Aktualizacja: 23.02.2007r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu RG28/07
2 Zakres przedmiotowy wniosku Cięcie sanitarne drzew w granicach działki 760/34 położonej w obrębie Kunice
3 Znak sprawy RG7635/28/2007
4 Data złożenia 22-02-2007
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) URZĄD GMINY W KUNICACH

GWARNA 1, 59-216 KUNICE
KUNICE

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku brak
7 Nazwa organu - adresata wniosku URZĄD GMINY W KUNICACH

GWARNA 1, 59-216 KUNICE
KUNICE

8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

RG
14
076 8575-322
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) RG7635/28/2007
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji na zasadach ogólnych
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice