Aktualizacja: 11.12.2018r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu GP.6220.2A.2018.KG
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia W ramach prowadzonego postępowania w zakresie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zatytułowanego przez inwestora tj. GRZYBIANY WASTE Sp. Z O.O. Al. Śląska 1, 54-118 Wrocław, NIP 8943110315 REGON 36785357, jako "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grzybianach, gmina Kunice w procesie odzysku R3 i R5" na działce oznaczonej geodezyjnie numerem 258 o. Grzybiany, organ główny prowadzący postępowanie otrzymał wymagane prawem opinie/uzgodnienia tj. opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WR.RZŚ.435.289.2018.JS z dnia 19.11.2018r., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy nr ZNS.7100.38.2018 z dnia 11.10.2018r., Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu nr WOOŚ.4220.526.2018.AG z dnia 15.10.2018r.
3 Znak sprawy GP.6220.2.2018.KG
4 Data wydania 26-11-2018
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie ORGANY OPINIUJĄCE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA

, -


6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy GRZYBIANY WASTE SP. Z O.O.

AL. ŚLĄSKA 1, 54-118 WROCŁAW
WROCŁAW
36785357
7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

INSPEKTOR DS. OCHRONY ŚRODOWISKA
10
76/8575322
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice