Aktualizacja: 08.12.2015r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu GP.6220.3F.2015.KG
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Decyzja numer GP.6220.3.2015.KG z dnia 1.12.2015r. w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasków ze złoża naturalnego "Kunice-Pątnów" metodą odkrywkową. Powiększenie inwestycji o dodatkową powierzchnię 2,49 ha na działce numer 272 obręb Kunice,
3 Znak sprawy GP.6220.3.2015.KG
4 Data wydania 21-09-2015
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KUNICE

KUNICE UL. GWARNA 1, 59-216 KUNICE
KUNICE
390647475
6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTCJI

,


7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia GP.6220.3.2015.KG
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

INSPEKTOR DS. OCHRONY ŚRODOWISKA
10
76/8575322
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Wójta Gminy Kunice, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice