Aktualizacja: 25.09.2015r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu GP.6220.2.2015.KG
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na montażu (posadowieniu) stacji zgazowania argonu i stacji dwutlenku węgla na istniejących płytach fundamentowych. Miejsce realizacji Piotrówek 44 gmina Kunice, działka oznaczona geodezyjnie numerem 77/1, obręb ewidencyjny Piotrówek.
3 Znak sprawy GP.6220.2.2015.KG
4 Data złożenia 02-09-2015
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) STP&DIN CHEMICALS SP. Z O.O.

MOSTOWA 5, 43-300 BIELSKO BIAŁA
BIELSKO BIAŁA
243004290
KRS 0000429583
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - karta informacyjna przedsięwzięcia w 3 egzemplarzach wraz z zapisem w formie elektronicznej, - kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, - wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, - dowód opłaty skarbowej w wysokości 205,00 zł.
7 Nazwa organu - adresata wniosku WÓJT GMINY KUNICE

, -


8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

INSPEKTOR DS. OCHRONY ŚRODOWISKA
10
76/8575322
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice