Aktualizacja: 05.04.2018r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu GP.2220.4.2017.KG
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia o wydaniu decyzji numer GP.6220.4.2017.KG z dnia 3 kwietnia 2018r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zatytułowanego przez inwestora tj. "BERYS" Wiesław Bernacki mającego siedzibę przy ul. Rolniczej 7 w Kunicach, 59-216 Kunice dla realizacji planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatytułowanego przez inwestora, jako "wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Kunice V metodą odkrywkową." na działkach o numerach geodezyjnych 286, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295/1 obręb Kunice.
3 Znak sprawy GP.2220.4.2017.KG
4 Data wydania 06-11-2017
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KUNICE

KUNICE UL. GWARNA 1, 59-216 KUNICE
KUNICE
390647475
6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTCJI

,


7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia GP.6220.4.2017KG
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

INSPEKTOR DS. OCHRONY ŚRODOWISKA
10
76/8575322
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach Decyzja nie jest ostateczna.
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice