki 688/12 obręb KuniceAGROMADEX08-03-2011
ARG 11/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt.drzewa w granicach działki 121 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-03-2011
ARG 12/11Wnisek o wydanie zezwolenia na wyciecie samosiejek drzew w granicach działek 13/1, 159/1 obręb MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-03-2011
ARG 13/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę samosiejek drzew i krzewów w granicach działek 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473 obręb Pątnów LegnickiOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-03-2011
BRG 11-1/11Decyzja zezwalająca na wyciecie 1 szt. drzewa w granicach działki 121 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-03-2011
BRG 12-1/11 Decyzja zezwalająca na usunięcie samosiejek drzew w granicach działek 159/1 , 13/, obręb MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-03-2011
BRG 13-1/11Decyzja zezwalająca na usunięcie samosiejek drzew i krzewów w granicach działek 465-473 obreb Pątnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-03-2011
ARG 10/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie tui w granicach działki 481/3 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-02-2011
BRG 10-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie 8 tui w granicach działki 481/3 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-02-2011
ARG 8/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzewa w granicach działki 249 obręb RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-02-2011
ARG 9/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie zakrzaczeń i redukcje koron drzew w obrębie Gybiany w granicach działek 485/1, 486, 305, 308OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-02-2011
BRG8-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie drzewa w granicach działki 249 obręb Rosochata OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-02-2011
BRG 9-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie krzewów i redukcje koron drzew w obrębie Grzybiany działka 305, 308, 486, 485/1OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-02-2011
ARG 7/11Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie wiatrołómów w granicach działki nr 264 obręb BieniowiceADMINISTRACJA ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA11-02-2011
BRG 7-1/11Decyzja zezwalająca na usuniecie wiatrołomów w granicach działki 264 obręb BieniowiceADMINISTRACJA ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA11-02-2011
BD1/10/11"Wydobywanie kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego "KUNICE-PĄTNÓW obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-02-2011
ARG 6/11Wniosek o wycięcie samosiejki brzozy w granicach działki 65 Spalona - Szczytniki Małe. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-02-2011
BRG 6-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt.samosiejki brzozy w granicach działki 65 obręb Spalona - Szczytniki MałeOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-02-2011
ARG 5/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew w grsanicach działki 225 obręb BIeniowiceKOŁO ŁOWIECKIE "BATALION"02-02-2011
BRG 5-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie 13 drzew w granicach działki 225 obręb BieniowiceKOŁO ŁOWIECKIE "BATALION"02-02-2011
ARG 4/11Wniosek o wycinkę samosiejek jesionu w granicach działki 161/5 obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-02-2011
BRG 4-1/11Decyzja zezwalająća na usunięcie samosiejek drzew w granicach działki 161/5 obręb Grzybiany.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-02-2011
BRG 3-1/11Decyzja zezwalającana wycięcie 1 szt. drzewa ciek Jagodziniec obręb SpalonaDOLNOŚLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 20-01-2011
A RG 3/11Wniosek o wycięcie 1 szt. drzewa na cieku Jagodziniec w SpalonejDOLNOŚLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 20-01-2011
A RG 2/11Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki URZĄD GMINY W KUNICACH14-01-2011
BRG 2-1/11Zezwolenie na wycięcie 1 szt. w granicach działki 559/2 w obrębie KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-01-2011
ARG 1/11Wniosek o wycięcie 9 szt. drzew w granicach działki 347/7 obręb RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-01-2011
BRG 1-1/2011Decyzja zezwalająca na wycięcie 9 szt. drzew w granicach działki 347/7 obręb RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-01-2011
ARG 51/10Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 5 szt. drzew w granicach działki 108/4 Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-12-2010
BRG 51-1/10Zezwolenie na wycinke 5 szt.drzew w granicach działki 108/4, obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-12-2010
ARG 50/10Wniosek o wycięcie 1 szt. świerka na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-12-2010
BRG 50-1/10Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. Świerka w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-12-2010
ARG49/10wniosek o wycięcie 15 szt samosiejek w granicach działki 43/1 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-12-2010
BRG 49-1/10Deczyja zezwalająća na wycięcie 15 szt. samosiejek olihc w granicach działki 43/1 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-12-2010
ARG 47/10Wniosek o wycinkę 6 szt. świerków w granicach działki 258 BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-11-2010
ARG 48/10Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie wiatrołomów w granicach działki 271, 270 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-11-2010
BRG 47-1/10 Decyzja zezwalająca na wyicnkę 6 szt. świerków w granicach działki 258 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-11-2010
BRG 48-1/10 Zezwolenie na usunięcie wiatrołomów w granicach działki 270, 271 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-11-2010
ARG 46/10Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinke 4 szt. drzew przy drodze powiatowej 2197D MIłogostowice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG25-11-2010
BRG 46-1/10 Decyzja zezwalająca na wycinkę 4 szt. drzew przy drodze 2197D MiłogostowiceSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG25-11-2010
ARG 45/10 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 szt. drzew w granicach działki 608 Ziemnice.HURTOWNIA LEKÓW "BAYLEG "23-11-2010
BRG 45-1/10 Zezwolenie na wycinkę 3 szt.drzew w granicach działki 608-ZiemniceHURTOWNIA LEKÓW "BAYLEG "23-11-2010
ARG 44/10Wniosek o zezwolenie na wykonanie przecinki samosiejek drzew w granicach działki 6/6 obręb Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-11-2010
BRG 44-1/10 Zezwolenie na wykonanie przecinki samosiejek drzew i krzewów w granicach działki 6/6 obręb Jaśkowice LegnickieOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-11-2010
ARG 43/10 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 11 szt.drzewa i redukcję korny drugiego , w granicach działki 177 obręb PiotrówekOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-10-2010
BRG 43-1/10 Decyzja zezwalajaca na wycinkę suchego drzewa i redukcję korony w granicach działki 177 obręb PiotrówekOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-10-2010
A RG 42/10Wniosek o redukcję koron drzew w ciągu sieci linii enegetycznych TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W LEGNICY 27-10-2010
B RG 42-1/10 Decyzja zezwalająca na redukcję korn drzew w ciągu lini energetycznych na terenie gminy KuniceTAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W LEGNICY 27-10-2010
ARG 41/10 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie wiatrołomów w granicach działki 210 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-10-2010
B RG 41-1/10 Zezwolenie na usunięcie wiatrołomów w granicach działki 210 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-10-2010
A RG 39/10Wniosek o wydanie zezwolenia na redukcje korony kasztanowca wgranicach działki 271 Pątnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-10-2010
A RG 40/10 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejk drzew w granicach działki nr 90/6 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-10-2010
B RG 40-1/10 Zezwolenie na wycinkę samosiejek drzew w granicach działki 90/6 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-10-2010
B RG 39-1/10 Zezwolenie na redukcję korony kasztanowca w granicach działki 271 obręb Patnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-10-2010
ARG37/10 wWniosek o wycięcie 1 szt.drzewa wierzba - Jaskowice LegnickieOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-10-2010
ARG 38/10 Wniosek o zezwolenie na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 397 w Szczytnikach nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-10-2010
B RG 38-1/10 Deczyja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 397 w Szczytnikach nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-10-2010
B RG 37-1/2010 Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa w Jaskowicach Legnickich OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-10-2010
ARG 36/10Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 1 szt. wiatrołomu w granicach działki 272/3 obręb BIeniowice.ADMINISTRACJA ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA14-09-2010
BRG 36-1/10Decyzja zezwalająca na usuniecie wiatrołomu w granicach działkli 272/3, obręb Bieniowice ADMINISTRACJA ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA14-09-2010
ARG 35/10Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzew działka 608, Ziemnice HURTOWNIA LEKÓW "BAYLEG "09-09-2010
BRG 35-1/10 Deczyja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 608 Ziemnice HURTOWNIA LEKÓW "BAYLEG "09-09-2010
ARG 34/10Wniosek o wycinkę 1 szt. drzewa w granicach działki 169/1 obręb Spalona GÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.09-09-2010
BRG34-1/10 Decyzja zezwalająca na usuniecie 1 szt. drzewa - działka 169/1, obręb Spalona GÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.09-09-2010
ARG33/10Wniosek o wycięcie 1 szt. topoli w granicach drogi 113/5, obręb Golanka Górna OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-09-2010
BRG33-1/10Decyzja zezwalająca na wycięcie topoli w granicach działki 113/5, obręb Golanka Górna OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-09-2010
ARG 32/10Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów -ciek Kaczorek - Szczytniki nad Kaczawą DOLNOŚLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 12-08-2010
BRG 32-1/2010Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew i krzewów -ciek Kaczorek - Szczytniki nad Kaczawą DOLNOŚLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 12-08-2010
ARG 31/10Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek w granicach działki 853 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-08-2010
BRG 31-1/10 Decyzja zezwalająca na usunięcie samosiejek drzew i krzewów w granicach działki 853 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-08-2010
B30-1/10Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt.drzewa w granicach działki nr 193/6 obręb SpalonaGÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.04-08-2010
ARG 30/10Wniosek o wycinkę 1 szt. drzewa w granicach działki 193/6 obręb Spalona GÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.04-08-2010
E2E/10Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko"Wydobywanie kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego "KUNICE-PĄTNÓW obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-08-2010
ARG 29/10Wnioseko wycięcie 1 szt. drzewa przy drodze powiatowej 2179D Kunice -Jaskowice Legnickie STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG02-08-2010
BRG 29-1/10 Decyjza zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa droga powiatowa 2179D Kunice - Jaśkowice Legnickie STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG02-08-2010
ARG 28/10 usunięcie wiatrołomów w granicach działki 267 obręb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-07-2010
BRG28-1/10 Zezwolenie na usunięcie wiatrołomów w granicach działki 267 obręb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-07-2010
B3/10Decyzja o uzyskanie decyzji o środoweiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Wydobywaniu kruszywa naturalnego w granicach projektowanego obszaru górniczego "SZCZYTNIKI II" obręb SpalonaGÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.30-06-2010
ARG 27/10Wycinka 3 szt. drzew w granicach działki 242/2 obręb RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-06-2010
B RG 27-1/10Deczyja zezwalająca na wycięcie 3 szt.drzew w granicach działki 242/2 obręb RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-06-2010
ARG 26/10Usunięcie wiatrołomów w granicach działki 115/2, 120/2 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-05-2010
BRG 25-1/10 Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew w granicach działki 226 i 392/2 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-05-2010
B RG 26-1/10Usunięcie wiatrołomów w granicach działek 115/2, 120/2 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-05-2010
ARG 25/10 Wniosek o wycinke drzew w granicach działki 226, 393/2 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-05-2010
ARG 23/10 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew przy drodze powiatowej 2197D - Miłogostowice - Bieniowice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG18-05-2010
ARG 24/10 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew w granicach drogi powiatowej 2198D Spalona - Jaśkowice LegnickieSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG18-05-2010
BRG 24-1/10 Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew w granicach drogi 2198D Spalona - Jaśkowice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG18-05-2010
B RG 23-1/10 Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew przy drodze 2197D Bieniowice - Miłogostowice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG18-05-2010
ARG 21/10Wniosek o wycinkę drzew przy drodze 2179D w miejscowości Kunice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG17-05-2010
B RG 21-1/10 Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew przy drodze powiatowej -2179D KuniceSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG17-05-2010
ARG 22/10 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew na cieku Niecka I obręb Spalona -Rosochata DOLNOŚLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 17-05-2010
BRG 22-1/10 Decyzja zezwalająća na wycinkę drzew na cieku Niecka I obręb Rosochata - Spalona DOLNOŚLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 17-05-2010
ARG 20/10Wniosek o wycinkę drzew przy drodze powiatowej 2197D Miłogostowice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG14-05-2010
BRG 20-1/10Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew przy drodze powiatowej 2197D obręb Miłogostowice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG14-05-2010
BRG 19-1/10 Decyzja zezwalająca na usunięcie wiatrołomów w granicach działki 184/1 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-05-2010
A RG 19/10 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie wiatrołomów w granicach działki 184/1 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-05-2010
ARG 18/10 Wycinka drzew przy drodze powiatowej 2180D Szczytniki nad KaczawąSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG10-05-2010
B RG 18-1/10 Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew droga 2180 D Szczytniki nad KaczawąSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG10-05-2010
AA3/10wniosek o uzyskanie decyzji o środoweiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na wydobyciu kruszywa naturalnego piasku ze złoża naturalnego "Kunice - Patnów"OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-05-2010
A17/10 Wycinka drzew w granicach działek 372/2, 372/3 obreb szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-04-2010
ARG 16/10Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie 5 wierzb w granicach działki 760/20 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-04-2010
BRG 17-1/10 Decyzja zezwalająca wycinkę drzew w granicach działek 372/2, 372/3 obręb Szczytniki nad Kaczawą. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-04-2010
BRG 16-1/2010Zezwolenie na wycięcie 5 szt. wierzb w granicach działki 760/20 w KunicachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-04-2010
ARG 15/10 Wniosek o wyrażenie zgody na usunięcie 4 szt. wiatrołomów w granicach działki 760/35 w Kunicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-04-2010
BRG 15-1/10 Zezwolenie na usunięcie 4 szt. wiatrołomów w granicach działki 760/35 w Kunicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-04-2010
ARG 13/10 Wniosek wydanie zezwolenia na wycięcie 2 drzew w granicach działki 160/2 w Spalonej OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-04-2010
ARG 14/10 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt.drzewa w granicach działki 145/1, obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-04-2010
BRG 13-1/10 Zezwolenie na wyciecie 2 szt.drzew w granicach działki 160/2 w obrębie Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-04-2010
BRG 14-1/10 Zezwolenie na wycinkę 1 szt. drzewa w granicach działki 145/1, obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-04-2010
ARG 12/10Wniosek o wycinkę 1 szt. drzewa w granicach działki 266 w BieniowicachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-04-2010
ARG 11/10 Wniosek o wycinkę 1 szt. drzewa w Bieniowicach w granicach działki 72/3OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-04-2010
BRG 11-1/10 Decyzja na wycinkę 1 szt. drzewa w Bieniowicach, działka 72/3 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-04-2010
BRG 12-1/2010 Zezwolenie na wyciecie 1 szt. drzewa w granicach działki 266 Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-04-2010
ARG 10/10 Redukcja korony drzewa w granicach dzialki 57/13 Szczytniki Małe. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-03-2010
BRG 10-1/10 Redukcja korony drzewa w granicach działki 57/13 , w Szczytnikach Małych OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-03-2010
ARG 9/10 Wycinka 1 szt.drzewa w Szczytnikach nad Kaczawą działka 391/2 -392 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-03-2010
BRG 9-1/10 Decyzja w sprawie wycinki 1 szt. drzewa w Szczytnikach nad Kaczawą działka 391/2 - 392 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-03-2010
ARG 8/10Wycinka 9 świerków w granicach działki 487/3 487/7 w obrębie Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-03-2010
BRG 8-1/10 Wycinka 9 świerków w granicach działki 487/3, 487/7 w SpalonejOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-03-2010
BRG 7-1/10Wycinka samosiejek drzew i krzewów w granicach działki 223, 224, 5, 4 w Szczytnikach nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-03-2010
A RG 7/10Wycinka samosiejek drzew i krzewów w granicach działek 224, 223, 4, 5 w Szczytnikach nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-03-2010
ARG 6/10 Wycinka 7 szt. jałowców i cyprysów na terenie działkowych ogrodów działkowych "Relax" w ZiemnicachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-03-2010
BRG 5-1/10Zezwolenie nausunięcie wiatrołomow w granicach działek 157, 174, 94 obręb Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-03-2010
BRG 6-1/10 Decyzja zezwalająca na wycięcie 7 szt. cyprysów, jałowców, na terenie ogrodów działkowych "Relax" w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-03-2010
A RG 5/10Wniosek o wyrażenie zgody na usunicie wiatrołommow w granicach działek 157, 174, 94 Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-03-2010
ARG 4/10 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek drzew w granicach działki 254-255 obręb Szczytniki nad Kaczawą. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-02-2010
BRG 4-1/10 Decyzja zezwalająca na usunięcie samosiejek drzew w granicach działki 254-255 obręb Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-02-2010
ARG 3/10 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie wiatrołomu w granicach działki 248 Bieniowice.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-02-2010
BRG 3-1/10 Decyzja zezwalająca na usunięcie wiatrołomu w granicach działki 248 w Bieniowicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-02-2010
ARG 2/10Wniosek o usunięcie wiatrołomów w granicach działki 687/7 obręb Kunice AGROMADEX19-02-2010
B RG 2 -1/10 Decyzja zezwalająca na usunięcie wiatrołomów w granicach działki 687/7 obręb Kunice AGROMADEX19-02-2010
ARG 1/10Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie samosiejek drzew , działka 158/223 obręb Miłogostowice. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-02-2010
BRG 1-1/10Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew w ganicach działki 158/223 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-02-2010
ARG 94/09woniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 wiatrołomów z terenu działki 273/3 obreb BieniowiceADMINISTRACJA ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA28-12-2009
BRG 94-1/09 Decyzja zezwalająca na usunięcie 3 szt. wiatrołomów z terenu działki 273/3 obręb BieniowiceADMINISTRACJA ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA28-12-2009
ARG 93/09wniosek o wydanie zezawolenia na wycinkę 1 szt. drzewa przy drodze powiatowej nr 2179D Spalona - Bieniowice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG07-12-2009
BRG 93-1/09zezwolenie na wycięcie 1 szt. drzewa przy drodze powiatowej 2179D Spalona -Bieniowice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG07-12-2009
ARG 92/09Wniosek o zezwolenie na redukcję koron wierzb na rowach melioracyjnych na granicy działki 309 w BIeniowicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-12-2009
ARG 90/09 Wniosek o zezwolenie na usunięcie 3 wiiatrołomów w granicach działki 270/204 w Bieniowicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-12-2009
BRG 92-1/09Decyzja zezwalająca na redukcję korn na rowach melioracyjnych na granicy działki 309 w Bieniowicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-12-2009
BRG 90-1/09 Zezwolenie na usunięcie 3 wiatrołomów w Bieniowicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-12-2009
ARG 91/09 Wniosek o wydanie zezwolenia na redukcję koron drzew w pasie linii elektroenergetycznych na terenie gminy Kunice TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W LEGNICY 01-12-2009
BRG 91-1/09Decyzja zezwalająca na redukcję koron drzew w pasach linii elektroenergetycznych na terenie gminy Kunice TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W LEGNICY 01-12-2009
ARG 89/09Wniosek o wycinkę 2 świerków w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-11-2009
ARG 87/09 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 szt. świerkow w granicach działki 770 w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-11-2009
BRG 89-1/09Deczyja na wycinkę 2 szt. świerków w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-11-2009
B RG 87/09 Zezwolenie na usunięcie 2szt. świerków w granicach działki 770 w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-11-2009
B88-1/09 Zezwolenie na wycinkę drzew w granicach działki 164/2 w obrębie Spalona GÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.24-11-2009
ARG 88/09Usunięcie drzew w granicach 164/2 w SpalonejGÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.24-11-2009
ARG 85/09Wycinka wiatrołomów i redukcja korony lipy w granicach działki 65/1,obręb GrzybianyURZĄD GMINY W KUNICACH16-11-2009
ARG 84/09Usunięcie wiatrołomu w granicahc działki 224 Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-11-2009
ARG 83/09 Wniosek o wydanie zezwolenia na ucuniecie wiatrołomów w granicach działki 688/18 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-11-2009
BRG 83-1/09 Deczyja zezwalająća na usunięcie wiatrołomów w granicach działki 688/18, obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-11-2009
BRG 84-1/09 Zezwolenie na usunięcie wiatrołomu w granicach działki 224 obręb MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-11-2009
BRG 85-1/09 Zezwolenie na wycięcie wiatrołomów i redukcję korony lipy, w granicach działki 165/1 w Grzybianach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-11-2009
BRG 86/09Zezwolenie na wycięcie 3 szt. drzew przy drodze pwiatowej 2198D , 2 szt. przy drodze pwitaowej 2197D STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG16-11-2009
A RG 86/09Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew przy drodze powiatowej nr 2198D - 3 szt. , przy drodze 2197D 2 szt. STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG16-11-2009
ARG 82/09Wycięcie 3 szt. wiatrołomów drzew - wierzba - w granicach działki 59/2 Szczytniki Małe. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-11-2009
BRG 82-1/09 Deczyja zezwalająca na usunięcie 3 wiatrołomów wierzby w granicach działki 59/2 w Szczytnikach MałychOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-11-2009
ARG 81/09 Redukcja korony kasztanowca działka 352/3, obręb Rosochata SZKOŁA PODSTAWOWA 02-11-2009
B RG 81-1/09 Redukcja korony kasztanowca w granicach działki 352/3 obręb Rosochta SZKOŁA PODSTAWOWA 02-11-2009
A2/09wniosek o uzyskanie decyzji o środoweiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Wydobywaniu kruszywa naturalnego w granicach projektowanego obszaru górniczego "SZCZYTNIKI II" obręb SpalonaGÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.27-10-2009
ARG 80/09 Wniosek o zezwolenie na usunięcie wiatrołomów w granicach działki 61/1 w BieniowicachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-10-2009
BRG 80-1/09 Deczyja zezwalająca na usunięcie wiatrołomów w granicach działki 61/1 w Bieniowicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-10-2009
ARG 79/09Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 59 szt. drzew w pasie drogi krajowej nr 94,w związku z jej modernizacją GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W LEGNICY 08-10-2009
BRG 79-1/09 Decyzja zezwalająca na wycięcie 59 drzew w pasie drogi krajowej nr 94 w związku z jej modernizacją. GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W LEGNICY 08-10-2009
ARG 78/09 Wniosek o wydanie zezwolenia na redukcję koron drzew w granicach działki 760/6 obreb Kunice DOLNOŚLĄSKIE WOPR ODDZIAŁ POWIATOWY W LEGNICY 02-10-2009
BRG 78-1/09Decyzja zezwalająca na redukcje koron drzew wgranicach dzialki 760/6 obręb KuniceDOLNOŚLĄSKIE WOPR ODDZIAŁ POWIATOWY W LEGNICY 02-10-2009
ARG 77/09 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. wiatrołomu w granicach działki 410/6 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-10-2009
BRG 76-1/09 Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 szt. drzew i redukcję 7 koron drzew w granicach działki 195 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-10-2009
BRG 77-1/09 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. wiatrołomu w ganicach działki 410/6 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-10-2009
A RG 76/09 Wniosek owydanie zezwolenia na wycięcie 3 szt. drzew oraz redukcję koron drzew w granicach działki 195, położonej w obrębie Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-10-2009
ARG 75/09 Wniosek o wycięcie wiatrołomu w granicach działki 483 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-09-2009
BRG 75-1/09 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. wiatrołomu w granicach działki 483 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-09-2009
ARG 74/09Wniosek o wydanie zezwolenia na przycięcie gałęzi drzew na granicy działki 503 - 502/3 w Szczytnikach nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-09-2009
BRG 74-1/09 Decyzja zezwalająca na przycięcie gałęzi na granicy działek - 503 i 502/3 w Szczytnikach nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-09-2009
ARG 71/09 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 7 szt. samosiejek na działce 43/1 połozonej w obrębie Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-09-2009
ARG 72/09 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 5 szt. drzew w granicach działki 191 , obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-09-2009
ARG 73/09 Wniosek o wydanie deczyji zezwalającej na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 186 obręb Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-09-2009
BRG 71-1/09 Decyzja zezwalająca na wycięcie 7 szt. samosiejek drzew w granicach działki 43/1 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-09-2009
BRG 72-1/09 Deczyja zezwalająca na wycięcie 5 szt. drzew w granicach działki 191 w BieniowicachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-09-2009
BRG 73-1/09 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt.drzewa w granicach działki 186 w Szczytnikach nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-09-2009
ARG 69/09 Wycinka zakrzaczeń i redukcja koron drzew przy drodze 287 w MiłogostowicachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-09-2009
ARG 70/09 Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na wycięcie 5 wiatrołomów w granicach działki 435 w Spalonej.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-09-2009
BRG 70-1/09Decyzja zezwalająca na wycięcie 5 szt. wiatrołomów w granicach działki 435 w Spalonej OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-09-2009
BRG 69-1/09 Decyzja zezwalajaca na redukcję koron drzew i wycięcie zakrzaczeń wzdłuż drogi 287 w Miłogostowicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-09-2009
BRG 66/09Deczyja zezwalająca na wycięcie 2 szt. drzew przy drodze powiatowej 2180D w miejscowości Bieniowice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG23-09-2009
ARG 65/09 Wniosek o wycięcie 4 szt. drzew przy drodze powiatowej 2179D Kunice - Jaśkowice Legnickie.STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG23-09-2009
ARG 67/09 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 6 drzew przy drodze pwiatowej 2179D Jaśkowice Legnickie - Szczedrzykowice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG23-09-2009
BRG 66-1/09Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 drzew przy drodze powiatowej nr 2180D w miejscowości Bieniowice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG23-09-2009
BRG 67-1/09 Deczyja zezwalająca na wycięcie 6 szt. drzew przy drodze powiatowej 2179D Jaśkowice - Szczedrzykowice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG23-09-2009
B RG 65-1/09 Deczyja zezwalajaca na wycięcie 4 szt. drzew przy drodze 2179D Kunice - Jaśkowice Legnickie STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG23-09-2009
ARG 68/09Wycinka 3 szt. drzew w granicach działki 8/11, obręb MiłogostowiceADMINISTRACJA ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA23-09-2009
BRG 68-1/09 Decyzja zezwalająca na wycinkę 3 szt. drzew w granicach działki 8/11 obręb Miłogostowice ADMINISTRACJA ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA23-09-2009
ARG 63/09Usunięcie wiatrołomu w granicach działki 60 obręb Golanka Górna OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-09-2009
ARG 64/09 Usunięcie 3 wiatrołomów w granicach działki 6/23 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-09-2009
BRG 63-1/09Usunięcie wiatrołomu w granicach działki 60 obręb Golanka Górna OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-09-2009
BRG 64-1/09Usunięcie wiatrołomów w granicach działki 6/23 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-09-2009
ARG62/09Usuwanie wiatrołomów działka 760/20 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-09-2009
BRG 61-1/09Usuwanie wiatrołomów w granicach działki 760/20 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-09-2009
ARG 60/09 Wniosek o wycinkę 3 szt. topół w granicach działki 57/13 Szczytniki Małe OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-08-2009
BRG 60-1/09 Decyzja zezwalająca na wycinke 3 topól w granicach działki 57/13 obreb Szczytniki Małe.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-08-2009
ARG 61/09 Wniosek o wycinke 1 szt. topoli w granicach działek 133/2- 132/2 -obręb SpalonaPRZEDSIĘBIROSTWO WIELOBRANŻOWE "PIEPRZYK" SP.ZO.O 28-08-2009
B RG 61-1/09 Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. topoli w granicach działki 133/2-132/2 , obręb Spalona PRZEDSIĘBIROSTWO WIELOBRANŻOWE "PIEPRZYK" SP.ZO.O 28-08-2009
ARG 59/09Redukcja korn 4 drzew /lipy/ w granicach działki 239/1 Rosochata PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA 25-08-2009
BRG 59-1/09 Decyzja zezwalająca na redukcję 4 koron drzew/lipa/ w granicach działki 239/1 w RosochatejPARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA 25-08-2009
ARG 58/09Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie wiatrołomów w granicach działki 269/3 , 270 - Bieniowice. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-08-2009
BRG 58-1/09 Decyzja zezwalająca na usunięcie wiatrołomów w granicach działki 269/3, 270.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-08-2009
ARG 57/09Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 4 szt. drzew przy drodze powiatowej 2180D Bieniowice - Pątnów STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG21-08-2009
BRG 57-1/09 Deczyja zezwalająća na wyciecie 4 szt. drzew przy drodze powiatowej 2180D - Bieniowice - Pątnów.STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG21-08-2009
ARG 56/09 Zezwolenie na wycięcie 1 szt. lipy w granicach działki 395/1, obręb Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-08-2009
BRG 56-1/09 Zezwolenie na wycięcie 1szt. lipy w granicach działki 395/1 w Szczytnikach nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-08-2009
ARG 55/09Wniosek o zezwolenie na usunięcie wiatrołómów w granicach działki 176/18 obręb Jaśkowice Legnickie ROL-MI-GO 18-08-2009
B RG 55-1/09 Decyzja zezwalająca na usunięcie wiatrółómów w granicach działki 176/18 w obrębie Jaśkowice Legnickie ROL-MI-GO 18-08-2009
ARG 54/09Wniosek o zezwolenie na usunięcie wiatrołomu w granciach działki 604/5 w Ziemnicach FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWA "AS-MODA" 10-08-2009
B RG 54-1/09Deczyja zezwalająca na usunięcie wiatrołomu w granicach działki 604/5 , w Ziemnicach FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWA "AS-MODA" 10-08-2009
ARG 51/09Wniosek o zezwolenie na wycięcie samosiejek osiki w granicach działki 251 w Szczytnikach nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-08-2009
ARG 52/09Wniosk o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 topól w granicach działki 291 w Spalonej OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-08-2009
ARG 53/09 Wniosek o zezwolenie na redukcje koron lip obok posesji 39 w Patnowie Legnickim OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-08-2009
ARG 49/09 Wniosek o zezwolenie na wycięcie wiatrołomów w granicach działko 607/1, 48/1 w Bieniowicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-08-2009
BRG 49-1/09Decyzja zezwalająca na usunięcie wiatrołomów w granicach działki 48/1, 607, obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-08-2009
BRG 50-1/09 Decyzja zezwalająca na usunięcie wiatrołomów w granicach działki 210 w Spalonej OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-08-2009
BRG 51-1/09 Decyzja zezwalająca na wycinkę samosiejek drzew w granicach działki 251 w Szczytnikach nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-08-2009
BRG 52-1/09 Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 topól w granicach działki 291 w Spalonej OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-08-2009
A RG 50/09Wniosek o zezwolenie na wycięcie wiatrołomów w granicach działki 210 w Spalonej OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-08-2009
B RG 53-1/09 Decyzja zezwalająca na redukcję lip obok posesji 39 w Pątnowie Legnickim OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-08-2009
ARG 44/09Wniosek o redukcję korony drzewa przy ul. Krótkiej 4 w SpalonejOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-08-2009
ARG 46/09Wniosek o wycinkę 1 szt. jesionu na granicy posesji 15 i 17 przy ul. Staropolskiej w Kunicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-08-2009
ARG 43/09 Wniosek o wycinkę 1 szt. drzewa kasztanowiec przy ul. Legnickiej 45, w Spalonej. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-08-2009
ARG 45/09 Wniosek o zezwolenie na wycięci 7 szt. brzóz uszkodzonych w wyniku wichury , w miejscowosci Spalona przy ul. Legnickiej 30 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-08-2009
ARG 48/09 Wniosek o wycinkę 1 szt. dębu w granicach działki 486 obręb Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-08-2009
BRG 43-1/09Zezwolenie na wycinkę 1 st. drzewa przy ul. Legnickiej 45 w SpalonejOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-08-2009
BRG 44-1/09 Deczyja zezwalająca na redukcje korony drzewa przyul. Krótkiej 4 w SpalonejOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-08-2009
BRG 45-1/09 Decyzja zezwalająca na wycinkę 7 sst. drzew / brzóz / uszkodzonych w wyniku wichury, w Spalonej przy ul. Legnickiej 30 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-08-2009
BRG 46-1/09 Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. drzewa na granicy posesji 17 i 15 przy ul. Staropolskiej w Kunicach.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-08-2009
B RG 48-1/2009 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 486 w Szczytnikach nad Kaczawą.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-08-2009
ARG 47/09Wniosek o wycinkę wiatrołomu w granicach działki 193/7 w obrębie Spalona GÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.05-08-2009
BRG 47-1/09 Decyzja zezwalajaca na usunięcie wiatrołomu w granicach działki 193/7 obręb Spalona.GÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.05-08-2009
ARG 41/09 Wniosek o wycinkę 1 szt.drzewa / świerk/ obręb Kunice przy ul. Legnickiej 5 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-08-2009
ARG 42/09 Wniosek o wycinke 1 szt. drzewa świerk przy ul. Legnickiej 4 w Kunicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-08-2009
BRG 41-1/09Deczyja na wycięcie 1 szt. drzewa / świerk / przy ul. Legnickiej 5 w Kunicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-08-2009
BRG 42-1/09 Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. drzewa / świerk/ przy ul. Legnickiej 4 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-08-2009
ARG 40/09Wniosek o wycinkę 2 drzew /jesion/ działka nr 116 Kunice PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA 31-07-2009
BRG 40-1/09 Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 drzew /jesion/ w granicach działki 116 obręb Kunice.PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA 31-07-2009
ARG39/09Redukcja korony drzew jesion i platan , działka 417 obręb Kunice PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA 29-07-2009
BRG39-1/09Zezwolenie na redukcje koron drzew na terenie działki 417 obręb Kunice PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA 29-07-2009
BRG 36-1/09Wycinka samosiejek drzew i krzewów w granicach działki 277 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-07-2009
ARG 36/2009Wycinka samosiejek drzew w granicach działki 277 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-07-2009
ARG 37/09 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 6 szt. drzew przy drodze 2197 D Jaśkowice Legnickie - Kunice ,przy drodze Spalona - Jaskowice Legnickie - 2 szt. drzewSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG02-07-2009
BRG 37-1/09 Decyzja zezwlająca na wycięcie 6 szt. drzew przy drodze 2197D, oraz 2 szt. drzew przy drodze 2198DSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG02-07-2009
ARG 38/09 Wycinka 8 szt. drzew i 150 mkw krzewów ,w granicach działki 195, obręb Spalona GÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.02-07-2009
B RG38-1/09 Decyzja zezwalająca na wycinkę 8 szt.drzew i 150 mkw. krzewów w granicach działki 195 obręb Spalona.GÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.02-07-2009
ARG 35/09Wycinka 2 szt.d rzew przy drodze 2180D - Pątnów LegnickiSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG23-06-2009
BRG 35-1/09 Wycinka 2 szt. drzew przy drodze Nr 2180D w Patnowie Legnickim STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG23-06-2009
ARG 33/09Wycinka 0.12 ha, krzewów na cieku Niecka I w miejscowości Spalna. DOLNOŚLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 22-06-2009
ARG 34/09Wycinka 0,12 ha krzewów ciek Niecka II obręb Rosochata DOLNOŚLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 22-06-2009
BRG 34-1/09Wycinka 0.12 ha krzewów ciek Niecka II obręb RosochataDOLNOŚLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 22-06-2009
BRG 33-1/09 Wycinka 0.12 ha krzewów ciek Niecka I obręb Spalona DOLNOŚLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 22-06-2009
ARG 32/09Wycinka w 2 szt. drzew / jesion, lipa/ przy drodze powiatowej Nr 2197D - Spalona Bieniowice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG19-06-2009
BRG 32-1/09Wycinak 2 szt. drzew / jesion , lipa/ - przy drodze powiatowej Nr 2197D /Spalona -Bienowice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG19-06-2009
ARG31/09 Wycinka 2 szt,. drzew w granicach działki 694/23 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-06-2009
ARG30/09 Wycinka 1 szt. drzewa w granicach działki 189 obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-06-2009
BRG 30-1/09 Wycinka 1 szt. drzewa działka 189 obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-06-2009
BRG 31-1/09 Wycinka 2 szt. drzew w granicach działki 694/23 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-06-2009
BRG28-1/09 Wycinka 1 szt. /topola / działka nr 189/7 obręb Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-06-2009
ARG 29/09Wycinka zakrzaczeń na rowie melioracyjnym 451 obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-05-2009
B RG 29-1/09 Wycinka zakrzaczeń na rowie melioracyjnym nr 451 obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-05-2009
A28/RG Wycinka 1 szt.drzewa /topola/, działka 189/7 obręb Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-05-2009
ARG 27/09Wycinka 1 szt. drzewa w granicach działki 43/4 w obrębie Golanka Górna OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-05-2009
BRG27-1/09 Wycinak 1 szt. drzewa w granicach działki 43/4 , obręb Golanka Górna OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-05-2009
ARG 26/09 Wycinka 17 szt. drzew i 161 mkw. krzewów w granicach działek 11/6, 11/2 obręb Spalona MINERAL POLSKA SP. Z O.O., DYREKCJA RT, OKRĘG EE, UL. WESOŁA 12, 58-379 CZARNY BÓR29-04-2009
BRG 26-1/2009Wycinak 17 szt.drzew i 161 mkw. krzewów w granicach działki 11/6, 11/2 w obrebie Spalona MINERAL POLSKA SP. Z O.O., DYREKCJA RT, OKRĘG EE, UL. WESOŁA 12, 58-379 CZARNY BÓR29-04-2009
ARG 25/09Wniosek o wycinkę 1 szt. drzewa w granicach działki 427 w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-04-2009
BRG 25-1/09 Wycinka 1 szt. drzewa w granicach działki 427/1 w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-04-2009
D2/DGMINNY PLAN GOSPODARKI ODPADAMIGMINNY PLAN GOSPODARKI ODPADAMIPROGEO SDPÓŁKA Z O.O.08-04-2009
DD/1STRATEGIA ROZWOJU GMINY KUNICE 2002 - 2017 - KUNICE ROZWOJOWA GMINA EKOLOGICZNĄSTRATEGIA ROZWOJU GMINY KUNICE 2002-20017 KUNICE ROZWOJOWA GMINA EKOLOGICZNABIURO "AGLOPROJEKT" 08-04-2009
ARG 24/2009 Wycinka 3 szt. drzew w granicach działki 72/2 , połozonej w obrębie Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-04-2009
ARG 22/09 Wycinka 1 szt. drzewa / topola/ w granicach działki 760/34 w Kunicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-04-2009
ARG 23/09 Wycinka 1500 mkw. zakrzaczeń w granicach działki 521/4 w ZiemnicachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-04-2009
BRG 22-1/09 Wycinka 1 szt.drzewa /topola / w granicach działki 760/34, położonej w obrębie Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-04-2009
BRG 23-1/09 Wycinka 1500 mkw. zakrzaczeń w granicach działki nr 521/4 w ZiemnicachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-04-2009
ARG 20/09Wycinka 10 szt. drzew w granicach działki 688/12 położonej w obrębie Kunice, gmina Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-04-2009
BRG20-1/09 Wycinka 10 szt.drzew w granicach działki 688/12 obręb Kunice, gmina Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-04-2009
ARG 21/09 Wycinka 4 szt. drzew w granicach działek 593/10, 593/3 Ziemnice ul. Krzywa WULKANIZACJA SERWIS OGUMIENIA ROZALIA URBAN ZIEMNICE01-04-2009
BRG 21-1/09 Wycinka 4 szt. drzew w granicach działek 593/10, 593/3 w Ziemnicach WULKANIZACJA SERWIS OGUMIENIA ROZALIA URBAN ZIEMNICE01-04-2009
BRG 19-1/09 Usunięcie wiatrołomu w granicach działki 72 w Szczytnikach nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI31-03-2009
A RG 19/09 Usunięcie wiatrołomu w Sczytnikach nad Kaczawą działka 72OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI31-03-2009
ARG 17/09Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. drzewa wgranicach działki 279 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-03-2009
ARG 18/09Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonanie redukcji korony drzewa w granicach działki 458/7 w Pątnowie LegnickimOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-03-2009
ARG 16/09 Wniosek o zezwolenie na wycinkę 1 szt. drzewa w Rosochatej działka 344/210 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-03-2009
BRG 18-1/09Deczyja zezwalajaca na wykonanie redukcji korony drzewa w granicach działki 458/7 w Pątnowie LegnickimOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-03-2009
BRG 16-1/09 Zezwolenie na wycinke 1 szt. drzewa w grnicach działki 344/210 w obrębie RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-03-2009
BRG 17-1/09 Zezwolenie na wycinke 1 szt. drzewa w granicach działki 279 , obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-03-2009
ARG 15/09Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 3 topól w granicach działki 69/1 Rosochata OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-02-2009
BRG 15-1/09 Decyzja zezwalająca na wycinkę 3 szt, topół w granicach działki 69/1 , obręb RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-02-2009
BRG 14-1/09 Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 szt. topól na działce nr 694/46, obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-02-2009
ARG 14/2009 Wniosek o wycinkę 3 szt. topól w granicach działki 694/46 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-02-2009
ARG 12/09 Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 1 szt. świerku w granicach działki 71/1 , obręb Szczytniki MałeOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-02-2009
ARG 13/09 Wniosek o wydanie decyzji na wycięcie 1 szt. drzewa na granicy działki 188/574/ rów / droga/ obręb Szczytniki nad Kaczawą. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-02-2009
BRG 12-1/09 Deczyja zezwalajaca na wyciecie 1 szt. świerka w granicach działki 71.1 Szczytniki Małe OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-02-2009
BRG 13-1/2009 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa na granicy działki 188/547 obręb Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-02-2009
ARG 10/09 Wniosk o zezwolenie na redukcję korony drzewa w granicach działki 760/34 , obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-01-2009
ARG 11/09 Wniosek o zezwolenie na usunięcie posuszu i wiatrołomów wzdłuż rowu 274, 362 obręb Bieniowice. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-01-2009
BRG 10-1/09 Decyzja zezwalającej na redukcję korony drzewa w granicach działki 760/34, obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-01-2009
BRG 11-1/09 Decyzja zezwalająca na usunięcie wiatrołomów i posuszu działka nr 274, 362, obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-01-2009
ARG 9/09Wniosk o wydanie zezwolenia na odpłatne wycięcie 3 szt. drzew w granicach działki 193/7 obręb Spalona i zastąpienie ich nowymi nasadzeniami. GÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.21-01-2009
ARG 8/09 wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie wiatroiłomu w granicach działki 193/7 obręb Spalona GÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.21-01-2009
BRG 8-1/09 Decyzja zezwalająca na usunięcie wiatrołomu w granicach działki 193/7 w Spalonej GÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.21-01-2009
BRG 9-1/09 Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 szt. drzew i zastąpienie ich nowymi nasadzeniami, działka 193/7 obręb Spalona.GÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.21-01-2009
ARG 7/09 Wniosek o zezwolenie na wycięcie 2 szt. drzew / topola , dąb/ w Bieniowicach działka 271 HEMIZ PROCHOWICE 15-01-2009
B RG 7-1/09 Decyzja odmawiająca wycięcia 2 szt drzew w Bieniowicach , a zezwalajaca na rdukcje koron tych drzew. HEMIZ PROCHOWICE 15-01-2009
ARG 6/09 Wycinka 14 szt. drzew droga powiatowa nr 2198D STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG12-01-2009
BRG 6-1/09Wycinka 14 szt. drzew droga pwiatowa 2198D STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG12-01-2009
ARG 2/09 Wycinka wiatrołomów wierzby działka 320 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-01-2009
ARG 3/09 Wycinka 1 szt.drzewa i redukcja korony drugiego w granicach działki 159 obręb Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-01-2009
ARG 4/09 wycinka 2 szt. olch , 1 szt.dębu , samosiejek osiki w granicach działki 62/2 , 2 szt. samosiejek lipy 2odnogi jabłoni , 3 odnogi lipy w granicach działki 598 obręb Szczytniki nad Kaczawą. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-01-2009
BRG4-1/09 Wycinka 2 szt. olch , 1 szt. dębu , samosiejek osiki, w granicach działki 62/2 , wycinka 2 szt. samosiejek lipy , 2 odnogi jabłoni, 3 odnogi lipy , redukcja krony dębu w granicach działki 598, obręb Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-01-2009
BRG 2-1/09 Wycinka wiatrołomów wierzby działka 320 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-01-2009
BRG 3-1/09 Wycinka 1 szt. drzewa i redukcja korony drugiego w granicach działki 159 obręb Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-01-2009
BRG 1-1/09 Wycinka 1 szt. lipa , droga powiatowa 2197D , obręb Miłogostowice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG05-01-2009
A RG 1/09 Wycinka 1 szt. lipa droga powiatowa 2179D obręb MiłogostowiceSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG05-01-2009
ARG 5/09Wycinka 413 szt. drzew i 165 zakrzewień , w związku z modernizacją linii kolejowej E 30 Wrocław - Legnica na odcinku Szczedrzykowice , Jaśkowice Legnickie- Wielkie Piekary - Legnica w obrębie gminy Kunice od km 53,295 do km 60,910 CENTRALNE BIURO PROJEKTOWO -BADAWCZE BUDOWNICTWA KOLEJOWEGO 05-01-2009
BRG 5-1/09 Wycinka 413 szt. drzew i 165 zakrzewień , w związku z modernizacją linii kolejowej E 30 Wrocław - Legnica na odcinku Szczedrzykowice , Jaśkowice Legnickie- Wielkie Piekary - Legnica w obrębie gminy Kunice od km 53,295 do km 60,910 CENTRALNE BIURO PROJEKTOWO -BADAWCZE BUDOWNICTWA KOLEJOWEGO 05-01-2009
ARG 80/08Wycięcie 1 szt. drzewa Jaśkowice Legnickie działka 174/2GOSPODARSTWO ROLNE PUW "SOLIDEX" 11-12-2008
BRG 80-1/08Wycinka 1 szt. drzewa Jaśkowice Legnickie działka nr 174/2GOSPODARSTWO ROLNE PUW "SOLIDEX" 11-12-2008
ARG 81/08 Wycinka 4 szt. samosiejek w granicach działki 135-136 obręb Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-12-2008
BRG 81-1/08Wycinka 4 szt. samosiejek drzew w granicach działki 135-136 obręb Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-12-2008
ARG 79/08Wycinka 1szt. drzewa /pień / w granicach działki 2/10 obręb Miłogostowice AGROMADEX02-12-2008
BRG 79-1/08 Wycinka 1 szt. drzewa /pień/ w granicach działki 2/10 obręb Miłogostowice AGROMADEX02-12-2008
ARG 78/08 Redukcja korony drzewa w granicach działki 352/6 obręb Rosochata OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-11-2008
BRG 78-1/08 Redukcja korony drzewa w granicach działki 352/6 obręb RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-11-2008
ARG 77/08Wycinka drzewa w Rosochatej działka 344/27 FBH ISMA PAWEŁ JANUCH JELENIA GÓRA 25-11-2008
BRG 77-1/08 Wycinka 1 szt. drzewa działka 344/27 obreb Rosochata FBH ISMA PAWEŁ JANUCH JELENIA GÓRA 25-11-2008
ARG 76/08 Redukcja korn drzew droga nr 318 w Pątnowie Legnickim SOŁECTWO 21-11-2008
BRG 76-1/08 Redukcja korn drzew droga nr 318 Pątnów Legnicki SOŁECTWO 21-11-2008
ARG 75/08Wycinka 2szt. topoli , obręb Kunice działka 694/19 AGROMADEX21-11-2008
BRG 75-1/08Wycinka 2 szt. topól w granicach działki 694/19 obręb Kunice AGROMADEX21-11-2008
ARG 74/08Wycinka 1 szt. drzewa ,obręb Golanka Górna OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-11-2008
BRG 74-1/08Wycinka 1 szt. drzewa obręb Golanka Górna OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-11-2008
ARG 71/08Wycinka samosiejek drzew w granicach działki nr 79 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-11-2008
ARG 72/08Wycinka 1 szt. świerka w granicach działki 410/2 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-11-2008
ARG 73/08 Wycinka 4 szt. drzew działka 224 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-11-2008
BRG 71-1/08Wycinka samosiejek drzew wgranicach działki 79 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-11-2008
BRG 72-1/08Wycinka 1 szt.świerka w granicach działki 410/2 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-11-2008
BRG 73-1/08Wycinka 4 szt. drzew w granicach działki 224 obręb Miłogostowice. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-11-2008
ARG 70/08Wycinka 2 szt. drzew w granicach działki 394 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-11-2008
BRG 70-1/2008 Wycinka 2 szt. drzew w granicach działki nr 394 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-11-2008
ARG 69/08Wycinka 5 szt. drzew w granicach działki 175/20 obręb Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-11-2008
BRG 69-1/08Wycinka 5 szt. sucych drzew dzialka 175/20 obręb Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-11-2008
A67/08Wycinka 2 szt. drzew droga krajowa 94 - Golanka Górna GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W LEGNICY 30-10-2008
BRG 67-1/08 Wycinka 2 szt.drzew droga krajowa 94 Golanka Górna GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W LEGNICY 30-10-2008
BRG 68-1/08Wycinka 2 szt. drzew w granicach działki 78/2 obręb PiotrówekOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-10-2008
A RG68/08 Wycinka 2 szt. drzew działka 78/2 Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-10-2008
ARG 66/08Wycinka 15 szt. drzew droga krajowa nr 94 odcinek - gmina Kunice.GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W LEGNICY 21-10-2008
B RG 66-1/08 Wycinka 15 szt. drzew droga krajowa nr 94 GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W LEGNICY 21-10-2008
BRG 65-1/08 Wycinka 1 szt. drzewa w granicach działki 458/7 obręb Pątnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-10-2008
ARG 62/08Redukcja korony drzewa przy ul. Kombatantów w Spalonej OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-10-2008
ARG 64/08Wycinka 1 szt. drzewa w granicach działki 121 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-10-2008
ARG 63/08 Redukcja koron drzew na rowie przydrożnym na odcinku działki 706/2 w Szczytnikach nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-10-2008
ARG 65/08 Wycinka 1 szt. drzewa w granicach działki 458/7 obręb Pątnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-10-2008
BRG 52-1/08 Wycinka 1 szt.drzewa granicach działki 72 położonej w obrębie Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-10-2008
BRG 62-1/08 Redukcja korony drzew przy ul. Kombatantów w Spalonej OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-10-2008
BRG 63-1/08 Redukcja koron drzew na rowie przydrożnynm na o dcinku działki 706/2 obręb Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-10-2008
BRG 64-1/08 Wycinka 1 szt. drzewa w granicahc działki 121 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-10-2008
BRG 61-1/08 Wycinka samosiejek drzew w granicach działki 43/1 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-10-2008
A RG 61/08 Wycinka samosiejek drzew w granicach działki 43/1 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-10-2008
ARG 59/08Wycinka 4 szt. drzew w granicach działki 191 obręb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-10-2008
BRG 59-1/08Wycinka 4 szt. drzew w granicach działki 191 obręb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-10-2008
A RG 60/08 Wycinka samosiejek drzew w granicach dzialki 42, 58 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-10-2008
B RG 60-1/08 Wycinka samosiejek drzew w granicach działki 42,58 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-10-2008
ARG 57/08Wycinka 6 szt. drzew przy drodze powiatowej 2197D Bieniowice-Miłogostowice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG03-10-2008
BRG 57-1/08 Wycinka 6 szt. drzew przy drodze powiatowej 2197 D Bieniowice - Miłogostowice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG03-10-2008
ARG 58/08Wycinka 1 szt. wierzby i redukcja 4 koron drzew w granicach działki 521/5 obręb Grzybiany POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII, POWIATOWY INSPEKTORAT WTERYNARII03-10-2008
BRG 58-1/08 Wycinka 1 szt. wierzby , redukcja 4 koron drzew w granicach działki 521/5 obręb Grzybiany POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII, POWIATOWY INSPEKTORAT WTERYNARII03-10-2008
ARG 56/08Wycinka 1szt.drzewa w granicach działki 187 obręb MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-09-2008
BRG 56-1/08Wycinka 1 szt.drzewa w granicach działki 187 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-09-2008
ARG 55/08Wycinka 2 suchych drzew i zakrzaczen w granicach działki 1/10 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-09-2008
BRG 55-1/08 Wycinka 2 suchych drzew i zakrzaczeń w grnicach działki 1/10 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-09-2008
ARG 54/08Wycinka 1 szt.drzewa w granicach działki 344/224 obręb RosochataGOSPODARSTWO ROLNE PUW "SOLIDEX" 09-09-2008
BRG 54-1/08Wycinka 1 szt. drzewa w granicach działki 344/224 obręb RosochataGOSPODARSTWO ROLNE PUW "SOLIDEX" 09-09-2008
BRG 53-1/08Wycinka 5 szt. drzew w granicach działki 593/8, 593/9 Grzybiany - ZiemniceIZOGIPS04-09-2008
A RG 53/08Wycinka 5 szt,.drzew w granicach działki 593/8, 593/9 obręb Grzybiany IZOGIPS04-09-2008
ARG 51/08Wycinka samosiejek drzew w grnicach działki 6/2 , obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-08-2008
ARG 52/08Wycinka suchego drzewa w granicach działki 72 obręb Szczytnik nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-08-2008
BRG 51-1/08Wycinka samosiejek drzew w granicach działki 6/2 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-08-2008
BRG50-1/08Wycinka 30 m.kw. krzewów i 1 szt. wierzby w granicach działki 581/74 obreb Grzybiany KING DEVELOPMENT SP.ZOO 21-08-2008
A RG 50/08 Wycinka 30 mkw. krzewów i 1 szt.wierzby działka 581/74 obręb GrzybianyKING DEVELOPMENT SP.ZOO 21-08-2008
ARG 49/08Wycinka 1 szt. drzewa w granicach działki 232 obręb Rosochata OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-08-2008
BRG 49-1/08Wycinka 1 szt. drzewa w granicach działki 232 obręb Rosochata OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-08-2008
AA2.1Wniosek o wydanie decyzji o zmiane sposobu uzytkowania nie eksploatowanej hali traków z docelowym przeznaczeniem na cele usługowo - mieszkaniowe położone na terenie działki 187 w Bieniowicach. Parter - budowa dygestorów oraz instalacja pod nimi urządzeń do wytwarzania końcowych produktówGĄSKA EUGENIUSZ06-08-2008
ARG 48/08Wycinka drzew i krzewów na cieku Niecka w miejscowości Rosochata DOLNOŚLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 05-08-2008
BRG 48-1/08Wycinka drzew i krzewów ciek Niecka w miejscowości RosochataDOLNOŚLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 05-08-2008
BRG 46-1/08Wycinka 2 jesionów przy drodze powiatowej 2180D w miejscowości ZiemniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-07-2008
ARG 46/08Wycinka 2 jesionów przy drodze powiatowej 2199 D w miejscowości Ziemnice.STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG21-07-2008
ARG 47/08Wycinka Kasztanowca przy drodze powiatowej 2180 D w miejscowości Szczytniki nad Kaczawą STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG21-07-2008
B RG47-1/08Wycinka 1 szt. kasztanowca przy drodze nr 2180D w miejscowości Szcztniki nad Kaczawą.STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG21-07-2008
ARG 45/08Wycinka 12 drzew w granicach działki 688/18 w Kunicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-07-2008
BRG 45-1/2008Wycinka 12 szt.drzew w granicach działki 688/18 w Kunicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-07-2008
BRG 44-1/08Wycinka suchej topoli działka nr 101/2 obręb SpalonaWÓJT GMINY KUNICE03-07-2008
ARG 44/08Wycinka suchej topoli obręb Spalona dz. 101/2 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-07-2008
AA3Zmiana sposobu uzytkowania budynku byłej kotłowni i sprężarkowni na Zakład Produkcyjny zajmujący sie odzyskiem i recyklingiem odpadów z tworzyw sztucznych na reglanulat na działce nr 37 i 38/1 w KunicachPRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU HURTOWEGO "OŁER"02-07-2008
ARG 43/08 Wycinka drzew z koryta cieku Jagodziniec obreb Spalona DOLNOŚLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 30-06-2008
BRG 43-1/2008 Wycinka drzew koryto cieku Jagodziniec ,obręb SpalonaDOLNOŚLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 30-06-2008
ARG 42/08 Wycinka 19 szt. drzew/ 1 akacja, 4 klony, 5 lip, 9 topól/ przy ulicy Gwarnej w Kunicach. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-06-2008
BRG42-1/08 Wycinka 19 szt. drzew / 1 kacja, 4 klony, 5 lip, 9 topól/ w Kunicach przy ulicy Gwarnej.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-06-2008
AGP1/08Eksploatacja surowca ilastego ze złoża "KUNICE I - WschódWIENERBERGER CERAMIKA BUDOWLANA SP.ZO.O.20-06-2008
BRG41-1/08 Wycinka 1 szt.drzewa przy drodze powiatowej 2180D w BieniowicachSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG12-06-2008
A RG41/08Wycinka 1 szt. drzewa przy drodze powiatowej 2180D BieniowiceSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG12-06-2008
ARG 40/08 Wycinka 1 szt. drzewa w granicach działki 32 obręb Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-06-2008
BRG 40-1/08 Wycinka 1 szt. drzewa w granicach działki 32 położonej w obrębie Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-06-2008
ARG 39/08Wycinka 20m.kw. żywopłotu /bez/ w obrębie Golanka Górna - działka 30/2 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-06-2008
BRG 39-1/08 Wycinka 20 mkw. żywopłtu /bez/ w granicach działki 30/2 obręb Golanka Górna OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-06-2008
ARG 38/08Wycinka 1 szt. świerka w Kunicach w granicach działki 470 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-05-2008
BRG 38-1/08Wycinka 1 szt. świerka w granicach działki 470 położonej w obrębie KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-05-2008
ARG 37/08 Wycinka samosiejek drzew w granicach działki 90/6 położonej w obrębie Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-05-2008
BRG 37-1/08 Wycinka samosiejek drzew w granicach działki 90/6 położonej w obrębie Miłogostowice, gmina Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-05-2008
ARG 36/08 wycinka drzew w granicach działki 169/12 w Miłogostowicach, gmina Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-05-2008
BRG36-1/08 Wycinka drzew w granicach działki 169/12 w Miłogostowicach , gmina Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-05-2008
AA2Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża Szczytniki Małe na działce nr 11/2 i 11/3 obręb SpalonaCORONUS12-05-2008
A1/08Eksploatacja surowca iglastego ze złoża Kunice wschód na działce nr 699/27WIENERBERGER CERAMIKA BUDOWLANA SP.ZO.O.12-05-2008
ARG 34/08Wycinka 1 szt. drzewa w granicach działki 72/3 w obrębie BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-05-2008
ARG 35/08 Wycinka 1 szt. drzew w granicach działki 487/3 w obrębie Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-05-2008
BRG 34-1/08Wycinka 1 szt. drzewa w granicach działki 72/3 w obrębie Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-05-2008
BRG 35-1/2008 Wycinka 1 szt.drzewa w granicach działki 487/3 położonej w obrębie Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-05-2008
ARG 32/08Wycinka 2 szt drzew/brzoza/ w granicach działki 810/809 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-05-2008
ARG 33/08 Wycinka 1 szt. drzewa na granicy działek 694/3, 694/172 w obrębie Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-05-2008
BRG 32-1/08 Wycinka 2 szt. drzew / brzoza / w granicach działki nr 810/809 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-05-2008
BRG 33-1/2008 Wycinka 1 szt. drzewa na granicy działek 694/3, 694/172 w obrebie KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-05-2008
ARG 30/08 Wycinka 1 szt,.akacji w granicach działki 22/6 w obrębie Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-05-2008
ARG31/08 Wycinka 2 szt. klonów w granicach działki 694/3 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-05-2008
BRG 30-1/08Wycinka 1 szt. akacji w granicach działki 22/6 w obrębie Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-05-2008
BRG 31-1/08wycinka 2 szt. klonów w granicach działki 694/3 w obrębie Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-05-2008
BRG 29-1/08 Wycinka 1 szt. świerk , w granicach działki 716 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-04-2008
A RG 29/08Wycinka 1 szt. świerk w granicach działki 716 w Kunicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-04-2008
ARG28/08Wycinka 2 szt. drzew/ dąb/ w granicach działki 195 BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-04-2008
BRG 28-1/08Wycinka dwóch szt. drzew w granicach działki 195 w BieniowicachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-04-2008
ARG 27/08 Usunięcie wiatrołomu działka 72 w Szczytnikach nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-04-2008
BRG 27-1/08Usunięcie wiatrołomu działka 72 w Szczytnikach nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-04-2008
ARG 26/08 Wycinka drzew w Kunicach w granicach działki 688/18 / 4 akacje, 3 jesiony, 1 klon, 4 lipy /OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-04-2008
BRG 26-1/08 Wycinka drzew w granicach działki 688/18 w Kunicach /4 akacje, 3 jesiony, 1 klon, 4 lipy /. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-04-2008
ARG 25/08 Wycinka 1 szt.drzewa Golanka Górna działka 46OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-04-2008
BRG 25-1/08Wycinka drzewa w granicach działki 46 obręb Golanka GórnaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-04-2008
ARG 24/08Wycinka 2 topól działka 149 Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-04-2008
BRG 24-1/08Wycinka 2 topól działka 149 w Jaśkowicach Legnickich OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-04-2008
ARG 23/08Wycinka zakrzaczeń i drzew w granicach działki 103 Golanka Górna i 362 SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-04-2008
B RG23-1/08Wycinka drzew i krzewów w qranicach działki 103 Golanka Górna , 362 Spalona / rów melioracyjny./OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-04-2008
BRG 21-1/08 Wycinka 2 topoli w granicach działki 370/1 w Spalonej GMINAZJUM 07-04-2008
A RG 21/08Wycinka 2 topoli w granicach działki 370/1 w Spalonej GMINAZJUM 07-04-2008
ARG 22/08Wycinka 5 szt. drzew i krzewów na rowie przydrożnym w granicach działki 439 GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-03-2008
BRG 22-1/08Wycinka 5 szt. drzew i krzewów na rowie przydrożnym działka nr 439 w Grzybianach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-03-2008
BRG 20-1/08 Redukcja korony wierzby w granicach działki 130 połozonej w obrębie Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-03-2008
A RG 20/08Redukcja korony wierzby w granicach działki 130 połozonej w obrębie Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-03-2008
B RG19-1/08 Wycinka 3 szt. drzew w granicach działki 200/2 , połozonej w obrębie Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-03-2008
A RG 18/08 Wycinka 3 szt. jesionów w granicach działki 74 położonej w obrębie Rosochata .OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-03-2008
A RG 19/08 Wycinka 3 szt. drzew w granicach działki 200/2 w Szczytnikach nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-03-2008
B RG 18-1/2008 Wycinka 3 szt. jesionów w granicach działki 74 położonej w obrębie Rosochata. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-03-2008
ARG16/2008 Wycinka samosiejek sosny i brzozy w granicach działki nr 218 położonej w obrębie Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-02-2008
ARG17/2008 Wycinka 1 szt. topoli , w granicacg działki 128-127 położonej w obrębie Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-02-2008
BRG17-1/2008 Wycinka 1 szt. topoli w granicach działki 127-128 położonej w obrębie Szczytniki nad Kaczawą. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-02-2008
B RG16-1/2008 Wycinka samosiejek sony i brzozy w granicach działki 218 położonej w obrębie Szczytniki nad Kaczawą.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-02-2008
ARG 12/2008 Wycinka 2 szt.kasztanowsów , w granicach działki 136, położonej w obrębie Grzybiany URZĄD GMINY W KUNICACH26-02-2008
ARG 15/2008Wycinka suchego dębu w granicach działki 352/1 położonej w obrębie Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-02-2008
ARG14/2008 Wycinka suchego jesionu działka nr 435/1 , położona w obrębie Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-02-2008
BRG14-1/2008Wycinka suchego drzewa w granicach działki nr 435/1 położonej w obrębie Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-02-2008
BRG 12-1/2008Wycinka 2 szt. kasztanowców w granicach działki 136, połozonej w obrębie Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-02-2008
B RG15-1/2008Wycinka suchego dębu w granicach działki 352/1 położonej w obrębie Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-02-2008
ARG9/2008Wycinka 2 szt.drzew i redukcja 3 koron boisko sporowe w Bieniowicach KLUB SPORTOWY "KACZAWA"BIENIOWICE 22-02-2008
BRG9-1/2008Wycinka 2 szt. drzew i redukcja 3 szt. koron drzew , na boisku sportowym w Bieniowicach. KLUB SPORTOWY "KACZAWA"BIENIOWICE 22-02-2008
ARG 10/2008 Wycinka 8 szt. suchych drzew i usunięci 1 szt. wiatrołomu w granicach działki 246 , połozonej w obrębie SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-02-2008
ARG 11/2008 Wycinka 27 sosen i 2 wierzb w granicach działki 559/2 położonej w obrębie Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-02-2008
BRG 10-1/2008Wycinka 8 szt. suchchdrzew i usunięcie 1 szt. wiatrołomu w granicach działki 246, położonej w obrębie SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-02-2008
BRG 11-1/2008 Wycinka 27 szt.sesen i 2 wierzb w granicach działki 559/2 , położonej w obrębie Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-02-2008
BRG 8-1/2008 Wycinka 3 szt. jesionów w granicach działki 38/2 położonej w Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-02-2008
ARG 8/2008Wycinka 3 szt. jesionów w granicach działki 38/2 położonej w obrębie MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-02-2008
ARG 6/2008Wycinka 1 szt. drzewa w Bieniowicach posesja 71 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-02-2008
ARG 7/2008 Wycinka 2 szt.drzew /brzoz, topola/ w Jaśkowicach Legnickich działka nr 57/9 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-02-2008
BRG 7-1/2008Wycinka 2 szt. drze / brzoza, topola / dz. 57/9 /Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-02-2008
BRG 6-1/2008 Wycinka 1 szt. drzewa w Bieniowicach posesja 71 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-02-2008
ARG4/08Wycinka samosiejek drzew i krzewów w Spalonej w granicach działek 284/37, 284/38, 284/24, 284/25OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-01-2008
BRG4-1/08 Wycinka samosiejek drzew i krzewów w granicach działki nr 284/37, 284/38, 284/24, 284/25 połozonych w obrębie Spalona.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-01-2008
ARG 5/2008 Wycinka 1 szt. jesionu w pasie drogi krajowej nr 94 w miejscowości Spalona.GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W LEGNICY 22-01-2008
BRG5-1/2008 Wycinka 1 szt. jesionu w pasie drogi krajowej nr 94 w miejsowości Spalona.GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W LEGNICY 22-01-2008
ARG2/2008 Wycinka samosiejek drzew w granicach działki nr 164/2 położonej w obrębie Miłogostowice. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-01-2008
ARG3/2008 Redukcja koron 2 szt drzew i wycinka drzew w granicach działki nr 55 położonej w obrębie Miłogostowice. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-01-2008
ARG 1/2008Redukcja korony drzewa w Jaśkowicach Legnickich działka oznaczona numerem ewidencyjnym 32 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-01-2008
BRG01/2008Redukja korony drzew w Jaskowicach Legnickich działka oznaczona numerem ewidencyjnym 32 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-01-2008
BRG02/2008Wycinka samosiejek drzew w granicach działki oznaczonej nr ewidencjnym 164/2 obręb Miłogostowice. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-01-2008
BRG03/2008 Wycinka samosiejek drzew w granicach działki w granicach działki 164/2 położonej w obrębie wsi MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-01-2008
ARG81/07Wycinka 1 szt.drzewa w granicach działki 64/3 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-12-2007
BRG81-1/07Wycinka 1 szt. drzewa w granicach działki 64/3 obręb MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-12-2007
ARG 80/07 Wycinka samosiejek drzew w granicach działki 224 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-11-2007
BRG80-1/07 Wycinka samosiejek drzew w granicach działki 224 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-11-2007
ARG79/07Wycinka 1 szt. kasztanowca w granicach działki 487 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-11-2007
BRG79-1/07Wycinka 1 szt.kasztanowca w granicach działki 487 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-11-2007
ARG78/07Redukcja koron drzew w pasach linii elektroenergetycznych TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W LEGNICY 20-11-2007
BRG78-1/07 Redukcja koron drzew w pasach linii elektroenergetycznych TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W LEGNICY 20-11-2007
ARG77/07Usunięcie wiatrołomu w granicch działki 2/10 obręb Miłogostowice AGROMADEX12-11-2007
BRG77-1/07 Usunięcie wiatrołomu w granicach działki 2/10 obręb Miłogostowice AGROMADEX12-11-2007
ARG63/07Wycinka 2 szt jesionów, 6 szt. klonu zwyczajnego, 70 mkw. krzewów , działka 435, położona w obrebie Kunice SOUNDTRADE S.C. KAMIL BERKOWSKI, PAWEŁ BERKOWSKI 09-11-2007
B RG76-1/07 Wycinika 2 szt. jesionów wyniosłych, 6 szt. klonów zwyczajnych, 70 mkw krzewów w granicach działki 435 położonej w obrębie Kunice.SOUNDTRADE S.C. KAMIL BERKOWSKI, PAWEŁ BERKOWSKI 09-11-2007
ARG62/07Wycinka 3 szt. grochodrzewu ,zakrzaczeń i suchych gałęzi na odcinku 200 mb droga powiatowa Kunice -Ziemnice ,WIENERBERGER CERAMIKA BUDOWLANA SP.ZO.O.28-09-2007
ARG61/07Wycinka 3 topól w granicach działki 69/2 położonej w Rosochatej ADMINISTRACJA ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA12-09-2007
BRG61-1/07Wycinka 3szt.topól w granicach działki 69/2 położonej w Rosochatej ADMINISTRACJA ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA12-09-2007
ARG60/07Odmowa wycinki drzew na działce nr 625 położonej w Szczytnikach nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-09-2007
BRG60-1/07 Odmowa wycinki drzew w granicach działki 625 położonej w obrębie Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-09-2007
AA/3/06Art. 19 ust.2 pkt 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska ( Dz.U.Nr 62, poz. 627 ze zmianami ) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięćmogących znacząco oddziaływać na środowisko"ROZBUDOWA SIECI BAZOWEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ SIECI ERA W KUNICACH"POLSKA TELEFONIA CYFROWA SPÓŁKA ZO.O.29-08-2007
CC/2Gminny Plan Gospodarki Odpadamij.wPROGEO SDPÓŁKA Z O.O.29-08-2007
AA/3/07Art. 19 ust.2 pkt 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska ( Dz.U.Nr 62, poz. 627 ze zmianami ) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięćmogących znacząco oddziaływać na środowisko"BUDOWA RUROCIĄGU TŁOCZNEGO DO PRZETŁOCZENIA ŚCIEKÓWZ TERENU GMINY kUNICE NA POLA IRYGACYJNE W DOBRZEJOWIE"ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH"BUDOPROJEKT"29-08-2007
BB/2/07Art. 19 ust.2 pkt 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska ( Dz.U.Nr 62, poz. 627 ze zmianami ) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięćmogących znacząco oddziaływać na środowisko" ROZBUDOWA SIECI WODNO - KANALIZACYJNEJ W PĄTNOWIEZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH "BUDOPROJEKT"29-08-2007
ARG59/07Wycięcie 3 topól w granicach działki 69/1 położonej w obrębie RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-08-2007
BRG59-1/07Wycięcie 3 topól w granicach działki 69/1 położonej w Rosochatej OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-08-2007
ARG57/07Wycinka 1 szt.drzewa w granicach działki 490 położonej w obrębie Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-08-2007
BRG57-1/07Wycinka 1szt.drzewa w granicach działki 490 położonej w obrębie Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-08-2007
ARG58/07Wycięcie 4 szt.wierzb z koryta cieku Niecka i 0.02ha krzewów na skarpie tego cieku , obręb Spalona DOLNOŚLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 22-08-2007
BRG58-1/07Wycięcie 4 szt. wierzb z koryta cieku Niecka i 0.02 ha krzewów ze skarpy tego cieku, obręb Spalona DOLNOŚLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 22-08-2007
ARG56/07Wycinka 2 szt. drzew./lipa,wierzba/,w granicach działki 271 położonej w BieniowicachLZS BIENIOWICZANKA 02-08-2007
BRG56-1/07Wycinka 2 szt. drzew/lipa,wierzba/ w granicach działki 271 położonej w obrębie Bieniowice.LZS BIENIOWICZANKA 02-08-2007
BB/1/07Art. 19 ust.2 pkt 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska ( Dz.U.Nr 62, poz. 627 ze zmianami ) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięćmogących znacząco oddziaływać na środowisko"ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCI.AGOWO - KANALIZACYJNEJ W GRZYBIANACHTERMBUD DARIUSZ KOBIAK I LUCJAN ZAPALSKI31-07-2007
BRG55-1/2007Wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 169/9 położonej w Miłogostowicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-07-2007
ARG55/07Wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 169/9 położonej w MiłogostowicachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-07-2007
ARG54/07 Wycinka 1 szt. drzewa w granicach działki 296 położonej w obrębie SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-07-2007
BRG54-1/07Wycinka 1 szt. drzewa w granicach działki 296 położonej w obrębie SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-07-2007
BRG53-1/07Wycięcie 1 szt.lipy w granicach działki 98/2 , położonej w Szczytnikach Małych OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-07-2007
ARG53/07Wycięcie 1 szt. lipy w granicach działki 98/2 w Szczytnikach Małych OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-07-2007
ARG52/07Wycięcie 3 topól w granicach działki 760/6 położonej w obrębie Kunice DOLNOŚLĄSKIE WOPR ODDZIAŁ POWIATOWY W LEGNICY 15-07-2007
BRG52-1/07Wycięcie 3 topól w granicach działki 760/6 położonej w obrębie Kunice DOLNOŚLĄSKIE WOPR ODDZIAŁ POWIATOWY W LEGNICY 15-07-2007
ARG51/07Wycięcie 2 szt. drzew/wierzba, kasztan/ , w granicach działki 191, położonej w obrębie Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-07-2007
BRG51-1/2007 Wycięcie 2 szt. drzew/wierzba, kasztan /, w granicach działki 191, położonej w obrębie Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-07-2007
ARG50/07 Redukcja koron 5 szt. drzew w granicach działki 760/7 położonej w obrębie KuniceEURO-RTM S.J05-07-2007
BRG50-1/07Redukcja 5szt. koron drzew w granicach działki 760/7 położonej w Kunicach EURO-RTM S.J05-07-2007
AA/1/07Art. 19 ust.2 pkt 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska ( Dz.U.Nr 62, poz. 627 ze zmianami ) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięćmogących znacząco oddziaływać na środowisko"ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI WODNO - KANALIZACYJNEJ W GRZYBIANACH"TERMBUD DARIUSZ KOBIAK I LUCJAN ZAPALSKI20-06-2007
AA/2/07Art. 19 ust.2 pkt 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska ( Dz.U.Nr 62, poz. 627 ze zmianami ) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięćmogących znacząco oddziaływać na środowisko" ROZBUDOWA SIECI WODNO - KANALIZACYJNEJ W PĄTNOWIEZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH "BUDOPROJEKT"15-06-2007
ARG49/07 Usunięcie 1 szt.wiatrołomu -dąb w granicach działki nr 211położonej w obrębie Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-05-2007
BRG49-1/07Usunięcie 1 szt.wiatrołomu-dąb w granicch działki 211położonej w obrębie Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-05-2007
ARG48/07wycięcie 1 szt. lipy przy drodze nr 2180D w Bieniowicach STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG28-05-2007
BRG48-1/07Wycięcie 1 szt.lipy przy drodze nr 2180D w BieniowicachSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG28-05-2007
ARG47/07Redukcja 16 koron drzew/topoli/ w granicach działki 521/5 położonej w obrębie Grzybiany POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII, POWIATOWY INSPEKTORAT WTERYNARII21-05-2007
BRG47-1/07Redukcja 16 koron drzew/topoli/ w graicach działki 521/5 położonej w obrębie Grzybiany POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII, POWIATOWY INSPEKTORAT WTERYNARII21-05-2007
ARG46/07 Wycięcie 1 szt. wierzby w granicach działki 458/31 położonej w obrębie Pątnów Legnicki ADMINISTRACJA ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA17-05-2007
BRG46-1/07Wycięcie 1 szt. wierzby w granicach działki 458/31 położonej w obrębie Pątnów Legnicki ADMINISTRACJA ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA17-05-2007
ARG45/07Usunięcie 2 szt.wiatrołomu w granicach działki 216/14 położonej w obrębie Spalona. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-05-2007
BRG45-1/07Usunięcie 2szt.wiatrołomów w granicach działki 216/14 położonej w Spalonej. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-05-2007
ARG44/07Wycięcie 2 szt. topoli w granicach działki nr 72 położonej w obrębie Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-05-2007
BRG44-1/07Wycinka 2szt.topoli w granicach działki nr 72 położonej w obrębie BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-05-2007
ARG43/07 Wycinka 1 szt. tuja w grnicach działki nr 305 położonej w obrębie Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-05-2007
B RG43-1/07Wycinka 1 szt.tuja w granicach działki 305 położonej w obrębie Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-05-2007
ARG42/07Wycięcie 1 szt.drzewa w granicach działki nr 23/3 położonej w obrębie Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-04-2007
BRG42-1/07 Wycięcie 1 szt.drzewa w granicach działki nr 23/3 położonej w obrębie Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-04-2007
BRG41-1/07Usunięcie 4 szt.wiatrołomów wierzby w granicach działki 102 położonej w Szczytnikach nad KaczawąWÓJT GMINY KUNICE18-04-2007
ARG40/07Usunięcie 4 wiatrołomów wiezby w granicach działki 102 położonej w obrębie Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-04-2007
ARG41/07Usunięcie wiatrołomów w granicach działek 197-122 położonych w obrębie Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-04-2007
BRG40-1/07 Usunięcie wiatrołomów w granicach działek 197-122 położonych w obrębie Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-04-2007
ARG39/07Usunięcie 1 szt.dębu wiatrołom , brzeg jeziora jaśkowickiegoOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-04-2007
BRG39-1/2007 Usunięcie 1 szt.dębu wiatrołom , brzeg jeziora jaśkowickiegoOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-04-2007
BRG38-1/07 Wycink 1 szt. kasztana w granicach działki 60/2,60/3 położonej w Szczytnikach Małych OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-04-2007
ARG38/07Wycinka 1szt.kasztana w granicach działki 60/2, 60/3 położonej w Szczytnikach Małych OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-04-2007
BRG37-1/07 Wycinkia 1szt. brzozy w granicach działki 77/1 położonej w Rosochatej OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-03-2007
ARG37/07 Wycinka 1 szt. brzozy w granicach działki 77/1 położonej w Rosochatej OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-03-2007
ARG35/07Redukcja koron drzew w granicach działki 200 położonej w Bieniowicach DUSZPASTERSTWO PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ 20-03-2007
BRG35-1/2007 Redukcja korn drzew w granicach działki 200 położonej w Bieniowicach DUSZPASTERSTWO PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ 20-03-2007
ARG36/07 Wycinka 1 szt. jesionu w granicach działki nr 105 położonej w obrębie Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-03-2007
BRG 36-1/07 Wycinka 1szt. jesionu w granicach działki nr 105 położonej w Jaśkowicach Legnickich DUSZPASTERSTWO PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ 19-03-2007
ARG34/07Wycinka 5 szt suchych wiązów w granicach działki 246 położonej w obrębie Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-03-2007
ARG33/07 Usunięcie wiatrołomu wierzby na granicy ogrodów działkowych i cieku Chłodnik - w obrębie Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-03-2007
BRG33-1/07usunięcie wiatrołomu wierzby na granicy ogrodów działkowych i cieku Chłodnik w obrębie Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-03-2007
BRG34-1/07Wycinka 5 szt. suchcych wiązów w granicach działki 246 położonej w obrębie Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-03-2007
BB/2/06Art. 19 ust 2 pkt. 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogacych znacząco oddziaływać na srodowisko pn. "Eksploatacja surowców do produkcji ceramicznych WIENERBERGER CERAMIKA BUDOWLANA SP.ZO.O.15-03-2007
ARG32/07Wycinka 3 jesionów przy drodze powiatowej nr 2198D STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG09-03-2007
BRG32-1/07Wycinka 3 jesionów przy drodze powiatowej nr 2198DSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG09-03-2007
ARG31/07Wcinka krzewów w świetle rowów melioracji szczegółowej w granicach działek 177/3, 77/5, 77/2 położonych w obrębie Jaśkowice Legnickie ROL-MI-GO 06-03-2007
BRG31-1/07Wycinka krzewów w świetle rowów melioracji szczegółowej w granicach działek 177/3, 77/5, 77/2 położonych w obrębie Jaśkowice Legnickie ROL-MI-GO 06-03-2007
ARG30/07 Wycinka 1 szt jesionu w granicach działki 139, położonej w obrębie Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-03-2007
BRG30-1/07Wycinka 1 szt. jesionu w granicach działki 139 położonej w obrębie Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-03-2007
BRG29-1/07Wycinka 2 szt. jesionów w granicach działki 143/3 położonej w obrębie Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-02-2007
ARG29/07Wycinka 2 szt. jesionów w granicach działki 143/3 położonej w obrębie Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-02-2007
ARG28/07 Cięcie sanitarne drzew w granicach działki 760/34 położonej w obrębie Kunice URZĄD GMINY W KUNICACH23-02-2007
BRG28-1/07Cięcie sanitarne drzew w granicach działki 760/34 położonej w KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-02-2007
BRG26-1/2007Wycinka 4szt. drzew/akacja, wierzba/ w granicach działki 183/3 położonej w obrębie Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-02-2007
ARG26/07 Wycinka 4 szt. drzew/ akacja, wierzba/ w granicach działki 183/3 położonej w obrębieSpalonaURZĄD GMINY W KUNICACH21-02-2007
ARG27/07 Wycinka 1 szt. lipy w granicach działki 195 położonej w Bieniowicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-02-2007
BRG27-1/07 Wycinka 1 szt. lipy w granicach działki nr 195 położonej w Bieniowicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-02-2007
ARG25/07Redukcja koron 3 szt. topól w granicach działki 370/1 położonej w Spalonej GMINAZJUM 16-02-2007
BRG25-1/2007Redukcja koron 3 szt. topól w granicach działki nr 370/1 położonej w obrebie w Spalonej GMINAZJUM 16-02-2007
ARG20/07Wycinka 2 szt drzew/grusza, dąb / w granicach działki 27 położonej w obrębie Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-02-2007
ARG21/07redukcja koron drzew przydrodze nr 318 w Pątnowie Legnickim SOŁECTWO 14-02-2007
BRG21-1/07redukcja koron drzew przy drodze nr 318 w Pątnowie Legnickim SOŁECTWO 14-02-2007
ARG22/07Wycinka 2 szt. lip przy drodze w granicach działki nr 65 w Szczytnikach Małych RADA SOŁECKA 14-02-2007
BRG22-1/07Wycinka 2 szt. lip przy drodze w granicach działki nr 65 w Szczytnikach MałychRADA SOŁECKA 14-02-2007
ARG23/07Redukcja koron drzew przy drodze w granicach działki 568 w Szczytnikach nad Kaczawą RADA SOŁECKA 14-02-2007
BRG23-1/07Redukcja koron drzew przy drodze w granicach działki 568 w Szczytnikach nad Kaczawą RADA SOŁECKA 14-02-2007
ARG24/07Wycinka 1 szt jesionu w granicach działki 611 położonej w Szczytnikach nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-02-2007
BRG20-1/07Wycinka 2 szt.drzew /grusza,dąb/ w granicach działki 27 położonej w obrebie Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-02-2007
BRG24-1/2007Wycinka 1 szt. jesionu w granicach działki 611 położonej w Szczytnikach nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-02-2007
BRG19-1/07 Wycinka 2 szt. topól przy drodze powiatowej Nr 2198D Jaśkowice - Rosochata STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG12-02-2007
ARG19/07Wycinka 2 szt. topól przy drodze powiatowej Nr 2198D Jaśkowice -Rosochata STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG12-02-2007
ARG18/07Wycięcie 1 szt suchej akacji w granicach działek 175/19 i 175/31 położonych w obrębie Jaśkowice LegnickieOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-02-2007
ARG17/07Wycinka 4 szt. drzew w lesie gminym w granicach działki 490 położonej w Szczytnikach nada KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-02-2007
BRG18-1/07Wycięcie 1 szt. suchej akacji w granicach działek 175/19 i 175/31 położonych w obrebie Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-02-2007
B RG17-1/07Wycinka 4 szt.drzew w lesie gminnym w granicach działki 490 położonej w Szczytnikach nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-02-2007
BRG16-1/07Redukcja koron 25 szt. topól w granicach działki 6/18,6/10 położonych w Jaśkowicach Legnickich TORAED BAUSYSTEME 06-02-2007
BRG14-1/07Wycinka 2 szt.olch w granicach nieruchomości 68 położonej w Szczytnikach nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-02-2007
ARG16/07Redukcja koron 25 szt. topól w granicach działki 6/18, 6/10 położonej w Jaśkowicach Legnickich TORAED BAUSYSTEME 06-02-2007
ARG14/07Wycinka 2 szt.olch w granicach nieruchomości 68 położonej w Szczytnikach nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-02-2007
ARG13/07Wycinka 1szt. wierzby w granicach działki 352 położonej w obrębie Spalona ,OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-02-2007
BRG13-1/07Wycinka 1 szt.wierzby w granicach działki 352 położonej w obrębie SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-02-2007
ARG12/07 Wycinka 2 szt. drzew /śliwka, brzoza/ na cmentarzu w Spalonej OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI31-01-2007
BRG11-1/07Wycinka 1 szt. świerka na cmentarzu w Spalonej OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI31-01-2007
BRG12-1/07Wycinka 2 szt drzew/śliwka,brzoza/ na cmentarzu w Spalonej OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI31-01-2007
A RG11/07Wycinka 1 szt. świerka na cmentarzu w Spalonej OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI31-01-2007
ARG10/07Wycinka samosiejek osiki na działce 158 położonej w obrębie Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-01-2007
BRG10-1/07Wycinka samosiejek osiki na działce 158 położonej w obrębie Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-01-2007
ARG9/07Wycinka 17 topól przy drodze powiatowej Nr 2179 n na terenie gminy Kunice , w miejscowości Kunice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG26-01-2007
BRG9-1/07Wycinka 17 szt. topól przy drodze powiatowej Nr 2179 w brebie gminy Kunice , miejscowość Kunice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG26-01-2007
ARG8/07Wycinka 1 szt .świerka na terenie cmentarza w Spalonej OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-01-2007
B RG8-1/07Wycinka 1 szt. świerka na terenie cmentarza w Spalonej OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-01-2007
BRG6-1/07Wycinka 1 szt. dąb w granicach nieruchomości nr 58 położonej w obrębie MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-01-2007
A RG6/07wycinka 1 szt.dębu w granicach nieruchomości nr 58 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-01-2007
ARG5/07Wycinka 2 szt. dąb /wiatrołomy/ na działkach 278, 277 położonych w obrebie Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-01-2007
ARG7/07 Redukcja 2 koron drzew /topole/ plac zabaw, posesja sklepu w Piotrówku OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-01-2007
BRG5-1/07Wycinka 2szt. dąb/wiatrołomy/ na działkach 278, 277 położonych w obrębie Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-01-2007
BRG7-1/07Redukcja 2 koron drzew/topole/plac zabaw, posesja sklepu w PiotrówkuOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-01-2007
A1/07Wycinka kasztana /1szt./ rosnącej na działce 84 położonej w obrębie PiotrówekOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-01-2007
ARG3/07wycinka 1 szt. drzewa/suchy jesion / w granicach działki 29/18 , położonej w obrębie Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-01-2007
BRG/1/07wycinka kasztana /1szt/rosnącego na działce nr 84 położonej w obrebie PiotrówekOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-01-2007
ARG3-1/07wycinka 1 szt. drzewa /suchy jesion/ w granicach działki 29/18, połozonej w obrębie Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-01-2007
ARG2/07 Opinia Planu wyrębu drzew kolidujących z rozbudowywaną drogą krajową nr 94 na obszarze gminy Kunice LAFRENTZ- POLSKA SP.ZO.O08-01-2007
B RG 2/07Opinia Planu wyrębu drzew kolidujących z rozbudową drogi krajowej nr 94 na obszarze gminy Kunice LAFRENTZ- POLSKA SP.ZO.O08-01-2007
C1CSTRATEGIA ROZWOJUGMINY KUNICE 2002-2017 - KUNICE ROZWOJOWĄ GMINĄ EKOLOGICZNĄ BIURO "AGLOPROJEKT" 30-12-2006
BRG47-1/2006 Wycink 7szt. samosiejek olchy w granicach działki 43/1 położonej w obrębie Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-12-2006
A49/06Cięcia techniczne korn drzew rosnących w pasach energetycznych na terenie gminy KuniceTAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W LEGNICY 29-12-2006
BRG49-1/06Cięcie techniczne korn drzew rosnących w pasach linii elektroenergetycznych na terenie gminy KuniceTAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W LEGNICY 29-12-2006
ARG48/06Wycinka lipy w granicach działki 603 położonej w obrębie Ziemnice HURTOWNIA LEKÓW "BAYLEG "29-12-2006
BRG48-1/06Wycinka lipy w granicach działki 603 ,położonej w Ziemnicach HURTOWNIA LEKÓW "BAYLEG "29-12-2006
ARG47/06Wycinka 7szt. samosiejek olch w granicach działki 43/1 położonej w Kunicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-12-2006
ARG46/06Wycinka 27 szt. drzew przy drodze krajowej nr 94 na odcinku gminy Kunice GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W LEGNICY 28-12-2006
BRG46-1/06Wycinka 27 szt drzew droga krajowa nr 94 na odcinku gminy Kunice GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W LEGNICY 28-12-2006
BRG44-1/06 Wycinka 1 szt. topoli w granicach działki 69/1 położonej w obrębie Golanka GórnaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-12-2006
ARG44/06 Wycinka 1 szt, topoli w granicach działki nr 69/1 położonej w Golance Górnej OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-12-2006
ARG43/06Wycinka 3szt. topól w granicach działki 80/2 położonej w Jaśkowicach Legnickich OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-12-2006
BRG43-1/06 Wycinka 3 szt. topól w granicach działki 80/2 położonej w obrębie Jaśkowice LegnickieOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-12-2006
ARG41/06Wycinka 4 szt.drzew w granicach działki 72 położonej w obrębie Szczytniki nad Kaczawą RADA SOŁECKA 19-12-2006
BRG41-1/06Wycinka 4 szt.drzew w granicach działki 72 położonej w obrębie Szczytniki nad Kaczawą RADA SOŁECKA 19-12-2006
ARG42/06 Wycinka 5 szt. drzew w granicach działki 510,położonej w obrębie Szczytniki na Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-12-2006
BRG42-1/06 Wycinka 5 szt.drzew w granicach działki 510 położonej w Szczytnikach nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-12-2006
ARG45/06Wycinka 1 szt. drzew/wierzba/ w granicach działki 689/1 położonej w obrębie Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-12-2006
B45-1/06Wycinka 1 szt. wierzby w granicach działki 689/1 , położonej w obrębie Kunice. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-12-2006
BRG40-1/2006 Wycinka 2 szt. drzew w granicach dziłki 672, położonej w obrębie Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-11-2006
ARG40/06Wycinka 2 szt. drzew w Szczytnikach nad Kaczawą działka nr 672OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-11-2006
ARG38/06 Wycinka 3 suchych drzew w granicach działki 688/13 położonej w obrębie Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-11-2006
BRG38-1/06Wycinka 3 szt. drzew w granicach działki 688/3 położonej w obrębie Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-11-2006
ARG39/06Wycinka 1 szt. drzewa w granicach działki 294 położonej w obrębie Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-10-2006
BRG39-1/06Wycinka 1 szt. drzewa w granicach działki nr 294 położonej w obrębie Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-10-2006
BRG34-1/06Wycinka 5 drzew w granicach działki 694/3 położonej w Kunicach WÓJT GMINY KUNICE23-10-2006
ARG36/06Wycinak 1 szt. drzewa w granicach działki 58 położonej w obrębie Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-10-2006
ARG37/06Wycinka 3 szt. drzew /2kasztany , 1 jesion/ w granicach działki 77/1 położonej w obrębie Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-10-2006
ARG34/06 Wycinka drzew w granicach działki 694/3 położonej w obrębie Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-10-2006
BRG36-1/06Wycinka 1 szt.drzewa w granicach działki nr 58 położonej w obrębie Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-10-2006
BRG37-1/06Wycinka 3 szt.drzew w granicch działki 77/1 położonej w obrębie Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-10-2006
ARG33/06Wycinka drzew na rowie melioracyjnym w granicach działek 345/9, 345/4, 364/4 położonych w obrębie RosochataGOSPODARSTWO ROLNE PUW "SOLIDEX" 12-10-2006
BRG33-1/06 Wycinak drzew na rowie melioracyjnym w granicach działek 345/9, 345/4, 364/4 położonych w obrębie RosochataGOSPODARSTWO ROLNE PUW "SOLIDEX" 12-10-2006
AB/1/06Art. 19 ust.2 pkt 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska ( Dz.U.Nr 62, poz. 627 ze zmianami ) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięćmogących znacząco oddziaływać na środowisko "BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA OSIEDLU JEDN. A W KUNICACH"PROJEKTOWANIE SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH04-10-2006
ARG35/06Wycinka 3 topól w granicach działki 370/1 położonej w obrębie Spalona GIMNAZJUM SPALONA 29-09-2006
ARG31/06Wycinka 5 szt. drzew w granicach działki nr 113/11 położonej w obrębie Golanka Górna ROL-MI-GO 29-09-2006
BRG31-1/06 Wycinka 5 szt. drzew w granicach działki 113/11 położonej w obrębie Golanka Górna ROL-MI-GO 29-09-2006
BRG35-1/06Wycinka 3 topól w granicach działki 370/1 położonej w obrębie SpalonaGMINAZJUM 29-09-2006
ARG30/06Wycinka 1 szt. wierzba w granicach działki 290/2 położonej w obrębie Pątnów LegnickiOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-09-2006
ARG32/06Wycinka 1 szt. topoli w granicach działki nr 1 położonej w Spalonej OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-09-2006
BRG32-1/06 Wycinka 1 szt. topoli w granicach działki nr 1 położonej w SpalonejOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-09-2006
BRG30-1/2006Wycinka 1 szt. wierzby w granicach działki 290/2 położonej w obrębie Pątnów Legnicki, OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-09-2006
ARG26/06Wycinka 1 szt. lipy w granicach posesji 55"a"położonej w Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-09-2006
BRG26-1/06 Wycinka 1 szt. drzewa w granicach posesji nr 55"a" połozonej w obrębie Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-09-2006
ARG29/06Wycinka 3 topól w granicach działki 54/2 położonej w Jaśkowicach Legnickich OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-09-2006
BRG29-1/2006 Wycinka 3 szt. topól w granicach działki 54/2 położonej w obrębie Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-09-2006
ARG28/06Wycinka 4 szt. wierzb w granicach działki 312/1 położonej w obrębie Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-09-2006
BRG28-1/06Wycinka 4 szt.wierzb w granicach działki 312/1 położonej w obrębie Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-09-2006
ARG27/06Wycinka 6 szt. topól przy drodze krajowej nr 94 na trasie Legnica -Prochowice - teren gminy Kunice GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W LEGNICY 21-09-2006
BRG27-1/06Wycinka 6 szt. drzew przy drodze krajowej nr 94 Legnica Prochowice, na odcinku gminy Kunice GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W LEGNICY 21-09-2006
ARG25/06Wycinka samosiejek drzew i krzewów w granicach działki 224,137,5 położonej w Szczytnikach nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-08-2006
BRG25-1/06Wycinka samosiejek drzew i krzewów w granicach działki nr 137, 5,224 położonych w obrębie Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-08-2006
ARG24/06Wycinka 1 szt.drzewa w grancach działki 505 położonej w obrębie Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-07-2006
BRG24-1/06Wycinka 1 szt. drzewa w granicach działki 505 położonej w Szczytnikach nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-07-2006
ARG23/06Wycinka 1 szt. drzewa w granicach posesji nr 2 w Golance Górnej OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-07-2006
BRG23-1/06 Wycinka 1szt.drzewa w granicach posesji nr 2 w Golance Górnej OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-07-2006
ARG22/06Wycinka drzew w granicch działki 694/52 położonej w obrębie Kunice ZAKŁAD ROBÓT INSTALACYJNYCH "INSTALBUD" SP.J16-06-2006
BRG22-1/06 Wycinka drzew w granicach działki 694/52 położonej w obrębie Kunice ZAKŁAD ROBÓT INSTALACYJNYCH "INSTALBUD" SP.J16-06-2006
BRG21-1/06 Wycinka zakrzaczeń w granicach działki 42, 58 położonych w obrębie Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-06-2006
ARG21/06 Wycinka zakrzaczeń w granicach działki 42, 58 położonych w obrębie Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-06-2006
ARG19/06Wycinka 1 szt.brzozy w granicach działki 231/8 położonej w obrębie Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-05-2006
ARG20/06 Wycinka 3 szt. drzew w granicach działki 437/2 położonej w obrębie Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-05-2006
BRG20-1/06Wycinka 3 szt. drzew w granicach działki 437/2 położonej w obrębie Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-05-2006
BRG19-1/06 Wycinka 1 szt.brzozy w granicach działki 231/8 położonej w obrębie Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-05-2006
ARG18/06Wycinka 2 szt.drzew w granicach działki nr 210 położonej w obrębie Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-04-2006
BRG18-1/06 Wycinka 2 szt. drzew w granicach działki 210 położonej w obrębie Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-04-2006
ARG16/06Usunięcie wiatrołomu gruszy i wycinka 4 szt. suchych wiązów w granicach działki 246 położonej w obrębie Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-04-2006
ARG17/06 Wycięcie 1 szt.dębu w granicach działki 471 położonej w obrębie Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-04-2006
BRG16-1/06 Usunięcie wiatrołomu gruszy i wycinka 4 szt. wiązów w granicach działki 246 położonej w obrebie Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-04-2006
BRG17-1/06 Wycięcie 1 szt. suchego dębu w granicach działki 471 położonej w Szczytnikach nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-04-2006
ARG15/06 Wycięcie 4 szt.wierzb na działce 408 położonej w obrębie Pątnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-04-2006
BRG15-1/06Wycinka 4 szt. wierzb w granicach działki 408 położonej w obrębie Pątnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-04-2006
BRG14-1/06 Wycinka 1 szt. kasztana w granicch działki 378/3 położonej w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-03-2006
ARG14/06Wycięcie 1szt. kasztana w granicach działki 378/3, położonej w ZiemnicachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-03-2006
BRG13-1/06 Redukcja koron drzew i wycinka suchych krzewów w granicach działki 393/2 położonej w obrębie Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-03-2006
ARG13/06 Redukcja koron drzew i wycinka suchych krzewów w granicach działki 393/2 położonej w obębie Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-03-2006
ARG12/06 Wycinka zakrzaczen w granicach działki 46 położonej w obrębie Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-03-2006
BRG12-1/06Wycinka zakrzaczeń w grnicach działki nr 46 położonej w obrębie Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-03-2006
ARG11/06Wycinka 1 szt.akacji i redukcja korn drzew w granicach działki 178/1 połozonej w obrębie Grzybiany RADA SOŁECKA 09-03-2006
BRG11-1/2006Wycięcie 1 szt. akcji i redukcja korn drzew w grnicach działki 178/1 połozonej w obrębie Grzybiany RADA SOŁECKA 09-03-2006
ARG 9/06Redukcja koron drzew przy drodze 6/18 w Jaśkowicach Legnickich PPH LEGBUT S.C09-03-2006
BRG9-1/06Redukcja koron drzewprzy drodze 6/18 w Jaśkowicach Legnickich PPH LEGBUT S.C09-03-2006
ARG10/06Wycięcie suchych wiązów w granicach działki 210 położonej w Spalonej OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-03-2006
BRG10-1/06 Wycinka suchych wiązów w granicach działki 210 położonej w obrębie Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-03-2006
ARG8/06Wycinka 1 szt. jesionu w granicach działki 106/7 położonej w obrębie Kunice GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA "PIEKARY" 24-02-2006
BRG8-1/06Wycinka 1 szt. jesionu w granicach działki 106/7 położonej w obrębie Kunice GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA "PIEKARY" 24-02-2006
ARG7/06Wycinka suchych wiązów w granicach działki 210 położonej w obrębie Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-02-2006
ARG6/06 Redukcja koron wierzb w granicach działki 760/27 połozonej w obrębie Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-02-2006
BRG6-1/06Redukcja koron wierzb w granicach działki 760/27 położonej w obrębie Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-02-2006
BRG7-1/2006 Wycinka suchcych wiązów w granicach działki 210 położonej w obrębie Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-02-2006
ARG5/06Wycięcie samosiejek olch i 1 wierzby w grnicach działki 76 połozonej w obrębie Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-02-2006
BRG5-1/06 Wycinka samosiejek olchy i 1 szt. wierzby w granicach działki 76 położonej w obrębie Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-02-2006
AA/2/06Art. 19 ust 2 pkt. 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogacych znacząco oddziaływać na srodowisko pn."EKSPLOATACJA SUROWCÓW DO PRODUKCJI CERAMICZNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ZE ZŁOŻA KUNICE III"PROJEKTOWANIE SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH20-02-2006
BRG4-1/06Wycięcie 2 szt. topól w granicach działki 760/27 położonej w Kunicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-01-2006
ARG4/06Wycięcie 2 szt. topól w granicch działki 760/27 położonej w Kunicach.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-01-2006
ARG2/06Wycięcie 2 drzew w granicach działki 34 i 208 położonych w obrębie Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-01-2006
ARG3/06Redukcja korony lipy przy posesji 39 w Pątnowie LegnickimOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-01-2006
BRG2-1/06Wycinka 2 szt. drzew w granicach działki 34 i 208 położonych w obrębie Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-01-2006
BRG3-1/06Redukcja korony 1 szt.lipy przy posesji 39 w Pątnowie Legnickim OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-01-2006
ARG1/06Wycinka 4 suchych akacji w granicach działki 3/18 położonej w obrębie Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-01-2006
BRG1-1/06Wycięcie 4 szt.suchcych akacji w granicach działki nr 3/18 położonej w obrębie Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-01-2006
AA/1/05Art. 19 ust 2 pkt. 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogacych znacząco oddziaływać na srodowisko pn. "Eksploatacja surowców do produkcji ceramicznych materiałów budowlanych ze złoża Kunice III"WIENERBERGER CERAMIKA BUDOWLANA SP.ZO.O.30-11-2005

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice