Aktualizacja: 21.05.2019r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu GP.6220.2.2019.KG
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o określenie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia zatytułowanego, jako "Budowa elektrowni fotowoltaicznej pn. PV Piotrówek o mocy około 3,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 241/2, 242 oraz 230/2 o. Piotrówek gmina Kunice".
3 Znak sprawy GP.6220.2.2019.KG
4 Data złożenia 08-05-2019
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) SOLAR TECHNICS SP. Z O.O. - SP.K.

RATAJA 21, 59-220 LEGNICA
LEGNICA
022284948
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - karta informacyjna przedsięwzięcia, wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, - mapa zagospodarowanai terenu istniejącej inwestycji, - mapa zagospodarowania terenu istniejącej inwestycji i planowanej, - wypis i wyrys z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przesięwzięcie, - dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 205zł, - poświadoczna przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejumąca teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie oraz teren, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, - wypis z ewidenji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie reazliowane przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
7 Nazwa organu - adresata wniosku WÓJT GMINY KUNICE

, -


8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KUNICE

INSPEKTOR DS. OCHRONY ŚRODOWISKA
10
76/8575322
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kunice