Typ karty Nr wpisu Nazwa dokumentu Zakres przedmiotowy Podmiot Data dok. Pokaż kartę
BGP.6220.3A.2018.KGDecyzja w ramach w ramach prowadzonego postępowania o określenie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatytułowanego przez inwestora, jako "Otworzenie punktu zbierania odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Kunice, gmina Kunice." planowanego do realizacji na terenie działek oznaczonych geodezyjnie numerami 376/2, 383/1, 386/6 o. Kunice.RMC POLSKA SP. Z O.O.22-10-2019
BGP.6220.1A.2019.KGW ramach prowadzonego postępowania w zakresie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatytułowanego przez inwestora"Budowa 23 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z infrastrukturą techniczną na terenie nieruchomości usytuowanych we wsi Golanka Górna, Gmina Kunice wraz z podziałem istniejących działek rolnych na działki budowlane i działki pod drogi wewnętrzne", które inwestor planuje zrealizować na działkach oznaczonych geodezyjnie numerami 39/5 oraz 39/28, obręb Golanka Górna, organ główny prowadzący postępowanie otrzymał wymagane prawem opinie/uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy nr ZNS.7100.25.2019 z dnia 31.05.2019r. Regionalnego Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem nr WOOŚ.4220.290.2019.SD.4 z dnia 19.08.2019r. oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pismem nr WR.RZŚ.435.670.2019.NR z dnia 19.08.2019r.ŚLĘZAK SYLWIA 14-10-2019
BGP.6220.1B.2019.KGPostanowienie o nałożeniu obowiązku oceny oddziaływania na środowisko w ramach prowadzonego postępowania o określenie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatytułowanego przez inwestora, jako "Budowa 23 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z infrastrukturą techniczną na terenie nieruchomości usytuowanych we wsi Golanka Górna, Gmina Kunice wraz z podziałem istniejących działek rolnych na działki budowlane i działki pod drogi wewnętrzne", które inwestor planuje zrealizować na działkach oznaczonych geodezyjnie numerami 39/5 oraz 39/28, obręb Golanka Górna"ŚLĘZAK SYLWIA 14-10-2019
BGP.6220.3..2018.KGPostanowienie o nie nakładaniu oceny oddziaływania na środowisko w ramach prowadzonego postępowania o określenie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatytułowanego przez inwestora, jako "Otworzenie punktu zbierania odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Kunice, gmina Kunice." planowanego do realizacji na terenie działek oznaczonych geodezyjnie numerami 376/2, 383/1, 386/6 o. Kunice. RMC POLSKA SP. Z O.O.03-10-2019
BGP.6220.2..2019.KGDecyzja w ramach w ramach prowadzonego postępowania o określenie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatytułowanego przez inwestora, jako "Budowa elektrowni fotowoltaicznej pn. PV Piotrówek o mocy około 3,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 241/2, 242 oraz 230/2 o. Piotrówek gmina Kunice".SOLAR TECHNICS SP. Z O.O. - SP.K.02-10-2019
BGP.6220.1.2019.KG..Postanowienie o nie nakładaniu oceny oddziaływania na środowisko w ramach prowadzonego postępowania o określenie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatytułowanego przez inwestora, jako "Budowa elektrowni fotowoltaicznej pn. PV Piotrówek o mocy około 3,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 241/2, 242 oraz 230/2 o. Piotrówek gmina Kunice" oraz postanowienie wydane na podstawie art. 10 kodeksu postępowania administracyjnego wyznaczającego stronom 7 dniowy termin na wypowiedzenie się w sprawie zebranego materiału dowodowego.SOLAR TECHNICS SP. Z O.O. - SP.K.11-07-2019
BGP.6220.1.2019.KG.W ramach prowadzonego postępowania w zakresie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatytułowanego przez inwestora"Budowa 23 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z infrastrukturą techniczną na terenie nieruchomości usytuowanych we wsi Golanka Górna, Gmina Kunice wraz z podziałem istniejących działek rolnych na działki budowlane i działki pod drogi wewnętrzne", które inwestor planuje zrealizować na działkach oznaczonych geodezyjnie numerami 39/5 oraz 39/28, obręb Golanka Górna, organ główny prowadzący postępowanie otrzymał wymaganą prawem opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy nr ZNS.7100.25.2019 z dnia 31.05.2019r. regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem nr WOOŚ.4220.290.2019.SD.1 z dnia 6.06.2019r. wyznaczył termin wydania opinii/uzgodnienia do 12.07.2019r.ŚLĘZAK SYLWIA 05-07-2019
BW ramach prowadzonego postępowania w zakresie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatytułowanego przez inwestora "Budowa elektrowni fotowoltaicznej pn. PV Piotrówek o mocy około 3,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 241/2, 242 oraz 230/2 o. Piotrówek gmina Kunice" organ główny prowadzący postępowanie otrzymał wymagane prawem opinie/uzgodnienia tj. opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WR.RZŚ.435.680.2019.NR z dnia 19.06.2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy nr ZNS.7100.26.2019 z dnia 5.06.2019r.r., Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu nr WOOŚ.4220.297.2019.AP dnia 5.06.2019r.SOLAR TECHNICS SP. Z O.O. - SP.K.05-07-2019
BGP.6220.3.2018.KG.W ramach prowadzonego postępowania w zakresie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatytułowanego przez inwestora "Otworzenie punktu zbierania odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Kunice, gmina Kunice." planowanego do realizacji na terenie działek oznaczonych geodezyjnie numerami 376/2, 383/1, 386/6 o. Kunice, organ główny prowadzący postępowanie otrzymał wymagane prawem opinie/uzgodnienia tj. opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WR.RZŚ.435.489.2018.NR z dnia 11.01.2019r., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy nr ZNS.7100.68.2018 z dnia 12.12.2018r., Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu nr WOOŚ.4220.674.2018.AWL.9 z dnia 4.07.2019r.RMC POLSKA SP. Z O.O.05-07-2019
BGP.6220.1A.2018.KGDecyzja określająca środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji realizowanej przez"BETONIARSTWO" Zenon Franczak ul. Składowice 3a 59-300 Lubin NIP 6920205502 REGON 390040170 dla przedsięwzięcia zatytułowanego, jako "wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Szczytniki I metodą odkrywkową" w miejscowości Szczytniki nad Kaczawą, gmina Kunice, w związku ze zmianą granic złoża poprzez powiększenie o działkę ewidencyjną numer 671/2, obręb Szczytniki nad Kaczawą (cały teren przedsięwzięcia znajduje się na działkach oznaczonych geodezyjnie numerami 374/2, 375, 376/2, 377/4, 378/1, 671/2 obręb Szczytniki nad Kaczawą), BETONIARSTWO ZENON FRANCZAK08-01-2019
BGP.6220.2A.2018.KGW ramach prowadzonego postępowania w zakresie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatytułowanego przez inwestora tj. GRZYBIANY WASTE Sp. Z O.O. Al. Śląska 1, 54-118 Wrocław, NIP 8943110315 REGON 36785357, jako "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grzybianach, gmina Kunice w procesie odzysku R3 i R5" na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 258 o. Grzybiany, organ główny prowadzący postępowanie otrzymał wymagane prawem opinie/uzgodnienia tj. opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WR.RZŚ.435.289.2018.JS z dnia 19.11.2018r., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy nr ZNS.7100.38.2018 z dnia 11.10.2018r., Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu nr WOOŚ.4220.526.2018.AG z dnia 15.10.2018r.GRZYBIANY WASTE SP. Z O.O.11-12-2018
BGP.6220.2B.2018.KGPostanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w ramach prowadzonego postępowania w zakresie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatytułowanego przez inwestora tj. GRZYBIANY WASTE Sp. Z O.O. Al. Śląska 1, 54-118 Wrocław, NIP 8943110315 REGON 36785357, jako "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grzybianach, gmina Kunice w procesie odzysku R3 i R5" na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 258 o. Grzybiany.GRZYBIANY WASTE SP. Z O.O.11-12-2018
BRG 620-1/18 decyzja zezwalająca na wycinke 5 samosiewóów topól w granicach działki 484 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-11-2018
B RG 19-1/18 Decyzja zezwalająca na wyciecie 1 szt. drzewa gatunku sosona na terenie ROD ogrudek Działkowy B157OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-11-2018
B RG 18-1/18Decyzja zezwalająca na wycięcie 18 szt. samosiewów sosen na terenie działki 64 Pątnów Legnicki.DUSZPASTERSTWO PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ 09-11-2018
BRG 17-1/18 Decyzja zezwalająca na usunięcie samosiewów drzew na rowie melioracyjnym w granicach działki 344/208 Rosochata OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI31-10-2018
B RG 16-1/18 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa gastunku klon w granicach działki 18/2 obręb Rosochata STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG30-10-2018
B RG 15-1/18 Decyzja zezwalająca na wycięcie 4 olch w granicach działki 29 obreb Spalona GÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.09-10-2018
B RG 13-1/18 Decyzja zezwalająca na usunięcie 3 suchych debów w granicach działki 346/6 obręb Rosochata. GOSPODARSTWO ROLNE PUW "SOLIDEX" 05-10-2018
BRG 12-1/18 Decyzja zezwalająca na wyciecie 6 szt. topól w granicach działek 499/27, 499./28 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-10-2018
BRG 14-1/18 decyzja zezwalająca na wycięcie 2 sumaków w granicach działki 344/211 obręb RosochataWSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ROSCHATA 83A-C05-10-2018
B RG 11-1/18 Decyzja zezwalająca na usunięcie 40 szt. wierzb uszkodzonych przez bobry w granicach działki 609. 610 obręb Szczytniki nad Kaczawą -ciek Kaczorek PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE NADZÓR WODNY LEGNICA 01-10-2018
BRG 10-1/18 Decyzja zezwalająca na usuniecie 1 szt. drzew w granicach drogi powiatowej działka nr 18/2 RosochataSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG07-09-2018
B RG 9-1/18 Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 szt. drzew gatunku świerk w granicach działki 114/10 obreb Golanka Górna OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-08-2018
B RG 8-1/18 Decyzja zezwalająca na wyciecie 1 szt. drzewa w granicach działki 344/210 obręb Rosochata WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA 23-05-2018
B RG 7-1/18 Deczyja zezwalająca na wycięcie 3 szt. drzew na terenie ROD "Relaks" w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-05-2018
BRG 6-1/18 Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 szt. topól w granicach działki 371/23 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-04-2018
BGP.2220.4.2017.KGo wydaniu decyzji numer GP.6220.4.2017.KG z dnia 3 kwietnia 2018r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zatytułowanego przez inwestora tj. "BERYS" Wiesław Bernacki mającego siedzibę przy ul. Rolniczej 7 w Kunicach, 59-216 Kunice dla realizacji planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatytułowanego przez inwestora, jako "wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Kunice V metodą odkrywkową." na działkach o numerach geodezyjnych 286, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295/1 obręb Kunice.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-04-2018
B RG 5-1/18 Decyzja zezwalająca usunięcie wiatrołomów drzew z Młynówki obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-02-2018
BRG 4-1/18Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. suchego drzewa w granicach dzialki 320 BieniowiceSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG12-02-2018
B RG 3-1/18 Deczyja zezwalająca na usuniecie samosiewów akacji w granicach działki nr 65 położonej w obrebie Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-02-2018
B RG 2-1/18Deczyja zezwalająca na wyciecie 1 szt. drzewa dąb w pasie drogi powiatowej nr 2180D w obrębie Bieniowice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG17-01-2018
BRG 1-1/18 Decyzja zezwalająca na usunięcie samosiewów drzew w granicach działki 223/rów/, obręb MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-01-2018
BGP.6220.3...2017.KGWójt Gminy Kunice, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 t.j.), zawiadamia że w dniu 20 grudnia 2017r. na wniosek Pani Angeliki Kuboń, z dnia 12 września 2017 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zatytułowanego przez inwestora, jako "Zmiana sposobu użytkowania garażu na pomieszczenie handlowo-usługowe tłoczenie oleju spożywczego na działce nr 927/1 o. Kunice", OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-12-2017
BRG 21-1/17Decyzja zezwalająca na wycinke 17 obumarłych toól przy drodze krajowej nr 94 w granicach działki 14/1 obręb Kunice, 446 obręb Spalona. GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W LEGNICY 20-12-2017
BGP.6220.3.2017zawiadomienie uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w prowadzonym postępowaniu mającemu na celu określenie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatytułowanego przez inwestora, jako "Zmiana sposobu użytkowania garażu na pomieszczenie handlowo-usługowe tłoczenie oleju spożywczego na działce nr 927/1 o. Kunice". OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-12-2017
BGP.6220.3A..2017.KGzawiadamiam o opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy w prowadzonym postępowaniu mającemu na celu określenie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatytułowanego przez inwestora, jako "Zmiana sposobu użytkowania garażu na pomieszczenie handlowo-usługowe tłoczenie oleju spożywczego na działce nr 927/1 o. Kunice". OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-12-2017
BGP.6220.1...2017.KGWyznaczenie stronie siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego.art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017r., poz. 1257 t.j.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 t.j.) oraz w związku z prowadzonym postępowaniem z wniosku inwestora o określenie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia zatytułowanego, jako "Rozbudowa istniejącej rozlewni gazów technicznych - montaż (posadowienie) stacji zgazowania argonu i stacji skroplonego dwutlenku węgla oraz wymiana istniejącego zbiornika tlenu" w miejscowości Piotrówek 44, gmina Kunice, działka ewidencyjna numer 77/7, obręb Piotrówek. MAROSZEK AGNIESZKA15-11-2017
BGP.6220.1..2017.KGPostanowienie o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia zatytułowanego przez inwestora, jako "Rozbudowa istniejącej rozlewni gazów technicznych - montaż (posadowienie) stacji zgazowania argonu i stacji skroplonego dwutlenku węgla oraz wymiana istniejącego zbiornika tlenu" w miejscowości Piotrówek 44, gmina Kunice, działka ewidencyjna numer 77/7, obręb Piotrówek. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-11-2017
B RG 20-1/17 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. sosny na terenie ROD "Zorza" w Grzybianach ogródek działkowy 275OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-11-2017
BRG 19-1/17 Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 szt.sosen na terenie ROD "Zorza" w Grzybianach ogródek działkowy 274OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI31-10-2017
B RG 18-1/17 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 topoli kanadyjskiej przy drodze powiatowej nr 2184D w PiotrówkuSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG27-10-2017
B RG 16-1/17 Decyzja zezwalajaca na wycięcie 1 szt. jodły /sucha/ w granicach ROD "Relaks" w Grzybianach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-10-2017
B RG 17-1/17 decyzja zezwalająca na wycięcie drzew w granicach dzialki 12/4, 12/5 położonych w obrębie Spalona MINERAL POLSKA SP. Z O.O., DYREKCJA RT, OKRĘG EE, UL. WESOŁA 12, 58-379 CZARNY BÓR18-10-2017
BGP.6220.3A.2017.KGPostanowienie o wszczęciu postępowania dla postępowania z wniosku inwestora o określenie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia zatytułowanego przez inwestora, jako ""Zmiana sposobu użytkowania garażu na pomieszczenie handlowo-usługowe tłoczenie oleju spożywczego na działce nr 927/1 o. Kunice"OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2017
BRG 15-1/17 Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 szt drzew i samosiewów drzew i krzewów w granicach działki 699/18 obręb KuniceWIENERBERGER CERAMIKA BUDOWLANA SP.ZO.O.04-09-2017
BGP.6220.1B.2017.KGdecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zatytułowanego przez inwestora, jako "Rozbudowa istniejącej rozlewni gazów technicznych - montaż (posadowienie) stacji zgazowania argonu i stacji skroplonego dwutlenku węgla oraz wymiana istniejącego zbiornika tlenu" w miejscowości Piotrówek 44, gmina Kunice, działka ewidencyjna numer 77/7, obręb Piotrówek." MAROSZEK AGNIESZKA16-08-2017
BRG 14-1/17 Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 szt. świerków w granicach ROD "Nad Jeziorkiem, obręb Grzybiany ogródek działkowy 128.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-07-2017
BGP.6220.1I..2015.KGInformacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek inwestora określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia zatytułowanego przez inwestora, jako "budowa małej elektrowni wodnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Kaczawie w pobliżu wsi Bieniowice, gmina Kunice, powiat Legnicki, woj. Dolnośląskie"INSTYTUT OZE SP. Z O.O.20-07-2017
BGP.6220.1A.2017.KGPostanowienie na podstawie art. 10 kpa w zwiazku z wnioskiem inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie inwestycji określonej, jako "rozbudowa istniejącej rozlewni gazów technicznych - montaż (posadowienie) stacji zgazowania argonu i stacji skroplonego dwutlenku węgla oraz wymiana istniejącego zbiornika tlenu" na nieruchomości obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 77/7 obręb Piotrówek położonej w miejscowości Piotrówek, gmina Kunice. MAROSZEK AGNIESZKA17-07-2017
B GP.6220.1.2017.KG Postanowienie o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wniosku inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie inwestycji określonej, jako "rozbudowa istniejącej rozlewni gazów technicznych - montaż (posadowienie) stacji zgazowania argonu i stacji skroplonego dwutlenku węgla oraz wymiana istniejącego zbiornika tlenu" na nieruchomości obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 77/7 obręb Piotrówek położonej w miejscowości Piotrówek, gmina Kunice. MAROSZEK AGNIESZKA11-07-2017
BRG 13-1/17 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew na terenie ROD Zorza GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-06-2017
B RG 12-1/17 Decyzja zezwalająca na wycięcie na wycięcie 2 drzew w granicach działki 193/27, 193/15,obręb Spalona GÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.05-06-2017
BGP.6220.1H..2015.KGObwieszczenie o możliwości zapoznania się oraz wypowiedzenia, co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek inwestora określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia zatytułowanego pierwotnie przez inwestora, jako "budowa małej elektrowni wodnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Kaczawie w pobliżu wsi Bieniowice, gmina Kunice, powiat Legnicki, woj. Dolnośląskie"INSTYTUT OZE SP. Z O.O.18-05-2017
B RG 11-1/17 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach dzialki 344/211 obręb Rosochata WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA 17-05-2017
B RG 10-1/17 Decyzja zezwalajaca na wycinkę 1 szt. drzewa w granicach dzialki 193/27, położonej w obrębie SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-05-2017
B RG 9-1/17Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. sosny w granicach ROD "Zorza" ogródek działkowy ul. Malinowa 8 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-05-2017
B RG 8-11/17 Decyzja zezwalająca na wyciecie 1 szt. drzewa - świerk - ROD "Relaks", ogródek działkowy 132, obręb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-05-2017
BGP.6220.1G..2015.KGObwieszczenie Wójta Gminy Kunice numer GP.6220.1.2015.KG z dnia 4.04.2017r. na podstawie art. 30 i 33 oraz 79 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U z 2016r., poz. 353 t.j./ w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym z wniosku inwestora o określenie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia zatytułowanego przez inwestora, jako "budowa małej elektrowni wodnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Kaczawie w pobliżu wsi Bieniowice, gmina Kunice, powiat Legnicki, woj. Dolnośląskie" Wójt Gminy Kunice zawiadamia wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz składania uwag i wniosków w sprawie. INSTYTUT OZE SP. Z O.O.02-04-2017
B RG 7-1/17 Deczyja zezwalająca na wycinkę 2 topól kandyjskich przy drodze powiatowej Nr 2198DSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG30-03-2017
B RG 6-1/17 Deczyja zezwalająca na wyciecie 1 szt. drzewa akacja w granicach działki 6/2 obreb Jaśkowice Legnickie PPH LEGBUT S.C20-03-2017
B RG 4-1/17 Decyzja zezwalająca na wycięcie 23 drzew - /topole kanadyjskie, akacje, jesion/ przy drodze powiatowej 2184D dz. 302 Piotrówek STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG10-03-2017
B RG 5-1/17 Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew przy drodze powiatowej Nr 2198D Grzybiany - Rosochata STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG10-03-2017
BRG 3-1/17 Deczyja zezwalająca na wyciecie 1 szt. drzewa-wierzba w granicach działki 88 obręb Jaśkowice LegnickieSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG27-02-2017
B RG 2-1/17Decyzja zezwalająca na wyciecie 1 szt. topoli w granicach działki 601/2,obręb Kunice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG27-02-2017
BGP.6220.2I.2015.KGDecyzja numer GP.6220.2.2015.KG z dnia 2 lutego 2017r. wydana na wniosek STP&DIN CHEMICALS Sp. z o.o. WEST Sp.k., ul. Mostowa 5, 43-300 Bielsko-Biała, określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia zatytułowanego pierwotnie przez inwestora, jako "montaż (posadowienie) stacji zgazowania argonu łącznie ze zbiornikiem o pojemności do 60m3 i stacji dwutlenku węgla łącznie ze zbiornikiem o pojemności do 6m3, na istniejących płytach fundamentowych" w miejscowości Piotrówek 44, działka oznaczona geodezyjnie numerem 77/1, obręb ewidencyjny Piotrówek, zmienionej w trakcie trwania postępowania administracyjnego, w wyniku aneksu do karty informacyjnej przedsięwzięcia, na montaż (posadowienie) stacji zgazowania argonu łącznie ze zbiornikiem o pojemności do 60m3, na nowoprojektowanych fundamentach i stacji dwutlenku węgla łącznie ze zbiornikiem o pojemności do 6m3, na istniejącym fundamencie, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego budynku pełnienia tlenu, obecnie działka po podziale geodezyjnym numer 77/3. STP&DIN CHEMICALS SP. Z O.O.02-02-2017
B RG 1-1/17Decyzja zezwalająca na wycinke 1 szt. świerka na terenie ROD "Nad Strumykiem" obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-01-2017
BGP.6220.2I.2015Obwieszczenie o możliwości zapoznania się oraz wypowiedzenia, co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek inwestroa tj. STP&DIN CHEMICALS Sp. z o.o. WEST Sp.k., ul. Mostowa 5, 43-300 Bielsko-Biała, określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia zatytułowanego pierwotnie przez inwestora, jako "montaż (posadowienie) stacji zgazowania argonu łącznie ze zbiornikiem o pojemności do 60m3 i stacji dwutlenku węgla łącznie ze zbiornikiem o pojemności do 6m3, na istniejących płytach fundamentowych" w miejscowości Piotrówek 44, działka oznaczona geodezyjnie numerem 77/1, obręb ewidencyjny Piotrówek, zmienionej w trakcie trwania postępowania administracyjnego, w wyniku aneksu do karty informacyjnej przedsięwzięcia, na montaż (posadowienie) stacji zgazowania argonu łącznie ze zbiornikiem o pojemności do 60m3, na nowoprojektowanych fundamentach i stacji dwutlenku węgla łącznie ze zbiornikiem o pojemności do 6m3, na istniejącym fundamencie, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego budynku pełnienia tlenu, obecnie działka po podziale geodezyjnym numer 77/3. STP&DIN CHEMICALS SP. Z O.O.28-12-2016
B RG 101-1/16Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiewów drzew i krzewów w granicach działki 80/1 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-12-2016
B RG 102-1/16 Decyzja zezwalająca na wycinkę samosiewow drzew i krzewów w granicach działki 1/3 obręb MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-12-2016
B RG 100-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 świerków i modrzewia w granciach działki 200 obreb Bieniowice DUSZPASTERSTWO PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ 19-12-2016
B RG 99-1/16Decyzja zezwalająca na wycinkę 2 sosen i 5 modrzewi w granicach działki 239/1 RosochataPARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA 16-12-2016
B RG 97-1/16 Decyzja zezwalająca na wycinke 1 szt. świerka w granicach działki 285/19 obręb Spalona URZĄD GMINY W KUNICACH15-12-2016
B RG 98-1/16Decyzja zezwalająca na wycinkę 13 drzew w granicach działki 521/5 obręb Grzybiany POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII, POWIATOWY INSPEKTORAT WTERYNARII15-12-2016
BRG 96-1/16 Decyzja zezwalająca na wycinkę samosiewów drzew i krzewów w granicach dzialki 607/1, 48/1 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-12-2016
B RG 95-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa /świerk/ w granicach działki 335/1 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-12-2016
B RG 94-1/16deczyja zezwalająca na wycięcie 9 drzew w granicach działki 241/2 obreb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-12-2016
B RG 93-1/16Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 szt. drzew na cmentarzu w parafialnym w Szczytnikach nad Kaczawą - działka 422 . DUSZPASTERSTWO PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ 06-12-2016
BRG 92-1/16 Deczyja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa - jesion w granicach działki 143/5 obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-11-2016
BRG 91-1/16Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 topól przy drodze powiatowej Grzybiany - RosochataSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG14-11-2016
BRG 89-1/16Decyzja zezwalająca na wyciecie 2 drzew w granicach działki 760/56 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-11-2016
B RG 90-1/16Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 drzew i 5 mb żywoplotu w granicach działki 760.55 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-11-2016
BRG 87-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie 6 szt. świerków w granicach działki 64/2 w Szczytnikach Małych OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-10-2016
B RG 86-1/16Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. sosny i 6 świerków w granicach dzialki 267/3, 267/4 obręb Pątnow Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-10-2016
B RG 88-1/16Deczyja zezwalająca na wyciecie 16 / sosna, świerk, modrzew/, drzew w granicach działki 167 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-10-2016
BRG 85-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie 15 szt.swierkow na terenie ROD "Nad Strumykiem", ogródek działkowy 76 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-10-2016
B RG 83-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew gatunku - świerk 15 szt, 6 sosen, 3 jodły w granicach działki 85/1 obręb Spalona - Szczytniki Małe OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-10-2016
B RG 84-1/16Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 215 obręb RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-10-2016
B RG 82-1/16Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. świerka w granicach działki 62/9 obręb Spalona - Szczytniki Małe OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-10-2016
B RG 80-1/16Decyzja zezwalająca na wycięcie 14 świerków w granicach działki 83 obręb Rosochata OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-10-2016
B RG 81-1/16Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiewów drzew w w granicach działki 117/1 obreb MIlogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-10-2016
B RG 79-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 szt. świerków an terenie ROD "Nad Jeziorkiem " obręb Grzybiany-Ziemnice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-10-2016
B RG 76-1/16 Decyzja zezwalajaca na wycięcie 3 szt. topół w granicach działek 760/54, 760/55, 760/56 obreb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-09-2016
B RG 78-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa , kasztanowiec w granicach działki 271 obręb Pątnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-09-2016
B RG 77-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew w granicach działki 125/2 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-09-2016
B RG 73-1/16 Decyzja zezwalająca na wycinke 4 sosen w granicach działki 157/29 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-09-2016
B RG 74-1/16Decyzja zezwalająca na wycinkę 21 jałowców w granicach działki 788 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-09-2016
B RG 75 -1/16 Decyzja zezwalająca na redukcje koron 5 drzew w granicach działki 190 obreb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-09-2016
B RG 60-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 świerków w granicach działki 232 obręb RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2016
B RG 61-1/16 Decyzja zezwalająca na wyciecie 1 szt. świerka na terenie ROD " Zorza" , ogródek działkowy 313B w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2016
B RG 62-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 modrzewi na terenie ROD "Zorza" ogródek działkowy 345A w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2016
B RG 59-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew i krzewów na terenie działki 521/5 w ZiemnicachPOWIATOWY LEKARZ WETERYNARII, POWIATOWY INSPEKTORAT WTERYNARII14-09-2016
B RG 71-1/16 Decyzja zezwalająca na wycinkę samosiewów olchy w granicach działki 43 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2016
B RG 72-1/16 Decyzja zezwalająca na wycinkę samosiewów drzew w granicach działki 6/6 Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2016
B RG 63-1/16 Decyzja zezwalająca na wyciecie 3 szt.świerków na terenie ROD "Nad Strumykiem" ogródek dzialkowy 15 , w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2016
B RG 64-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie 3szt drzew/ świerk, tuja/ w granicach działki 106 w Szczytnikach Małych OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2016
B RG 65-1/16 Decyzja zezwalająca na wycinkę 3 szt.drzew /świerk, sosna/, w granicach działki 107/1 obręb Golanka Górna OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2016
B RG 66-1/16 Decyzja zezwalająca na wycinkę samosiewów drzew i krzewów w granicach działki 927/2 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2016
B RG 67-1/16Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 108 obręb Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2016
B RG 68-1/16Decyzja zezwalająca na wycinkę 2 drzew/jesion, modrzew/w granicach działek 61/1, 61/2 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2016
B RG 69-1/16Decyzja zezwalająca na wycinke 6 suchych świerkow w granicach działki 590/9 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2016
B RG 70-1/16 Decyzja zezwalajaca na wycinkę 12 drzew -świerków w granicach działki 443/8, obreb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2016
B RG 58-1/16 Deczyja zezwalająca na wyciecie 2 szt- brzóz w granicach działki 305/1 obreb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-09-2016
B RG 57-1/16 Decyzja zezwaląja na wycięcie 3 szt. sosen w granicach działki 194 obręb Bieniowice DUSZPASTERSTWO PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ 29-08-2016
B RG 56-1/16 Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. świerka na terenie ROD "Nad Jeziorkiem" obręb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-08-2016
B RG 55-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie 4 szt. samosiejek brzóz w granicach działki 76/4 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-08-2016
B RG 54-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 sosen w granicach działki 72/3 połozoenej w obrebie RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-07-2016
BGP.6220.1F.2015.IKGPostanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu uzgadniajaca inwestycję w ramach prowadzonego postępowania o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie małej elektrowni wodnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Kaczawie w pobliżu wsi Bieniowice, gmina Kunice, powiat Legnicki, woj. Dolnośląskie"INSTYTUT OZE SP. Z O.O.21-07-2016
B RG 53-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. wierzby w granicach działki 157/20 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-07-2016
B RG 52-1/16 Decyzja zezwalająca na wycinkę 2 lip przy drodze powiatowej 2197D Spalona -BieniowiceSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG09-06-2016
B RG 51-1/16 Decyzja zewalająca na wycięcie samosiweów drzew w granicach działki 760/48, 760/50 obręb Kunice.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-06-2016
B RG 50-1/16 Deczyja zezwalająca na wycięcie , 1 klonu, 2 thui, 1 jesionu, 4 ostowców w granicach dzialki nr 77/4 obręb Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-06-2016
B RG 49-1/16 decyzja zezwalająca na wycięcie 9 szt. sosen i 1 świerka w granicach działki 395/6 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-06-2016
B RG 48-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. sosny na terenie ROD "Zorza" - ogródek nr 110A , obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-05-2016
BRG 47-1/16Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 suchych drzew w granicach działki 760/20 obręb KuniceSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG30-05-2016
B RG 46-1/16Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. modrzewia, na terenie ROD"Nad Jeziorkiem" w Grzybianach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-05-2016
B RG 45-1/16Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 szt. świerków w granicach działki 475/2 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-05-2016
B RG 43-1/16 Decyzja zwezwalająca na wycięcie 10 szt. świerków w granicach działki 435, 438, obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-05-2016
BRG 44/16Decyzja zezwalająca na wyciecie żywotników ,ogródek 96 ROD "Nad Strumykiem" obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-05-2016
BGP.6220.2H.2015Decyzja numer GP.6220.2.2015.KG z dnia 6 maja 2016r. wydana na wniosek STP&DIN CHEMICALS Sp. z o.o. WEST Sp.k., ul. Mostowa 5, 43-300 Bielsko-Biała, określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia zatytułowanego pierwotnie przez inwestora, jako "montaż (posadowienie) stacji zgazowania argonu łącznie ze zbiornikiem o pojemności do 60m3 i stacji dwutlenku węgla łącznie ze zbiornikiem o pojemności do 6m3, na istniejących płytach fundamentowych" w miejscowości Piotrówek 44, działka oznaczona geodezyjnie numerem 77/1, obręb ewidencyjny Piotrówek, zmienionej w trakcie trwania postępowania administracyjnego, w wyniku aneksu do karty informacyjnej przedsięwzięcia, na montaż (posadowienie) stacji zgazowania argonu łącznie ze zbiornikiem o pojemności do 60m3, na nowoprojektowanych fundamentach i stacji dwutlenku węgla łącznie ze zbiornikiem o pojemności do 6m3, na istniejącym fundamencie, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego budynku pełnienia tlenu, obecnie działka po podziale geodezyjnym numer 77/3. STP&DIN CHEMICALS SP. Z O.O.10-05-2016
B RG 40-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 szt.drzew-modrzew w granicach działki 417/3 obręb Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-04-2016
B RG 41-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie 17 szt.świerków i 2 mkw. krzewów w granicach działki 331 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-04-2016
B RG 42-1/16Zezwolenie na wycinke świerków na terenie ROD"Nad Jeziorkiem" w Grzybianach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-04-2016
BRG 38-1/16Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinke 6 tui i 1 świerka w granicach dzialki 459/2 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-04-2016
B RG 35-1/16Decyzja zezwalająca na usunięcie 7 szt. tui i krzewów jałowca w granicach ROD "Relaks" obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-04-2016
B RG 36-1/16Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 świerków w granicach dzialki 48/1 obręb MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-04-2016
B RG 37-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 szt. świerkow w granicach dzialki 176/4 obręb Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-04-2016
BGP.6220.1I.2015.KG Informacja od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu dotycząca prowadzonego postępowania o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie małej elektrowni wodnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Kaczawie w pobliżu wsi Bieniowice, gmina Kunice, powiat Legnicki, woj. Dolnośląskie", o niezałatwieniu sprawy w termnie i przesunięciu terminu wydania uzgodnienia do dnia 29 kwietnia 2016r. INSTYTUT OZE SP. Z O.O.13-04-2016
B RG 34-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie 11 szt. drzew/ sosna, modrzew/ w granicach działki 478 obręb Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-04-2016
BRG 33-1/16 Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt.drzewa/cyprys/ na terenie ROD "Relaks" w GrzybianachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-04-2016
B RG 32-1/16Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa- modrzew w granicach działki 165/1 obręb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-04-2016
BRG 31-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie 11 szt. świerków w granicach działki 933, 935 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI31-03-2016
BRG 28-1/16 deczyja zezwalająca na wyciecie 1 szt. sosny na terenie ROD "Ceramik" w KunicachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-03-2016
B RG 29-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie 8 szt. drzew w tym 7 tui, 1 świerka, dzialka 192/4 obreb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-03-2016
B RG 30-1/2016 Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 suchcych drzew/ topola, świerk/, w granicach działki 284/4 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-03-2016
BGP.6220.2G.2015Postanowienie na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016r., poz. 23 t.j.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 t.j.) oraz w związku z prowadzonym postępowaniem z wniosku inwestora o określenie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia zatytułowanego, jako "montaż (posadowienie) stacji zgazowania argonu i stacji dwutlenku węgla" w miejscowości Piotrówek 44, działka oznaczona geodezyjnie numerem 77/1, obręb ewidencyjny Piotrówek." STP&DIN CHEMICALS SP. Z O.O.30-03-2016
BGP.6220.1F.2015Postanowienie Wójta Gminy Kunice o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji zatytuowanej przez inwestora jako: " montaż (posadowienie) stacji zgazowania argonu i stacji dwutlenku węgla na płytach fundamentowych."STP&DIN CHEMICALS SP. Z O.O.24-03-2016
B RG 27-1/16 Decyzja zezwalająca na wycinke samosiewow drzew ikrzewów w granicach działki 7 obręb szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-03-2016
B RG 26-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. świerka w granicach działki 52/2 obręb Jaśkowice LegnickieOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-03-2016
B RG 25-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 lip przy drodze powiatowej 2179D obręb MiłogostowiceSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG17-03-2016
B RG 23-1/16Decyzja zezwalająca na wycięcie 4 szt.drzew na terenie ROD "Relaks" gródek 36, obręb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-03-2016
B RG 24-1/16Decyzja zezwalająca na wycięcie 16 szt. drzew w granicach dzialki 499 obreb Spalona GÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.14-03-2016
B RG 22-1/16 Decyzja zezwalająca wycinkę samosiewów drzew i krzewów w granicach dzialki 108/1, 123/2 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-03-2016
B RG 21-1/16Decyzja zezwalająca na wyciecie 1 szt. świerka na terenie ROD 'Zorza' ogródek nr 7 sektor A w ZiemnicachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-03-2016
B RG 20-1/16Decyzja zezwalająca na wycinke 1 szt. drzewa na terenie cmentarza parafialnego w Bieniowicach DUSZPASTERSTWO PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ 04-03-2016
B RG 19-1/16Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 szt. drzew w granicach działki 7/6 obręb Jaśkowice LegnickieOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-03-2016
B RG 17-1/16 Decyzja zezwalająca na wycinke 1 szt. świerka w granicach dzialki 165/6 obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-02-2016
B RG 18-1/16 Decyzja zezwalająca na wycinke 6 suchych samosiewów drzew w granicach działki 373, obręb Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-02-2016
B RG 13-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiewow jesionu w granicach działki nr 344/1, 344/2 obręb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-02-2016
B RG 14-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew w granicach działki 241/2 obręb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-02-2016
B 15-1/16 Decyzja zezwalająca na wyciecie 4 szt. drzew w granicach działki nr 178/1 obręb Grzybiany PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA W KOSKOWICACH 26-02-2016
BRG 12-1/16Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 szt. świerków na terenie ROD "Relax" obręb Grzybiany.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-02-2016
BRG 11-1/16Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. świerka w granicach działki 74 obręb RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-02-2016
BRG 9-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 szt. świerków w granicach dzialki 116 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-02-2016
BRG 10-1/16Deczyja zezwalająca na wycięcie drzew- brzóz w granicach dzialki 411/1 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-02-2016
B RG 8-1/16 Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 drzew na terenie ROD'Nad Strumykiem" w ZiemnicachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-02-2016
BGP.6220.1H.2015.KGInformacja od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu dotycząca prowadzonego postępowania o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie małej elektrowni wodnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Kaczawie w pobliżu wsi Bieniowice, gmina Kunice, powiat Legnicki, woj. Dolnośląskie", o niezałatwieniu sprawy w termnie i przesunięciu terminu wydania uzgodnienia do dnia 19 lutego 2016r.INSTYTUT OZE SP. Z O.O.09-02-2016
BGP.6220.1E.2015.KGPostanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy numer ZNS-710-1-32/9819/15 z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie przedsięwzięcia polegającego na montażu (posadowieniu) stacji zgazowania argonu i stacji dwutlenku węgla na istniejących płytach fundamentowych, realizowanego na działce nr 77/1 obręb Piotrówek, gmina Kunice, o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. STP&DIN CHEMICALS SP. Z O.O.09-02-2016
BGP.6220.1G.2015.KGPostanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy opiniujące przedsięwzięcie polegające na "budowie małej elektrowni wodnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Kaczawie w pobliżu wsi Bieniowice, gmina Kunice, powiat Legnicki, woj. Dolnośląskie". INSTYTUT OZE SP. Z O.O.09-02-2016
B RG 7- 1/16Decyzja zezwalająca na wycinkę 9 drzew w granicach działki nr 229 obręb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-02-2016
B RG 6-1/16 Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 szt. drzew w granicach działki nr 169/2 obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-01-2016
BRG 5-1/16Decyzja zezwalająca na wycinkę 9 szt drzew na cieku Niecka w Spalonej DOLNOŚLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 27-01-2016
B RG 4-1/16 Decyzja zezwalająća na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 500/1 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-01-2016
BRG 2-1/16Decyzja zezwalająca na redukcje korn drzew na granicy działek 342/2, 343, 346, 347, obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-01-2016
B RG 3-1/16Decyzja zezwalająca na wycinkę 10 szt wierz i 1 jesionu w granicach dzialki 23/3 obręb MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-01-2016
BRG 1-1/16Decyzja zezwalająca na wyciecie 1 szt. drzewa na terenie ROD "Nad Jeziorkiem" Grzybiany - Ziemnice ogródek działkowy 30 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-01-2016
BRG 126-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 szt. drzew w granicach działki 794 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-12-2015
BRG 127 -1/15 decyzja zezwalająca na wycięcie suchego drzewa - topola kandyjska , w granicach działki 302 , droga powiatowa 2184D obręb Piotrówek STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG30-12-2015
B RG 125-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiewów drzew i krzewów w granicach działki 791 obręb Grzybiany miejscowość ZiemniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-12-2015
B RG 123-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiewów w granicach działki nr 465, 466, 467,468,469,470,473 obręb Pątnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-12-2015
B RG 124-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie siedmiu samosiewów drzew i 1 topoli w granicach działki 50/1 obręb Jaskowice Legnickie "ŁANPOL" SP.ZO.O. KOMORNIKI 66 A 21-12-2015
BRG 121-1/15Decyzja na zezwalająca na usnięcie drzewa w granicach działki 689/1 obręb KuniceBIURO OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI "ARS-BUD" ROKITNICA 6115-12-2015
BRG 122-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 suchcych drzew w granicach działki 29/10 obręb KuniceWIENERBERGER CERAMIKA BUDOWLANA SP.ZO.O.15-12-2015
BGP.6220.3F.2015.KGDecyzja numer GP.6220.3.2015.KG z dnia 1.12.2015r. w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasków ze złoża naturalnego "Kunice-Pątnów" metodą odkrywkową. Powiększenie inwestycji o dodatkową powierzchnię 2,49 ha na działce numer 272 obręb Kunice, OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-12-2015
BRG 120-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiewów w granicach działki 14/1,14/2, 12, 103 obręb Golanka GórnaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-12-2015
BGP.6220.3E.2015.KGPostanowienie numer GP.6220.3.2015.KG z dnia 1.12.2015r. w sprawie przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasków ze złoża naturalnego "Kunice-Pątnów" metodą odkrywkową. Powiększenie inwestycji o dodatkową powierzchnię 2,49 ha na działce numer 272 obręb Kunice, stwierdzające odstąpienie od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-12-2015
B RG 119.-/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie świerków w granicach działki 267/1 obręb Pątnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-11-2015
B RG 118 -1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek osiki i brzozy w granicach działki 36/8 obręb Pątnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-11-2015
B RG 117-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 świerków w granicach działki nr 126 obręb Nowa Wieś Legnicka OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-11-2015
B RG 116-1/15 Decyzja zezwalająca na wycinkę 6 szt iglaków w granicach działki 139 obręb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-11-2015
B RG 115-1/15 Decyzja zezwalajaca na wycięcie 16 szt. drzew / brzoza, topola, wierzba, głóg, klon / w granicach działki 521/5 obręb Grzybiany POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII, POWIATOWY INSPEKTORAT WTERYNARII19-11-2015
BGP.6220.3C.2015.KGOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu numer WOOŚ.4240.644.2015.EJ z dnia 30 października 2015r. w sprawie przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasków ze złoża naturalnego "Kunice-Pątnów" metodą odkrywkową. Powiększenie inwestycji o dodatkową powierzchnię 2,49 ha na działce numer 272 obręb Kunice, ze wskazaniem na konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-11-2015
BGP.6220.3D.2015.KGPostanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy numer 126/15z dnia 30 października 2015r. w sprawie przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasków ze złoża naturalnego "Kunice-Pątnów" metodą odkrywkową. Powiększenie inwestycji o dodatkową powierzchnię 2,49 ha na działce numer 272 obręb Kunice, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-11-2015
BGP.6220.2C.2015.KGPostanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy numer 128/15 z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie przedsięwzięcia polegającego na montażu (posadowieniu) stacji zgazowania argonu i stacji dwutlenku węgla na istniejących płytach fundamentowych, realizowanego na działce nr 77/1 obręb Piotrówek, gmina Kunice o niezałatwieniu sprawy w terminie.STP&DIN CHEMICALS SP. Z O.O.19-11-2015
BGP.6220.2D.2015.KGOpinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu numer WOOŚ.4240.642.2015AN.1 z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie przedsięwzięcia polegającego na montażu (posadowieniu) stacji zgazowania argonu i stacji dwutlenku węgla na istniejących płytach fundamentowych, realizowanego na działce nr 77/1 obręb Piotrówek, gmina Kunice, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.STP&DIN CHEMICALS SP. Z O.O.19-11-2015
B RG 113-/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa tuja w granicach działki 670/161 obręb Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-11-2015
B RG 114-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 szt. jesionów w granicach działki 64/1 obręb MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-11-2015
BRG 112-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. wierzby w granicach działki 24/2 obręb Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-11-2015
B RG 111-1/15Decyzja zezwalająca an wycięcie 1 szt. wierzby w granicach działki 283 Bienioiwce OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-11-2015
BRG 107-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiewów drzew sosny i brzóz w granicach działki 90/6 obręb MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-11-2015
BRG 109-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. świerka w granicach działki 64/3 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-11-2015
B RG 108-1/15Deczyja zezwalająca na wycięcie 2 szt. olch wgranicach działki 268/5 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-11-2015
BRG 110-1/15Decyzja zezwalająca na wycinke drzew w granicach działki 23 obręb Spalona GÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.09-11-2015
B RG 106-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 4 szt. świerków na terenie ROD "Nad Strumykiem" , obręb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-11-2015
BGP.6220.1E.2015Wezwanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy skierowane do inwestora dotyczące uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie małej elektrowni wodnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Kaczawie w pobliżu wsi Bieniowice, gmina Kunice, powiat Legnicki, woj. Dolnośląskie".INSTYTUT OZE SP. Z O.O.26-10-2015
BGP.6220.1F.2015.KGWezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu skierowane do inwestora dotyczące uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie małej elektrowni wodnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Kaczawie w pobliżu wsi Bieniowice, gmina Kunice, powiat Legnicki, woj. Dolnośląskie".INSTYTUT OZE SP. Z O.O.26-10-2015
BRG 103-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 10 iglaków na terenie nieruchomości położonej w obrębie Jaśkowice Legnickie w granicach działek 75, 77.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-10-2015
B RG 104-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie, 1 szt. sosny i 1 szt. świerka na terenie ROD "Nad jeziorkiem" obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-10-2015
B RG 105-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiewówd rzew w granicach działek 476/21, 476/22 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-10-2015
BGP.6220.2A.2015.KGPostanowienie w sprawie wszczęcia postępowania na wniosek inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji zatytuowanej przez inwestora jako "montaż (posadowienie) stacji zgazowania argonu i stacji dwutlenku węgla na istniejących płytach fundamentowych".INSTYTUT OZE SP. Z O.O.20-10-2015
BGP.6220.3B.2015.KGPostanowienie w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego określenia uwarunkowań środowiskowych realizacji planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatytułowanego przez inwestora, jako "wydobywanie piasków ze złoża kruszywa naturalnego Kunice-Pątnów metodą odkrywkową. Powiększenie inwestycji o dodatkową powierzchnię 2,49 ha na działce numer 272, obręb Kunice". OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-10-2015
B RG 100-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa - świerk na terenie ROD "Nad Strumykiem" ogródek dzialkoowy 36 obręb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-10-2015
B RG 101-1/15Decyzja zezwalająca na wycinke samosiewów drzew i krzewów w granicach działki nr 5 obręb Szczytniki nad Kaczawą. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-10-2015
B RG 102-1/15 Decyzja zezwalająca na usuniecie wiatrołomów osiki w granicach działki 213/2 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-10-2015
B RG 97-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiewów drzew i krzewów w granicach działki nr 380 obręb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-10-2015
B RG 98-1/15 Decyzja zezwalająca na wycinkę samosiewów drzew i krzewów w granicach działki nr 223, 224 obręb Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-10-2015
BRG 99-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 648/2 obręb Kunice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG12-10-2015
B RG 96-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. tui w granicach działki 76/11 obręb Kunice. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-10-2015
B RG 95-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie posuszu samosiejek w granicach działek 280, 267, 281, 269/1, 222, 129/9 obręb Kunice. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-10-2015
BRG 92-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. suchego świerku w granicach działki 15/6 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-09-2015
B RG 91-1/15 Deczyja zezwalająca na wycięcie 2 szt. świerków w granicach działki 717 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-09-2015
B RG 93-1/15 Decyzja zezawalająca na wycięcie 1 szt.drzewa - świerk w granicach działki 921/1 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-09-2015
B RG 94-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 12 szt.świerków na terenie ROD "Nad Strumykiem" w GrzybianachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-09-2015
B RG 89 -1/15 Decyzja zezwalająca na wyięcie 20 szt. samosiewów olchy / cięcie sanitarne/ w granicach działki 76/1 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-09-2015
B RG 90-1/15Deczyja zezwalająca na wycięcie 42 szt. wierzb w granicach działki 214/16 obręb Spalona REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU23-09-2015
BRG 85-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 szt rajskich jabłoni w granicach działki 521/12OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-09-2015
BRG 86-1/15Deczyzja zezwalająca na wycięcie 4 szt. świerków i 1 szt. sosny w granicach działki 181 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-09-2015
B RG 87-1/15Decyzja zezwalająca na wyciecie 3 szt. świerków w granicach działki 352/26OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-09-2015
B RG 88-1/15deczyja zezwalająca na wycięcie 1 szt. wierzby w granicach działki 121 obręb Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-09-2015
B RG 81-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 szt. świerków w granicach działki 69/1 obręb MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-09-2015
B RG 84-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiewów wierzby i 1 szt.tui , w granicach działek 298/7, 370 obręb Pątnów LegnickiOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-09-2015
B RG 82-1/15 deczyja zezwalająca na wycięcie 1 szt. świerka w granicach działki 911 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-09-2015
B RG 83-1/15 Decyzja zezwalająca na wyciecie samosiewów drzew i krzewów w granicach działek 696/1, 695- rowy melioracyjne, obręb KuniceAGROMADEX SP.ZO.O PSZENNO UL. WIEJSKA 218-09-2015
BGP.6220.1D.2015postanowienie numer GP.6220.1.2015.KG z dnia 11.09.2015r. w sprawie podjęcia z urzędu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko , polegającego na "budowie małej elektrowni wodnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Kaczawie w pobliżu wsi Bieniowice, gmina Kunice, powiat Legnicki, woj. Dolnośląskie."INSTYTUT OZE SP. Z O.O.16-09-2015
B RG 80-1/15 Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. samosiejki olchy w granicach dzialki 10 obręb Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-09-2015
B RG 78-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 drzew- modrzew, w granicach działki 284/7 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-09-2015
B RG 79-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiewów drzew w granicach działek 197, 243 i 1 suchego jesionu w granicach działki 288, odmowa wyciecia debu w granicach działki 121/3 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-09-2015
B RG 77-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiewów drzew w granicach działki 82/2 obręb MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-09-2015
B RG 76-/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew i krzewów w granicach działek 29/21, 29/23, 29/13 obręb Kunice WIENERBERGER CERAMIKA BUDOWLANA SP.ZO.O.07-09-2015
B RG 75-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiewów drzew i krzewów w granicach działek 589/2, 480/2, 470 obręb Grzybiany WIENERBERGER CERAMIKA BUDOWLANA SP.ZO.O.07-09-2015
B RG 73/1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiewów wierzby na terenie działki 140,obręb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-09-2015
B RG 74-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa świerk w granicach działki 587/7 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-09-2015
B RG 72-/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. świerka na terenie ROD "Nad Strumykiem" obreb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-08-2015
BRG 71-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 10 świerków OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-08-2015
B RG 70-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 5 szt. drzew gatunku świerk w granicach działki 450/10 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-08-2015
B RG 69-1/15Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. wierzby w granicach działki nr 70 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-08-2015
B RG 68-1/15 Decyzja zezwalająca na usunięcie wiatrołomu topoli w granicach działki 559/2 obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-08-2015
BRG 67-1/15Decyzja zezwalająca na usunięcie wiatrolomu lipy w granicach działki 176/15 obręb Jaskowice Legnickie. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-08-2015
BRG 64-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 szt. świerków i 7 sosen na terenie ROD "Relaks", ogródek nr 235, Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-08-2015
BRG 66-1/15Decyzja zezwalająća na wycinkę 7 topól w granicach działki nr 760/42, 760/45 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-08-2015
B RG 65-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 25 szt. samosiewów wiązu w granicach działki nr 819, 893/3 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-08-2015
BRG 63-1/15Decyzja zezwalająca na wyciecie 1 szt. świerka w granicach działki 387 obręb KunicePOCZTA POLSKA SA.12-08-2015
BRG60-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 szt. świerków na terenie ROD "Nad Strumykiem"OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-08-2015
BRG 61-1/15Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. drzewa -topola, obręb Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-08-2015
BRG 62-1/15Decyzja zezwalająca na usunięcie wiatrołomu w granicach działki nr 2/10 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-08-2015
BRG 58-1/15Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. drzewa -świerk na terenie ROD "Relaks" w Grzybianach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-07-2015
BRG 59-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 4 szt. drzew i 50 mkw. krzewów na terenie ROD "Relaks" w Grzybianach PZD RODZINNY OGÓRD DZIAŁKOWY "RELAKS " W GRZYBIANACH 30-07-2015
BRG 57-1/15Deczyja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa - świerk w granicach dzialki 694/26 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-07-2015
BRG 54-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 samosiejek lipy w granicach działki 113/9 obręb Golanka Górna ROL-MI-GO 27-07-2015
BRG 55-1/15Decyzja zezwalająca na usunięcie samosiejek drzew i krzewów w granicach działek 114/11, 116, 57, 122,120,118 obręb Golanka Górna, 1/2,2 obręb Jaśkowice |Legnickie ROL-MI-GO 27-07-2015
BRG 56-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt.drzewa w granicach działki 339 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-07-2015
BRG 53-1/15Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. świerka w granicach działki 220 obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-07-2015
BRG 50-1/15Decyzja zezwalająca na wycinkę 18 szt. drzew świerk i sosna oraz 15 mkw. krzewów w granicach działek 157/29, 157/21 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-07-2015
BRG 52-1/15Decyzja zezwalająca na wycinkę 3 szt. drzew w granicach działki 183/3 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-07-2015
B RG 51-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie 5 szt. drzew i krzewów w granicach działek 107/14,107/18 obręb Golanka Górna. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-07-2015
BRG 45-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 14 szt. świerków w granicach działki 800 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-07-2015
BRG 47-1/15Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. drzewa w granicach działki nr 431/2 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-07-2015
BRG 48-1/15Decyzja zezwalająca na wycinkę 15 szt. samosiejek akacji w granicach działki 213/3 obręb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-07-2015
BRG 49-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. świerka w granicach działki 419 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-07-2015
B RG 46-1/15Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. drzew- świerk w granicach działki 484 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-07-2015
BRG 44-1/15decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. drzewa gatunku świerk na terenie ROD "Nad Jeziorkiem" w Grzybianach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-07-2015
BRG 43-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie 5 szt. topól przy drodze powiatowej 2198D, obręb GrzybianySTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG20-07-2015
B41-1/15 Deczyja zezwalająca na wycięcie 1 szt. świerka , na terenie posesji 72 w RosochatejOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-06-2015
BRG 42-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 szt. świerków w granicach działki 59 obręb Kunice.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-06-2015
BRG 40-1/15Decyzja zezwalająca na wyciecie 1 szt. świerka w granicach działki 153/1 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-06-2015
BRG 39-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 6 zt. świerków na terenie ROD"Nad Jeziorkiem"działka nr 38OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-06-2015
B38-1/15Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. świerka w granicach dziąłki 455/1 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-06-2015
BRG 37-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. świerka w Szczytnikach nad Kaczawą, dzialka 402. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-06-2015
BRG 36-1/15 Decyzja zezwalająca na wyciecie 1 szt. świerka na terenie ROD "Nad Jeziorkiem" działka nr 26OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-06-2015
B RG 35-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. świerka w granicach działki 799 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-05-2015
B 34-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. świerka w granicach działki 312 w Pątnowie Legnickim OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-05-2015
BRG 32-1/15Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. świerka w granicach działki 74/2 obręb Pątnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-05-2015
BRG33-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 szt. świerków przy ul. Cisowej 5 w Spalonej.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-05-2015
BRG 31-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiewów drzewi krzewów w granicach działki 284/69, 284/152, 285/93, 285/47, 285/48 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-05-2015
BRG 30-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 szt. świerków w granicach działki 176/5 obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-05-2015
B RG 29-/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 730 w ZiemnicachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-05-2015
B RG 28-1/15decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa, przy drodze powiatowej nr 2199D Ziemnice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG20-04-2015
BGP.6220.1.2015Postanowienie nr GP.6220.1.2015.KG z dnia 9 kwietnia 2015r. nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz związanej z tym potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie małej elektrowni wodnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Kaczawie w pobliżu wsi Bieniowice, gmina Kunice, powiat Legnicki, woj. Dolnośląskie". INSTYTUT OZE SP. Z O.O.14-04-2015
BGP.6220.1C.2015.Postanowienie nr GP.6220.1.2015.KG z dnia 10 kwietnia 2015r. zawieszające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, z wniosku firmy Instytut OZE Sp. z o.o., dla inwestycji polegającej na "budowie małej elektrowni wodnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Kaczawie w pobliżu wsi Bieniowice, gmina Kunice, powiat Legnicki, woj. Dolnośląskie", do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. INSTYTUT OZE SP. Z O.O.14-04-2015
BRG 27-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 23/3 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-03-2015
B RG 26-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 396/1, obręb Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-03-2015
BRG 23-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiewów drzew i krzewów w granicach działki 7 , obręb Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-03-2015
BRG 24-1/15Decyzja zezwalająca na usunięcie 14 szt. topól w granicach działek nr 760/30, 760/29, 760/31, 760/32, obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-03-2015
BRG 25-1/15Decyzja zezwalajaca na wyciecie 4 szt. topól w granicach działki nr 437 obręb Grzybiany, droga powiatowa 2198D. STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG20-03-2015
BRG 22-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 5 szt.sosen w granicach działki nr 138, obręb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-03-2015
BRG 18-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 4 szt. świerków na terenie ROD " Zorza" ogródek dzialkowy 203"B'WÓJT GMINY KUNICE12-03-2015
BRG 17-1/15Decyzja zezwalająca na wycinkę samosiewów drzew i krzewów w granicach działki 385 obręb Spalona PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA 12-03-2015
BRG 21-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiewów drzew i krzewów w granicach działki 476/25 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-03-2015
BRG 19-1/15Decyzja na zezwalająca na wycięcie 14 szt. drzew w granicach działki nr 83 obręb RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-03-2015
B RG 20-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa przy drodze powiatowej 2198D, działka nr 93 obręb Jaśkowice LegnickieGENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W LEGNICY 12-03-2015
BRG 16-1/15Decyzja zezwalająca na wycinkę 4 szt. świerków w granicach działki 438/2 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-03-2015
B RG 11-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. topoli w granicach działki 495/1 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-03-2015
B RG 13-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie 7 drzw w granicach działki 78/3 obręb Piotrowek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-03-2015
B RG 14-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie 7 świerków w granicach działki 100/6 obręb Szczytniki Małe OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-03-2015
B RG 15-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 14/1 obręb Kunice GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W LEGNICY 10-03-2015
B RG 12-1/15 Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt drzewa w granicach działki 388/3 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-03-2015
B RG 10-1/15 Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. świerka w granicach działki 116 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-03-2015
B RG 9-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1szt. drzewa ROD "Nad Strumykiem" GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-02-2015
BGP.6220.1B.2015.KGPostanowienie w sprawie w sprawie wydania opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie małej elektrowni wodnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Kaczawie w pobliżu wsi Bieniowice, gmina Kunice, powiat Legnicki, woj. Dolnośląskie."URZĄD GMINY W KUNICACH20-02-2015
BGP.6220.1A.2015.KGPostanowienie w sprawie wydania opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie małej elektrowni wodnej wraz z infrastrukturą towrzyszącą na rzece Kaczawie w pobliżu wsi Bieniowice, gmina Kunice, powiat Legnicki, woj. Dolnośląskie."URZĄD GMINY W KUNICACH09-02-2015
B RG 8-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. czeremchy w granicach działki 277/8 obręb Pątnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-01-2015
BGP.6220.2A.2014decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na "magazynowaniu i przeładunku gazowego tlenu" na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 77/1, położonej w obrębie Piotrówek, miejscowość Piotrówek, gmina Kunice.STP&DIN CHEMICALS SP. Z O.O.27-01-2015
B RG 7-1/15 Decyjza zezwalająca na wycinkę 2 świerków w granicach działki 84/1 obręb RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-01-2015
B RG 6-1/15 Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. drzewa w granicach działki 54 obręb Golanka Górna OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-01-2015
B 5-1/15 Decyzja zezwalająca na wycinke 1 szt. akacji w granicach działki 112 /ciek Niecka/ obreb Spalona DOLNOŚLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 20-01-2015
B RG 4-1/15 Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiewów drzew i krzewów w granicach działki 229 obręb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-01-2015
B RG 2-1/15Decyzja zezwalająca na wycięcie krzewów tarniny w granicach działki 408/1 w Grzybianach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-01-2015
B RG 1-1/15 Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew na rzece Wierzbiak obręb KuniceDOLNOŚLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 07-01-2015
BRG 106/-1/14Decyzja zezwalająca na wycinkę porostów krzrewów, drzew pod czynną linia energetyczną w granicach działek 266/11, 266/8, 266/10 obręb KuniceTAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W LEGNICY 19-12-2014
BRG 105-1/14Deczyja zezwalająca na wycięcie 8 szt. drzew w granicach działki 609 obręb Grzybiany,miejscowość ZiemniceHURTOWNIA LEKÓW "BAYLEG "12-12-2014
BRG 104-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 śierków na terenie ROD "Nad Strumykiem" w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-12-2014
BRG 103-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa na terenie ROD "Zorza" w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-12-2014
BRG 100-1/14Decyzja zezwalająca nnnna wycinkę 2 szt.drzew/ świerk, sosna / na terenie ROD "Zorza" w ZiemnicachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-11-2014
BRG 101-1/14Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. suchego głogu na granicy działki 352 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-11-2014
BRG 99-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 4 szt.drzew w granicach działki 176/5 obręb Grzybiany. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-11-2014
B RG 102-/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 5 szt. świerków w granicach działki 373/6 obręb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-11-2014
BRG 98-1/14Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. drzewa -lipa przydrodze powiatowej w Szczytnikach nad Kaczawą , działka nr 570.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-11-2014
BRG 97-1/14Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 drzewa- świerk w granicach działki 295 obręb Pątnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-11-2014
B RG 96-1/14Decyzja zezwalająca na wycinkę 2 szt. drzew/świerk, jesion/ w granicach działki 302/3 w obrębie Spalona. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-11-2014
BGP.6220.2.2014Postanowienie w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "uruchomieniu instalacji magazynowania i przeładunku gazu-tlenu" w miejscowości Piotrówek 44, działka oznaczona geodezyjnie numerem 77/1.STP&DIN CHEMICALS SP. Z O.O.20-11-2014
BGP.6220.2B.2014.KGPostanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na "magazynowaniu i przeładunku gazowego-tlenu" na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 77/1, położonej w obręcie Piotrówek, gmina Kunice.URZĄD GMINY W KUNICACH17-11-2014
B RG 93-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 4 szt.sosen w granicach działki 285/71 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-11-2014
B RG 94-1/14Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. drzewa gatunku świerk na terenie ROD "Nad jeziorkiem" w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-11-2014
B RG 95-1/14 Decyzja Zezwalająca na wycinke samosiejek brzóz w granicach działki 478 obręb Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-11-2014
BRG 92-1/14 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt.drzewa w granicach działki 37/2 obręb Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-11-2014
BRG 91-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 1szt. suchego świerka w granicach działki 481/2 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-11-2014
BGP.6220.2A.2014.KGPostanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu nr WOOŚ.4240.591.2014.MC z dnia 30.10.2014r. w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na "uruchomieniu instalacji magazynowania i przeładunku gazu-tlenu" na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 77/1, położonej w obrębie Piotrówek, gmina Kunice.URZĄD GMINY W KUNICACH05-11-2014
BRG 90-1/14 Decyzja zezwalająca na wycięcie 9 świerków i 1 modrzewia w granicach działki 105/6 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-11-2014
BRG 88-1/14Deczyja zezwalająca na wycięcie 1 szt. świerka na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Nad Strumykiem" OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-11-2014
BRG 89-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 12szt.sosen w granicach działki 245 obręb RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-11-2014
BGP.6220.6E.2011/14odmowa ustalenia uwarunkowań środowiskowych i zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 elektrowni wiatrowych o mocy szacunkowej 0,8 MW zlokalizowanych na dz.nr 265/1 odbręb Piotrówek, Gmina Kunice.ENECOSYSTEM SP. Z O.O. KRAKÓW31-10-2014
B RG 87-1/14 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. wierzby w granicach działki 517/3 w ZiemnicachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-10-2014
B RG 86-1/14Decyzja zezwalająca na wycinkę 3 drzew gatunku -sosna w granicach działki 72/3 obręb RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-10-2014
BRG 84-1/14Decyzja zezwalająca na wycinke samosiewów drzew i krzewów w granicach działki 210, 214 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-10-2014
BRG 83-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. samosiejki akacji w granicach działki 344/140 obręb RosochataWSPÓLNOTA MIESZKANIOWA 15-10-2014
BRG 82-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 10 szt. drzew gatunku brzoza w granicach działki nr 517/3 w ZiemnicachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-10-2014
BRG 81-1/14Decyzja zezwalająca na wycinke 2 świerków i 1 tui w granicach działek 62/4, 62/10 w Szczytnikach MałychOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-10-2014
BRG 85-1/14Decyzja zezwalająca na wycinkę samosiejek sosny w granicach działki 78 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-10-2014
BRG 80-1/14Decyzja zezwalająca na wycinke 1 szt. drzewa gatunku świerk w granicach działki 33/210 obręb Rosochata WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA 06-10-2014
BRG 76-1/14Deczyja zezwalająca na wycinke 4 szt. drzew w granicach działki 398 obręb Kunice.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-10-2014
BRG 77-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie suchej wierzby w granicach działki 760/38 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-10-2014
BRG 79-1/14Deczyja zezwalająca na wycięcie 2 świerków na terenie ROD Nad Strumykiem , obręb Grzybiany, ogródek działkowy nr 36. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-10-2014
BRG 78-1/145Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 topół przy drodze nr 2198D, obręb Grzybiany. STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG01-10-2014
BRG 72-1/14Decyzja zezwalająca na wykonanie cięcia sanitarnego na działce 6/6 obręb Jaśkowice Legnickie. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-09-2014
BRG 73-1/14Decyzja odmawiająca udzielenia zezwolenia na wycinkę 3 grusz w granicach działki 526/2 obręb Szczytniki nad Kaczawą , zezwolenie na redukcje koron drzew.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-09-2014
BRG 74-1/14Decyzja zezwalająca na wycinke 1 szt. sony w granicach działki 694/30 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-09-2014
BRG 75-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew i krzewów w granicach działek 4, 5 i 591 obręb Szczytniki nad Kaczawą. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-09-2014
BRG 68-/14Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew , krzewów podrostów ,gałęzi pod czynną linią energetyczną w granicach działki 699/6 obręb Kunice.TAURON DYSTRYBUCJA S.A 25-09-2014
BRG 71-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiewów drzew osiki, brzozy w granicach działki 16, 17 i 36/8 obręb Pątnów Legnicki. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-09-2014
BRG 69-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiewów drzew w granicach działki 164/ 2 obręb Miłogostowice.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-09-2014
B RG 70-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek akacji w granicach działki 202 obręb Bieniowice.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-09-2014
BRG 67-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 13 drzew -gatunku sosna w granicach działki 420/2 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-09-2014
BRG 66-1/14Deczyja zezwalająca na wycinke 2 drzew w tym obręb -Piotrówek droga 2196D 1 szt. topoli, obręb Kunice -droga 2179D 1 szt. jesionu STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG01-09-2014
BRG 65-1/14Decyzja zezwalająca na redukcję koron drzew i usunięcie wiatrołomów na granicy działki 120/2- 121/3 obręb Spalona. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-08-2014
BRG 64-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie krzewów tarniny przy drodze nr 113/5 obręb Golanka Górna OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-08-2014
BGP.6220.1B.2014.KGPostanowienie nr WOOŚ.4240.457.2014.PO.2 z dnia 14.08.2014r. w sprawie wyrażenia opinii o braku potrzeby oceny oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na "magazynowaniu i przeładunku gazowego tlenu na działce nr 77/1 obręb Piotrówek."URZĄD GMINY W KUNICACH21-08-2014
BRG 62-1/14 Decyzja zezwalająća na wycięcie 1 szt. świerku w granicach działki 707 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-08-2014
BRG 63-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 suchcych lip przy drodze powiatowej 2180D obręb Bieniowice.STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG21-08-2014
BRG 61-1/14 Decyzja zezwalająca na wycinkę samosiejek drzew w granicach działki 82/2 obręb Miłogostowice, gmina Kunice. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-08-2014
BRG 60-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. jarzębiny w granicach działki 124 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-08-2014
BGP.6220.1A.2014.KGPostanowienie o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na "magazynowaniu i przeładunku gazowego tlenu na działce nr 77/1 obręb Piotrówek."URZĄD GMINY W KUNICACH07-08-2014
BRG 59-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew w granicach działek 465, 466,467,468, 469, 470,472, 473 obręb Pątnów LegnickiOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-07-2014
BRG 57-1/14 Decyzja zezwalająca na wycięcie 7 sosen w granicach działki 590/8 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-07-2014
B RG 58-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. świerka w granicach działki nr 572/19 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-07-2014
BRG 56-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 7 drzew na terenie ogrodu działkowego "Zorza" ogródek działkowy nr 117A w Ziemnicach.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-07-2014
BRG 52-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 szt iglaków na terenie ogrodu działkowego "Nad Strumykiem" ogródek działkowy nr 47OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-07-2014
BRG 53-1/14Decyzja zezwalająća na wykonanie cięcia sanitarnego drzew i krzewów wzdłuż granicy działek 169, 149 obręb Jaśkowice Legnickie, 699/5, 699/6, 665 obręb Kunice.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-07-2014
BRG 54-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. świerka w granicach dzialki 66/2 obręb MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-07-2014
BRG 55-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew w granicach działki 386 obręb Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-07-2014
B RG 51-1/14Decyzja zezwalająca na usuniecie wiatrołomu w granicach działki 266/8 obręb Kunice.POL-DRÓG DOLNY ŚLĄSK 09-07-2014
B RG 50-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiewów sosny i brzozy w granicach działki nr 52 połozonej w obrębie Pątnów Legnick.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-07-2014
BRG 49-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. świerka w granicach działki 116 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-07-2014
BRG 48-1/14 Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 drzew w granicach działki 82 obręb Grzybiany. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-07-2014
BRG 47-1/14 Decyzja zezwalająca na wycinkę 3 suchych brzóz w granicach działki 504/8 w ZiemnicachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-06-2014
BRG 46-1/14Decyzja zezwalajaca na wycięcie 2 sosen na terenie ogrodu działkowego "Zorza" ogródek działkowy 97B Ziemnice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-06-2014
BRG 45-1/14 Decyzja zezwalająca na wycinkę samosiewów drzew i 16 drzew w granicach działki 143/6, 143/5 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-06-2014
BRG 43-1/14Zezwolenie na wycinke 1 szt. topoli w granicach działki 302 drodze powiatowa 2184D w obrębie Piotrówek STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG16-06-2014
BRG 44-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 szt. topoli w granicach działki 302 droga powiatowa 2184, obręb Piotrówek.STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG16-06-2014
BRG 42-1/414Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa -świerk na terenie ogrodu Działkowego nad StrumykiemOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-06-2014
BRG 41-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew w granicach działki 152 obręb Pątnów LegnickiOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-05-2014
BRG40-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 6 drzew /topola kanadyjska przy drodze powiatowej 2198D obręb Jaśkowice Legnickie STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG29-05-2014
BRG 38-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew w granicach działki 210 Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-05-2014
BRG 39-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew w granicach działki 2/10 obręb MilogostowiceAGROMADEX SP.ZO.O PSZENNO UL. WIEJSKA 221-05-2014
BRG 37-1/14Deczyzja zezwalająca na wycięcie 4 cyprysów w granicach działki 398 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-05-2014
BRG 36-1/14Zezwolenie na wycięcie samosiejek drzew w granicach działki 50,51 Pątnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-05-2014
B RG 35-1/14Zezwolenie na usunięcie wiatrołomu wierzby w granicach działki 273/3 obręb Bieniowice ADMINISTRACJA ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA23-04-2014
BRG 33-1/14Decyzja zezwalająca na wycinkę samosiejek sosny w granicach działki 60/2 obręb Pątnów Legnicki. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-04-2014
BRG 34-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew i krzewów w granicach działki 380 w obrębie Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-04-2014
B RG 32-1/14 Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. drzewa w granicach działki nr 178/1 obręb Grzybiany.PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA W KOSKOWICACH 08-04-2014
BRG 31-1/14Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 drzew w granicach działki 234 w obrębie RosochataPARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA 27-03-2014
BRG 30-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 szt. wierzb w granicach działki nr 125/2 obręb Spalona. GÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.27-03-2014
BRG 27-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 suchych sosoen w granicach działki nr 559/2 obręb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-03-2014
BRG 28-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 5 topól kanadyjskich w granicach działki 437 obręb Grzybiany droga powiatowa Nr 2198DOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-03-2014
BRG 29-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 5 topól kanadyjskich w granicach działki 288 obręb Rosochata, droga powiatowa Nr 2198DSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG21-03-2014
BRG 26-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt.drzewa-sosna na terenie ogrodu działkowego Nad Strumykiem działka nr 91 w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-03-2014
B25-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 7 szt. modrzewi w granicach działki 147/3 obręb Grzybiany. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-03-2014
B4-1/14Decyzja zezwalajaca na wycięcie 3 świerków na terenie ogrodu działkowego Nad Strumykiem ogródek działkowy 80 w Ziemnicach.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-03-2014
BRG 23-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 szt. drzew wg ranicach działki 369/1 obręb Bieniowice.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-03-2014
BRG 22-1/14Decyzja zezwalająca na wycięćie 4 szt,. brzóz w granicach działki 344/16 obręb Rosochata.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-03-2014
BRG 20-1/14 Decyzja wycięcie drzew i krzewów w rowie w granicach działki 149 obręb Jaśkowice Legnickie.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-03-2014
BRG 19-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie suchych drzew w grancach działki 393/2, 226 Bieniowice. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-03-2014
B RG 21-1/14Decyzja zezwalająca na usunięcie powalonych przez bobry drzew na granicy działki 538, 96, 600 obręb Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-03-2014
BRG 15-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew w granicach działki 32 obręb Golanka Górna OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-02-2014
BRG 16-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie krzewów tarniny w granicach dzialki 50/3 obręb Grzybiany i 47/3 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-02-2014
BRG 18-1/14Decyzja zezwalająca na wycinke 1 szt,. drzewa i redukcję 3 koron w granicach działki 458/7 obręb Patnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-02-2014
B RG 17-1/14Decyzja zezwalająca na wycinkę w granicac działki 150 obręb Pątnów Legnicki - 13 szt. samosiejek brzóz i osik. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-02-2014
BRG 14-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 cyprysów i jodły w granicach działki nr 398 Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-02-2014
BRG 13- 1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa /modrzew / na terenie ogrodu działkowego "Nad Strumykiem " ogródek działkowy 37 w Ziemnicach. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-02-2014
BRG 11-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 jałowców granicach działki nr 176/4 obręb Jaśkowice Legnickie . WÓJT GMINY KUNICE19-02-2014
BRG 12-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 3brzóz i 1 wierzby w granicach działki 254 obręb Rosochata OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-02-2014
B RG 9-1/14Deczyja zezwalająca na wycięcie samosiejek olch w granicach działki nr 47 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-02-2014
BRG 10-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 topól przy drodze powiatowej nr 2198D -Grzybiany-Rosochata. STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG07-02-2014
BRG 8-1/14 Decyzja zezwalająca na wycięcie - 1 wierzby, 12 samosiejek olch ,5 samosiejek brzóz w granicach działki 76 obręb Kunice.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI31-01-2014
B RG 7-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie krzewów tarniny w granicach działki 39 obreb Spalona-Szczytniki Małe. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI31-01-2014
BRG 6-1/14Decyzja zezwalająća na wycięcie samosiejek drzew w granicach działki 163/41 obręb Spalona.PHU "KONKRET" ANDRZEJ PIELCIH 29-01-2014
BRG 5-1/14Decyzja zezwalająća na usunięcie wiatrołomów wierzb , akacji , lipy w granicach działki 120/2 obręb Spalona. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-01-2014
BRG 4-1/14Decyzja zezwalająca na wycinkę4.204 1 szt. drzewa w granicach działki 484 obręb Kunice. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-01-2014
BRG 3-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 szt. drzew w granicach działki nr 82 obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-01-2014
BRG 1-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 szt. brzóz w granicach działki 399 obręb Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-01-2014
BRG 2-1/14Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek i usunięcie wiatrołomów w granicach działek 164/1, 164/2 obręb Pątnów Legnicki.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-01-2014
BRG 94-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew w granicach działek 33, 35 BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-12-2013
BRG 90-1/13Decyzja zezwalająca na redukcję koron drzew w granicach działki 760/20 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-12-2013
BRG 91-1/13Decyzja zezwalająca na redukjce koron drzew-wierzb przy drodze Rosochata - KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-12-2013
BRG 92-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew i krzewów na rowie melioracyjnym nr 297 w obrębie Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-12-2013
BRG 93-1/13Decyzja zezwalająca na wycinkę trzech topól przy drodze powiatowej Piotrówek -Prochowice, działka nr 302 obreb PiotrówekSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG19-12-2013
B RG 89-1/13Deczyja zezwalająca na usuniecie drzew i krzewów w granicach działek 269/1, 270, 222, 280, 282, 267, 281, 129/9, 129/7 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-12-2013
BRG88-1/13 Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew na rowie melioracyjnym 625 w Szczytnikach nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-12-2013
B RG 87-1/13 Deczyzja zezwalająca na usunięcie 3 samosiejek akacji w granicach działki 267/1 obręb Pątnów Legnicki. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-12-2013
B RG 86-1/2013Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 suchych topól w graniczch działek 93, 92 obręb Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-11-2013
BRG 85-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa -wierzba w granicach działki 171/3 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-11-2013
BRG 84-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 szt. drzew w granicach dzialki 78/3 obręb Piotrówek, OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-11-2013
BRG 82-1/13Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 suchego drzewa i redukcję koron trzech drzew w granicach działki 760/7 obręb Kunice EURO-RTM S.J05-11-2013
BRG 83-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicahc działki 116 obręb Kunice.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-11-2013
BRG 80-1/13Decyjza zezwalająca na wycięcie 1 szt.drzewa na terenie Rodzinnego Ogrodu działkowego w Ziemnicach. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-10-2013
BRG 81-1/13Decyzja zezwalajaca na wyciecie samosiejek drzew na rowie melioracyjnym w granicy działki 558/2 obręb ZiemniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-10-2013
BRG 78-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa - świerk na terenie ogrodu działkowego "Nad Strumykiem" w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-10-2013
BRG 79-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa-sosna na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Ziemnicach.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-10-2013
BRG 77-1/13Decyzja zezwalająća na wycięcie 3 szt. drzew w granicach działki 165/2 obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-10-2013
B RG 76-1/13Deczyja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa - świerk w granicach działki 296 obreb Pątnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-10-2013
B RG 74-1/13 Decyzja zezwalajaca na wyciecie drzewa w granicach działki 304/2 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-10-2013
B RG 75-1/13Deczyja zezwalająca na wycięcie 2 szt. drzew-świerk w granicach działki 101/2 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-10-2013
BRG 73-1/13 Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew i krzewów na granicy działki 15/7 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-10-2013
B RG72-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew brzóz w granicach działki 39/21, w Golance Górnej OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-10-2013
BRG 71-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa - świerk w granicach działki 481/3 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-10-2013
BRG 70-1/13Decyzja zezwalająca na wycinkę samosiejek drzew w granicach działek 160/4, 224 obreb MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-09-2013
B RG 69-1/13Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 suchej topoli w granicach działki 760/38 obreb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-09-2013
BRG 68-1 /13Decyzja zezwalająca na wycięcie suchego drzewa w granicach działki 273/4 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-09-2013
BRG 66-1/13Decyzja zezwalająca na wycinkę krzewów tarniny i suchego drzewa na granicy działki nr 97 obręb Szczytniki nad Kaczawą.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-09-2013
BRG 67-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. świerka w granicach działki 289 Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-09-2013
BRG 65-1/13 Decyzja zezwalająca na wycięcie 4 szt. topól przy drodze powiatowej 2198D - Grzybiany -RosochataSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG09-09-2013
BRG 64-/13Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 szt.drzew w pasie drogi 2179D Kunice -Jaśkowice LegnickieSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG28-08-2013
BRG 63-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew w granicach działek 268/258 , 322/267 obręb Miłogostowice, 286/208 obręb Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-08-2013
B RG 62-1/13Zezwolenie na wycięcie dwóch wiatrołomów , w granicach działki 467/2 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-08-2013
B RG 61-1/13Decyzja zezwalajaca na wycięcie 3 suchych drzew na terenie Ogrodu dzialkowego "Zorza" w Ziemnicach RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY "ZORZA' W ZIEMNICACH 22-08-2013
BGP 1A/2013decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Zmianie granic istniejącej kopalni kruszywa naturalnego "Szczytniki Małe", na działkach numer 11/2, 11/4, 11/6, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5, obręb Spalona, w miejscowości Szczytniki Małe, Gmina Kunice"MINERAL POLSKA SP. Z O.O., DYREKCJA RT, OKRĘG EE, UL. WESOŁA 12, 58-379 CZARNY BÓR21-08-2013
BRG 60-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew w granicach działki nr 581/8 obręb Grzybiany -miejsocowość ZiemniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-08-2013
BRG 59-1/13 Deczyja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa - sosna na terenie ogrodu dzialkowego "Zorza"w Grzybianach ogródek działkowy 37. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-08-2013
BRG 58-1/13Decyzja zezwalająca na wycinkę samosiejek drzew w granicach dzialek 244/284, 242/286 obręb MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-08-2013
B RG 57-1/13Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew- sosny - w granicach działki nr 2 obręb BieniowicePPHIU GOSPODARSTWO RYBACKIE SPÓŁKA ZO.O. 02-08-2013
BRG 56-1/13Decyjza zezwalającana wycięcie 4 szt. drzw-wierzb na rowie melioracyjnym 123 obręb Jaśkowice Legnickie ZAKŁAD USŁUG WODNO-MELIORACYJNYCH I BUDOWNICTWA01-08-2013
BRG 55-1/13Decyzja zezwalająca na wycinke 1 szt. suchego drzewa w granicach działki 193/2 obręb Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-07-2013
B RG 54-1/13Decyzja zezwalająca na wycinke 1 szt. drzewa w granicach działki nr 105 obręb Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-07-2013
B 51-1/13 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. sosny w graniach działki nr 16/16 obręb Kunice. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-07-2013
BRG 52-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie 1szt. drzew/świerk// działka nr 149/1 obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-07-2013
BRG 53-1/13 Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew w granicach działki Nr 308 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-07-2013
B RG 50-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew na drodze nr 18 Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-07-2013
BRG 49-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa przy drodze powiatowej w Szczytnikach nad Kaczawą działka nr 570. STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG15-07-2013
B RG 48-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa - jesion na terenie cmentarza parafialnego w Szczytnikach nad Kaczawą DUSZPASTERSTWO PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ 08-07-2013
BRG 47-1/13Decyzja zezwalająca na wycinkę samosiejek drzew w granicach działki 176/47 obręb Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-07-2013
BRG 46-1/13 Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. świerka w granicach działki 242 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-07-2013
BRG45-1/13Decyzja zezwalająca na wycinkę 300 mkw. zakrzaczen na rowie melioracyjnym nr 188 w Miłogostowicach ZAKŁAD USŁUG WODNO-MELIORACYJNYCH I BUDOWNICTWA03-07-2013
BRG 44-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew w granicach działki nr 61/1 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-06-2013
BRG 42-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew i krzewów na rowie melioracyjnym w granicach działki 48 obręb Jaśkowice Legnickie "ŁANPOL" SP.ZO.O. KOMORNIKI 66 A 05-06-2013
BRG 43-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew w granicach działki 328/274 obręb MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-06-2013
BRG 40-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew na terenie ogrodu działkowego "Zorza " ogródek nr 99 , obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-06-2013
BRG 41-1/13Zezwolenie na wycięcie suchego sumaka octowca i redukcję koron samosiejek brzóz w granicach działki 16/15 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-06-2013
BRG 37-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. suchego kasztanowca w granicach działki 68/3 obręb Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-05-2013
BRG 38-1/13Decyzja zezwalajaca na wycięcie 2 świerkow na terenie ogrodu działkowego "Nad Strumykiem" w Grzybianach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-05-2013
BRG 39-1/13Deczyja zezwalająca na wycięcie 1 szt. Świerka na terenie cmentarza parafialnego w Kunicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-05-2013
BGP 1A/3/2013Postanowienie w sprawie nie nakładania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Zmianie granic istniejącej kopalni kruszywa naturalnego "Szczytniki Małe", na działkach numer 11/2, 11/4, 11/6, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5 obręb Spalona, miejscowość Szczytniki Małe, gmina Kunice"MINERAL POLSKA SP. Z O.O., DYREKCJA RT, OKRĘG EE, UL. WESOŁA 12, 58-379 CZARNY BÓR22-05-2013
BRG 36-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 drzew i samosiejek akacji w granicach działek 143/1, 143/2 obręb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-05-2013
BRG 35-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 166/4 obręb Milogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-05-2013
B RG 34-1/13 Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew w granicach działek 69, 77/1 obręb Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-05-2013
B RG 32-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew w granicach działki 875, 857 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI13-05-2013
B RG 33-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew w granicach działki 877 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI13-05-2013
BGP 1A/2/2013 postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w przedmiocie opinii braku istnienia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie "Zmiany granic istniejącej kopalni kruszywa naturalnego "Szczytniki Małe", na działkach nr 11/2, 11/4, 11/6, 12/1,12/2, 12/3, 12/4, 12/5 obręb Spalona, miejscowość Szczytniki Małe, gmina Kunice"MINERAL POLSKA SP. Z O.O., DYREKCJA RT, OKRĘG EE, UL. WESOŁA 12, 58-379 CZARNY BÓR07-05-2013
BRG 30-1/13Decyzja zezwalająca na wyciecie 2 drzew w granicach działki 12/21obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-04-2013
B RG 31-1/13Zezwolenie na usunięcie wiatrołomu w granicach działki 373 obręb Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-04-2013
BGP 1/13budowa małej elektrowni wodnej na rzece Kaczawie w km 15+968 w miejscowości Spalona PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY "ENERGIA WODNA" ALICJA FIGIEL I BEATA KIJOWSKA 29-04-2013
BRG 29-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie siamosiejek osiki w granicach działki 35/2 i wiatrołomu sosny w granicach działki 34/1 obręb MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-04-2013
BRG 27-1/13Decyzja zezwalająca na wyciecie 1 szt. drzewa w granicach Ogrodu Dzialkowego "Zorza" obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-04-2013
BRG 28-1/13Decyzja zezwalająca na wyycięcie 12 samosiejek drzew w granicach działki 321/2 obręb Spalona. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-04-2013
BRG 26-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek 8 brzóz w granicach dzialki 164/9 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-04-2013
BRG 25-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew i krzewów w granicach dzialki nr 184/2 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-04-2013
B21-1/13Decyzja zezwalająca na redukcje kron drzew w granicach działki 169/8 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-04-2013
BRG 22-1/13Deczyja zezwalająca na wycięcie 1 szt.sosny na terenie Ogrodu Działkowego "Nad jeziorkiem" w GrzybianachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-04-2013
B RG 23-1/13Decyzja zezwalająca na wyciecie 3 świerków na terenie nieruchomości w granicasch działki nr 191 obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-04-2013
BRG 24-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie 12 drzew w granicach działki 688/24 obręb Kunice AGROMADEX SP.ZO.O PSZENNO UL. WIEJSKA 211-04-2013
BRG 19-1/13Decyzja zezwalająca na redukcję koron drzew na granicy działki 503 obręb Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-03-2013
BRG 20-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 drzew i 10 mkw. krzewów na rzece Wierzbiak obręb Grzybiany - Ziemnice DOLNOŚLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 26-03-2013
BGP.A1/13Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie opinii dla przedsięwzięcia polegającego na budowie małej elektrowni wodnej na rzece Kaczawie w km15+968 w miejscowości Spalona, gmina Kunice, w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY "ENERGIA WODNA" ALICJA FIGIEL I BEATA KIJOWSKA 25-03-2013
BRG 18-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek tarniny w granicach działki 40/4 obręb Golanka Górna OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-03-2013
B17-1/13 Decyzja zezwalająca na wycinkę samosiejek drzew w granicach działki 210 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-03-2013
BRG 14-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 drzew w granicach działek 192/1, 192/2 obręb Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-03-2013
BRG 15-1/13Decyzja zezwalająca na wycinkę samosiejek drzew w granicach działki 619 obręb Grzybiany miejscowość Ziemnice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-03-2013
BRG 16-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew i krzew ów w granicach działki 210 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-03-2013
BRG 13-1/13Decyzja zezwlająca na wycięcie drzewa w granicach działki 593/6 obręb Grzybiany , miejscowość ZiemniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-03-2013
BRG 12-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew i krzewów w w granicach działki 478 obręb szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-03-2013
BRG 11-1/13 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 83/2 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-02-2013
BRG10-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie 4 szt drzew wgranicach cmentarza parafialnego w Grzybianach PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA W KOSKOWICACH 21-02-2013
BRG 8-1/13Deczyja zezwalająca na wycięcie suchego drzewa w granicach działki 489 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-02-2013
BRG 9-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie wiatrołomów w granicach działki 219 obręb Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-02-2013
BRG 7-1/13Decyzja zezwalająca na wycinke 2 drzew w granicach działki 438 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-02-2013
BRG 6-1/13Deczyja zezwalająca na wycięcie 2 akacji przy drodze powiatowej Kunice - ZiemniceSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG06-02-2013
B RG 5-1/13Decyzja zezwalająca na wycinkę 20 sosen w granicach działki nr 2 obręb Bieniowice PPHIU GOSPODARSTWO RYBACKIE SPÓŁKA ZO.O. 05-02-2013
BRG 4-1/13 Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew i krzewów na rowach melioracyjnych w granicach działek 687/6, 687/5, 687/8, 687/9 połozonych w obrębie KuniceAGROMADEX25-01-2013
BRG 3-1/13 Deczyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew i krzewów w granicach działki nr 7 w obrębie Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-01-2013
B RG 2-1/13 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. klonu w granicach działki 21/2 obręb Golanka Górna OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-01-2013
B RG 1-1/13Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 samosiejek akacji w granicach działki 103/4 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-01-2013
BRG 75-1/12Decyzje zezwalające na wycięcie drzew na terenie Zakładu Produkcji Pomocniczej w Kunicach POL-DRÓG DOLNY ŚLĄSK 21-12-2012
BRG 74-1/12Decyzja zezwalająca na wycieęcie drzewa i usunięcie wiatrołomu w granicach działki 537/2 obręb Grzybiany. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-12-2012
BRG 73-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew kolidujących z linią średniego napięcia w granicach działki 90/6 obręb MiłogostowiceTAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W LEGNICY 17-12-2012
BRG 72-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew w granicach działki 559/2 obręb Grzybiany kolidujacych z linią energetyczną średniego napiecia TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W LEGNICY 06-12-2012
BRG 71-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 4 szt. drzew w granicach działki 327/1 obręb Grzybiany TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W LEGNICY 06-12-2012
B RG 70-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 187 obręb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-12-2012
BRG 69-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w graniach działki 484, obręb Golanka Górna OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-11-2012
BRG 65-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie dwóch drzew - śierków w granicach działki 102/2 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-11-2012
BRG 66-1/12Decyzja zezwalająca na wycinkę samosiejek drzew i krzewów w granicach działi 3371, 343 obęb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-11-2012
BRG 67-1/12Decyzja zezwalajaca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki nr 153/1 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-11-2012
BRG 68-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew i redukcję koron na rowie melioracyjnym w granicach działek 180/2, 208 KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-11-2012
BRG62-1/12Decyzja zezwalająca na wycinke 2 szt. drzew w granicach działki 298/1, 298/2 obęb Pątnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-11-2012
BRG 63-1/12Decyzja zezwalająca na usunięcie 3 drzew przy drodze powiatowj nr 2180D obręb BieniowiceSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG26-11-2012
BRG 64-1/12Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 suchcych drzew w granicach działki 193/7 obręb SpalonaGÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.26-11-2012
BRG 61-1/12Decyzja zezwalająca na wyciecie drzew w granicach działki 108/3 obręb Kunice GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W LEGNICY 22-11-2012
BRG 60-1/12Decyzja zezwalajaca na wycięcie 2 drzew w granicach działki 15/4 obręb KUniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-11-2012
BRG 59-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 szt. drzew w granicach działki 2/19 obręb Grzybiany - Ziemnice TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W LEGNICY 15-11-2012
B58-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 4 szt. drzew na granicy działki 298 i 619/1 obręb Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-11-2012
BRG 57-1/12Decyzja zezwalającana wycięcie drzew i krzewów na terenie Ogrodów "Nad Strumykiem", ogródek działkowy nr 59 obręb Grzybiany-Ziemnice. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-11-2012
BRG 56-1/12Decyzja zezwalająca na wycinkę 3 szt. w granicach działki 521/12, obręb Grzybiany - Ziemnice TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W LEGNICY 02-11-2012
BRG 55-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 szt. drzew w granicach działki 141 połozonej w obrębie Grzybiany. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI31-10-2012
BRG 54-1/12Decyzja zezwalająca na wycinkę 9 topoli w granicach działki 521/5 po lożonych w obrębie Grzybiany -ZiemniceTAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W LEGNICY 29-10-2012
B RG 53-1/12Decyzja zezwalajaca na usunięcie 4 suchych topól wgranicach działki 760/20 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-10-2012
B RG 51-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. wiatrołomu wierzby na granicy działki 74 obręb Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-10-2012
BRG 52-1/12Decyzja zezwalajaca na wycięcie 2 szt.topól w granicach działki 138 obręb Bieniowice. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-10-2012
BRG 50-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 4 topól przy drodze 2184 D obręb Piotrówek STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG12-10-2012
BRG 49-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 topół przy drodze 2178D obręb Grzybiany. STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG12-10-2012
B48-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 szt.drzew w granicach dzialki 344/176 obręb RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-10-2012
B47-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 38/2 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-10-2012
BRG 46-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew nad brzegiem Kaczawy działka 216/23 obręb Spalona. REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU 03-10-2012
BRG 45-1/12Decyzja zezwalająca na wycinkę dwóch drzew w granicach działki nr 508 położonej w obrębie Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-09-2012
BRG 43-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 327 obręb Rosochata OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-09-2012
BRG 44-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie morwy w granicach działki 220/1 obręb Rosochata OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-09-2012
B RG42-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie drzewa w granicach działki 221 obręb Grzybiany. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-08-2012
BRG 41-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew i krzewów w granicach działki 169 obręb BIeniowice.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-08-2012
BRG 40-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt.drzewa w granicach działki 285/2 obręb Pątnów Legnicki WÓJT GMINY KUNICE14-08-2012
BRG 39-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 149/1 obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-07-2012
BGP 6220.A2.2012"Budowa małej elektrowni wodnej na rzece Kaczawie w km 15+968 w miescowości Spalona" gmina Kunice na działkacj numer 216/24, 115/1, 108/2.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY "ENERGIA WODNA" ALICJA FIGIEL I BEATA KIJOWSKA 20-07-2012
BGP.1B/13Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy. Opinia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w sprawie dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie małej elektrowni wodnej na rzece Kaczawie w km 15+968 w miejscowości Spalona, Gmina Kunice.PPHU "ENERGIA WODNAS.C. REPR. ALJCA FIGIEL I BEATĘ KIJOWSKAĄ 20-07-2012
BRG 38/2012Decyzja zezwalająca na wycięcie 4 szt. wiatrołomu wierzby w granicach działki 760/20 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-07-2012
BRG37-1/2012Decyzja zezwalająca na wycięcie wiatrołomu wierzby w granicach działki 760/6 obręb Kunice DOLNOŚLĄSKIE WOPR ODDZIAŁ POWIATOWY W LEGNICY 11-07-2012
BRG 34-1/12Deyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. wierzby w granicach działki nr 824 w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-07-2012
BRG 35-1/12Decyzja zezwalająca na usunięcie 3 szt. drzew w granicach działki 141 obręb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-07-2012
BRG 36-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 500 mkw. tarniny brzeg rzeki Wierzbiak działka 928 obręb Kunice DOLNOŚLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 06-07-2012
BRG 33-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa na terenie Ogrodu Działkowego "Zorza" w GrzybianachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-06-2012
BRG 32-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. suchego drzewa na granicy działki 63 obręb Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-05-2012
BRG 31-1/12Decyzja zezwalajaca na wycinkę 1 szt. drzewa w granicach działki 15/4 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-05-2012
BRG 30-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 399 obręb Bieniowice. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-04-2012
BRG 28-1/12Decyzja zezwalajaca na wycięcie 1 szt. drzewa na terenie ROD "Relax" w GrzybianachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-04-2012
BRG 29-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejki wierzby w granicach działki 902 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-04-2012
BRG 27-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejki brzozy w granicach działki 130/2 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-04-2012
BRG 26-1/12Decyzja zezwalająca na wyciecie 1 szt. topoli w granicach działki 57/13 obręb Spalona-Szczytniki MałeOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-04-2012
BRG 25-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 drzew w granicach działki 712 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-04-2012
BRG 24-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 371/2 w obrębie Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-03-2012
BRG 22-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 szt. drzew w granicach działki 423/4 w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-03-2012
BRG 21-1/12Decyzja zezwalająca na wyciecie 1 szt. drzew a w granicach działki 45/1 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-03-2012
BRG 20-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 425 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-03-2012
BRG 19-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew w granicach działki 247 obręb BIeniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-03-2012
BRG 17-1/12Decyzja zezwalająca na wykonanie cięcia sanitarnego drzew w granicach działki 90/3 obręb Grzybiany,OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-03-2012
BRG 18-1/12Decyzja zezwalajaca na wycięcie drzew w granicach działki 171/2 obręb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-03-2012
B RG 16-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie drzewa w granicach działki 760/11 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-03-2012
BRG 15-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew w granicach działki 62/11 obręb Szczytniki Małe. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-03-2012
BRG 14-1/12Decyzja zezwalająca na wyciecie 4 szt. drzew w granicach działki 193/6 obręb SpalonaGÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.08-03-2012
BRG 13-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 wiatrołomów w granicach działki 273/3 obręb Bieniowice ADMINISTRACJA ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA05-03-2012
BRG 11-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie 350 mkw na rowie melioracyjnym w granicach działki 692/2 obręb Kunice PBK I I INFRAKOL S.C. 20-02-2012
B12-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie krzewów tarniny i drzew w granicach działki 153 obreb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-02-2012
BRG 10-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew i krzewów na granicy działek 342/2, 343,346, 347 obręb Grzybiany i 194 obręb RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-02-2012
BRG 7-1/12Deczyja zezwalająca na usunięcie 7 świerków w granicach działki 559/2 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-02-2012
BRG 8-1/12Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek osik i 1 szt. dębu w granicach działek 176/45, 176/46 obręb Jaśkowice legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-02-2012
BRG 9-1/12Decyzja zezwalająca na wyciecie 3 szt. drzew w granicach działki 591/3 obręb Grzybiany-Ziemnice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-02-2012
BRG 6-1/12Zezwolenie na redukcję koron drzew przy drodze 439 GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-02-2012
BRG 5-1/12Decyzja zezwalająca na wycinkę 7 szt. topól , przy drodze powiatowej 2198D Grzybiany -Rosochata STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG24-01-2012
BRG 3-1/12Decyzja zezwalająca na wycinkę samosiejek drzew w granicach działki 79 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-01-2012
BRG 4-1/12Decyzja zezwalająca na wycinke drzew i krzewów na granicy działki 360/4 i 308 obręb Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-01-2012
BRG 2-1/12Decyzja zezwalająca na wycinkę samosiejek drzew w granicach działki 79/1, 79/2 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-01-2012
B RG 1-1/12Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 akacjina terenie działki 305 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-01-2012
BRG 76-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 szt. drzew w granicach działki 50/3 obręb Grzybiany, OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-12-2011
B RG 75-1/11Decyzja zezwalajaca na wycięcie 2 suchych drzew w granicach działki 121/3 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-12-2011
BRG74-1/11Decyzja zezwalająca na redukcję 13 koron drzew w granicach działki 688/24 obręb Kunice AGROMADEX15-12-2011
BRG 72-1/11Zezwolenien na wycinkę 1 szt. jodły pospolitej w granicach działki 83/2 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-12-2011
BRG 73-1/11Zezwolenie na wycięcie drzew i krzewów w granicach działki 210 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-12-2011
BRG71/11Zezwolenie na wycięcie 5 szt. sosen w ganicach działki 789 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-12-2011
BRG 70-1/11Decyzja zezwalająca na wycięsie samosiejek drzew i krzewów w granicach działek 4,5, 224, 223 obręb Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-12-2011
BRG 69-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie dwóch świerków w granicach działki 2/4 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-12-2011
BRG 67-1/11Decyzja zezwalająca na usunięcie samosiejek drzew w granicach działki 266 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-11-2011
BRG 68-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 suchych drzew w granicach działki 312/2 obręb PiotrówekOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-11-2011
BRG 66-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek brzóz w granicach działki 478 obręb Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-11-2011
BRG 65-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa /wierzba/w granicach działki 422/7 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-11-2011
BRG 64-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 76/2 w Szczytnikach Małych GOKIS KUNICE23-11-2011
BRG 63-1/11Zezwolenie na wycięcie 3 drzew / 2 topole, 1 wierzba / na granicy działki 362/4 obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-11-2011
BRG 61-1/11Decyzja zezwalająca na wycinkę samosiejek drzew brzóz i sosen w granicach działki 78 obręb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-11-2011
BRG 62-1/11Zezwolenie na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 79/5 obręb Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-11-2011
BRG 60-1/11Decyzja zezwalajaca zezwalająca na wycięcie 3 topól w granicach działki 521/5 w Ziemnicach POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII, POWIATOWY INSPEKTORAT WTERYNARII15-11-2011
BRG 59-1/11Decyzja zezwalająca na redukcję korn drzew w ciągu linii energetycznych na terenie gminy Kunice TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W LEGNICY 14-11-2011
BRG 56-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew olchy w granicach działki 43/1 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-10-2011
BRG 58-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 506 obręb Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-10-2011
BRG 54-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 2/4 obręb Miłogostowice , posesja 58/2.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-10-2011
BRG 55-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa - brzoza na terenie ROD "Zorza" w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-10-2011
BRG 57-1/11Decyzja zezwalajaca na wycięcie 2 samosiejek drzew na granicy działki 352/25, 352/14 obręb RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-10-2011
BRG 53-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie 6 drzew w obrębie Miłogostowice przy drodze powiatowej STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG20-10-2011
BRG 51-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie 1szt.drzewa w granicach działki 442/9 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-10-2011
BRG 50-1/11Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa przy drodze powiatowej 2196 obręb Piotrówek STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG07-10-2011
BRG 52-1/11Decyzja zezwalająca na wycinke 4 drzew przy drodze 2179DSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG07-10-2011
BRG 49-1/11Decyzja zezwalająca na wyciecie 4 topól przy drodze powiatowej Nr 2198DSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG04-10-2011
BRG 48-1/11Deczyja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w Jaśkowicach Legnickich działka nr 108OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-09-2011
BRG 46-1/11Usunięcie wiatrołomów w granicach działki 270 obręb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2011
BRG 47-1/11Decyzja zezwalająca na usunięcie 3 szt.wierzb w granicach działki 760/19 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-09-2011
BRG 45-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. wierzby w granicach działki 195 obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-09-2011
BRG 44-1/11Decyzja zezwalająca na wycinkę 2 szt. świerków w granicach działki 139 obręb GrzybianyOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI31-08-2011
BRG 43-1/11Zezwolenie na wycinkę samosiejek drzew i krzewów oraz redukcję koron drzew w granicach działki 116 obręb Kunice PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA W KUNICACH 23-08-2011
BRG 42-1/11Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. samosiejki akacji w granicach działki 896 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-08-2011
BRG 40-1/11Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. drzewa - świerk w granicach działki 481/2 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-07-2011
BRG 41-1/11Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew w granicach działki 70/8 obręb Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-07-2011
BRG 39-1/11Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 szt. drzew na ganicy działki 56/3 w Szczytnikach Małych OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-07-2011
B2B/11Uruchomienie fabryki produkcji mebli ogrodowych z zakładem depolimeryzacji odpadów tworzyw sztucznych w Kunicach na dz. 37,38/2 oraz 38/1 gmina KunicePRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU HURTOWEGO "OŁER"26-07-2011
BRG38-1/11Decyzja zezwalająca na wycinkę 3000 mkw. samosiejek drzew i krzewów w granicach działki 29/4 , 29/23 obręb Kunice WIENERBERGER CERAMIKA BUDOWLANA SP.ZO.O.15-07-2011
BRG 37-1/11Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. drzewa przy drodze powiatowej 2179D - Kunice -Jaśkowice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG29-06-2011
BRG 36-1/11Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa przy drodze powiatowej 2198D obręb Grzybiany. STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG28-06-2011
BRG 35-1/11Decyzja zezwalajaca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki nr 10 /cmentarz/ obręb Miłogostowce DUSZPASTERSTWO PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ 20-06-2011
BRG 34-1/11Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 szt.drzew w granicach działki 143/3, obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-06-2011
BRG33-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie 4 suchych akacji w granicach działki 688/12 obręb Kunice AGROMADEX14-06-2011
BRG 31-1Deczyja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 304/2 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-06-2011
BRG 30-1/11Decyzja zezwalająća na wycięcie 1 szt.drzewa w granicach działki nr 15/6 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-06-2011
B RG 29-1/11Zezwolenie na wycięcie 11 szt. drzew w granicach działki 77/1 obręb Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-06-2011
B4/10Decyzja o uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia polegającego na " Wydobywaniu kruszywa naturalnego z części złoza "Szczytniki Pole A na gruntach obręb Spalona i obręb KuniceGÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.10-06-2011
BRG 32-1/11Decyzja zezwalająca na wycinke 1 szt. świerka w granicach działki 15/6 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-06-2011
BD1/U/11Decyzja o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachnzgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na: "Budowie hali i zakup innowacyjnej technologii produkcji zespołów do budowy jednoprzewodowych zautomatyzowanych układów smarowania maszyn smarami plastycznymi na dz. 581/11 i 581/12 obręb KuniceA.T.S ELECTRO-LUBE POLSKA SP. CYWILNA06-06-2011
B RG 28-01/11Deczyja zezwalająća na usunięcie drzew w granicach działki 760/30, ibręb Kunice, gmina KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-05-2011
BRG 27-1/11Decyzja zezwalająca na wyciecie 2 topól w granicach działki 169/5 obręb MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-05-2011
BRG 26-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew 17 drzew w granicach działki 455/4 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-05-2011
BRG 25-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie 1szt. drzewa przy drodze 2198D Grzybiany -KoskowiceSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG02-05-2011
BD1/11Decyzja o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachnzgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na;" Przebudowie układu wentylacji instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych w zakładzie w Kunicach ul. ceramiczna 1 WIENERBERGER CERAMIKA BUDOWLANA SP.Z O.O.29-04-2011
BRG 24-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt.drzewa w granicach działki 82 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-04-2011
BRG 23-1/11Decyzja zezwalająca na usunięcie samosiejek drzew i krzewów w granicach działki 12, 103 Golanka GÓrna OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-04-2011
BRG 22-1/11Decyzja zezwalająca na usunięcie 3 topól na działce 69/2,obręb RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-04-2011
BRG 21-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie krzewów i samosiejek drzew w granicach działek 114/11-122 obręb Glanka Górna , 1/2 Jaśkowice LegnickieROL-MI-GO 24-03-2011
BRG 19-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie wiatrołomów na granicy działki nr 72/1 obręb Jaśkowice LegnickieOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-03-2011
BRG 20-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 107/11 obręb Golanka GórnaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-03-2011
BRG 18-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew w granicach działki 478/1 obręb SpalonaGÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.21-03-2011
BRG15-1/11Zezwolenie na wycięcie odrostów drzew w granicach działki 694/19 obręb KuniceAGROMADEX09-03-2011
BRG 17-1/11 Decyzja zezwalająca na usunięcie wiatrołomu w granicach działki 129/9 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-03-2011
B RG 16-1/11Decyzja zezwalająca na wyciecie drzew w granicach działek 270, 271, 214, 215 obreb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-03-2011
BRG 14-1/11Zezwolenie na wyciecie 2 szt. drzew w granicach działki 688/12 obręb KuniceAGROMADEX08-03-2011
BRG 11-1/11Decyzja zezwalająca na wyciecie 1 szt. drzewa w granicach działki 121 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-03-2011
BRG 12-1/11 Decyzja zezwalająca na usunięcie samosiejek drzew w granicach działek 159/1 , 13/, obręb MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-03-2011
BRG 13-1/11Decyzja zezwalająca na usunięcie samosiejek drzew i krzewów w granicach działek 465-473 obreb Pątnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-03-2011
BRG 10-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie 8 tui w granicach działki 481/3 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-02-2011
BRG8-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie drzewa w granicach działki 249 obręb Rosochata OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-02-2011
BRG 9-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie krzewów i redukcje koron drzew w obrębie Grzybiany działka 305, 308, 486, 485/1OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-02-2011
BRG 7-1/11Decyzja zezwalająca na usuniecie wiatrołomów w granicach działki 264 obręb BieniowiceADMINISTRACJA ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA11-02-2011
BD1/10/11"Wydobywanie kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego "KUNICE-PĄTNÓW obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-02-2011
BRG 6-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt.samosiejki brzozy w granicach działki 65 obręb Spalona - Szczytniki MałeOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-02-2011
BRG 5-1/11Decyzja zezwalająca na wycięcie 13 drzew w granicach działki 225 obręb BieniowiceKOŁO ŁOWIECKIE "BATALION"02-02-2011
BRG 4-1/11Decyzja zezwalająća na usunięcie samosiejek drzew w granicach działki 161/5 obręb Grzybiany.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-02-2011
BRG 3-1/11Decyzja zezwalającana wycięcie 1 szt. drzewa ciek Jagodziniec obręb SpalonaDOLNOŚLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 20-01-2011
BRG 2-1/11Zezwolenie na wycięcie 1 szt. w granicach działki 559/2 w obrębie KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-01-2011
BRG 1-1/2011Decyzja zezwalająca na wycięcie 9 szt. drzew w granicach działki 347/7 obręb RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-01-2011
BRG 51-1/10Zezwolenie na wycinke 5 szt.drzew w granicach działki 108/4, obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-12-2010
BRG 50-1/10Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. Świerka w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-12-2010
BRG 49-1/10Deczyja zezwalająća na wycięcie 15 szt. samosiejek olihc w granicach działki 43/1 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-12-2010
BRG 47-1/10 Decyzja zezwalająca na wyicnkę 6 szt. świerków w granicach działki 258 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-11-2010
BRG 48-1/10 Zezwolenie na usunięcie wiatrołomów w granicach działki 270, 271 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-11-2010
BRG 46-1/10 Decyzja zezwalająca na wycinkę 4 szt. drzew przy drodze 2197D MiłogostowiceSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG25-11-2010
BRG 45-1/10 Zezwolenie na wycinkę 3 szt.drzew w granicach działki 608-ZiemniceHURTOWNIA LEKÓW "BAYLEG "23-11-2010
BRG 44-1/10 Zezwolenie na wykonanie przecinki samosiejek drzew i krzewów w granicach działki 6/6 obręb Jaśkowice LegnickieOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-11-2010
BRG 43-1/10 Decyzja zezwalajaca na wycinkę suchego drzewa i redukcję korony w granicach działki 177 obręb PiotrówekOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-10-2010
B RG 42-1/10 Decyzja zezwalająca na redukcję korn drzew w ciągu lini energetycznych na terenie gminy KuniceTAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W LEGNICY 27-10-2010
B RG 41-1/10 Zezwolenie na usunięcie wiatrołomów w granicach działki 210 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-10-2010
B RG 40-1/10 Zezwolenie na wycinkę samosiejek drzew w granicach działki 90/6 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-10-2010
B RG 39-1/10 Zezwolenie na redukcję korony kasztanowca w granicach działki 271 obręb Patnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-10-2010
B RG 38-1/10 Deczyja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 397 w Szczytnikach nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-10-2010
B RG 37-1/2010 Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa w Jaskowicach Legnickich OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-10-2010
BRG 36-1/10Decyzja zezwalająca na usuniecie wiatrołomu w granicach działkli 272/3, obręb Bieniowice ADMINISTRACJA ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA14-09-2010
BRG 35-1/10 Deczyja zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 608 Ziemnice HURTOWNIA LEKÓW "BAYLEG "09-09-2010
BRG34-1/10 Decyzja zezwalająca na usuniecie 1 szt. drzewa - działka 169/1, obręb Spalona GÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.09-09-2010
BRG33-1/10Decyzja zezwalająca na wycięcie topoli w granicach działki 113/5, obręb Golanka Górna OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-09-2010
BRG 32-1/2010Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew i krzewów -ciek Kaczorek - Szczytniki nad Kaczawą DOLNOŚLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 12-08-2010
BRG 31-1/10 Decyzja zezwalająca na usunięcie samosiejek drzew i krzewów w granicach działki 853 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-08-2010
B30-1/10Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt.drzewa w granicach działki nr 193/6 obręb SpalonaGÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.04-08-2010
BRG 29-1/10 Decyjza zezwalająca na usunięcie 1 szt. drzewa droga powiatowa 2179D Kunice - Jaśkowice Legnickie STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG02-08-2010
BRG28-1/10 Zezwolenie na usunięcie wiatrołomów w granicach działki 267 obręb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-07-2010
B3/10Decyzja o uzyskanie decyzji o środoweiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Wydobywaniu kruszywa naturalnego w granicach projektowanego obszaru górniczego "SZCZYTNIKI II" obręb SpalonaGÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.30-06-2010
B RG 27-1/10Deczyja zezwalająca na wycięcie 3 szt.drzew w granicach działki 242/2 obręb RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-06-2010
BRG 25-1/10 Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew w granicach działki 226 i 392/2 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-05-2010
B RG 26-1/10Usunięcie wiatrołomów w granicach działek 115/2, 120/2 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-05-2010
BRG 24-1/10 Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew w granicach drogi 2198D Spalona - Jaśkowice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG18-05-2010
B RG 23-1/10 Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew przy drodze 2197D Bieniowice - Miłogostowice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG18-05-2010
B RG 21-1/10 Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew przy drodze powiatowej -2179D KuniceSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG17-05-2010
BRG 22-1/10 Decyzja zezwalająća na wycinkę drzew na cieku Niecka I obręb Rosochata - Spalona DOLNOŚLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 17-05-2010
BRG 20-1/10Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew przy drodze powiatowej 2197D obręb Miłogostowice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG14-05-2010
BRG 19-1/10 Decyzja zezwalająca na usunięcie wiatrołomów w granicach działki 184/1 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-05-2010
B RG 18-1/10 Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew droga 2180 D Szczytniki nad KaczawąSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG10-05-2010
BRG 17-1/10 Decyzja zezwalająca wycinkę drzew w granicach działek 372/2, 372/3 obręb Szczytniki nad Kaczawą. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-04-2010
BRG 16-1/2010Zezwolenie na wycięcie 5 szt. wierzb w granicach działki 760/20 w KunicachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-04-2010
BRG 15-1/10 Zezwolenie na usunięcie 4 szt. wiatrołomów w granicach działki 760/35 w Kunicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-04-2010
BRG 13-1/10 Zezwolenie na wyciecie 2 szt.drzew w granicach działki 160/2 w obrębie Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-04-2010
BRG 14-1/10 Zezwolenie na wycinkę 1 szt. drzewa w granicach działki 145/1, obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-04-2010
BRG 11-1/10 Decyzja na wycinkę 1 szt. drzewa w Bieniowicach, działka 72/3 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-04-2010
BRG 12-1/2010 Zezwolenie na wyciecie 1 szt. drzewa w granicach działki 266 Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-04-2010
BRG 10-1/10 Redukcja korony drzewa w granicach działki 57/13 , w Szczytnikach Małych OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-03-2010
BRG 9-1/10 Decyzja w sprawie wycinki 1 szt. drzewa w Szczytnikach nad Kaczawą działka 391/2 - 392 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-03-2010
BRG 8-1/10 Wycinka 9 świerków w granicach działki 487/3, 487/7 w SpalonejOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-03-2010
BRG 7-1/10Wycinka samosiejek drzew i krzewów w granicach działki 223, 224, 5, 4 w Szczytnikach nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-03-2010
BRG 5-1/10Zezwolenie nausunięcie wiatrołomow w granicach działek 157, 174, 94 obręb Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-03-2010
BRG 6-1/10 Decyzja zezwalająca na wycięcie 7 szt. cyprysów, jałowców, na terenie ogrodów działkowych "Relax" w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-03-2010
BRG 4-1/10 Decyzja zezwalająca na usunięcie samosiejek drzew w granicach działki 254-255 obręb Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-02-2010
BRG 3-1/10 Decyzja zezwalająca na usunięcie wiatrołomu w granicach działki 248 w Bieniowicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-02-2010
B RG 2 -1/10 Decyzja zezwalająca na usunięcie wiatrołomów w granicach działki 687/7 obręb Kunice AGROMADEX19-02-2010
BRG 1-1/10Decyzja zezwalająca na wycięcie samosiejek drzew w ganicach działki 158/223 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-02-2010
BRG 94-1/09 Decyzja zezwalająca na usunięcie 3 szt. wiatrołomów z terenu działki 273/3 obręb BieniowiceADMINISTRACJA ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA28-12-2009
BRG 93-1/09zezwolenie na wycięcie 1 szt. drzewa przy drodze powiatowej 2179D Spalona -Bieniowice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG07-12-2009
BRG 92-1/09Decyzja zezwalająca na redukcję korn na rowach melioracyjnych na granicy działki 309 w Bieniowicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-12-2009
BRG 90-1/09 Zezwolenie na usunięcie 3 wiatrołomów w Bieniowicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-12-2009
BRG 91-1/09Decyzja zezwalająca na redukcję koron drzew w pasach linii elektroenergetycznych na terenie gminy Kunice TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W LEGNICY 01-12-2009
BRG 89-1/09Deczyja na wycinkę 2 szt. świerków w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-11-2009
B RG 87/09 Zezwolenie na usunięcie 2szt. świerków w granicach działki 770 w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-11-2009
B88-1/09 Zezwolenie na wycinkę drzew w granicach działki 164/2 w obrębie Spalona GÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.24-11-2009
BRG 83-1/09 Deczyja zezwalająća na usunięcie wiatrołomów w granicach działki 688/18, obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-11-2009
BRG 84-1/09 Zezwolenie na usunięcie wiatrołomu w granicach działki 224 obręb MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-11-2009
BRG 85-1/09 Zezwolenie na wycięcie wiatrołomów i redukcję korony lipy, w granicach działki 165/1 w Grzybianach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-11-2009
BRG 86/09Zezwolenie na wycięcie 3 szt. drzew przy drodze pwiatowej 2198D , 2 szt. przy drodze pwitaowej 2197D STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG16-11-2009
BRG 82-1/09 Deczyja zezwalająca na usunięcie 3 wiatrołomów wierzby w granicach działki 59/2 w Szczytnikach MałychOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-11-2009
B RG 81-1/09 Redukcja korony kasztanowca w granicach działki 352/3 obręb Rosochta SZKOŁA PODSTAWOWA 02-11-2009
BRG 80-1/09 Deczyja zezwalająca na usunięcie wiatrołomów w granicach działki 61/1 w Bieniowicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-10-2009
BRG 79-1/09 Decyzja zezwalająca na wycięcie 59 drzew w pasie drogi krajowej nr 94 w związku z jej modernizacją. GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W LEGNICY 08-10-2009
BRG 78-1/09Decyzja zezwalająca na redukcje koron drzew wgranicach dzialki 760/6 obręb KuniceDOLNOŚLĄSKIE WOPR ODDZIAŁ POWIATOWY W LEGNICY 02-10-2009
BRG 76-1/09 Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 szt. drzew i redukcję 7 koron drzew w granicach działki 195 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-10-2009
BRG 77-1/09 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. wiatrołomu w ganicach działki 410/6 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-10-2009
BRG 75-1/09 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. wiatrołomu w granicach działki 483 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-09-2009
BRG 74-1/09 Decyzja zezwalająca na przycięcie gałęzi na granicy działek - 503 i 502/3 w Szczytnikach nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-09-2009
BRG 71-1/09 Decyzja zezwalająca na wycięcie 7 szt. samosiejek drzew w granicach działki 43/1 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-09-2009
BRG 72-1/09 Deczyja zezwalająca na wycięcie 5 szt. drzew w granicach działki 191 w BieniowicachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-09-2009
BRG 73-1/09 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt.drzewa w granicach działki 186 w Szczytnikach nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-09-2009
BRG 70-1/09Decyzja zezwalająca na wycięcie 5 szt. wiatrołomów w granicach działki 435 w Spalonej OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-09-2009
BRG 69-1/09 Decyzja zezwalajaca na redukcję koron drzew i wycięcie zakrzaczeń wzdłuż drogi 287 w Miłogostowicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-09-2009
BRG 66/09Deczyja zezwalająca na wycięcie 2 szt. drzew przy drodze powiatowej 2180D w miejscowości Bieniowice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG23-09-2009
BRG 66-1/09Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 drzew przy drodze powiatowej nr 2180D w miejscowości Bieniowice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG23-09-2009
BRG 67-1/09 Deczyja zezwalająca na wycięcie 6 szt. drzew przy drodze powiatowej 2179D Jaśkowice - Szczedrzykowice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG23-09-2009
B RG 65-1/09 Deczyja zezwalajaca na wycięcie 4 szt. drzew przy drodze 2179D Kunice - Jaśkowice Legnickie STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG23-09-2009
BRG 68-1/09 Decyzja zezwalająca na wycinkę 3 szt. drzew w granicach działki 8/11 obręb Miłogostowice ADMINISTRACJA ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA23-09-2009
BRG 63-1/09Usunięcie wiatrołomu w granicach działki 60 obręb Golanka Górna OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-09-2009
BRG 64-1/09Usunięcie wiatrołomów w granicach działki 6/23 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-09-2009
BRG 61-1/09Usuwanie wiatrołomów w granicach działki 760/20 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-09-2009
BRG 60-1/09 Decyzja zezwalająca na wycinke 3 topól w granicach działki 57/13 obreb Szczytniki Małe.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-08-2009
B RG 61-1/09 Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. topoli w granicach działki 133/2-132/2 , obręb Spalona PRZEDSIĘBIROSTWO WIELOBRANŻOWE "PIEPRZYK" SP.ZO.O 28-08-2009
BRG 59-1/09 Decyzja zezwalająca na redukcję 4 koron drzew/lipa/ w granicach działki 239/1 w RosochatejPARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA 25-08-2009
BRG 58-1/09 Decyzja zezwalająca na usunięcie wiatrołomów w granicach działki 269/3, 270.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-08-2009
BRG 57-1/09 Deczyja zezwalająća na wyciecie 4 szt. drzew przy drodze powiatowej 2180D - Bieniowice - Pątnów.STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG21-08-2009
BRG 56-1/09 Zezwolenie na wycięcie 1szt. lipy w granicach działki 395/1 w Szczytnikach nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-08-2009
B RG 55-1/09 Decyzja zezwalająca na usunięcie wiatrółómów w granicach działki 176/18 w obrębie Jaśkowice Legnickie ROL-MI-GO 18-08-2009
B RG 54-1/09Deczyja zezwalająca na usunięcie wiatrołomu w granicach działki 604/5 , w Ziemnicach FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWA "AS-MODA" 10-08-2009
BRG 49-1/09Decyzja zezwalająca na usunięcie wiatrołomów w granicach działki 48/1, 607, obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-08-2009
BRG 50-1/09 Decyzja zezwalająca na usunięcie wiatrołomów w granicach działki 210 w Spalonej OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-08-2009
BRG 51-1/09 Decyzja zezwalająca na wycinkę samosiejek drzew w granicach działki 251 w Szczytnikach nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-08-2009
BRG 52-1/09 Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 topól w granicach działki 291 w Spalonej OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-08-2009
B RG 53-1/09 Decyzja zezwalająca na redukcję lip obok posesji 39 w Pątnowie Legnickim OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-08-2009
BRG 43-1/09Zezwolenie na wycinkę 1 st. drzewa przy ul. Legnickiej 45 w SpalonejOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-08-2009
BRG 44-1/09 Deczyja zezwalająca na redukcje korony drzewa przyul. Krótkiej 4 w SpalonejOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-08-2009
BRG 45-1/09 Decyzja zezwalająca na wycinkę 7 sst. drzew / brzóz / uszkodzonych w wyniku wichury, w Spalonej przy ul. Legnickiej 30 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-08-2009
BRG 46-1/09 Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. drzewa na granicy posesji 17 i 15 przy ul. Staropolskiej w Kunicach.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-08-2009
B RG 48-1/2009 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 486 w Szczytnikach nad Kaczawą.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-08-2009
BRG 47-1/09 Decyzja zezwalajaca na usunięcie wiatrołomu w granicach działki 193/7 obręb Spalona.GÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.05-08-2009
BRG 41-1/09Deczyja na wycięcie 1 szt. drzewa / świerk / przy ul. Legnickiej 5 w Kunicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-08-2009
BRG 42-1/09 Decyzja zezwalająca na wycinkę 1 szt. drzewa / świerk/ przy ul. Legnickiej 4 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-08-2009
BRG 40-1/09 Decyzja zezwalająca na wycięcie 2 drzew /jesion/ w granicach działki 116 obręb Kunice.PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA 31-07-2009
BRG39-1/09Zezwolenie na redukcje koron drzew na terenie działki 417 obręb Kunice PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA 29-07-2009
BRG 36-1/09Wycinka samosiejek drzew i krzewów w granicach działki 277 obręb SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-07-2009
BRG 37-1/09 Decyzja zezwlająca na wycięcie 6 szt. drzew przy drodze 2197D, oraz 2 szt. drzew przy drodze 2198DSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG02-07-2009
B RG38-1/09 Decyzja zezwalająca na wycinkę 8 szt.drzew i 150 mkw. krzewów w granicach działki 195 obręb Spalona.GÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.02-07-2009
BRG 35-1/09 Wycinka 2 szt. drzew przy drodze Nr 2180D w Patnowie Legnickim STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG23-06-2009
BRG 34-1/09Wycinka 0.12 ha krzewów ciek Niecka II obręb RosochataDOLNOŚLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 22-06-2009
BRG 33-1/09 Wycinka 0.12 ha krzewów ciek Niecka I obręb Spalona DOLNOŚLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 22-06-2009
BRG 32-1/09Wycinak 2 szt. drzew / jesion , lipa/ - przy drodze powiatowej Nr 2197D /Spalona -Bienowice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG19-06-2009
BRG 30-1/09 Wycinka 1 szt. drzewa działka 189 obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-06-2009
BRG 31-1/09 Wycinka 2 szt. drzew w granicach działki 694/23 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-06-2009
BRG28-1/09 Wycinka 1 szt. /topola / działka nr 189/7 obręb Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-06-2009
B RG 29-1/09 Wycinka zakrzaczeń na rowie melioracyjnym nr 451 obręb Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-05-2009
BRG27-1/09 Wycinak 1 szt. drzewa w granicach działki 43/4 , obręb Golanka Górna OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-05-2009
BRG 26-1/2009Wycinak 17 szt.drzew i 161 mkw. krzewów w granicach działki 11/6, 11/2 w obrebie Spalona MINERAL POLSKA SP. Z O.O., DYREKCJA RT, OKRĘG EE, UL. WESOŁA 12, 58-379 CZARNY BÓR29-04-2009
BRG 25-1/09 Wycinka 1 szt. drzewa w granicach działki 427/1 w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-04-2009
BRG 22-1/09 Wycinka 1 szt.drzewa /topola / w granicach działki 760/34, położonej w obrębie Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-04-2009
BRG 23-1/09 Wycinka 1500 mkw. zakrzaczeń w granicach działki nr 521/4 w ZiemnicachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-04-2009
BRG20-1/09 Wycinka 10 szt.drzew w granicach działki 688/12 obręb Kunice, gmina Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-04-2009
BRG 21-1/09 Wycinka 4 szt. drzew w granicach działek 593/10, 593/3 w Ziemnicach WULKANIZACJA SERWIS OGUMIENIA ROZALIA URBAN ZIEMNICE01-04-2009
BRG 19-1/09 Usunięcie wiatrołomu w granicach działki 72 w Szczytnikach nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI31-03-2009
BRG 18-1/09Deczyja zezwalajaca na wykonanie redukcji korony drzewa w granicach działki 458/7 w Pątnowie LegnickimOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-03-2009
BRG 16-1/09 Zezwolenie na wycinke 1 szt. drzewa w grnicach działki 344/210 w obrębie RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-03-2009
BRG 17-1/09 Zezwolenie na wycinke 1 szt. drzewa w granicach działki 279 , obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-03-2009
BRG 15-1/09 Decyzja zezwalająca na wycinkę 3 szt, topół w granicach działki 69/1 , obręb RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-02-2009
BRG 14-1/09 Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 szt. topól na działce nr 694/46, obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-02-2009
BRG 12-1/09 Deczyja zezwalajaca na wyciecie 1 szt. świerka w granicach działki 71.1 Szczytniki Małe OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-02-2009
BRG 13-1/2009 Decyzja zezwalająca na wycięcie 1 szt. drzewa na granicy działki 188/547 obręb Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-02-2009
BRG 10-1/09 Decyzja zezwalającej na redukcję korony drzewa w granicach działki 760/34, obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-01-2009
BRG 11-1/09 Decyzja zezwalająca na usunięcie wiatrołomów i posuszu działka nr 274, 362, obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-01-2009
BRG 8-1/09 Decyzja zezwalająca na usunięcie wiatrołomu w granicach działki 193/7 w Spalonej GÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.21-01-2009
BRG 9-1/09 Decyzja zezwalająca na wycięcie 3 szt. drzew i zastąpienie ich nowymi nasadzeniami, działka 193/7 obręb Spalona.GÓRAŻDŻE KRUSZYWA SP.ZO.O.21-01-2009
B RG 7-1/09 Decyzja odmawiająca wycięcia 2 szt drzew w Bieniowicach , a zezwalajaca na rdukcje koron tych drzew. HEMIZ PROCHOWICE 15-01-2009
BRG 6-1/09Wycinka 14 szt. drzew droga pwiatowa 2198D STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG12-01-2009
BRG4-1/09 Wycinka 2 szt. olch , 1 szt. dębu , samosiejek osiki, w granicach działki 62/2 , wycinka 2 szt. samosiejek lipy , 2 odnogi jabłoni, 3 odnogi lipy , redukcja krony dębu w granicach działki 598, obręb Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-01-2009
BRG 2-1/09 Wycinka wiatrołomów wierzby działka 320 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-01-2009
BRG 3-1/09 Wycinka 1 szt. drzewa i redukcja korony drugiego w granicach działki 159 obręb Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-01-2009
BRG 1-1/09 Wycinka 1 szt. lipa , droga powiatowa 2197D , obręb Miłogostowice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG05-01-2009
BRG 5-1/09 Wycinka 413 szt. drzew i 165 zakrzewień , w związku z modernizacją linii kolejowej E 30 Wrocław - Legnica na odcinku Szczedrzykowice , Jaśkowice Legnickie- Wielkie Piekary - Legnica w obrębie gminy Kunice od km 53,295 do km 60,910 CENTRALNE BIURO PROJEKTOWO -BADAWCZE BUDOWNICTWA KOLEJOWEGO 05-01-2009
BRG 80-1/08Wycinka 1 szt. drzewa Jaśkowice Legnickie działka nr 174/2GOSPODARSTWO ROLNE PUW "SOLIDEX" 11-12-2008
BRG 81-1/08Wycinka 4 szt. samosiejek drzew w granicach działki 135-136 obręb Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-12-2008
BRG 79-1/08 Wycinka 1 szt. drzewa /pień/ w granicach działki 2/10 obręb Miłogostowice AGROMADEX02-12-2008
BRG 78-1/08 Redukcja korony drzewa w granicach działki 352/6 obręb RosochataOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-11-2008
BRG 77-1/08 Wycinka 1 szt. drzewa działka 344/27 obreb Rosochata FBH ISMA PAWEŁ JANUCH JELENIA GÓRA 25-11-2008
BRG 76-1/08 Redukcja korn drzew droga nr 318 Pątnów Legnicki SOŁECTWO 21-11-2008
BRG 75-1/08Wycinka 2 szt. topól w granicach działki 694/19 obręb Kunice AGROMADEX21-11-2008
BRG 74-1/08Wycinka 1 szt. drzewa obręb Golanka Górna OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-11-2008
BRG 71-1/08Wycinka samosiejek drzew wgranicach działki 79 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-11-2008
BRG 72-1/08Wycinka 1 szt.świerka w granicach działki 410/2 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-11-2008
BRG 73-1/08Wycinka 4 szt. drzew w granicach działki 224 obręb Miłogostowice. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-11-2008
BRG 70-1/2008 Wycinka 2 szt. drzew w granicach działki nr 394 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-11-2008
BRG 69-1/08Wycinka 5 szt. sucych drzew dzialka 175/20 obręb Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-11-2008
BRG 67-1/08 Wycinka 2 szt.drzew droga krajowa 94 Golanka Górna GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W LEGNICY 30-10-2008
BRG 68-1/08Wycinka 2 szt. drzew w granicach działki 78/2 obręb PiotrówekOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-10-2008
B RG 66-1/08 Wycinka 15 szt. drzew droga krajowa nr 94 GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W LEGNICY 21-10-2008
BRG 65-1/08 Wycinka 1 szt. drzewa w granicach działki 458/7 obręb Pątnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-10-2008
BRG 52-1/08 Wycinka 1 szt.drzewa granicach działki 72 położonej w obrębie Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-10-2008
BRG 62-1/08 Redukcja korony drzew przy ul. Kombatantów w Spalonej OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-10-2008
BRG 63-1/08 Redukcja koron drzew na rowie przydrożnynm na o dcinku działki 706/2 obręb Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-10-2008
BRG 64-1/08 Wycinka 1 szt. drzewa w granicahc działki 121 obręb Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-10-2008
BRG 61-1/08 Wycinka samosiejek drzew w granicach działki 43/1 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-10-2008
BRG 59-1/08Wycinka 4 szt. drzew w granicach działki 191 obręb BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-10-2008
B RG 60-1/08 Wycinka samosiejek drzew w granicach działki 42,58 obręb Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-10-2008
BRG 57-1/08 Wycinka 6 szt. drzew przy drodze powiatowej 2197 D Bieniowice - Miłogostowice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG03-10-2008
BRG 58-1/08 Wycinka 1 szt. wierzby , redukcja 4 koron drzew w granicach działki 521/5 obręb Grzybiany POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII, POWIATOWY INSPEKTORAT WTERYNARII03-10-2008
BRG 56-1/08Wycinka 1 szt.drzewa w granicach działki 187 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-09-2008
BRG 55-1/08 Wycinka 2 suchych drzew i zakrzaczeń w grnicach działki 1/10 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-09-2008
BRG 54-1/08Wycinka 1 szt. drzewa w granicach działki 344/224 obręb RosochataGOSPODARSTWO ROLNE PUW "SOLIDEX" 09-09-2008
BRG 53-1/08Wycinka 5 szt. drzew w granicach działki 593/8, 593/9 Grzybiany - ZiemniceIZOGIPS04-09-2008
BRG 51-1/08Wycinka samosiejek drzew w granicach działki 6/2 obręb KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-08-2008
BRG50-1/08Wycinka 30 m.kw. krzewów i 1 szt. wierzby w granicach działki 581/74 obreb Grzybiany KING DEVELOPMENT SP.ZOO 21-08-2008
BRG 49-1/08Wycinka 1 szt. drzewa w granicach działki 232 obręb Rosochata OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-08-2008
BRG 48-1/08Wycinka drzew i krzewów ciek Niecka w miejscowości RosochataDOLNOŚLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 05-08-2008
BRG 46-1/08Wycinka 2 jesionów przy drodze powiatowej 2180D w miejscowości ZiemniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-07-2008
B RG47-1/08Wycinka 1 szt. kasztanowca przy drodze nr 2180D w miejscowości Szcztniki nad Kaczawą.STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG21-07-2008
BRG 45-1/2008Wycinka 12 szt.drzew w granicach działki 688/18 w Kunicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI11-07-2008
BRG 44-1/08Wycinka suchej topoli działka nr 101/2 obręb SpalonaWÓJT GMINY KUNICE03-07-2008
BRG 43-1/2008 Wycinka drzew koryto cieku Jagodziniec ,obręb SpalonaDOLNOŚLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 30-06-2008
BRG42-1/08 Wycinka 19 szt. drzew / 1 kacja, 4 klony, 5 lip, 9 topól/ w Kunicach przy ulicy Gwarnej.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-06-2008
BRG41-1/08 Wycinka 1 szt.drzewa przy drodze powiatowej 2180D w BieniowicachSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG12-06-2008
BRG 40-1/08 Wycinka 1 szt. drzewa w granicach działki 32 położonej w obrębie Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-06-2008
BRG 39-1/08 Wycinka 20 mkw. żywopłtu /bez/ w granicach działki 30/2 obręb Golanka Górna OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-06-2008
BRG 38-1/08Wycinka 1 szt. świerka w granicach działki 470 położonej w obrębie KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-05-2008
BRG 37-1/08 Wycinka samosiejek drzew w granicach działki 90/6 położonej w obrębie Miłogostowice, gmina Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-05-2008
BRG36-1/08 Wycinka drzew w granicach działki 169/12 w Miłogostowicach , gmina Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-05-2008
BRG 34-1/08Wycinka 1 szt. drzewa w granicach działki 72/3 w obrębie Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-05-2008
BRG 35-1/2008 Wycinka 1 szt.drzewa w granicach działki 487/3 położonej w obrębie Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-05-2008
BRG 32-1/08 Wycinka 2 szt. drzew / brzoza / w granicach działki nr 810/809 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-05-2008
BRG 33-1/2008 Wycinka 1 szt. drzewa na granicy działek 694/3, 694/172 w obrebie KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI08-05-2008
BRG 30-1/08Wycinka 1 szt. akacji w granicach działki 22/6 w obrębie Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-05-2008
BRG 31-1/08wycinka 2 szt. klonów w granicach działki 694/3 w obrębie Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-05-2008
BRG 29-1/08 Wycinka 1 szt. świerk , w granicach działki 716 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-04-2008
BRG 28-1/08Wycinka dwóch szt. drzew w granicach działki 195 w BieniowicachOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-04-2008
BRG 27-1/08Usunięcie wiatrołomu działka 72 w Szczytnikach nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-04-2008
BRG 26-1/08 Wycinka drzew w granicach działki 688/18 w Kunicach /4 akacje, 3 jesiony, 1 klon, 4 lipy /. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-04-2008
BRG 25-1/08Wycinka drzewa w granicach działki 46 obręb Golanka GórnaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-04-2008
BRG 24-1/08Wycinka 2 topól działka 149 w Jaśkowicach Legnickich OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-04-2008
B RG23-1/08Wycinka drzew i krzewów w qranicach działki 103 Golanka Górna , 362 Spalona / rów melioracyjny./OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-04-2008
BRG 21-1/08 Wycinka 2 topoli w granicach działki 370/1 w Spalonej GMINAZJUM 07-04-2008
BRG 22-1/08Wycinka 5 szt. drzew i krzewów na rowie przydrożnym działka nr 439 w Grzybianach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-03-2008
BRG 20-1/08 Redukcja korony wierzby w granicach działki 130 połozonej w obrębie Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-03-2008
B RG19-1/08 Wycinka 3 szt. drzew w granicach działki 200/2 , połozonej w obrębie Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-03-2008
B RG 18-1/2008 Wycinka 3 szt. jesionów w granicach działki 74 położonej w obrębie Rosochata. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-03-2008
BRG17-1/2008 Wycinka 1 szt. topoli w granicach działki 127-128 położonej w obrębie Szczytniki nad Kaczawą. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-02-2008
B RG16-1/2008 Wycinka samosiejek sony i brzozy w granicach działki 218 położonej w obrębie Szczytniki nad Kaczawą.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-02-2008
BRG14-1/2008Wycinka suchego drzewa w granicach działki nr 435/1 położonej w obrębie Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-02-2008
BRG 12-1/2008Wycinka 2 szt. kasztanowców w granicach działki 136, połozonej w obrębie Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-02-2008
B RG15-1/2008Wycinka suchego dębu w granicach działki 352/1 położonej w obrębie Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-02-2008
BRG9-1/2008Wycinka 2 szt. drzew i redukcja 3 szt. koron drzew , na boisku sportowym w Bieniowicach. KLUB SPORTOWY "KACZAWA"BIENIOWICE 22-02-2008
BRG 10-1/2008Wycinka 8 szt. suchchdrzew i usunięcie 1 szt. wiatrołomu w granicach działki 246, położonej w obrębie SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-02-2008
BRG 11-1/2008 Wycinka 27 szt.sesen i 2 wierzb w granicach działki 559/2 , położonej w obrębie Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-02-2008
BRG 8-1/2008 Wycinka 3 szt. jesionów w granicach działki 38/2 położonej w Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-02-2008
BRG 7-1/2008Wycinka 2 szt. drze / brzoza, topola / dz. 57/9 /Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-02-2008
BRG 6-1/2008 Wycinka 1 szt. drzewa w Bieniowicach posesja 71 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI15-02-2008
BRG4-1/08 Wycinka samosiejek drzew i krzewów w granicach działki nr 284/37, 284/38, 284/24, 284/25 połozonych w obrębie Spalona.OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI28-01-2008
BRG5-1/2008 Wycinka 1 szt. jesionu w pasie drogi krajowej nr 94 w miejsowości Spalona.GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W LEGNICY 22-01-2008
BRG01/2008Redukja korony drzew w Jaskowicach Legnickich działka oznaczona numerem ewidencyjnym 32 OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-01-2008
BRG02/2008Wycinka samosiejek drzew w granicach działki oznaczonej nr ewidencjnym 164/2 obręb Miłogostowice. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-01-2008
BRG03/2008 Wycinka samosiejek drzew w granicach działki w granicach działki 164/2 położonej w obrębie wsi MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-01-2008
BRG81-1/07Wycinka 1 szt. drzewa w granicach działki 64/3 obręb MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-12-2007
BRG80-1/07 Wycinka samosiejek drzew w granicach działki 224 obręb Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-11-2007
BRG79-1/07Wycinka 1 szt.kasztanowca w granicach działki 487 obręb Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-11-2007
BRG78-1/07 Redukcja koron drzew w pasach linii elektroenergetycznych TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W LEGNICY 20-11-2007
BRG77-1/07 Usunięcie wiatrołomu w granicach działki 2/10 obręb Miłogostowice AGROMADEX12-11-2007
B RG76-1/07 Wycinika 2 szt. jesionów wyniosłych, 6 szt. klonów zwyczajnych, 70 mkw krzewów w granicach działki 435 położonej w obrębie Kunice.SOUNDTRADE S.C. KAMIL BERKOWSKI, PAWEŁ BERKOWSKI 09-11-2007
BRG61-1/07Wycinka 3szt.topól w granicach działki 69/2 położonej w Rosochatej ADMINISTRACJA ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA12-09-2007
BRG60-1/07 Odmowa wycinki drzew w granicach działki 625 położonej w obrębie Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-09-2007
BB/2/07Art. 19 ust.2 pkt 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska ( Dz.U.Nr 62, poz. 627 ze zmianami ) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięćmogących znacząco oddziaływać na środowisko" ROZBUDOWA SIECI WODNO - KANALIZACYJNEJ W PĄTNOWIEZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH "BUDOPROJEKT"29-08-2007
BRG59-1/07Wycięcie 3 topól w granicach działki 69/1 położonej w Rosochatej OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-08-2007
BRG57-1/07Wycinka 1szt.drzewa w granicach działki 490 położonej w obrębie Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-08-2007
BRG58-1/07Wycięcie 4 szt. wierzb z koryta cieku Niecka i 0.02 ha krzewów ze skarpy tego cieku, obręb Spalona DOLNOŚLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 22-08-2007
BRG56-1/07Wycinka 2 szt. drzew/lipa,wierzba/ w granicach działki 271 położonej w obrębie Bieniowice.LZS BIENIOWICZANKA 02-08-2007
BB/1/07Art. 19 ust.2 pkt 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska ( Dz.U.Nr 62, poz. 627 ze zmianami ) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięćmogących znacząco oddziaływać na środowisko"ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCI.AGOWO - KANALIZACYJNEJ W GRZYBIANACHTERMBUD DARIUSZ KOBIAK I LUCJAN ZAPALSKI31-07-2007
BRG55-1/2007Wycięcie 1 szt. drzewa w granicach działki 169/9 położonej w Miłogostowicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-07-2007
BRG54-1/07Wycinka 1 szt. drzewa w granicach działki 296 położonej w obrębie SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-07-2007
BRG53-1/07Wycięcie 1 szt.lipy w granicach działki 98/2 , położonej w Szczytnikach Małych OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-07-2007
BRG52-1/07Wycięcie 3 topól w granicach działki 760/6 położonej w obrębie Kunice DOLNOŚLĄSKIE WOPR ODDZIAŁ POWIATOWY W LEGNICY 15-07-2007
BRG51-1/2007 Wycięcie 2 szt. drzew/wierzba, kasztan /, w granicach działki 191, położonej w obrębie Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-07-2007
BRG50-1/07Redukcja 5szt. koron drzew w granicach działki 760/7 położonej w Kunicach EURO-RTM S.J05-07-2007
BRG49-1/07Usunięcie 1 szt.wiatrołomu-dąb w granicch działki 211położonej w obrębie Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-05-2007
BRG48-1/07Wycięcie 1 szt.lipy przy drodze nr 2180D w BieniowicachSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG28-05-2007
BRG47-1/07Redukcja 16 koron drzew/topoli/ w graicach działki 521/5 położonej w obrębie Grzybiany POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII, POWIATOWY INSPEKTORAT WTERYNARII21-05-2007
BRG46-1/07Wycięcie 1 szt. wierzby w granicach działki 458/31 położonej w obrębie Pątnów Legnicki ADMINISTRACJA ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA17-05-2007
BRG45-1/07Usunięcie 2szt.wiatrołomów w granicach działki 216/14 położonej w Spalonej. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI10-05-2007
BRG44-1/07Wycinka 2szt.topoli w granicach działki nr 72 położonej w obrębie BieniowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI07-05-2007
B RG43-1/07Wycinka 1 szt.tuja w granicach działki 305 położonej w obrębie Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI04-05-2007
BRG42-1/07 Wycięcie 1 szt.drzewa w granicach działki nr 23/3 położonej w obrębie Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-04-2007
BRG41-1/07Usunięcie 4 szt.wiatrołomów wierzby w granicach działki 102 położonej w Szczytnikach nad KaczawąWÓJT GMINY KUNICE18-04-2007
BRG40-1/07 Usunięcie wiatrołomów w granicach działek 197-122 położonych w obrębie Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-04-2007
BRG39-1/2007 Usunięcie 1 szt.dębu wiatrołom , brzeg jeziora jaśkowickiegoOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-04-2007
BRG38-1/07 Wycink 1 szt. kasztana w granicach działki 60/2,60/3 położonej w Szczytnikach Małych OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-04-2007
BRG37-1/07 Wycinkia 1szt. brzozy w granicach działki 77/1 położonej w Rosochatej OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-03-2007
BRG35-1/2007 Redukcja korn drzew w granicach działki 200 położonej w Bieniowicach DUSZPASTERSTWO PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ 20-03-2007
BRG 36-1/07 Wycinka 1szt. jesionu w granicach działki nr 105 położonej w Jaśkowicach Legnickich DUSZPASTERSTWO PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ 19-03-2007
BRG33-1/07usunięcie wiatrołomu wierzby na granicy ogrodów działkowych i cieku Chłodnik w obrębie Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-03-2007
BRG34-1/07Wycinka 5 szt. suchcych wiązów w granicach działki 246 położonej w obrębie Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI16-03-2007
BB/2/06Art. 19 ust 2 pkt. 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć mogacych znacząco oddziaływać na srodowisko pn. "Eksploatacja surowców do produkcji ceramicznych WIENERBERGER CERAMIKA BUDOWLANA SP.ZO.O.15-03-2007
BRG32-1/07Wycinka 3 jesionów przy drodze powiatowej nr 2198DSTAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG09-03-2007
BRG31-1/07Wycinka krzewów w świetle rowów melioracji szczegółowej w granicach działek 177/3, 77/5, 77/2 położonych w obrębie Jaśkowice Legnickie ROL-MI-GO 06-03-2007
BRG30-1/07Wycinka 1 szt. jesionu w granicach działki 139 położonej w obrębie Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-03-2007
BRG29-1/07Wycinka 2 szt. jesionów w granicach działki 143/3 położonej w obrębie Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-02-2007
BRG28-1/07Cięcie sanitarne drzew w granicach działki 760/34 położonej w KuniceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-02-2007
BRG26-1/2007Wycinka 4szt. drzew/akacja, wierzba/ w granicach działki 183/3 położonej w obrębie Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-02-2007
BRG27-1/07 Wycinka 1 szt. lipy w granicach działki nr 195 położonej w Bieniowicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-02-2007
BRG25-1/2007Redukcja koron 3 szt. topól w granicach działki nr 370/1 położonej w obrebie w Spalonej GMINAZJUM 16-02-2007
BRG21-1/07redukcja koron drzew przy drodze nr 318 w Pątnowie Legnickim SOŁECTWO 14-02-2007
BRG22-1/07Wycinka 2 szt. lip przy drodze w granicach działki nr 65 w Szczytnikach MałychRADA SOŁECKA 14-02-2007
BRG23-1/07Redukcja koron drzew przy drodze w granicach działki 568 w Szczytnikach nad Kaczawą RADA SOŁECKA 14-02-2007
BRG20-1/07Wycinka 2 szt.drzew /grusza,dąb/ w granicach działki 27 położonej w obrebie Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-02-2007
BRG24-1/2007Wycinka 1 szt. jesionu w granicach działki 611 położonej w Szczytnikach nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-02-2007
BRG19-1/07 Wycinka 2 szt. topól przy drodze powiatowej Nr 2198D Jaśkowice - Rosochata STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG12-02-2007
BRG18-1/07Wycięcie 1 szt. suchej akacji w granicach działek 175/19 i 175/31 położonych w obrebie Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-02-2007
B RG17-1/07Wycinka 4 szt.drzew w lesie gminnym w granicach działki 490 położonej w Szczytnikach nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-02-2007
BRG16-1/07Redukcja koron 25 szt. topól w granicach działki 6/18,6/10 położonych w Jaśkowicach Legnickich TORAED BAUSYSTEME 06-02-2007
BRG14-1/07Wycinka 2 szt.olch w granicach nieruchomości 68 położonej w Szczytnikach nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI06-02-2007
BRG13-1/07Wycinka 1 szt.wierzby w granicach działki 352 położonej w obrębie SpalonaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-02-2007
BRG11-1/07Wycinka 1 szt. świerka na cmentarzu w Spalonej OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI31-01-2007
BRG12-1/07Wycinka 2 szt drzew/śliwka,brzoza/ na cmentarzu w Spalonej OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI31-01-2007
BRG10-1/07Wycinka samosiejek osiki na działce 158 położonej w obrębie Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-01-2007
BRG9-1/07Wycinka 17 szt. topól przy drodze powiatowej Nr 2179 w brebie gminy Kunice , miejscowość Kunice STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DRÓG26-01-2007
B RG8-1/07Wycinka 1 szt. świerka na terenie cmentarza w Spalonej OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI25-01-2007
BRG6-1/07Wycinka 1 szt. dąb w granicach nieruchomości nr 58 położonej w obrębie MiłogostowiceOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-01-2007
BRG5-1/07Wycinka 2szt. dąb/wiatrołomy/ na działkach 278, 277 położonych w obrębie Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-01-2007
BRG7-1/07Redukcja 2 koron drzew/topole/plac zabaw, posesja sklepu w PiotrówkuOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-01-2007
BRG/1/07wycinka kasztana /1szt/rosnącego na działce nr 84 położonej w obrebie PiotrówekOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-01-2007
B RG 2/07Opinia Planu wyrębu drzew kolidujących z rozbudową drogi krajowej nr 94 na obszarze gminy Kunice LAFRENTZ- POLSKA SP.ZO.O08-01-2007
BRG47-1/2006 Wycink 7szt. samosiejek olchy w granicach działki 43/1 położonej w obrębie Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-12-2006
BRG49-1/06Cięcie techniczne korn drzew rosnących w pasach linii elektroenergetycznych na terenie gminy KuniceTAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W LEGNICY 29-12-2006
BRG48-1/06Wycinka lipy w granicach działki 603 ,położonej w Ziemnicach HURTOWNIA LEKÓW "BAYLEG "29-12-2006
BRG46-1/06Wycinka 27 szt drzew droga krajowa nr 94 na odcinku gminy Kunice GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W LEGNICY 28-12-2006
BRG44-1/06 Wycinka 1 szt. topoli w granicach działki 69/1 położonej w obrębie Golanka GórnaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-12-2006
BRG43-1/06 Wycinka 3 szt. topól w granicach działki 80/2 położonej w obrębie Jaśkowice LegnickieOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-12-2006
BRG41-1/06Wycinka 4 szt.drzew w granicach działki 72 położonej w obrębie Szczytniki nad Kaczawą RADA SOŁECKA 19-12-2006
BRG42-1/06 Wycinka 5 szt.drzew w granicach działki 510 położonej w Szczytnikach nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-12-2006
B45-1/06Wycinka 1 szt. wierzby w granicach działki 689/1 , położonej w obrębie Kunice. OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-12-2006
BRG40-1/2006 Wycinka 2 szt. drzew w granicach dziłki 672, położonej w obrębie Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-11-2006
BRG38-1/06Wycinka 3 szt. drzew w granicach działki 688/3 położonej w obrębie Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI02-11-2006
BRG39-1/06Wycinka 1 szt. drzewa w granicach działki nr 294 położonej w obrębie Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-10-2006
BRG34-1/06Wycinka 5 drzew w granicach działki 694/3 położonej w Kunicach WÓJT GMINY KUNICE23-10-2006
BRG36-1/06Wycinka 1 szt.drzewa w granicach działki nr 58 położonej w obrębie Szczytniki nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-10-2006
BRG37-1/06Wycinka 3 szt.drzew w granicch działki 77/1 położonej w obrębie Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI23-10-2006
BRG33-1/06 Wycinak drzew na rowie melioracyjnym w granicach działek 345/9, 345/4, 364/4 położonych w obrębie RosochataGOSPODARSTWO ROLNE PUW "SOLIDEX" 12-10-2006
BRG31-1/06 Wycinka 5 szt. drzew w granicach działki 113/11 położonej w obrębie Golanka Górna ROL-MI-GO 29-09-2006
BRG35-1/06Wycinka 3 topól w granicach działki 370/1 położonej w obrębie SpalonaGMINAZJUM 29-09-2006
BRG32-1/06 Wycinka 1 szt. topoli w granicach działki nr 1 położonej w SpalonejOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-09-2006
BRG30-1/2006Wycinka 1 szt. wierzby w granicach działki 290/2 położonej w obrębie Pątnów Legnicki, OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI29-09-2006
BRG26-1/06 Wycinka 1 szt. drzewa w granicach posesji nr 55"a" połozonej w obrębie Miłogostowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-09-2006
BRG29-1/2006 Wycinka 3 szt. topól w granicach działki 54/2 położonej w obrębie Jaśkowice Legnickie OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-09-2006
BRG28-1/06Wycinka 4 szt.wierzb w granicach działki 312/1 położonej w obrębie Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI21-09-2006
BRG27-1/06Wycinka 6 szt. drzew przy drodze krajowej nr 94 Legnica Prochowice, na odcinku gminy Kunice GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W LEGNICY 21-09-2006
BRG25-1/06Wycinka samosiejek drzew i krzewów w granicach działki nr 137, 5,224 położonych w obrębie Szczytniki nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI03-08-2006
BRG24-1/06Wycinka 1 szt. drzewa w granicach działki 505 położonej w Szczytnikach nad KaczawąOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI24-07-2006
BRG23-1/06 Wycinka 1szt.drzewa w granicach posesji nr 2 w Golance Górnej OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-07-2006
BRG22-1/06 Wycinka drzew w granicach działki 694/52 położonej w obrębie Kunice ZAKŁAD ROBÓT INSTALACYJNYCH "INSTALBUD" SP.J16-06-2006
BRG21-1/06 Wycinka zakrzaczeń w granicach działki 42, 58 położonych w obrębie Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-06-2006
BRG20-1/06Wycinka 3 szt. drzew w granicach działki 437/2 położonej w obrębie Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-05-2006
BRG19-1/06 Wycinka 1 szt.brzozy w granicach działki 231/8 położonej w obrębie Grzybiany OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI18-05-2006
BRG18-1/06 Wycinka 2 szt. drzew w granicach działki 210 położonej w obrębie Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI19-04-2006
BRG16-1/06 Usunięcie wiatrołomu gruszy i wycinka 4 szt. wiązów w granicach działki 246 położonej w obrebie Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-04-2006
BRG17-1/06 Wycięcie 1 szt. suchego dębu w granicach działki 471 położonej w Szczytnikach nad Kaczawą OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI12-04-2006
BRG15-1/06Wycinka 4 szt. wierzb w granicach działki 408 położonej w obrębie Pątnów Legnicki OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI05-04-2006
BRG14-1/06 Wycinka 1 szt. kasztana w granicch działki 378/3 położonej w Ziemnicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-03-2006
BRG13-1/06 Redukcja koron drzew i wycinka suchych krzewów w granicach działki 393/2 położonej w obrębie Bieniowice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-03-2006
BRG12-1/06Wycinka zakrzaczeń w grnicach działki nr 46 położonej w obrębie Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI17-03-2006
BRG11-1/2006Wycięcie 1 szt. akcji i redukcja korn drzew w grnicach działki 178/1 połozonej w obrębie Grzybiany RADA SOŁECKA 09-03-2006
BRG9-1/06Redukcja koron drzewprzy drodze 6/18 w Jaśkowicach Legnickich PPH LEGBUT S.C09-03-2006
BRG10-1/06 Wycinka suchych wiązów w granicach działki 210 położonej w obrębie Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI09-03-2006
BRG8-1/06Wycinka 1 szt. jesionu w granicach działki 106/7 położonej w obrębie Kunice GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA "PIEKARY" 24-02-2006
BRG6-1/06Redukcja koron wierzb w granicach działki 760/27 położonej w obrębie Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-02-2006
BRG7-1/2006 Wycinka suchcych wiązów w granicach działki 210 położonej w obrębie Spalona OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI22-02-2006
BRG5-1/06 Wycinka samosiejek olchy i 1 szt. wierzby w granicach działki 76 położonej w obrębie Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI20-02-2006
BRG4-1/06Wycięcie 2 szt. topól w granicach działki 760/27 położonej w Kunicach OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI30-01-2006
BRG2-1/06Wycinka 2 szt. drzew w granicach działki 34 i 208 położonych w obrębie Piotrówek OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-01-2006
BRG3-1/06Redukcja korony 1 szt.lipy przy posesji 39 w Pątnowie Legnickim OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI27-01-2006
BRG1-1/06Wycięcie 4 szt.suchcych akacji w granicach działki nr 3/18 położonej w obrębie Kunice OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI26-01-2006

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice