Aktualizacja: 31.07.2007r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu B/1/07
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Art. 19 ust.2 pkt 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska ( Dz.U.Nr 62, poz. 627 ze zmianami ) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięćmogących znacząco oddziaływać na środowisko"ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCI.AGOWO - KANALIZACYJNEJ W GRZYBIANACH
3 Znak sprawy GP 7625/01/07
4 Data wydania 31-07-2007
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie URZĄD GMINY W KUNICACH

GWARNA 1, 59-216 KUNICE
KUNICE

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy TERMBUD DARIUSZ KOBIAK I LUCJAN ZAPALSKI

JAKUSZÓW 32, 59-222 MIŁKOWICE
JAKUSZÓW
020218605
inwestor "Komitet budowy sieci wodno - kanalizacyjnej w Grzybianach
7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia Postanowienie Starostwa Powiatowego z dnia 25.06.07r i 24.07.07r PPIS z dnia 04.07.07r i 31.07.07r Decyzja Wójta Gminy z dnia 31.07.07r
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

INSPEKTOR GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ INWESTYCJI I OCHRONY SRODOWISKA
10
0768575013, JWZYGADLO@WP.PL
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice