Aktualizacja: 08.04.2009r.

Lp. Polityka, strategia, plan lub program
1 Numer wpisu D/1
2 Nazwa dokumentu STRATEGIA ROZWOJU GMINY KUNICE 2002 - 2017 - KUNICE ROZWOJOWA GMINA EKOLOGICZNĄ
3 Zakres przedmiotowy dokumentu STRATEGIA ROZWOJU GMINY KUNICE 2002-20017 KUNICE ROZWOJOWA GMINA EKOLOGICZNA
4 Data zatwierdzenia dokumentu 26-03-2003
5 Organ przedkładający (opracowujący) dokument BIURO "AGLOPROJEKT"
KOZŁOWSKI MAREK

LEGNICA, RYNEK 34, 59-220 LEGNICA
LEGNICA
390556985
6 Organ zatwierdzający dokument RADA GMINY W KUNICACH

KUNICE , 59-216 KUNICE
KUNICE UL. GWARNA 1

7 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

INSPEKTOR GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ INWESTYCJI I OCHRONY SRODOWISKA
10
0768575013, JWZYGADLO@WP.PL
8 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji BRAK
9 Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu 1/C
10 Informacja o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego zatwierdzeniu (m.in. data, zakres) Uchwała NrXXV/151/09 Rady Gminy w Kunicach z dnia 19 lutego 2009r w sprawie zmiany strategii rozwoju gminy Kunice dodano program operacyjny "Budowa obiektów uzyteczności publicznej, rekreacyjnych, sportowych oraz kulturowych", "Bazy przedszkolnej", "Obiektów sportowych, rekereacyjnych"
11 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice