Aktualizacja: 14.09.2017r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu GP.6220.3.2017.KG
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek inwestora w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zatytułowanego przez inwestora, jako "Zmiana sposobu użytkowania garażu na pomieszczenie handlowo-usługowe tłoczenie oleju spożywczego na działce nr 927/1 o. Kunice".
3 Znak sprawy GP.6220.3.2017.KG
4 Data złożenia 12-09-2017
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI

, -


6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - karta informacyjna przedsięwzięcia, wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, - mapa zagospodarowanai terenu istniejącej inwestycji, - mapa zagospodarowania terenu istniejącej inwestycji i planowanej, - wypis i wyrys z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przesięwzięcie, - dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 205zł, - poświadoczna przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejumąca teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie oraz teren, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, - wypis z ewidenji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie reazliowane przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
7 Nazwa organu - adresata wniosku WÓJT GMINY KUNICE

KUNICE UL. GWARNA 1, 59-216 KUNICE
KUNICE
390647475
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

INSPEKTOR DS. OCHRONY ŚRODOWISKA
10
76/8575322
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice